Absurdalny wniosek. Bóg może kłamać?

  W strażnicy z 1 grudnia 2002 roku na stronie 29 jest zawarte pytanie czytelnika do wydawcy, na które pada bardzo ciekawa odpowiedź. Proszę zwrócić uwagę jaki problem zaistniał przez twierdzenie ck, że 144 000 z księgi Objawienia 14:1,3 i „mała trzódka” z wypowiedzi Jezusa Chrystusa zanotowanej w Łukasza 12:32 to są te same grupy. Jak wydawca z niego próbuje wyjść? Jakie ogromne problemy dla ck (Ciało kierownicze świadków Jehowy) nastręcza  interpretacja wersetów biblijnych aby je dopasować do swego punktu widzenia. Udowodniając to czego nie ma w Biblii, niewiarygodne ck robi z  Boga  kłamcę?

Proszę przeczytać uważnie aby wszystko było jasne. Bo można być zbulwersowanym. Szok.

 

Cytuję:

„Czy z Księgi Objawienia 20:8 wynika, że pod­czas ostatecznej próby Szatan (szatan zawsze z dużej litery pisane w publikacjach WTS) zwiedzie bardzo dużo ludzi? ( Uprzedzam liczba zwiedzionych nie będzie wcale znowu taka duża,a dlaczego? To jest bardzo ciekawe dlaczego? Jak wydawca dochodzi do takiego wniosku?)

I dalsza część cytatu:

  „Księga Objawienia 20:8 opisuje ostateczny atak Szatana na ludzi żyjących na ziemi po tysiącu lat panowania Królestwa Mesjasza. Jak we wspomnianym wersecie, Szatan wyjdzie, by wprowadzić w błąd narody na czterech: narożni­kach ziemi Goga i Magoga, aby je zgromadzić na wojnę. Liczba ich jak piasek morza. Mimo postępów w dziedzinie dokonywania pomiarów nie udało się jeszcze policzyć ani zmie­rzyć piasku morza”.


Można więc powiedzieć, że wyrażenie to oznacza nieznana, nieokreśloną licz­bę. Ale czy wskazuje na liczbę ogromną, zawrot­ną lub wręcz astronomiczną, czy po prostu dużą, lecz bliżej nie sprecyzowaną?


W Biblii wyrażenie „jak piasek morza” występuje w kilku różnych znaczeniach.(…) Jak nie można policzyć zastępu niebios ani zmierzyć piasku mor­skiego, tak pomnożę potomstwo Dawida, mego sługi. (a potomstwo Dawida to i również Abrahama)(…)

 

Często (czemu często? ) określenie „piasek morza” wskazuje na dużą liczbę lub pokaźne rozmiary (…).

 

(Podano kilka przykładów zastosowania wyrażenia” jak piasek morza”
Przykłady zmierzają do wykazania, że liczba zwiedzionych jest nieznana aby nie powiedzieć wprost, że w tym przypadku nie jest wielka mimo, że jest tak napisane jakoby powinna być wielka to proszę sobie tej liczby tak nie wyobrażać. Dlaczego? Otóż właśnie – dlaczego? To jest bardzo interesujące , proszę zwrócić za to uwagę jak trudno jest wybrnąć jak twierdzi się coś czego w Biblii nie ma.)

 

Cytuję dalej:

    „Wyrażenie”piasek morza” może się też odnosić do liczby nieznanej, lecz niekoniecznie gigantycznej. Jehowa powiedział Abrahamowi: „Na pewno rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy niebie i jak ziarnka piasku, które są na brzegu morza” (Rodzaju 22:17). Powtarzając tę obietnicę wnukowi Abrahama: Jakubowi Jehowa posłużył się określeniem „drobinki prochu ziemi” (Rodza­ju 28:14). Z kolei Jakub, gdy powoływał się póź­niej na te słowa, użył wyrażenia „ziarnka piasku morskiego” (Rodzaju 32:12). Jak się z czasem okazało „potomstwo” Abrahama liczy, oprócz Jezusa Chrystusa,144 000 osób. Jezus nazwał tę grupę „małą trzódką” (Czyli okazało się,że potomstwo Abrahama wcale takie liczne nie jest. A miało być jak”piasek morza” i „gwiazdy na niebie”. A więc Bóg mu obiecał, że na pewno będzie liczne. Czy Bóg skłamał? NIE. Wniosek ck jest niedorzeczny) (Łukasza 12:32; Galatów 3:16,29 Objawienie 7:4;14:1, 3).

