Bóg obiecał Abrahamowi w/g ck sąd ludzkości.

   Rewelacyjna treść znajduje się w strażnicy z 15 stycznia 2008 roku na str 20 począwszy od akapitu 2 w art. pod tytułem „Poczytanie za godnych otrzymania królestwa” ze względu na swą wymowę cytuję obszerne fragmenty. W/g tego artykułu przewidzianego do omawiania na zebraniu świadków Jehowy, 144 000 pomazańców jako sędziowie będą sądzić ludzkość w imieniu Boga w czasie sądu zwanego ostatecznym. W/g ck takie było zamierzenie Boże dane już Abrahamowi i cały czas Bóg przygotowywał realizację: najpierw podstawy do sformowania tego „trybunału sędziowskiego”a następnie kompletował liczbę członków w między czasie szkoląc ich i nawet szczególnie ze względu na nich przygotował jak nazywa ck Pisma Greckie czyli Nowy Testament.Bardzo interesujące jest że zdaniem ck szybkość kompletowania potrzebnej liczby sędziów wzrosła w 1914 roku kiedy Jezus objął władzę. Cytuję

  Bóg wyznaczył dzień, w którym osądzi ludzkość. (….) Dzień Sądu potrwa 1000 lat. (….) przebieg będzie nadzorował Jezus(…….) ale nie zajmie się tym w pojedynkę.(….) /u boku Chrystusa będą / sprawować sąd ludzie wybrani przez Jehowę.Obecnie jednak widać, że na mocy (…) przymierza potomstwo Abrahama odgrywa szcze­gólną rolę w urzeczywistnieniu zamierzenia Bożego :co do sądzenia rodziny ludzkiej. Głównym przedstawicielem potomstwa Abrahama okazał się Jezus (….) .

          Potomstwo Abrahama uznane za prawe

Abrahamowi obiecano, że jego potomstwo się rozmnoży i stanie się ‚jak gwiazdy niebios oraz juk ziarnka piasku na brzegu morza. (Rodz.13:16; 22:17). Innymi słowy za czasów Abrahama ludzie nie byli w stanie ustalić liczebności tego duchowego potom­stwa. W końcu jednak jego dokładna liczba została wyjawiona. Miała wynosić 144 000 oprócz Jezusa (Obj. 7:4;14; 14:1) (….) Chcąc wesprzeć pomazańc6w, Jehowa zadbał o to, żeby za pośrednictwem Jego Sło­wa oraz zboru chrześcijańskiego otrzymywali oni niezbędne zachęty i pokrzepienie. W następnych dziesięcioleciach po wy­borze pierwszych członków zboru pomazańców Jehowa uznał za stosowne dopilnować, by spisano relację z ziemskiej służby Jezusa. (…) Pisma Hebrajskie spisano przede wszystkim dla narodu izraelskiego.(….) Z. kolei Pisma Greckie? powstały głównie dla „Izraela Bożego’,czyli namaszczonych braci Chrystusa i duchowych synów Bożych.(co prawda inni mogą je używać nie namaszczeni z pożytkiem ale są Pisma greckie są głównie dla namaszczonych)(….) W I wieku nie wybrano całego grona 144 000 namaszczonych chrześcijan.(….) Sprawy nabrały tempa, gdy w roku 1914 Jezus objął władzę. Koniec cytatu

     A kim jest potomstwo Abrahama w/g Biblii? Nim o tym napiszemy, to  chwilę zastanówmy się nad następującą kwestią „przymierza potomstwo Abrahama odgrywa szcze­gólną rolę w urzeczywistnieniu zamierzenia Bożego: co do sądzenia rodziny ludzkiej” tak napisane jest we wspomnianym wyżej art. Na uzasadnienie takiego twierdzenia nie podaje się żadnego wersetu biblijnego. Mówi się tylko:

  Obecnie jednak widać, że na mocy tego przymierza potomstwo Abrahama odgrywa szczególną rolę w urzeczywistnianiu zamierzenia Bożego co do sądzenia rodziny ludzkiej.” Po czym to obecnie widać? Jeśli ck wymaga bezgranicznego zaufania to takie stwierdzenie jest zrozumiałe i nie potrzeba tego czytelnikom uzasadniać, bo powinni wiedzieć o tym, że pomazańcy w jakiś dla nich wiadomy sposób to widzą.

