Cuda współcześnie

  Temat budzi emocje wśród ludzi.Jedni uważają że cuda są; drudzy uważają że nie ma cudów.

A Ty czytelniku jak uważasz?

Jak to wygląda z punktu widzenia ciała kierowniczego świadków Jehowy?
Oto jak opisano ten temat w strażnicy z 15 lutego 2005 roku.Na str 4 w ramce jest artykuł pt ” Dlaczego niektóre cuda już się nie zdarzają”- oto on:

„Biblia wspomina o różnych rodzajach cu­dów (Wyjścia7:19-21; ł Królów 17:1-7; 13: 22-38; 2Królów5:1-14; Mateusza 8:24-27; Łukasza 17:11-19; Jana2:1-1T; 9:1-7) Nie­które z nich miały pomóc rozpoznać w Jezu­sie Mesjasza i dowodziły, za wspiera go Bóg.Pierwsi naśladowcy Jezusa korzystali z roz­maitych cudownych darów, takich jak mó­wienie językami,potrafili też rozezna­wać natchnione wypowiedzi (Dzieje 2:5-12; 1Koryntian12:38-31) Było to potrzebne do ugruntowania młodego zboru chrześcijań­skiego. Dlaczego?
Przede wszystkim istniało wówczas nie­wiele odpisów Biblii. Zwoje lub książki po­siadali zazwyczaj tylko ludzie bogaci, W krajach pogańskich nikt nie znał Pis­ma Świętego ani jego Autora, Jehowy, Nauki chrześcijańskie trzeba było przekazywać ustnie.Tak więc cudowne dary ducha stanowi­ły niezbity dowód,że Bóg posługuje się zbo­rem chrześcijańskim. Paweł wyjaśnił jednak, że one przeminą, gdy już spełnią swoje zadanie. ,Czy są, dary prorokowania — zostaną usunięte, czy języ­ki—ustaną, czy poznanie —będzie usunię­te. Mamy bowiem częściowe poznanie i po części prorokujemy, ale gdy nadejdzie to, co zupełne, wówczas to, co częściowe,zosta­nie usunięte” ( 1 Koryntian 13:8-10).
Dzisiaj ludzie mają dostęp do Biblii, a także do konkordancji i encyklopedii. Ponad sześć milionów wykwalifikowanych  chrześ­cijan pomaga innym zdobyć biblijną wie­dzę o Bogu.Cuda nie są już więc potrzebne do potwierdzenia, że Jezus Chrystus jest na­maszczonym przez Boga Wybawcą, albo że Jehowa wspiera swych.” Koniec cytatu

  Mat 24:24 bw Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych”. W zgodzie z tą wypowiedzią Jezusa tak miało się stać. Był to jeden ze znaków końca. O jakich  cudach jest tu mowa?  Podczas głoszenia w ich domach pamiętam jak jednak mówiło się, że cudów nie ma bo to fałszywi prorocy ci czyniący cuda jako argument odnoszący się  do wypowiedzi Jezusa a jak sami świadkowie o sobie mówili, to cuda u nich się zdarzały np. w cudowny sposób Bóg ochronił świadków lub w cudowny sposób do kogoś dotarli z „prawdą  biblijną” czyli z nauką ck bo Bóg otworzył czyjeś serce. Dlaczego brak konsekwencji? 
    Twierdzenie ck oparte na 1 Koryntian 13:8-10 jest również  niekonsekwentne w innej sprawie, bo czymże jest pomaganie w zdobyciu wiedzy biblijnej jak nie udostępnianiem poznania?
A co Apostoł Paweł mówi o poznaniu ? Że też miało być „usunięte”. Mimo tego o poznaniu ck nie mówi już, że przeminęło. Proszę zwrócić  uwagę, że 6 milionów wykwalifikowanych chrześcijan to oczywiście świadkowie Jehowy głoszący wyznawcom innych religii,że Jezus jest namaszczonym przez Boga Wybawcą.To oni pomagają zdobyć wiedzę biblijną  i to pomaganie jest między innymi podstawą twierdzenia ck, że cuda nie są już potrzebne. Przecież to ck powołuje się często na Jana 17:3 „To znaczy życie wieczne; ich poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.” A apostoł Paweł mówi czy poznanie —będzie usunię­te” W/g wypowiedzi Ap. Pawła miało ustać zarówno poznanie jak i cuda. Ck twierdzi jednak,że tylko cuda miały ustać a poznanie nie? Dlaczego?
    Jeszcze inaczej „Gdy nadejdzie to, co zupełne, wówczas to, co częściowe,zosta­nie usunięte” to cytowana wyżej wypowiedź Apostoła Pawła. Czy to się stało? Moim zdaniem nie.
„Obecnie znam częściowo, ale później poznam dokładnie, jak i ja jestem dokładnie poznany. Teraz jednak pozostaje wiara, nadzieja” 1 Kor 13:12b,13a
To co jest przedmiotem wiary i nadziei czyli zbawienie jeszcze nie nastąpiło.
Też tak myślisz czy inaczej?
Możesz napisać.