 

 Jaki wniosek płynie z analizy tych przykładów?

Wyrażenie „jak piasek morza” nie zawsze oznacza nieskończoną, niewyobrażalną liczbę; nie zawsze też określa coś  ogromnego albo o pokaź­nych rozmiarach. Często przedstawia liczbę dużą, lecz nieznaną. Wobec tego rozsądny wydaje się wniosek, że zbuntowany tłum, który stanie po stronie szatana w przypuszczonym przez niego ataku nie będzie gigantyczny czy niezliczony.  Ale będzie spory—wystarczająco duży  by stanowić  zagrożenie. Na razie jednak liczba ta pozostaje nieznana.” Koniec cytatu.

 

Dziwnie to nie gigantyczny tłum ale duży żeby stanowić zagrożenie. A dlaczego ck ma same problemy z tłumaczeniem wielkości liczby zwiedzionych?

 Wielkość zwiedzionego tłumu uległa zmniejszeniu bo  miała pasować do liczby144 000 a ta liczba to jest potomstwo Abrahama,której to liczbie daleko do liczby” piasku morza” i to jest problem. Ciekawe jest też to, że wydawca nie zauważa „gwiazd na niebie” w swojej argumentacji. Dlaczego? Czyżby dlatego, że o nich trudno powiedzieć że nie jest ich dużo? A „liczba gwiazd” dotyczy tylko potomstwa Abrahama a niezwiedzionego tłumu. Może dlatego, że w Objawieniu 20:8 jest mowa tylko o „piasku”. Oto jak można udowodnić, że to co jest liczne:”piasek morza”  i  „gwiazdy na niebie” tak właściwie to liczne nie jest .

Powiedz co myślisz.

Możesz wyrazić swoje zdanie.

Zapraszamy

Sprzeczna postawa

   Ciało kierownicze świadków Jehowy często przedstawiało jakiś punkt widzenia na – ich zdaniem – spełniające się proroctwa biblijne,który budził oczekiwania wśród członków organizacji a później stwierdzało,że źle byli zrozumiani przez czytelników.I podam przykład pod ocenę czytelników jak można to interpretować inaczej,korzystnie dla ck. Tzn że czytelnicy źle to zrozumieli. Ck nie budziło żadnych oczekiwań.
    Podaje przykład dotyczący ludzi pamiętających rok 1914 z książki „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” akapit 8 ze str.154  „Po zwróceniu uwagi na liczne wydarzenia, które miały zna­mionować okres następujący po roku 1914, Jezus powiedział:„To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy (włącznie z końcem tego systemu ) (Mateusza24:34, 14). Które pokolenie miał na myśli?Pokolenie,które już żyło w roku 1914 Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni,że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi.” koniec cytatu .To wypowiedź z książki wydanej  
w języku polskim 1984 roku.
   
   A oto co napisano w roku 1995 a więc 11 lat później w strażnicy z 1listopada na str 17 w akapicie 6 „Nie wystarczy zważać na natchnione proroctwa dotyczące obecnych dni ostatnich niegodziwego systemu: nasza wiara musi się opierać przede wszystkim na drogocennej ofierze Chrystusa Jezusa oraz związanych z nią wspa­niałych obietnicach Bo­żych”Hebrajczyków 6:17-19;9:14; l Piotra 1:18, 19; 2Piotra 1:16-19
     Tu mam trochę problem bo myślę,że podawane było sprostowanie tej wypowiedzi -o czym nie wiem- zacytuje jak było bez poprawki i z poprawką  naniesioną ręcznie przez kogoś w egzemplarzu strażnicy który miałem.
Oto bez poprawki  było :

„Niektórzy słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec złego systemu, że czasami spekulują,kiedy wybuchnie ‚wielki ucisk’ a nawet próbują to ustalić na podstawie długości życia pokolenia,które pamięta rok 1914.”

 teraz z poprawką :

„Słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec złego systemu, że czasami snuli przypuszczenia kiedy wybuchnie ‚wielki ucisk’ a nawet próbowali to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914.”