    Wracając do potomstwa to po pierwsze: nawet przekład Nowego Świata w liście do Galatów 3:16 nie używa słowa potomstwo tylko potomek cytujęA obietnice oznajmiono Abrahamowi i jego potomkowi. Nie mówi:„I potomkom”, jak o wielu, lecz jak o jednym: „I twemu potomkowi”, którym jest Chrystus”
 Więc skąd się wzięła liczebność podana w akapicie 6 na str 21 cytuje ponownie „ za czasów Abrahama ludzie nie byli w stanie poznać,  liczebności tego duchowego potomstwa. W końcu jednak dokładna liczba została wyjawiona. Miała wynosić 144 000 oprócz Jezusa.”

    W/g Biblii i wspomnianego listu ap. Pawła do Galatów wygląda to tak 3:29 NW „Ponadto jeśli należycie do Chrystusa to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama dziedzictwem według obietnicy” Nie ma tu żadnej liczby dziedziców.

       Po drugie: I ten sam list 4:7Nie jesteś już więc niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem za sprawą Boga.” Więc ck może dobrze mówi, że jest niewolnikiem tylko nie wiem czego? ,może grzechu? Bo ci co należą do Chrystusa są dziećmi Bożymi a nie niewolnikami i nie zależnie od pochodzenia i płci Gal 3:28. „Nie ma Żyda ani Greka nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyznami kobiety wy wszyscy jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem” Nic o podziałach na sędziów i sądzonych. Wszyscy stanowią całość w Chrystusie.

Co myślisz o tym?

Zapraszamy do komentarzy.


Wartość wiedzy o Bogu.

     

      

Trochę wprowadzenia bo to zagadnienie kluczowe w/g mnie dla organizacji o której mowa dalej. Wiedza o Bogu prowadząca do życia wiecznego moim zdaniem ma w/g ciała kierowniczego świadków Jehowy ma dwa aspekty widziane tak jak to oceniłem z perspektywy wieloletniej działalności we tej organizacji. Oceń drogi czytelniku sam.

  1. Zpunktu widzenia potrzeb każdego mieszkańca ziemi jest to takprzedstawione przez ck aby z motywować współwyznawców doaktywnego szerzenia wiedzy o Bogu mając świadomość czynieniaczegoś najbardziej wartościowego w swoim życiu dlatego ckporównuje uczestniczących świadków Jehowy w tej działalnoścido biorących udział w akcji ratującej życie w czasie zagładyktórą sprowadzi Bóg w armagedonie na tych którzy odrzucąszerzoną przez nich wiedzę.

  2. Drugiwynika z pierwszego ale o tym się nie mówi, że takie uzasadnieniedla potrzeby przekazywania wiedzy o Bogu którą sam Bóg przekazujeprzez swój kanał łączności czyli ciało kierownicze. Topozwoliło w najlepszy z możliwych sposobów uzasadnić potrzebę iutworzyć międzynarodową organizację, w której w celupublikowania tej wiedzy od Boga zbudowano wiele drukarń dodrukowania licznych pomocy w postaci książek, broszur i czasopismoraz licznych sal zgromadzeń jako miejsca szkolenia głosicieli czyteż precyzyjnie szkoleniowców wysyłanych ludzi o innychświatopoglądach biorąc pod uwagę liczbę i częstotliwość tychszkoleń nazwanych zebraniami lub zgromadzeniami.

W taki sposób jak się moim zdaniem spojrzy na potrzebę krzewienia wiedzy o Bogu to można zrozumieć dlaczego miliony ludzi na całym świecie chętnie wspiera taką działalność przekazywania wiedzy o Bogu i w niej uczestniczy. Któż z nas nie chce czynić czegoś co ma wartość nieocenioną w dzisiejszych czasach i do tego jest najlepszym rozwiązaniem w każdej dziedzinie naszego życia, jeśli chodzi o pomoc w podejmowaniu najlepszych decyzji w życiu każdego człowieka na ziemi a do tego jest to wiedza przydatna na wieczność. Czegóż to się nie czyni z miłości dla Boga i bliźniego. Kwestia jak uzasadnić, że jest to okazywaniem miłości. Oto jak to uzasadniono w jednej ze strażnic:
W strażnicy z 15.01.1996 w artykule na str. 10„Ludzkość potrzebuje wiedzy o Bogu”napisano w sposób świadczący o braku pokory ze strony ck i ten brak pokory przenoszony jest dalej cytuję z akapitu 3” Jehowa Bóg potrafi czytać w sercach ludzi. Księga Przypowieści 17:3 oznajmia: Tygiel wytapia srebro, a piec złoto,lecz Pan bada serce. Jehowa nie ogranicza się jednak do czytania w sercach i wydawania wyroków, lecz za pośrednictwem swych Świadków dociera do ludzkich serc z dobra nowiną.(…….)Jehowa postanowił rozesłać swych Świadków aż pop krańce ziemi, by oznajmiali dobrą nowinę o tym co dobre i odszukiwali osoby o wrażliwych sercach.(……) Ostatnie zdanie akapitu 5 Świecka mądrość często przypomina ruchome piaski w czasie silnej wichury. (Tak wyglądały w/g mnie zapowiedzi ck odnośnie np. 1975 roku i 1925 czy 1914 które się nie spełniły) ostatnie zdania akapitu 6 Wiedza udostępniona przez Boga zawsze odpowiada prawdzie,jest rzetelna i na czasie.(jeśli tak pisze ck to np. dlaczego to co podają rozmija się z prawdą i nie zawsze jest na czasie ? pokolenie pamiętające 1914 mało nie przeminąć przed końcem)

