Bóg chce by zapisywać to co czynimy dla Niego.

  Każdy członek organizacji świadków Jehowy, musi co miesiąc składać, sprawozdanie ze tego co zrobił w trakcie rozmów z ludźmi z po za organizacji w ich domach. Osoby z po za tej organizacji nazywają to werbowaniem nowych,namawianiem żeby się do nich zapisać. Świadkom Jehowy jest bardzo trudno uzasadniać cel odwiedzania ludzi w ich domach, aby nie narazić się na  zarzut nachodzenia, namawiania i agitacji do swojej religii, przed czym się bronią. Zobaczmy jak ck (Ciało Kierownicze) uzasadnia potrzebę składania pisemnych sprawozdań z tej działalności.

O to co napisane na ten temat w STRAŻNICY z 1 CZERWCA 2005 str 17, 18 akapity 11-14:


11Skoro tak istotnym warunkiem zaskarbienia sobie uznania Jehowy są odpowiednie pobudki,to jaką wagę należy przywiązywać do samych uczynków,którymi potwierdzamy swą wiarę? A jeśli pełnimy służbę z właściwych powodów, to czy naprawdę trzeba notować, co udało się nam osiągnąć? Są to rozsądne pytania, ponieważ nie chcemy przedkładać liczb nad uczynki wiary ani zajmować się chrześcijańską działalnością głównie (to jest poważny problem bo wielu czyni to tylko dla sprawozdania) dla wyników.

12 Zwróć uwagę, co powiedziano w książ­ce Zorganizowani do spełniania woli Jeho­wy.„Pierwsi naśladowcy Jezusa Chrystusa interesowali się relacjami z rozwoju dzieła głoszenia (Marka6:30) /„Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali”.nie zacytowany werset przez wydawcę – podaje treść przecież ma uzasadniać pisemne sprawozdanie / . Z Dziejów Apostol­skich dowiadujemy się, że gdy w dniu Pięć­dziesiątnicy na uczniów został wylany duch święty, było tam obecnych około 120 osób. Wkrótce liczba uczniów wzrosła do 3000, a następnie sięgnęła około 5000. (…) (Dzie­je1:15; 2:5-11, 41, 47; 4:4;6:7). Jakąż zachę­tą musiały być dla uczniów wiadomości o tym wzroście!” (warto podać, że w sprawozdaniu jest ujęte:  ile czasu na”głoszenie” poświęcił zdający sprawozdanie, ile dokonał odwiedzin ponownych, ile rozpowszechnił publikacji WTS a o tym Biblia nie mówi, że tak czynili uczniowie Jezusa)  Obecnie Świadkowie Jeho­wy z tej samej przyczyny starają się dokład­nie notować to, czego dokonują na całym świecie w ramach urzeczywistniania zapo­wiedzi Jezusa: „Ta dobra nowina o króle­stwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”(Mateusza 24:14).
Takie sprawozdania dają realistycz­ny obraz ogólnoświatowego dzieła. Pokazują, gdzie by się przydała po­moc oraz ile i jakiej literatury potrze­ba do nadania rozmachu działalności ewangelizacyjnej.


13A zatem dzięki składaniu sprawo­zdań ze służby kaznodziejskiej mo­żemy jeszcze skuteczniej wywiązywać się z nakazu głoszenia dobrej nowi­ny o Królestwie. Poza tym czyż nie czujemy się pokrzepieni informacja­mi o pracy wykonywanej przez braci winnych rejonach naszego globu? Wiadomości o wzroście i rozwoju na całym świecie napełniają nas radością, pobudzają do wzmożonej aktywności
i upewniają o błogosławieństwie Jehowy.(wzrost jest dowodem błogosławieństwa) A jakże miła jest świadomość, że na roczne sprawozdanie z ogólnoświatowej działalnoś­ci składa się również nasze osobiste spra­wozdanie! W porównaniu z ogólnymi wy­nikami jest ono niewielkie, ale Jehowa je dostrzega (Marka 12:42, 43). Pamiętaj, że bez twojego sprawozdania takie zbiorcze zesta­wienie byłoby niekompletne.