Sprawowanie władzy czy słuzenie innym

     Biblia mówi o Bogu jako o Ojcu więc jakoś trudno nam kojarzyć sobie go z władzą i rządami.To wywołuje złe skojarzenia wyniesione z otaczającego świata.
Co mam na myśli? Oto przykład Jezusa: Mateusza  11:29 bw
 
„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.”
 
Albo w innym miejscu  Mateusza 9:36 bw
” A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.”

     Strażnica z 15 października 2005 roku na str. 29 w akapicie 15 podaje tak: „Chrześcijanom łatwiej jest zachowywać prawdziwe uniżenie umysłu, gdy analizują najlepsze przykłady pokory, które dają Jehowa Bóg i Jezus Chrystus. Wymaga to regularnego studiowania Biblii i opartych na niej pomocy dostarczanych przez ‚niewolnika wiernego i roztropnego’.”
    Czy przykładem pokory są członkowie ‚niewolnika wiernego i roztropnego’ oraz starsi? Tego nie napisano. W tej strażnicy w tym samym akapicie o pokorze napisano tak: ” Również w nowożytnym zborze chrześcijańskim (czyli w dzisiejszej organizacji świadków Jehowy) możemy znaleźć sporo przykładów pokory „. Zabrzmiało to bardzo ostrożnie,bo co to znaczy „sporo” bez wskazywania o kim mowa?
    Czy to jest budowanie
pokornego nastawienia  czy próba rozdawania stanowisk? Strażnica z 1 lipca 1995 roku na str. 22 w akapicie 10  podaje tak:” Sposób w jaki niewolnik wierny i rozumny posługuje się drugimi owcami, został przepowiedziany w księdze Zachariasza 9:6,7. Czytamy tam:” Wytępię pychę Filistynów.(…)
   
Niektórzy mieli się stać ‚jak szejk w Judzie’.Choć jako naród byli zaprzysięgłymi wrogami ludu Jehowy,i jako naród zostali unicestwieni-podaje ta strażnica. Dalej jest napisane że wtedy niektórzy Filistyni porzucili bałwochwalstwo i stali się czystymi w oczach Jehowy, podobnie w dzisiejszych czasach. Co Ci to przypomina?
 „W naszych czasach takich ‚Filistynów’ którzy dokonali zmian na lepsze, można znaleźć wśród członków wielkiej rzeszy.” (Czyli w organizacji świadków Jehowy) W akapicie 13 podano:  „Zachariasz oświadczył , że Filistyni będą niczym szejk w Judzie” . Hebrajskie słowo alluf  tłumaczone na szejk znaczy przywódca tysiąca (czyli tysiącznik) Było to bardzo wysokie stanowisko.”
     Dalej we wspomnianej strażnicy napisano w odniesieniu do naszych czasów,że w taki sposób ewidentnie nastąpi rozdawanie stanowisk wśród współczesnych ‚Filistynów’ Oto cytat z akapitu 14:
” Ponieważ grono ostatka namaszczonych chrześcijan stale się zmniejsza, a możliwości wielu z nich ogranicza podeszły wiek, zatem dobrze wyszkoleni członkowie drugich owiec niejako ich wyręczają. Nie chcą
oni zagarnąć miejsca swych namaszczonych braci.(gdyby nawet -to pytanie jak zrobić? jeżeli  jest to w/g ck boża organizacja) Niewolnik wierny i roztropny porucza im w kraju władzę (współcześni szejkowie jak dawni Filistyni w Izraelu) potrzebną do tego, by organizacja Boża mogła dalej przeć naprzód w sposób uporządkowany.” Koniec cytatu
    I teraz przypomnijmy j/w było podane w tym poscie:
 ” 1)Najlepsze przykłady pokory, które dają Jehowa Bóg i Jezus Chrystus.
 2)Wymaga to regularnego studiowania Biblii i opartych na niej pomocy dostarczanych przez ‚niewolnika wiernego i roztropnego’.”