str10 akapit 10 „WIEDZA O BOGU”

Wiedza o Bogu jest pewna mocno ugruntowana i ma życiodajne właściwości. Sprzyja też zdrowiu duchowemu. Paweł nawoływał Tymoteusza; „Stale trzymaj się wzoru zdrowych słów usłyszanych ode mnie z wiarą i miłością, które mają związek z Chrystusem Jezusem(2Tymoteusza 1:13), Każdy język ma pewien ‚wzór słów’. Podobnie z czystą mową” prawdy biblijnej posiada „wzór zdrowych słów” którego podstawą jest przede wszystkim myśl przewodnia Pismu Świętego wykazanie słuszności zwierzchnictwa Jehowy za pośrednictwem Jego Królestwa (Sofoniasza 3:9 NW). Musimy przechowywać ów wzorzec w swych serach i umysłach. Aby uniknąć kłopotów symbolicznym sercem i zachować zdrowie duchowe,powinniśmy w swym codziennym życiu trzymać się Biblii iw pełni korzystać z pokarmu duchowego, który Bóg dostarcza przez„niewolnika wiernego roztropnego” (Mateusza 24:45:47; Tytusa2:2). Zawsze pamiętajmy. że nasze zdrowie duchowe zależy od nabywania wiedzy o Bogu.

11 akapit „Zastanówmy się, z jakich jeszcze względów miliardy mieszkańców ziemi potrzebują wiedzy o Bogu. Czy wszyscy potrafią powiedzieć, jak powstała ziemia i rodzaj ludzki? Niestety nie. Czy cała ludzkość zna prawdziwego Boga i Jego Syna? Czy każdy zdaje sobie sprawę, iż Szatan podniósł kwestię sporną dotyczącą zwierzchnictwu Bożego oraz lojalności ludzi? Skądże. Czy ogół społeczeństwa wie, dlaczego starzejemy się i umieramy? Jeszcze raz musimy odpowiedzieć: Nie, Czy wszyscy mieszkańcy ziemi uświadamiają sobie że Królestwo Boże już panuje w niebie i że żyjemy w dniach ostatnich. Czy uzmysławiają sobie wpływ złych sił duchowych? Czy posiadają wiarygodne informacje, jak prowadzić szczęśliwe życie rodzinne? I czy wiedzą, iż dla posłusznych ludzi Stwórca przewidział radosne życie w raju? Na te pytania również trzeba odpowiedzieć przecząco. Najwyraźniej więc ludzkość potrzebuje wiedzy o Bogu.

Inny powód nabywania wiedzy o Bogu wskazał Jezus w modlitwie zaniesionej ostatniej nocy swego ziemskiego życia. Apostołów z pewnością głęboko poruszyły jego słowa: To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał,Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3) Wprowadzanie tej wiedzy w czyn to jedyny sposób, by wielbić Jehowę tak jak On sobie życzy. „Bóg jest Duchem, a ci, którzy go (z małej litery) czczą, muszą oddawać cześć duchem i prawdą’—oświadczył Jezus (Jana 4.24). Czcimy Boga .”duchem”, gdy pobudza nas do tego serce przepełnione wiarą i miłością. A kiedy oddajemy Jehowie cześć”prawdą”? Gdy dzięki studium Jego Słowa wielbimy Go zgodnie z objawioną przez Niego prawdą czyli „wiedzą o Bogu”.