14Rzecz jasna sprawozdanie z działalności ewangelizacyjnej nie obejmuje wielu rzeczy,które każdy z nas robi jako oddany słu­ga Jehowy. Należy do nich na przykład re­gularne osobiste studium Biblii, chodzenie na chrześcijańskie zebrania i branie w nich udziału, wywiązywanie się z zadań w zborze, pomaganie współwyznawcom czy też finan­sowe wspieranie ogólnoświatowego dzieła Królestwa.Chociaż więc sprawozdanie ze służby odgrywa ważną rolę —pomaga nam bowiem zachowywać gorliwość w głoszeniu i unikać opieszałości — powinniśmy patrzeć na nie z właściwej perspektywy. Nie wolno go uważać za duchową przepustkę do życia wiecznego.”koniec cytatu

  

  Czy sprawozdanie ma uzasadnienie biblijne? Nie. Czy Bogu jest potrzebne? Nie.

Przypowieści 23:26 ns Synu mój, dajże mi swoje serce i niechaj twe oczy znajdują upodobanie w moich drogach.

 A komu jest potrzebne sprawozdanie? Organizacji czyli ck. Tak to wyjaśnia ck. Podano wyżej.

„Takie sprawozdania dają realistycz­ny obraz ogólnoświatowego dzieła. Pokazują,gdzie by się przydała po­moc oraz ile i jakiej literatury potrze­ba do nadania rozmachu działalności ewangelizacyjnej.”

Przecież Bóg ten obraz zna i wie co jest potrzebne, bez pisemnego sprawozdania.

Jakie jest Twoje zdanie?

Napisz.

Zapraszamy.144 000 dosłownie czy symbolicznie?

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy twierdzi, że jest to liczba którą należy rozumieć dosłownie czy też literalnie jak kto woli.W swoim twierdzeniu opiera się na księdze Objawienia 7:4 „I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące – opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela”w/g przekładu Nowego Świata.

Liczbę tą wymienia jeszcze 14 rozdział werset 1,3 księgi Objawienia „I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon,a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca.”

I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed Czterema żywymi stworzeniami, i starszymi; i nikt nie zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy kupionych z ziemi.”Więc jak widać liczba ta w Biblii pojawia się 3 razy.
    Podam za chwilę w jaki sposób ck uzasadnia, że tą liczbę należy rozumieć dosłownie.Sprawa jest dla ck fundamentalna bo akurat ta liczba to ilość członków rządu z Jezusem Chrystusem na czele który przez 1000 lat będzie panować nad poddanymi na ziemi.Natomiast w/g ck oni sami, stanowią grono zarządzające wywodzące się z nielicznych członków przyszłego rządu,żyjących jeszcze na ziemi.Dzięki temu w/g nich (ck) czują się upoważnieni, prowadzić ogólnoświatową akcję wychowawczą dla przyszłych poddanych tego rządu, którzy będą żyć na ziemi. I w/g ck liczba tych przyszłych podanych jest nieograniczona.
   Oto jak uzasadnia ck dlaczego liczbę 144 000 należy rozumieć dosłownie strażnica z 1 września 2004 str. 30:

„Dlaczego Świadkowie Jehowy uważają, że liczbę 144 000 z Księgi Objawienia należy rozumieć dosłownie, a nie symbolicznie?

Jaka padła odpowiedź? przeczytajmy-oto ona:

Ich liczbę —144 000 —należy z kilku powodów rozumieć dosłownie. Jeden z nich można znaleźć w najbliższym kontekście Księgi Objawienia 7:4.(w tej strażnicy powiedziano że 144 000 to stosunkowo mało w porównaniu z „wielką rzeszą” o której piszemy niżej) 

Zaraz po otrzymaniu informacji o 144 000 osób apostoł Jan ujrzał inną grupę. Opisał ją jako „wielką rzeszę, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków.”
W skład tej „wielkiej rzeszy” wchodzą ludzie, którzy przeżyją nadciągający „wielki ucisk”, kiedy to zostanie zniszczony obecny niegodziwy świat (Objawienie 7:9, 14).(…)
(/wielka rzeszaObj 7:9stojąca przed tronem i przed Barankiem”/144 000Obj14:3 „I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem”.- proszę zauważyć obie grupy są przed tronem- tylko o tym fakcie wydawca nie wspomina ani słowem choć cytaty pochodzą z przekładu Nowego Świata)

Napisał tam Jan, że pierwsza grupa —„ci, których opieczętowano”—jest liczebnie ściśle określona.