Z pierwszym się zgodzisz drogi czytelniku,bo są trafne moim zdaniem.Inna sprawa z drugim -jak myślisz ?
Moim zdaniem nie ma tu szukania pokory i służenia innym  tylko roztaczanie perspektywy rządzenia przez ck czyli reprezentantów niewolnika wiernego i roztropnego. A tak mówił Jezus: Mateusza  20:26 ns
„Nie tak jest wśród was; lecz kto by się chciał stać wielkim wśród was, ma być waszym sługą”
(przypominam,że szejk w Judzie to było bardzo wysokie stanowisko)  Czy ck nie ma już czym zachęcać  „Filistynów” tylko perspektywą podzielenia się władzą ? Czy nie przypomina się tutaj cytat z Mateusza  4:9 ns
„i rzekł (diabeł) do niego (Jezusa): ” Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć”
Pokłonu nie ma i oddawania czci to prawda ale jest wymaganie lojalności i uległości. Powtórzenie wypowiedzi ze strażnicy  „Nie chcą oni zagarnąć miejsca swych namaszczonych braci „  
(czyli niektórzy z drugich owiec mając nadzieję życia wiecznego na ziemi nie chcą  zająć  miejsca należnego 144 000 w rządzie niebiańskim z Jezusem)

   
A Bóg poprzez swoje słowo mówi w Zachariasza  2:3 bw
„Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo!Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana
 (proszę zauważyć „może się ukryjecie” szukając pokory)  Psalm 37:11 bw
Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem”