Każdego roku. wielbienie Jehowy podejmuje tysiące ludzi. Czy jednak studium Biblii z osobami zainteresowanymi musi trwać długo? A może szczere jednostki nie potrzebują aż tyle czasu,by mogły się. zgłosić do chrztu? Przypomnijmy sobie relację o dozorcy więziennym i jego domownikach, podaną w Dziejach Apostolskich 16:25-34, Paweł i Sylas zostali w Filippi zamknięci w areszcie, ale o północy wskutek wielkiego trzęsienia ziemi drzwi wiezienia się otworzyły. Strażnik sądził,iż więźniowie uciekli, za co spotkałaby go surowa kara, to też zamierzał popełnić samobójstwo. Wtedy Paweł oznajmił mu, że wszyscy są na miejscu. Następnie razem z Sylasem  .„opowiedzieli słowo Jehowy jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu”. Ludzie ci wywodzili się z pogan nie znających Pisma Świętego. Mimo to jeszcze tej samej nocy uwierzyli. Co więcej, ^wszyscy—on i jego domownicy—zostali bezzwłocznie ochrzczeni”, Trzeba przyznać, że okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu były wyjątkowe, ale te nowe osoby poznały już podstawowe prawdy, a dalej uczyły się na zebraniach zborowych.Coś podobnego powinno być możliwe również dzisiaj.(….)

Przed ludem Bożym otwierają się rozległe tereny — ogromne pole żniwne. Chociaż Jehowa, „Pan żniwa”, wysyła coraz więcej pracowników,wciąż jest dużo do zrobienia (Mateusza 9:37,38). Z myślą o przyspieszeniu krzewienia wiedzy o Bogu ‚wierny niewolnik’ przygotował podręcznik zwięźle przedstawiający rzeczowe informacje, dzięki czemu każde studium da zainteresowanemu sposobność zrobienia kroku naprzód. Podręczników można omówić stosunkowo szybko, powiedzmy, w ciągu kilku miesięcy. Można go też  łatwością nosić w aktówce,torebce, a nawet w kieszeni! Setki „tysięcy uczestników zgromadzenia okręgowego Świadków Jehowy pod hasłem „Rozradowani chwalcy Boga” z zachwytem przyjęły tę nową 192-stronicową książkę, noszącą tytuł Wiedza która prowadzi da życia wiecznego.

Materiał do książki Wiedza opracowywano w różnych krajach, a potem starannie nadano mu ostateczny kształt. Z tego względu treść tej publikacji z pewnością będzie przemawiać do ludzi na całym świecie, A czy musi upłyną sporo czasu, zanim ukaże się ona w wielu językach używanych przez mieszkańców ziemi? Nie, gdyż tłumaczenie książki mającej 192 strony trwa krócej niż większych pozycji. Do października 1995 roku Komitet Redakcyjny Ciała Kierowniczego zatwierdził przełożenie jej z angielskiego na przeszło 130 języków.(…)

Informacje zawarte w każdym rozdziale książki Wiedza powinny umożliwić zainteresowanym robienie dość szybkich postępów duchowych. Prawdy biblijne przedstawiono w niej w sposób budujący. Książka nie zajmuje się szczegółową analizą fałszywych nauk. (…) Nasz kochający Ojciec niebiański dostarczył nam za pośrednictwem niewolnika wiernego i roztropnego nową książkę. (….) On z pewnością pobłogosławi twym usilnym staraniom by jak największej liczbie osób udostępnić wiedzę, która prowadzi dożycia wiecznego.” Koniec cytatu

Skąd ck bierze taką informację że Ojciec dostarczył tą książkę?
Dlaczego wiedza o Bogu ma prowadzić do życia wiecznego? Może znasz werset biblijny który o tym mówi że wiedza może doprowadzić do życia wiecznego, jeśli powiesz Jana 17:3 to w/g przekładu Nowego Świata jest tam napisane „To znaczy życie wieczne ich poznawanie (nie ma wiedza) ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz tego któregoś poznał Jezusa Chrystusa”
A co to jest poznanie Boga i Jezusa Chrystusa? Może trochę namieszam Mateusza 7:23″(…) nigdy was nie znałem” to oznacza że Jezus nie poznał tych o których mówi? A oni Go znali czy nie? O co tu chodzi o wiedzę, poznanie czy coś innego bo 2 Tymoteusza 3:7 przekład Nowego Świata „(….)które zawsze się uczą a jednak
nigdy nie potrafią dojść do dokładnego poznania prawdy” O kim tu mowa? 1 Kor 11:2 „(…)i posiadł całe poznanie a miłości nie miał (to wszystko na nic) (…)” a 13 mówi„największa jest miłość”moim zdaniem powinno być droga do miłości przez Jezusa a niepoznania przez poznawanie. Bóg umiłował świat i Syna dał a ten jest drogą do Boga miłości. (Jana 3:16 i 14:6) Pomożesz czytelniku?