A tak było dalej napisane bez poprawek
  
   
„Jeżeli jednak chcemy ‚posiąść mądre serce, to ‚liczmy nasze dni’, radośnie wychwalając Jehowę,zamiast snuć domysły, ile lat lub dni trwa jakieś pokolenie. Sposób, w jaki Jezus używał słowa „pokolenie”,nie dotyczy odmierzania czasu lecz odnosi się głównie do ludzi,którzy żyją wdanym okresie historycznym i odznaczają się określonymi cechami charakterystycznymi.” -koniec cytatu
    A prawie 11 lat później  ck pisze tak: (oto krótka wzmianka bo temat wymaga osobnego potraktowania )

„Obecnie niektórzy stają się szemraczami,(…) skupiają się na niedoskonałościach osób przewodzących w zborze (…) To szemranie i narzekanie może się przerodzić w krytykowanie publikacji ‚wiernego niewolnika’ „
( Strażnica  z 15.061996 na str 21 akapit 14. )
Nie wiem czy ta wypowiedź miała związek z pomyłkami w interpretacji proroctw ale wiem, że ma wpływ na postawę członków organizacji. Nie podaje się co było lub jest przedmiotem narzekania. Dlaczego?
     I czytając to co
w/w napisane strach jest przed tym aby coś powiedzieć bo niektórzy byli szemraczami i poginęli 1Koryntian10:10″poginęli za sprawą niszczyciela”Tak jak to przedstawia ck, nie wolno nic krytykować  bo zagłada od boga. (akapit 13z w/w strażnicy.)
     Nasuwają się wnioski dlaczego nie może istnieć słuszne oburzenie u członków organizacji kiedy Ck  robi ewidentne błędy w interpretacji wydarzeń w świetle proroctw biblijnych. W czym problem? Dlaczego?Jak problem szemrania był rozwiązany w czasach apostołów? Biblia podaje:(Dzieje Apostolskie 6:1 BW ) „wszczęło się szemranie” NW „zaczęli szemrać” Problem rozwiązano szybko choć dotyczył innej sprawy – to prawda- ale mówiąc językiem ck tak działało ówczesne ck w I wieku naszej ery.Dlaczego ck nie umie  przeprosić za wprowadzenie w błąd czytelników? To tylko jeden skromny przykład.
Dlaczego tak się dzieje? Czy takie trudne powiedzieć : nasz błąd?
W czym tkwi problem?
Może wiesz??
Napisz o tym ,jeśli chcesz
                    

Chrystus wodzem

        Zgodnie z tym co podaje ciało kierownicze świadków Jehowy Jezus Chrystus od roku 1914 jest niewidzialnie panującym królem i ustanowił na ziemi klasę „niewolnika wiernego i roztropnego”. To grono w/g NSK z lutego 2008 roku stanowią spożywający chleb i wino i było ich 9105 osób w roku 2007 na całej ziemi i jest to ostatek pozostający na ze 144 000 tych którzy będą panować z Jezusem w niebie a pozostali są zdaniem ciała kierowniczego już z Jezusem w niebie. Ciało kierownicze (to kilka do kilkunastu osób) zostało wyłonione z tych ok 9 tysięcy członków klasy „niewolnika”.Jak tego nie wiadomo? I w jaki sposób pozostali członkowie klasy „niewolnika” mogą być odpowiedzialni za to co ciało kierownicze publikuje w literaturze Towarzystwa Strażnica nie wiem?
      W/g takiego punktu widzenia Jezus jako panujący od 1914 roku niewidzialnie  król   zlecił nadzorowanie organizacji bożej ciału kierowniczemu jako reprezentantom „niewolnika”co jest równoznaczne z nadzorowaniem przez tegoż „niewolnika”.  To co podaje ck to jest w/g nich tak jakby pochodzące od „niewolnika”.     