Czy chcesz coś napisać ma ten temat?
Zapraszamy

Obserwatorzy wieczerzy pańskiej

    Najpierw wyjaśnijmy o kim mówimy: otóż zgodnie ze stanowiskiem ciała kierowniczego świadków Jehowy jest pewna grupa ludzi zwana przez nich „drugimi owcami” które będą żyć wiecznie na ziemi i podczas corocznego obchodzenia wieczerzy pańskiej nie są one upoważnione do spożywania emblematów (czyli chleba i wina). Taki przywilej jest dostępny tylko dla 144 do powołanych tego aby wejść w skład rządu z Jezusem Chrystusem na czele jak pisaliśmy w poprzednim poście. Ponieważ wkrótce będzie obchodzona kolejna rocznica śmierci Jezusa Chrystusa w czasie której podaje się chleb i wino to zobaczmy co na to Biblia i jak ten temat jest przedstawiony przez ck.
W strażnicy z roku 1983 nr. 24 na str 10 w artykule „Kto powinien uczestniczyć” napisano tak ” Odpowiedź na to pytanie pomogą ci znaleźć słowa, które Jezus wypowiedział do 11 wiernych apostołów, gdy ustanawiał tę pamiątkową ucztę. Podając apostołom kielich z winem.Jezus rzekł ‚Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi,która ma być przelana za was’ (Łukasza 22:20) A zatem ofiarna śmierć Jezusa Chrystusa uprawomocniła ‚nowe przymierze’ . Jakież  to jednak stare czyli ‚poprzednie’ przymierze zostało przez nie zastąpione?(Hebr. 8:13) Przestało obowiązywać Przymierze Prawa, zawarte z narodem izraelskim krótko po wyprowadzeniu go z niewoli egipskiej. Pośrednikiem przy ustanawianiu tego przymierza między Jehową Bogiem a izraelitami był Mojżesz (tak ja Jezus ‚pośrednikiem’ nowego przymierza) . Do wprowadzenia w życie Przymierza Prawa posłużyły ofiary zwierzęce złożone przy górze Synaj.(Hebr. 9:15-20) Trzeba jednak zaznaczyć, iż razem z Izraelitami opuściło Egipt wielkie mnóstwo cudzoziemców, czyli nie-izraelitów. Wprawdzie korzystali oni z dobrodziejstw Przymierza Prawa, ale nie byli nim bezpośrednio objęci (Wyjścia 12:38, 43-45,48,49)
Podobnie rzecz się ma z nowym przymierzem. Jedynie chrześcijanie należący do ‚Izraela Bożego’  (mój przypis- 144 0000 )mają prawo do takiego sprzymierzenia się z Jehową Bogiem.(Gal 6:16) Tą ograniczoną liczbę chrześcijan Jezus nazwał ‚małą trzódką’ (Łukasza12:32) Po za nimi istnieje ‚wieka rzesza’ innych chrześcijan których on zaliczył do drugich owiec. (Objawienie 7:9,10, 14; Jana 10:16) Ci nie są objęci nowym przymierzem, chociaż korzystają z jego dobrodziejstw.Apostoł Jan podkreślił różnicę między tymi dwoma grupami korzystającymi z ofiary Jezusa, gdy napisał o nim:’ Jest on /gładzącą grzech/ ofiarą ubłagania za nasze grzechy /grzechy małej trzódki czyli 144 000/chociaż nie tylko nasze, lecz także za grzechy całego świata (tu powinno być moim zdaniem w/g ck grzechy drugich owiec)
Tak więc podczas obchodzenia pamiątki śmierci Chrystusa powinni uczestniczyć w spożywaniu emblematów pod postacią chleba i wina jedynie ci którzy należą do ‚Izraela Bożego’.  To grono Izraelitów duchowych ma liczyć144 000 i będzie sprawować władzę z Chrystusem w jego niebiańskim Królestwie. (Obj 14:1)  Natomiast ogromna międzynarodowa rzesza ‚drugich owiec’, która nie spożywa emblematów, będzie się cieszyć życiem wiecznym w ziemskim raju, korzystając z błogosławieństw Bożych pod panowaniem Królestwa.
Ciekawe stwierdzenie jest na ten temat w strażnicy z 15 lutego 2006 r na str. 24 w akapicie 13 czytamy:”Zważywszy na wszytko co oznacza spożywanie chleba i wina podawanego w czasie Pamiątki, byłoby niewłaściwe gdyby emblematy te spożywały również osoby mające nadzieję ziemską. (…) Ponieważ kielich symbolizuje nowe przymierze emblematy spożywają tylko ci którzy są nim związani.(…) Spożywanie przez nich emblematów oznaczałoby, że aspirują do czegoś co im się nie należy. Dlatego też są obecni na Pamiątce jedynie w charakterze obserwatorów.” koniec cytatu
Wielokrotnie zastanawiałem się jak uzasadnić takie stanowisko ck i dlaczego jest takie  kiedy musiałem to tłumaczyć innym i mamy kolejny zwrot stosowany przez ck który w Biblii nie występuje „obserwatorzy Pamiątki”.Jak połączyć ” małą trzódkę ” 144 000 z księgi Objawienia a raczej udowodnić że to jest to samo? A następnie uzasadnić, że tylko oni mogą spożywać chleb i wino? I moim zdaniem nie ma takiego tłumaczenia jest to tylko dedukcja ck jest znów znajdywanie w Biblii tego czego nie ma. Dlatego jest tylko jedna nadzieja zbawienia  jest podział na zbawionych i tych którzy zginą o czym pisałem w poprzednim poście.
  Dzieci boże i dzieci do których zaliczają się drugie owce? 1 Jana 3:10„Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie”? Innych dzieci nie ma a kim są obserwatorzy?
Czy można otrzymać życie wieczne bez spożywania chleba i wina?
Jezus nie mówi tu o dwóch nadziejach tylko o życiu wiecznym. Jezus mówi Jana 6:54 bwKto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny.„Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje” a przy kielichu a „to jest moja krew”.To oznacza że życie wieczne to spożywanie chleba i wina dla wszystkich.Wszyscy są powołani do jednej nadziei. Efezów 4:4 bwjedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania”.

Co myślisz o tym?
Napisz

 

 