Proszę o komentarze 

Twoja religia

                                         TWOJA RELIGIA
Statek, którego nigdy nie powinno się opuszczać?
Artykuł pod takim tytułem ukazał się artykuł w strażnicy wydawnictwo świadków Jehowy 1 Lutego 1995 roku na str 3. Przedstawiamy go w całości bez żadnych zmian. Początek cytatu

    „STATEK znalazł  się w środku nawałni­cy. Załoga, która ze wszystkich sil usiłuje go ocalić, stoi przed niezwy­kle trudnym wyborem— zostać na pokładzie czy opuścić statek i ratować własne życie. Czy wiesz,  że ta dramatyczna scena jest wykorzystywana jako przykład w rozważaniach religijnych?
Teolodzy, zwłaszcza ka­toliccy, często przyrównu­ją swój kościół do statku, który się zmaga ze sztor­mem. Ich zdaniem pozo­stanie na tej nawie, ste­rowanej przez Jezusa lub Piotra, jest jedynym sposobem na dostą­pienie zbawienia. Duchowieństwo przeko­nuje:„Nigdy nie opuszczaj tego statku. Koś­ciół już nieraz przeżywał poważny kryzys, ale zdołał przetrwać każdą burze dziejową*. Niektórzy w związku z tym pytają: „Po co odchodzić? Dokąd miałbym pójść? Dlaczego nie zostać i nie pomóc mu wypłynąć na spo­kojniejsze wody?”
Przenośnia tu ilustruje odczucia wielu członków najróżniejszych wyznań Mawiają,oni: „Wiem, że w mojej religii jest sporo błędów, ale mam nadzieje, że to się zmieni. Nie chce. jej porzucać. Pragną pomóc w prze­zwyciężeniu tych trudności’. Taki tok rozu­mowania może być podyktowany szczerym przywiązaniem do religii przodków, a nawet obawą by jej nie zdradzić”,
Na przykład znany teo­log katolicki Hans Kung, kwestionujący postawę Kościoła,zastanawiał się: „Czy mogę podczas burzy opuścić statek,porzucić tych,z którymi dotych­czas żeglowałem, i po­zwolić, by sami walczyli z wiatrem, przeciekami, a może nawet ze śmier­cią? Odpowiedź brzmia­ła:„Nie przestanę, działać w obrębie Kościoła”. Inne rozwiązanie to„odejść od tego Kościoła ze względu na jego odstępstwo i kie­rując się umiłowaniem wyższych wartości, być może zbliżyć się do prawdziwego chrystianizmu* (Die Hoffnung bewahren).
Ale czy można pozostawać na pokładzie swojej religii w nadziei, że miłosierny Bóg da wszystkim wyznaniom nieograniczony czas na dokonanie reform? Jest to nie zwy­kle istotne pytanie. Jak na to wskazuje po­wyższy przykład,pośpieszne wejście do wy­wrotnej szalupy ratunkowej byłoby równie niebezpieczne,jak pozostanie na tonącym statku. Czy mądrze jest za wszelką cenę trzymać się swojego kościoła, nie bacząc na jego stan?Jakie reformy obiecują wpro­wadzić dzisiejsze religie? Jak długo Bóg bę­dzie pozwalał, żeby działały wbrew Jego woli?” Koniec cytatu
Bardzo podobnie mówią świadkowie o swojej organizacji że jeśli nawet są błędy ludzi to poczekaj aż zostaną naprawione bo bóg tego dopilnuje aby w jego organizacji to zostało zrobione.
    Świadkowie Jehowy zgodnie z zaleceniem ck mówią, że zbawienie jest w ich organizacji i ta organizacja jest arką na wzór arki Noego tzn jest takim statkiem który pozwoli obrazowo „dopłynąć do zbawienia” czyli uzyskać zbawienie tym którzy będą na statku czyli będą członkami organizacji kiedy przyjdzie zagłada na obecny zły świat ludzki. Wszyscy ci którzy zwiążą swoją przyszłość z ich organizacją czyli zostaną ochrzczeni jako świadkowie  Jehowy i będą głosić orędzie królestwa czyli interpretację Biblii w/g  ciała kierowniczego  i korzystać z zebrań religijnych organizowanych przez starszych w/g wytycznych ck to są ci co weszli do arki czyli ich organizacji. Wytrwałość w czynieniu tego j/w zapewni możliwość ocalenia w arce. Bo trzeba pamiętać, że członkowie ck wywodzą się ze 144 000 tych którzy będą w/g nich tworzyć rząd z Jezusem jako królem na czele ale wszyscy oni mówią,że mają nadzieję niebiańską a ci co będą żyć pod ich panowaniem na ziemi to liczba nieograniczona mają mieć nadzieję ziemską. W tym miejscu powiem,że ciekawe jest to w pisaniu jest to nadzieja niebiańska i ziemska a w zachowaniu świadków jakby fakt który na pewno się spełni w przyszłości i Bóg to zrealizuje. Przecież każdemu wolno mieć nadzieję na zbawienie i bardzo bym chciał aby ta nadzieja się mu urzeczywistniła a jak będzie w rzeczywistości to Bóg wie i trzeba czekać jak On to uczyni a to powierzył swemu Synowi. Sam drogi czytelniku oceń teraz czy w przypadku innych ludzi można mówić, że ich statek czyli religia tonie a swoim statku arce jako organizacji w której jest zbawianie można mówić, że na pewno nie zatonie.Tak mówią świadkowie jak w tym artykule. W/g Biblii Objawianie 12:10 i 11:15zbawienie przyszło od Boga i Jego pomazańca Jezusa. Rzym 8:31-34″(….) Jeśli Bóg za nami któż przeciwko nam. On,który  nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?Przecież Bóg usprawiedliwia.(…)” 1Jana 2:2 (….)On (Jezus….)  jest ubłaganiem za grzechy całego świata” Nie ma żadnej  arkitylko Jezus Chrystus i On jest „pośrednikiem między Bogiem aludźmi” Tymoteusza 2:5 tak mówi Biblia . Jana 10:9  (Jezus o sobie) „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie”. Wiadomo jest, że w Biblii nie ma słowa organizacja, ciało kierownicze, kanał łączności.    Co myślisz o tym. Możesz skomentować.
Zapraszamy