     Strażnica nr 3 z 1983 roku na stronie 20 podaje w akapicie 10 „Chrystus jest teraz osadzonym na królewskim tronie Wodzem, który kroczy na czele wszystkich walczących za prawdę i sprawiedliwość toteż możemy wspólnie patrzeć na niego i robić co on (…) Ale jak mielibyśmy dzisiaj patrzeć na swego dowódcę , skoro jest niewidzialny? Otóż czynimy to w tym sensie, że obserwujemy sygnały, które daje za pośrednictwem swego widzialnego „niewolnika” ustanowionego nad wszystkimi ziemskimi sprawami królestwa. Przez ten kanał łączności, działający pod kierunkiem ducha Bożego, Jezus wydaje wszystkim swym „żołnierzom” polecenia i zapoznaje ich ze swoją strategią.Ci  zaś nie mogą sobie pozwolić na żadne samowolne wysoki ani zniecierpliwienie, gdy rzeczywistość nie potwierdza ich domysłów. Kiedy jest czas odpowiedni na poszczególne wydarzenia, to ustala nasz niewidzialny Rozkazodawca. Liczy się jego pogląd, a nie nasze prywatne opinie.” Koniec cytatu
     
Napisze ile tu jest takich ogólników nie wiele znaczących lub nic a przynajmniej jest to sugerowanie, że powinien czytelnik wiedzieć jak je powinien odczytywać skoro poznał „prawdę” o bogu podaną przez bożą organizację. Podamy niektóre przykłady takich stwierdzeń.   Ck przyznaje, że jest Wódz niewidzialny co może powodować zakłopotanie jak mamy go słuchać? Proste! Trzeba obserwować sygnały przekazywane przez „niewolnika” a jak jednak je obserwować  nie wiadomo? I na czym
te sygnały polegają . Dla wyjaśnienia trzeba wnikliwie czytać  wszystkie publikacje przekazywane przez ck bo może tam być zawarty nowy sygnał dotyczący zmiany czegokolwiek i trzeba być w tym zorientowanym, A po za tym czytelnik  czytający  to po  raz pierwszy może zadać proste  pytanie o jakiej wojnie jest tu mowa? O tym za chwilę.
     W/g Biblii pouczyć miał Duch Święty-
Jana 14:26 bwLecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim,nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”-.a tu jest powiedziane że pouczenia ma przekazywać kanał łączności pod kierunkiem ducha Bożego. Gdzie jest takie sformułowane w Biblii? Nie ma takiego wersetu o kanale i przekazywanych przez dyspozycjach przez Wodza żołnierzom.Trochę wyjaśnień jak moim zdaniem to należy rozumieć. Chodzi o
działalność głoszenia dobrej nowiny o królestwie  realizowaną przez  członków organizacji czyli orędzia ck na całej ziemi jako polecenia panującego Króla Chrystusa i ta działalność jest porównana do „wojny” prowadzonej pod Jego nadzorem. I ta „wojna” musi być prowadzona ściśle w/g zaleceń króla a to oznacza w praktyce w/g zaleceń ck bo przez nich król podaje strategię i nie ma mowy jakiejś dowolności działań poszczególnych żołnierzy. To wyjaśnia dlaczego świadkowie jeśli pojawiają się na necie to ich wypowiedzi ograniczają się do obrony tego co podaje ck atakując osoby a nie poglądy jeśli nawet  mają one do ck jakiekolwiek biblijnie uzasadnione zastrzeżenia .
     To jest dyscyplina wojskowa i obrona dowódców moim zdaniem. Jakie to przynosiło w praktyce skutki? Wielu oczekiwało i oczekuje szczegółowych dyspozycji co mówić i jak mówić jakich wstępów, jakie książki studiować z ludźmi wydane przez WTS jako są aktualnie pomoce do zapoznania się z Biblią itd w rozmowach z ludźmi podczas głoszenia od domu do domu. Zawsze można było słyszeć  że ktoś jest nie na bieżąco i nie stosuje się do zaleceń a te się zmieniają stale bo szuka się skuteczności w dotarciu do serc i umysłów ludzi w zapoznaniu ich z „prawdą” czyli nauką ck .Powtórzę cytat w części ze strażnicy
Jezus wydaje wszystkim swym „żołnierzom” polecenia i zapoznaje ich ze swoją strategią.Ci  zaś nie mogą sobie pozwolić na żadne samowolne wysoki ani zniecierpliwienie, gdy rzeczywistość nie potwierdza ich domysłów.” Powodzenie to jak widać ścisłe przestrzeganie zaleceń ck. Żadnych eksperymentów na własną rękę.
    Jak to pogodzić z wypowiedzią z proroctwa Zachariasza w/g przekładu Nowego Świata bo tam jest bardzo ciekawie napisane
Zachariasza 4:6„Toteż on odezwał się i rzekł do mnie: „Oto słowo Jehowy do Zerubbabela,mówiące: ‚ Nie wojskiem, nie mocą, lecz moim duchem” — powiedział Jehowa Zastępów.”  Okazuje się że wojsko jest nie potrzebne  tylko duch Boży czy dobrze myślę? A w innym miejscu jest powiedziane 2 Kronik  20:15 bw i ten rzekł: „Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna,ale Boża”
     A tak do końca rozprasza wątpliwości wypowiedź samego Jezusa Mateusza 10:
20(…)bo to nie wy mówicie, lecz duch waszego Ojca mówi przez was„.I gdyby ktoś miał wątpliwości kogo to i w jakiego czasu dotyczy ta wypowiedź Jezusa to przeczytajmy Mateusza 28:20 A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”.Wszystkie cytaty z przekładu Nowego Świata.
 Co powiesz czytelniku?
Napisz jak to rozumiesz.
     