Królestwo Boże w/g ck

    Taka definicja słowa „królestwo” jest zawarta w  Słowniku Języka Polskiego z roku 1968 na str 317 powiedziano tak „kraj o ustroju monarchicznym rządzonym przez króla” Dlaczego ją cytujemy bo świadkowie powołują się na wypowiedź Jezusa z ewangelii Mateusza 6:10 bwprzyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi„i mówią że obecnie głoszą o tym królestwie. Co mają jednak myśli na ? W książce wyjaśniono to tak „Czego naprawdę uczy Biblia” (wyjaśnienie -książka służy do zapoznawania innych z po za ich grona z tym czego uczy Biblia to zapoznawanie nazywają studium biblijnym) na str 77 w akapicie4 podaje cytuję Królestwo Boże to rząd stworzony przez Jehowę Boga – rząd, na czele stoi wyznaczony przez Boga król (…) Jezus Chrystus. ” Książka Wiedza która prowadzi do życia wiecznego”  na str 92 dodaje tak „Jednakże Jezus nie panuje sam. Towarzyszy mu grono 144 000 współkrółów i współkapłanów ‚kupionych z ziemi’.” W/gck 144 000 znajduje się w niebie z Jezusem i panuje nad ziemią złożoną z ziemskich poddanych dzisiaj ck ich nazywa drugimi owcami mającymi nadzieję życia wiecznego w raju na ziemi i po armagedonie przez 1000lat  odzyskają doskonałość którą utracił Adam grzesząc przeciw Bogu. W tym  miejscu warto  przytoczyć cytat z Objawienia 5:10 bw i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi (w/g przekładu Nowego Świata nad ziemią a we wszystkich przekładach innych na ziemi które sprawdziłem)
  Obecnie z członków tego przyszłego rządu wywodzi się w/g interpretacji ck przebywającą na ziemi pozostałość ze 144 000 przyszłych wpółkrólów ich zdaniem zwana niewolnikiem wiernym i roztropnym. W/g Naszej Służby Królestwa miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Strażnica w celu szkolenia głosicieli do głoszenia o królestwie. W tej NSK na miesiąc luty jest podane sprawozdanie z głoszenia za rok 2007 z działalności świadków Jehowy. Podana jest też na końcu sprawozdania liczba obecnych na podczas wieczerzy pańskiej (corocznie świadkowie Jehowy obchodzą jąi obecni są członkowie przyszłego rządu zwani pomazańcami w/g ck należący do klasy wiernego i roztropnego niewolnika i oni spożywają wówczas chleb i wino oraz drugie które są tylko obecne i nie spożywają chleba i wina) ponad 17 mln z tego spożywało chleb i wino 9105 i po tym można poznać kto jest tzw pierwszą owcą czyli pomazańcem  jak również przyszłym współkrólem z Jezusem w niebie. Z pomazańców wywodzą się członkowie ciała kierowniczego jak mówi samo ck.
Próbowałem znaleźć w Biblii uzasadnienie do stosowania takiego podziału na powołanych do życia w niebie i na ziemi jak to przedstawia ck i nie udało mi się. W takiej sytuacji ck powołuje sie na werset z Objawienia
  7:9 ns „Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza,której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem,ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe”. Owa”wielka rzesza” to są ci którzy będą żyć na ziemi jak tłumaczy ck i to oni stanowią poddanych nad którymi panuje 144 000 a obecnie przez głoszenie i nauczanie odbywa się ich zgromadzanie. Werset 15 tego rozdziału mówi w/g przekładu Nowego Świata brzmi „Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w jego świątyni; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot” .Jest tu mowa o wielkiej rzeszy będącej „przed tronem” Boga i pełniącej służbę w świątyni. Kiedy porównamy to z Objawienie 14:3 zobaczymy że 144 000 też są „przed tronem” a czym jest pełnienie służby w świątyni ? W tej sprawie pełnienia służby w świątyni trudno się wypowiedzieć bo ck umieszcza wielką rzeszę lub drugie owce (w/g Jana 10:16 ns „A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.)na „dziedzińcu pogan” czyli nie kapłanów.
Biblia dokonuje podziału na owce i kozły (wgNW kozy) i w czasie przyjścia Jezusa jest to widoczne Mateusza 25:33 NW”I postawi owce po swej prawicy a kozy po swej lewicy”. Inie ma słowa nic o różnych rolach pełnionych przez owce w przyszłości a więc jednych żyjących w niebie w roli rządzących  a drugich jako poddanych na ziemi na ziemi. Efezów 4:4 ns ‚Jedno jest ciało i jeden duch, tak jak zostaliście powołani w jednej nadziei, do której was powołano‚. Mowa jest o ‚jednej nadziei’. Kaznodziei  8:9 ns ‚Wszystko to widziałem, a moje serce było skierowane na wszelkie dzieło czynione pod słońcem – w czasie, gdy człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie’.Tylko nie ck.  1 Moj1:28 ‚Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także pod porządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios,i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”.Nie mowy o podporządkowywaniu człowieka drugiemu człowiekowi. Kiedy to się zmieniło? I dlaczego?

Wiesz napisz lub powiedz co myślisz.