W Biblii sformułowanie „ci, których opieczętowano”odnosi się do szczególnej grupy ludzi; zostali oni wybrani,by wraz z Chrystusem rządzić z nieba nad rajską ziemią.(nie znalazłem wersetu z którego by wynikało, że ci którzy są opieczętowani będą z Chrystusem rządzić a inni nie będą nigdy opieczętowani)

Nie podał natomiast, z ilu osób składa się druga grupa, nazwana „wielką rzeszą”. Logiczny jest więc wniosek, że liczbę 144 000 trzeba pojmować literalnie.Gdyby była ona jedynie symbolem i odnosiła się do niepoliczalnego grona, wówczas przeciwstawienie (dlaczego należy przeciwstawiać? od tego czy należy zależy dalsza zasadność dalszej argumentacji)jej„wielkiej rzeszy” z 9 wersetu nie miałoby sensu. A zatem kontekst wyraźnie wskazuje, że liczba 144 000 musi być literalna.(…)

Niektórzy uważają, że skoro Księga Objawienia jest napisana językiem symboli,wszystkie podane w niej liczby (czy mówienie, że wszystkie ma sens – naszym zdaniem nie skoro wydawca uzasadnia dosłowność 144 000) , łącznie z liczbą 144 000,muszą być symboliczne.

(Objawienie1:1, 4; 2:10). Jednakże wniosek ten jest nieuzasadniony.(a gdzie argumenty na to, że ten wniosek nieuzasadniony?)

To prawda,że w Objawieniu występują liczby symboliczne, ale są również literalne.(…) 

Z uważnego przyjrzenia się Biblii (jak Biblii się przyjrzymy to  na pewno czegoś takiego nie zobaczymy-a może ktoś wie jak zobaczyć ?,  jeśli mamy zobaczyć to które wersety na to wskazują-) wynika, że tę liczbę też należy rozumieć dosłownie(Objawienie 20:3, 5-7). A zatem to, czy podaną w Księdze Objawienia liczbę powinno się traktować dosłownie, czy symbolicznie,zależy od tła i kontekstu.(…)

Liczba dziedziców niebiańskiego Królestwa jest ograniczona do 144 000 jako pierwociny” (Objawienie14:1, 4). Słowo„pierwociny” oznacza wybraną ilość, która reprezentuje jakąś całość.(moim zdaniem pierwociny to pierwsze z całości i wcale nie reprezentujące,czyli najpierw 144 000 a później wielka rzesza-a razem stanowią całość dzieci bożychsłownik Języka Polskiego podaje: „początki,zaczątki,zalążki czego:, pierwsze plony, płody,owoce)

Gdy Jezus przebywał na ziemi, nazwał tych, którzy będą z nim rządzić w jego niebiańskim Królestwie, „małą trzódką”(mówił-to prawda ,a gdzie dowód, że to są ci którzy z nim będą rządzić? i 144 000 to jest „mała trzódka”?)(Łukasza12:32; 22:29). Rzeczywiście,osoby wykupione spośród ludzi, by rządzić w niebie, są nieliczne w porównaniu z tymi, które będą zamieszkiwać przyszły raj na ziemi.(to jest tak napisane jakby okup Jezusa był potrzebny tylko dla 144 000)

Jak widać, kontekst Księgi Objawienia 7:4 oraz związane z tą wypowiedzią inne fragmenty Biblii potwierdzają, że liczba 144 000 jest dosłowna.Określa ona tych, którzy będą z Chrystusem sprawować władzę nad rajską ziemią (tylko problem w tym,w/w werset Obj 7:4, że nie określa 144 000 jako rządzących), zamieszkaną przez wielką,nieokreśloną liczebnie rzeszę szczęśliwych ludzi oddających cześć Jehowie Bogu (Psalm 37:29 jaki związek ma ten Psalm  z  wielką rzeszą?).(który werset mówi że na ziemi będzie żyć ‚wielka rzesza’ a w niebie nią będzie rządzić 144 000?)