  

” Rozwijaj sztukę przepraszania „

     „Szczere przeprosiny sprzyjają pielęgnowaniu chrześcijańskiej miłości „-stwierdza się w strażnicy z 15 września 1996 roku str.23,przy ilustracjach tam przedstawionych. Jest tam na tej stronie napisane,że starszym mogą się zdarzyć sytuacje w których powinni przeprosić i sprzyja temu okazywanie pokory.
     Na stronie 25 w akapicie 5 podano tak „Jeżeli nabierzemy zwyczaju przepraszania, kiedy jest to konieczne, drudzy z pewnością zareagują pozytywnie.Niewykluczone, iż nawet sami przeproszą. Skoro więc przypuszczamy, że kogoś zdenerwowaliśmy dlaczego nie mielibyśmy nabrać zwyczaju natychmiastowego przepraszania zamiast za wszelką cenę unikać przyznania się do czegokolwiek. Świat może uważać przeprosiny za oznakę słabości, ale w gruncie rzeczy są one dowodem chrześcijańskiej dojrzałości. Naturalnie nie chcemy upodabniać się do osób, które przyznają się do pewnych błędów, ale pomniejszają własną odpowiedzialność. Czy na przykład zdarza nam się powiedzieć, że czegoś żałujemy, chociaż wcale tak nie jest? Albo gdy się spóźniamy i potem długo przepraszamy czy postanawiamy popracować nad punktualnością.Czy naprawdę trzeba przepraszać? Oczywiście. Jesteśmy to winni samym sobie i innym. Przepraszanie pomaga łagodzić zadrażnienia wynikające z niedoskonałości i przywracać dobre stosunki. Za każdym razem gdy przepraszamy, uczymy się okazywać pokorę oraz lepiej się wczuwać w położenie drugich. Dzięki temu nasi bracia, współmałżonkowie oraz inne osoby uznają nas za godnych miłości i zaufania. Zaznamy też pokoju umysłu oraz błogosławieństw Jehowy Boga.„koniec cytatu
   
W tym artykule na stronie 23 powiedziano że starsi też mogą zwracać się do innych z przeprosinami np. może im się zdarzyć „ostra wymiana zdań” i wtedy  kluczową rolę w tym aby zdobyć na przeprosiny odgrywa pokora- tak powiedziano w tym artykule. Zastanawiam się czy to że ck innym radzi czy ich to też obowiązuje w/g nich a więc przepraszanie bo Jezus powiedział tak:
„Jeżeli więc ja, chociaż jestem Panem i Nauczycielem, umyłem wam nogi,to wy też powinniście umywać nogi jeden drugiemu”. (Jana 13:14 ns)
Dał przykład postępowania,a nie dał przykładu wymagania tylko od innych.  
 Nie znam przypadku aby za swoje poważne błędy ck przeprosiło ale zarzucać innym brak pokory zarzuca a jednocześnie ck w tej strażnicy stwierdza że pokora jest kluczem w zdobyciu sie na przeprosiny.”
Naturalnie nie chcemy upodabniać się do osób, które przyznają się do pewnych błędów, ale pomniejszają własną odpowiedzialność” Świat (czyli ludzie po za organizacją) może uważać przeprosiny za oznakę słabości, ale w gruncie rzeczy rzeczy są one dowodem chrześcijańskiej dojrzałości.(występującej tylko wśród świadków Jehowy) Powtarzam cytaty ze strażnicy. Czy to oznacza Twoim zdaniem że przedstawiciele niewolnika czyli ck nie są pokorni? Moim zdaniem tak.
Psalm 37:11
bw
Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.’  Czy to oznacza,  że skoro chcą być w niebie to nie muszą być pokorni? 
Co myślisz o tym?
Jeśli chcesz napisz.