 

Pouczenia od Jehowy

  „Jehowa zawsze dba o swój lud i tak było zawsze i dba o jego szkolenie obecnie w ramach swojej organizacji” tak słyszą bracia w organizacji na każdym kroku i powinni  być wdzięczni Jehowie za te szkolenia bo inni (po za organizacją) tego nie mają.
Jak to jest uzasadniane na podstawie Biblii i co o tym mówi strażnica z  15  lutego 2008 roku na str. 18jest podtytuł „Jehowa zapewnia niezbędne szkolenie”  i akapit 7 mówi tak cytuję  „Jezus korzystał ze szkolenia otrzymanego od Ojca i podobnie my czerpiemy pożytek  z  pouczeń, które zapewnia nam Jehowa.(proszę zwrócić uwagę jak Jehowa zdaniem ck poucza innych w/g  wyjaśnienia zawartego w tej strażnicy ?)  Sam Jezus powiedział: Napisane jest u proroków: I oni wszyscy będą wyuczeni przez Jehowę.  (Jana 6:45 cytuję do końca ..
Każdy, kto usłyszał od Ojca i się nauczył, przychodzi do mnie. tej części nie ma zacytowanej i Izajasza 54:13 . A wszyscy twoi synowie będą ludźmi wyuczonymi przez Jehowę i pokój twych synów będzie obfity.) Obecnie organizowane są szkolenia mające jeszcze lepiej przysposobić nas do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie. Niewątpliwie wszyscy odnosimy pożytek z zajęć teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej prowadzonych we wszystkich zborach. Pionierzy (to tacy którzy poświęcają 50 godzin, 70 godzin i 140 godzin miesięcznie na”głoszenie ewangelii”)  są zapraszani na kurs Służby Pionierskiej. Sporo długoletnich pionierów mogło uczestniczyć w tym szkoleniu po raz drugi. Starsi i słudzy pomocniczy korzystają z Kursu Służby Królestwa,na którym doskonalą sztukę nauczania oraz troszczenia się o współwyznawców. Wielu samotnych starszych i sług pomocniczych ma za sobą Kurs Usługiwania, który wyposażył ich do skuteczniejszego pomagania innym w działalności ewangelizacyjnej. A niemało braci i sióstr skierowanych na  zagraniczne tereny misjonarskie: ukończyło Biblijną Szkołę Strażnicy – Gilead.(…) akapit10 ” Jezus opierał swe pouczenia na tym, czego bezpośrednio nauczył go Jehowa, oraz na wskazówkach zawartych w Jego spisanym Słowie (Łuk4:16-21; Jana 8:28) Naśladujemy Jezusa gdy wprowadzamy w czyn jego rady oraz trzymamy się Pisma Świętego. Dzięki temu zgodnie mówimy i myślimy,to zaś przyczynia się do jedności w naszych szeregach.(1Koryntian1:10)  Jakże jesteśmy wdzięczni”niewolnikowi wiernemu i roztropnemu” za dostarczanie publikacji biblijnych, które pomagają nam pielęgnować jedność i wykonywać pracę ewangelizatorów.  (Mat 24:45; 28:19,20) Jednym z takich podręczników jest książka: Czego uczy Biblia?, dostępna obecnie w 179 językach. Studiowanie Pisma Świętego z pomocą książki ‚Czego uczy Biblia’ może nawet zmienić serca przeciwników.(potem są podane przykłady jak ta książka potrafi zmieniać ludzi) A w akapicie 15 jest bardzo ciekawe zdanie . Nie potrafimy dokonywać cudów(to w porównaniu do Jezusa), ale możemy przejawiać miłość, pokorę i współczucie – przymioty, które ułatwiają ludziom zainteresowanie się prawdą biblijną” koniec  cytatu
Heb 13:9 bw
Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami;(na czas słuszny ciekawe skojarzenie) tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Przypowieści 23:26 bw  Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg! Psalm 90:12 bwNaucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!
Czy Jehowa (JHWH) sam uczy ludzi czy potrzebne są pouczenia ludzi przez ludzi?
Gdzie jest w Biblii podane że miało być inaczej tak jak mówi ck że Bóg im przekazał pouczanie wszystkich ludzi?
(Jana 6:45 cytuję do końca ..Każdy, kto usłyszał od Ojca (bez pośrednika jakim jest ck lub ktokolwiek inny czy tak?) i się nauczył, przychodzi do mnie” wyraźnie od Ojca i przychodzi do Syna …powtarzam werset  Każdy, kto usłyszał od Ojca i się nauczył, przychodzi do mnie”Jana 6:45  Czy ck musi szukać w Biblii tego czego nie pisze?
Pomyśl o tym i jeśli chcesz to napisz.