Liczba członków „wielkiej rzeszy” nie została określona”.koniec cytatu.

To prawda że liczba członków „wielkiej rzeszy” nie została określona tylko, że z tego akurat nic nie wynika, jeśli chodzi o dosłowne znaczenie tej liczby 144 000. Jeśli nawet liczbę 144 000 potraktować dosłownie, to jeszcze trzeba by połączyć ją z takimi wersetami które by jednoznacznie  wskazywały na to, że jest liczba współrządzących z Jezusem Chrystusem w niebie nad poddanymi „wielką rzeszą drugich owiec” na ziemi.

Czy po przedstawieniu argumentów podanych przez wydawcę strażnicy można potwierdzić, że 144 000 to liczba członków rekrutowanych z ziemi ludzi do rządu na czele z Jezusem Chrystusem?  Nie.

Co myślisz?

Zapraszam do komentarzy.


Czy świadek Jehowy może mieć wątpliwości?.

   

 Jaki jest stosunek ciała kierowniczego świadków Jehowy  do wątpliwości dotyczących nauk przez nich podawanych u członka organizacji?

Ck uczy, że za wszelkimi  wątpliwościami stoi szatan. Trudno nie mieć wątpliwości, bo jesteśmy niedoskonali, żyjemy w trudnych czasach i nie wszystko wiemy. Zupełnie inaczej jak Adam i Ewa w raju, żyjący w doskonałych warunkach. Ciągle zmieniające się nauki ck, wielokrotne niespełnione zapowiedzi „końca świata” muszą budzić wątpliwości u świadków Jehowy a co mogą z nimi zrobić?. Nic, proszę zobaczyć dalej.

STRAŻNICA—1 LUTEGO 1996 str23,24 akapity 6-9 cytuję:

6Diabeł stosuje jeszcze inną podstępną metodę, która polega na zaszczepieniu w umyśle wątpliwości. Przez cały czas pilnie obserwuje, czy ktoś nie słabnie w wierze, a potem stara się to wykorzystać. Jeśli kogoś nękają wątpliwości, powinienpamiętać, że kryje się za nimi ten, który rzekł do Ewy:„Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew grodu wolno wam jeść?” Po zasianiu w umyśle Ewy wątpliwości Kusicielowi udało się wmówić jej kłamstwo (1Mojżeszowa3:1, 4, 5). Jeżeli nie chcemy, by niepewność zburzyła naszą wiarę, tak jak to się stało z Ewą,musimy być czujni.Gdyby w twym sercu pojawiły się nawet najmniejsze oznaki wątpliwości codo Jehowy, Jego Słowa lub organizacji, niezwłocznie zacznij działać, by się ich wyzbyć, zanim narosną i doprowadzą do zrujnowania twej wiary (porównaj 1 Koryntian10:12).

7Co można zrobić? I w tym wypadku pomocne okazuje się zaufanie do Jehowy i Jego Słowa. „Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości,niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania—a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, bo kto wątpi, jest podobny do fali morskiej pędzonej przez wiatr oraz miotanej tu i tam” (Jakuba 1:5,6; 2 Piotra 3:17, 18). Tak więc pierwszym krokiem jest żarliwa modlitwa do Jehowy (Psalm62:9). Później możesz bez wahania poprosić o wsparcie życzliwych nadzorców w zborze (Dzieje 20:28;Jakuba5:14, 15;Judy22). Pomogą ci ustalić, skąd się biorą twe wątpliwości, niekiedy bowiem wynikają one z dumy lub z nie właściwego sposobu myślenia.