        

Jedyni jako oddani Bogu.

        Na świecie funkcjonuje mnóstwo organizacji narodowych i międzynarodowych – w tym wiele religijnych, politycznych, handlowych i społecznych – o zróżnicowanych celach i metodach działania. Członków takiego dużego czy małego ugrupowania łączą ludzkie poglądy i filozofie. Istnieje jednak organizacja zupełnie odmienna od wszystkich pozostałych.Ze Słowa Bożego oraz licznych innych dostępnych dowodów wyraźnie wynika, że tworzą ją świadkowie Jehowy.tak zaczyna się książka wydana przez Towarzystwo Strażnica pod tytułem „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy.” str 5
      Jakże krzepiąco i korzystnie wpływa na nas i nasza wiarę okoliczność, że wyjątkowa ogólnoświatowa organizacja naszego Wspaniałego Stwórcy ma charakter teokratyczny! Oznacza to, iż jest kierowana przez Jehowę, sprawującego najwyższą władzę. Pokładamy w nim bezgraniczne zaufanie. On jest naszym Sędzią, Prawodawcą i wiekuistym Królem.(Izajasza 33:22) Będąc Bogiem porządku, zorganizował wszystko tak, byśmy mogli harmonijnie z Nim współpracować w realizacji Jego zamierzenia. (2 Koryntian 6:1,2) akapit 3 na str 5
     (…) Organizacja ta stale podąża naprzód a my chętnie i gorliwie staramy się dotrzymywać jej tempa oraz dawać dowody, że mamy do niej pełne zaufanie. str 9 przed podtytułem „Organizacja Jehowy podąża naprzód”
    Organizacja odmienna od wszystkich innych w tym miejscu nie napisano we wspomnianej książce w/w  czym się charakteryzuje owa odmienność.Czytelnik powinien rozumieć, że tylko jedna jest organizacja którą Bóg kieruje. I w niej się właśnie znalazł, to jest wyjątkowość z którą się w życiu zetknął i powinien sobie ją bardzo cenić. I wszystko co może dobrego się w jego życiu zdarzyć teraz i w przyszłości zależy już teraz tylko od tego czy organizację będzie traktował z pełnym zaufaniem i czynił wszystko aby dotrzymywać jej tempa przez pełne angażowanie się we wszystko co ona mu zleca. A kiedy czyta tą książkę to wielu rzeczy jeszcze nie wiedział o tej organizacji.
    Dzięki takiemu traktowaniu  organizacji będzie prowadził szczęśliwe życie jakie nie jest możliwe po za organizacją,  mając świadomość, że uczestniczy w tym co jest najbardziej wartościowe w dzisiejszym złym świecie a to wpłynie na niego korzystnie na jego zdrowie i samopoczucie. Będzie mu towarzyszyło błogosławieństwo Boże bo współpracuje z Bogiem w realizacji Jego zamierzenia. Któż by tak nie chciał? A jak jest w praktyce? Depresje, załamania nerwowe i wizyty u psychiatry są coraz częstsze u świadków Jehowy.  Dlaczego?
     Czy tak być powinno? Nie. A jak powinni postrzegać inni i czuć przebywając wśród ludu Bożego?
Biblia mówi tak o przebywaniu wśród ludu Bożego
: 1 Koryntian 14:25 ns tajniki jego serca stają się jawne, toteż upadnie na twarz i odda cześć Bogu, oznajmiając: „Bóg rzeczywiście jest wśród was” Zwróćmy uwagę, że obserwator sam to zrobi spontanicznie  podczas przebywania wśród ludu Bożego. Nie spotkałem się  z takim zachowaniem choć zdarzało się często, że ktoś po pierwszej wizycie na zebraniu miał bardzo dobre wrażenie.
    Co myślisz o tym?
Możesz się wypowiedzieć. Zapraszamy.