Kosztowności narodów w/g ciała kierowniczego świadków Jehowy

     Znalazłem ciekawostkę dotyczącą oceny w/g ciała kierowniczego jaką wartość ma głoszenie prowadzone pod ich nadzorem  tzn ck?  W strażnicy z 15 maja 2006 roku na str 31 (przedostatniej) znajduje się tam następujące pytanie czytelników. ” Co właściwie sprawia , że do ‚domu’ prawdziwego wielbienia napływają ‚ kosztowności wszystkich narodów’ (Aggeusza 2:7)”?
” Zakołyszę wszystkimi narodami, i przyjdą kosztowności wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą” Wyjaśnię  bo jest to wyjaśnione
na początku odpowiedzi na pytanie czytelnika, że kosztowności to szczere osoby które przyłączają się do prawdziwego wielbienia (czyt. organizacji świadków Jehowy) Czym jest to kołysanie? Uważaj bo możesz być zaskoczony odpowiedzią.
Czytamy dalej w odpowiedzi na pytanie cytuję:  „Rozważmy najpierw, co kołysze lub potrząsa narodami i do czego to prowadzi . W Biblii czytamy, że ‚narody wszczęły tumult, a grupy narodowościowe pomrukiwały z rzeczy daremnej’ (Psalm 2:1) Narody ‚pomrukują’ o ‚rzeczy daremnej’ czyli zastanawiają się jak przedłużyć własne panowanie. (czyt: panowanie człowieka nad człowiekiem w diabelskim świecie) Nic  nie potrząsa
nimi bardziej niż coś, co mogłoby zagrozić ich władzy.
Zagrożeniem takim stało się prowadzone przez Świadków Jehowy ogólnoświatowe dzieło głoszenia o ustanowionym już Królestwie Bożym. To właśnie mesjańskie Królestwo z Jezusem Chrystusem na czele ‚zmiażdży wszystkie człowiecze królestwa i położy ich kres.(Dan 2:44) Dlatego nasza działalność kaznodziejska, obejmująca między innymi ogłaszanie wyroku Bożego, wywołuje drżenie wśród narodów. (Izajasza 61:2) Staje się ono coraz silniejsze jak ta działalność nabiera rozmachu. A zapowiedzią czego jest kołysanie, o którym mówi Księga Aggeusza 2:7.
W wersecie 6 czytamy: ‚Oto bowiem, co rzekł Jehowa zastępów
jeszcze raz – za krótką chwilkę – a zakołyszę niebiosami i ziemią, i morzem , i i suchym lądem’ Nawiązując do tej wypowiedzi, apostoł Paweł  napisał: ‚Obiecał, mówiąc: ‚ja jeszcze raz poruszę – nie tylko ziemią, lecz także niebem’. Otóż słowa ‚jeszcze raz’ wskazują na usunięcie tego, co podlega wstrząsaniu, jako rzeczy uczynionych, aby pozostało to (królestwo) , co nie podlega wstrząsaniu’ (Hebrajczyków 12:26,27)
Szczerzy ludzie przyłączają się do religii prawdziwej (czyt:organizacji świadków Jehowy) ale nie wyniku kołysania czy wstrząsania narodami. Zwróć uwagę co powoduje w/g ck kołysanie narodami to bardzo ciekawe i zaskakujące w jaki sposób spełnia się to proroctwo. Do Jehowy przyciąga ich to samo, co powoduje kołysanie narodami – ogólnoświatowe dzieło głoszenia o panującym już Królestwie Bożym. Oznajmianie ‚wiecznotrwałej dobrej nowiny przyciąga odpowiednio usposobione jednostki do wielbienia prawdziwego Boga.(Objawienie 14:6,7) Orędzie Królestwa dotyczy zarówno potępienia jak i zbawienia. (Izajasza 61:1.2) Rezultatem ogólnoświatowego dzieła głoszenia jest z jednej strony kołysanie narodami a z drugiej napływanie kosztowności narodów, co przysparza chwały Jehowie.”
Zgodnie z wyjaśnieniem podanym przez ciało kierownicze świadków Jehowy okazuje się, że jest to zapowiedziane przez proroka Aggeusza głoszenia nie ewangelii o której mówili apostołowie  a o ustanowionym
i panującym już królestwie Bożym. I ma charakter  to głoszenie zarówno moc potępienia jaki wybawienia tych którzy będą słuchać głoszenia w/g zaleceń ck. ( Znów ocena własnej działalności przedstawiana jako fakt  Też tak myślałem.) I to głoszenie powoduje kołysanie narodów i dzięki temu kosztowności czyli rozumiem najwartościowsi ludzie przychodzą do organizacji bożej czyli świadków Jehowy. Co przynosi chwały Jehowie. Ciekawe prorok mówi wyraźnie, że Jehowa zakołyszę  narodami a w/g ck ludzie ludźmi czy to jest logiczne? Moim zdaniem nie skoro Bóg to Bóg, a jeśli Bóg miał zakołysać narodami a nie głoszenie przez ludzi ludziom, bo to tak jakby w  końcu narody same sobą zakołysały biorąc pod uwagę, że jest organizacja międzynarodowa.  Na koniec wspomnę że anioł o którym mowa w Objawieniu 14:6,7 to też jest utożsamiany z działalnością głoszenia nadzorowaną przez ciało kierownicze.
Tylko nie wiem dlaczego akurat zawsze w publikacjach ck jest mowa o tym jednym aniele a Objawienie mówi o trzech aniołach? Nie wspomina się o drugim, może dlatego, że ten drugi mówił : Upadł , upadł wielki Babilon, (…..) a trzeci mówił ‚ Tu się okaże