8Czy trucizny wątpliwości nie wsączyło w twój umysł czytanie lub słuchanie odstępczych poglądów bądź świeckiej filozofii? Biblia mądrze radzi: „Rób wszystko, co możesz,by się stawić przed Bogiem jako uznany, jako pracownik niemający się czego wstydzić, poprawnie władający słowem prawdy. Lecz stroń od pustych słów bezczeszczących to, co święte;bo oni będą się posuwać do coraz większej bezbożności, a ich słowo będzie się rozprzestrzeniać niczym gangrena”(2Tymoteusza2:15-17). Co ciekawe, wielu zeszło na drogę odstępstwa dlatego, że zaczęło narzekać na złe—w ich mniemaniu—traktowanie w organizacji Jehowy (Judy16). Dopiero później doszukiwali się błędów w wierzeniach. Podobnie jak chirurg szybko usuwa członki ciała dotknięte gangreną, ty też powinieneś niezwłocznie wykorzeniać z umysłu wszelkie skłonności do narzekania czy do kwestionowania sposobu załatwiania pewnych spraw w zborze chrześcijańskim (Kolosan 3:13,14). Odrzuć wszystko, co podsyca takie wątpliwości (Marka 9:43).

9Mocno przylgnij do Jehowy i Jego organizacji. Wiernie naśladuj Piotra,który zdecydowanie oświadczył: „Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego” (Jana6:52,60,66-68). Sporządź sobie odpowiedni plan studium słowa Jehowy, by zachować silną wiarę,która—niczym wielka tarcza—potrafi„zagasić wszystkie płonące pociski niegodziwca” (Efezjan6:16). Pobudzany miłością, aktywnie bierz udział w chrześcijańskiej służbie,dzieląc się z innymi dobrą nowiną o Królestwie. Codziennie z docenianiem rozmyślaj o błogosławieństwach, jakich ci udziela Jehowa. Okazuj wdzięczność za znajomość prawdy. Dzięki takie mu trzymaniu się zdrowych zwyczajów chrześcijańskich zachowasz wytrwałość, będziesz szczęśliwszy i uwolnisz się od wątpliwości (Psalm 40:5; Filipian3:1,5)”koniec cytatu

Po przeczytaniu widzisz drogi czytelniku jak wątpliwości są złe i niebezpieczne,a zdrowy duchowo świadek Jehowy nie może ich mieć:jeszcze raz „Diabeł stosuje jeszcze inną podstępną metodę, która polega na zaszczepieniu w umyśle wątpliwości.”jw.

Czy w takiej sytuacji można być człowiekiem który chce sprawdzać,upewniać się o tym, czy to co do tej pory się dowiedział i co uznaje za dobre naprawdę takie jest?

Czy wątpliwości są czymś złym?

A co mówi sam Bóg na temat poddawania go próbie?

Doprawdy nie wiem jak można Go poddać próbie, jak się nie ma wątpliwości.

Sędziów6:13-17 „Wybacz mi, mój panie, ale jeśli Jehowa jest z nami, to dlaczego przyszło na nas to wszystko i gdzie są wszystkie jego zdumiewające czyny, o których nam opowiadali nasi ojcowie, mówiąc: ‚Czyż Jehowa nie wyprowadził nas z Egiptu?’ A teraz Jehowa nas porzucił i wydaje nas w dłoń Midianu”.(14) Wówczas Jehowa zwrócił się ku niemu i rzekł: „Idź w tej mocy swojej,a na pewno wybawisz Izraela z dłoni Midianu. Czyż cię nie posyłam?”(15) On zaś powiedział do niego: „Wybacz mi, Jehowo. Czymże mam wybawić Izraela? Oto mój tysiąc jest najmniejszy w Manassesie, a ja jestem najmniejszy w domu mego ojca”. „Lecz Jehowa mu rzekł: „Wszak ja będę z tobą ina pewno pobijesz Midian, jak gdyby to był jeden człowiek”.(17) Odpowiedział mu:” Jeśli więc znalazłem łaskę w twoich oczach, uczyń dla mnie znak, że to ty rozmawiasz że mną.” A w innym miejscu Bóg wprost prosi aby wypróbować.