 

Problem zdrowia psychicznego u Świadków Jehowy /kliknij/

                

Otwieranie zamkniętego umysłu  /zobacz koniecznie!/

               

Kierownictwo Jehowy w/g straznicy

   Ciekawostka na ten temat  jest zawarta w Strażnicy z 15.04.2008 która podaje na str. 11  w akapicie 16 : „Głównym źródłem wskazówek od Jehowy jest Jego natchnione Słowo, Biblia (2 Tymoteusza 3:16,17).
  
Proszę zwrócić uwagę na zwrot głównym źródłem wskazówek od Jehowy a jak podaje werset biblijny ze Strażnicy w/g przekładu Nowego Świata „16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, 17 aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.Czy w/g tego fragmentu Biblii wynika, że Biblia jest głównym źródłem wskazówek od Jehowy? Czy są inne źródła?  Moim zdaniem
nie ma. Czy ck przyprowadza do Boga pisząc w taki sposób   o Jego słowie Biblii, że są inne źródła?  Pomyśl czytelniku a może uważasz, że mylę się tak  oceniając to co podaje ck w w/w strażnicy.
    Dalej w akapicie 17 na str 11 w/w strażnicy czytamy :
Prócz tego rozmyślajmy o tym, co czytamy w Piśmie Świętym ( Biblia i Pismo Święte to różne określenia tej samej księgi), i poruszajmy to w modlitwach.W trakcie analizowania wersetów biblijnych zastanawiajmy się, jak moglibyśmy je zastosować w konkretnych sytuacjach.(1Tym 4:15) W obliczu poważnych problemów prośmy Jehowę, by pomógł nam znaleźć potrzebne wskazówki. Dzięki wsparciu
Jego ducha przypomnimy (warto tu wyjaśnić: czy tylko dzięki wsparciu? co mówi Biblia Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem” Nie wsparciu tylko wyłącznie dzięki duchowi świętemu…. duch święty nie miał wspierać a być jedynym źródłem które uczy )  sobie przydatne zasady, na które się natknęliśmy, w samej Biblii lub w opartych  na niej publikacjach.(Oczytaj Psalm 25:4,5) cytuję werset4 Daj mi poznać twe drogi, Jehowo;naucz mnie ścieżek twoich.5 Spraw, bym chodził w twojej prawdzie, i ucz mnie,bo ty jesteś Bogiem mego wybawienia.W tobie pokładam nadzieję przez cały dzień.” Czy konieczne jest wsparcie w/g tego Psalmu?
    Dalej akapit 18 wyjaśnia
„W szukaniu kierownictwa Jehowy może nas również wesprzeć społeczność naszych braci. (Czy wesprą jak szukają tak samo?w/g rad ck) Ważną jej częścią jest reprezentowany przez Ciało Kierownicze „niewolnik wierny i roztropny”, który nieustannie dostarcza nam pokarmu duchowego w postaci publikacji oraz programów zebrań i większych zgromadzeń.(Mateusza 24:45-47; por Dzieje 15:6,22-31)”  Dlaczego użyto słów „głównym źródłem” i „wsparciu Jego ducha „ i może wesprzeć społeczność braci?  Czy nie po to aby u czytających ugruntowało się w umyśle stanowisko w/g którego można a nawet należy korzystać z innych źródeł poszukiwania kierownictwa Jehowy (JHWH Jahwe) oczywiście u osób lojalnych wobec ck. 
   Jak to jest
Głównym źródłem wskazówek od Jehowy jest Jego natchnione Słowo, Biblia”  i dalej są podane tylko sposoby wsparcia w szukaniu kierownictwa Jehowy. To po co pisać w taki sposób ? Jeśli nie ma innych źródeł. Czy chodzi tylko o to aby wskazać na rolę publikacji ck w szukaniu? To oczywiście jest miłe jak mamy osoby obok siebie które tak jak my szukają kierownictwa naszego Ojca w niebie. Naszym zdaniem nie da rady udowodnić na podstawie Biblii, że do znalezienia kierownictwa Bożego jest konieczne szukanie wsparcie bo inaczej kierownictwo takie nie będzie możliwe.Jeremiasza 1:19 (..) „Ja jestem z tobą aby cię ratować” Bóg mówił do Jeremiasza.A wspomniana strażnica chce wskazać jak ważne sposoby wsparcia bo w tym jest przecież ck.
Czy tak myślisz?