wytrwanie świętych którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ W końcu nie mowy w księdze Objawienia  o niewolniku ani ciele kierowniczym  tylko o ‚wierze w Jezusa’.. Moim zadaniem tak może się mylę i uważasz inaczej.
Może umiesz odpowiedzieć na to pytanie lub nasunęły ci wnioski które chcesz przedstawić.  Zapraszamy

Wielki Babilon w/g ciała kierowniczego świadków Jehowy.

  1.   Jestto bardzo ważne co oznaczają te słowa Wielki Babilon w Bibliiponieważ od tego zależy zbawienie każdego człowieka więc i tymrazem przedstawię jak to jest wyjaśnione czym jest ów Babilon Wielki wg literaturypublikowanej przez świadków Jehowy a ściślej pod nadzoremciała kierowniczego.

    Jestmam nadzieję najnowsze wyjaśnienie w tej sprawie pochodzące zksiążki wydanej w 2o05 roku przez Towarzystwo Strażnica a książkanosi tytuł „ Czego naprawdę uczy Biblia?” i na stronie 154 wpierwszych dwóch akapitach w rozdziale „Opowiedz sie zareligią prawdziwą” napisano tak cytuję: Załóżmy,że się dowiedziałeś, iż w twojej okolicy ktoś cichaczemwyrzucał śmiertelnie niebezpieczne odpady. Teraz cały teren jestskażony trującą substancją. Co byś zrobił? Gdybyś tylkomógł, na pewno byś się wyprowadził. Ale chyba nawet wtedywciąż dręczyłoby cię pytanie, czy nie uległeś zatruciu.Podobnie ma sie z religią fałszywą. Pismo Święte wyraźniemówi, że jest ona skażona nieczystym naukami i praktykami.(2 Koryntian 6:17) Właśnie dlatego to takie ważne, by opuścić„Babilon Wielki” – ogólnoświatowe imperium religiifałszywej. (Objawienie 18:2,4) Czy ty to już zrobiłeś? Jeślitak zasługujesz na pochwałę. Jednak odłączenie się od religiifałszywej to nie wszystko. Musisz jeszcze zadać sobie pytanie: Czyreligia fałszywa nie pozostawiła na moim życiu jakichś śladów?Przeanalizujmy to na pewnych przykładach. Koniec cytatu

   Teraz przykłady omówione w książce które mają pobudzić do myślenia i zastanowienia nad swoim życiem czy aby nie tkwisz w/g ck czytelniku w Babilonie Wielkim.Powołując się na w/w książkę są to: kult obrazów, kult zmarłych, obchodzenie Bożego Narodzenia święta nieznanego wśród pierwszych chrześcijan i na tym przykłady sie kończą. Nie będę drogi czytelniku analizował tych przykładów podanych w książce WTS. Jeśli chcesz możesz to skomentować masz do tego prawo..

  W tym momencie chciałbym wrócić do tego czym jest Babilon Wielki stawiając kilka pytań które wymagają odpowiedzi. Oto jak brzmi wspomniany fragment Biblii Objawienie 18:2,4 mówiący o Babilonie Wielkim bo to ważne w kontekście tego co chce napisać. Cytuję w/g przekładu nowego świata bo to uważam za ważne : (….) Upadła! upadła metropolia Babilon Wielki i stała sie miejscem mieszkania demonów i kryjówką wszelkiego wyziewu i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i znienawidzonego. I usłyszałem inny głoś z nieba mówiący: Wyjdźcie z niej mój ludu jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag. Koniec cytatu

Czyli jak widać w/g Biblii Babilon Wielki to miejsce mieszkania demonów i kryjówka ptaka nieczystego. Mam pytanie dlaczego we wspomnianej publikacji nie ma nic aby być z daleka od demonizmu.? Powiem więcej dlaczego w publikacjach Towarzystwa Strażnica występują symbole demoniczne i przekaz podprogowy a o tym ck milczy? Czy to zdaniem ck jest dopuszczalne i w religii prawdziwej może mieć miejsce? A jak wytłumaczy ck bo o tym książka nie mówi wspomniana wcześniej, pomyłki w wyjaśnieniach różnych nauk w publikacjach ck? I czy podawanie błędnych proroctw, nie świadczy o tkwieniu ck w Babilonie Wielkim czy też ktoś uważa, że nie? Moim zdaniem świadczy to tkwieniu w Babilonie Wielkim.  Zastanów się nad tym czytelniku. Wszak wszyscy mówiący inaczej niż ck są w mocy szatana a ich zdaniem z całą pewnością byli są nimi  byli członkowie organizacji bo ich krytykują a nie powinni krytykować religii prawdziwej czyli tego co mówi ck jako reprezentant niewolnika wiernego i roztropnego. Tylko ja jako były członek organizacji kiedy zobaczyłem symbole demoniczne w publikacjach WTS to miałem uczucie obrzydzenia. I jak można mówić o wyjściu ck z Babilonu Wielkiego? Moim zdaniem to nie prawda z tym wyjściem.  A czy system sprawowania władzy obowiązujący pod nadzorem ck ma cokolwiek wspólnego z zasadami teokratycznymi które podobno obowiązują w organizacji. Przecież sam Bóg zachęca aby go sprawdzać i przekonywać się o tym, że chce dla nas dobrze. Ciała Kierowniczego nie wolno sprawdzać trzeba mu zaufać bezgranicznie i podporządkować się  Cytat z książki „Zorganizowani” Swoje zaufanie do dzisiejszej klasy niewolnika możemy też okazać popieraniem podejmowanych przez nią decyzji. Nawet jeśli czasami nie w pełni pojmujemy powody jakichś rozstrzygnięć, wiemy, że trzymanie się ich zawsze wychodzi nam na dobre.Dlaczego ufać niewolnikowi wiernemu i roztropnemu.” treść akapitu zaczyna się tak „ Klasie niewolnika można w pełni zaufać z wielu powodów. Przede wszystkim Jezus ustanowił go nad całym swoim cennym„mieniem”.Wyraźnie z tego wynika ,że darzy go bezgranicznym zaufaniem cytuję książkę „Zorganizowani „ str 18-20 i czy takie stanowisko nie jest powielaniem tego co było znane od dawna Kaznodziei 8:10 (…) człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” W tym wypadku ck nad członkami organizacji.? W/g mnie tak ale to moje zdanie i nie musisz się z  nim zgadzać.Trzeba opuścić zagrożony teren jak mówi cytat z w/w książki i w tej sprawie zgadzam się z ck  tylko co rozumieć przez zagrożony teren? Pomyśl nad tym.

Co tym myślisz możesz wyrazić swoją opinię? Zapraszamy.