Mal3:10 ns „Przynieście do spichrza wszystkie dziesięciny, żeby się znalazła żywność w moim domu, i proszę, wypróbujcie mnie w tym –rzekł Jehowa Zastępów – czy nie otworzę wam upustów niebios i nie wyleję na was  błogosławieństwa, aż nie będzie już żadnego braku”.

Czy człowiek nie sprawdza wtedy kiedy ma wątpliwości i nie jest pewny,a chce być ? Czy wobec powyższych sytuacji wątpliwości są czymś złym?

Moim zdaniem wątpliwości są nawet  pożądane, aby się upewnić co jest słuszne.

Co myślisz?

Napisz.

Zapraszamy.

  

 

Boskie zagadki

   Tak napisano na temat zagadek i ich występowania w Biblii w STRAŻNICY —1 PAŹDZIERNIKA 1999 na str 26 i 27

„W dzisiejszym społeczeństwie, nastawio­nym do życia bardzo   praktycznie,na ogół uważa się, że zagadki są dobre dla dzieci, ale w starożytności,jak czytamy w dziele The Interpreter’s Dictionary of the Bible, uzna­wano je za „sprawdzian mądrości” (porównaj Przysłów 1:5, 6).

Czasami Jehowa nie objawiał swej woli czy zamierzenia wyraźnie (acha nie wyraźnie czy po to aby ck mogło je tłumaczyć?a może się mylę?), ale celowo (dziwne celowo?po to aby nic nie można było zrozumieć?) wy­powiadał proroctwa w sposób utrudniają­cy ich zrozumienie—na przykład posługiwał się analogiami,intrygującymi „tajemnica­mi” lub pobudzającymi domyślenia zagadka­mi. (czy nie przypomina czynienia z Boga jakiegoś  takiego czarownika?)(Psalm 78:2, Biblia Tysiąclecia;Liczb12:8).I chociaż hebrajski odpowiednik słowa „zagadka” występuje w Biblii tylko 17 ra­zy, Księga ta zawiera bardzo wiele zagadek i przysłów.

 

Król Salomon potrafił podobno (dlaczego podobno?)            odpowie­dzieć na najbardziej kłopotliwe pytania lub zagadki, jakie mu zadawano (1 Królów10:1, przypis w NW).(…)  w wyniku odstępstwa utracił ducha Jehowy.(…)

Wiele biblijnych zagadek ma jednak bez­pośredni związek z zamierzeniami Jehowy.Rozważmy na przykład Księgę Rodzaju 3:15.Proroctwo to wprowadza główny wątek Bib­lii i jest swego rodzaju zagadką, „świętą ta­jemnicą”(Rzymian16:25,26). Również apos­toł Paweł, który otrzymał nadprzyrodzone wizje i objawienia, pewne aspekty zamierze­nia Bożego dostrzegał „w mglistym zarysie”, a według dosłownego znaczenia tekstu orygi­nalnego były one dla niego „niejasną wypo­wiedzią” (1 Koryntian 13:12; 2 Koryntian 12: 1-4).A co z niekończącymi się spekulacjami na temat znaczenia tajemniczej liczby dzikiej bestii — „sześćset sześćdziesiąt sześć”— licz­by,która w Księdze Objawienia 13:18 pojawia się nagle i bez wyjaśnienia?Jakiemu celowi służą Boskie zagadki i kto potrafi znaleźć na nie odpowiedzi?

 

Odsłonięcie świętych tajemnic

Dla wielu z nas najcenniejszym z pięciu zmysłów jest wzrok. Jednakże bez światła zdolność widzenia stałaby się niemal bezuży­teczna. Bylibyśmy w zasadzie niewidomi. Po­dobnie jest z ludzkim umysłem. Dzięki   zdu­miewającej umiejętności kojarzenia faktów i logicznego myślenia potrafi on rozwiązywać zagadki. Ale odsłonięcie świętych tajemnic wymaga czegoś więcej. Chociaż niejeden pró­buje sam wyjaśnić biblijne zagadki, właściwe znaczenie może objawić jedynie ich Autor— Jehowa, Bóg światła (1 Jana 1:5).

 

Niestety,ludzie są często zbyt dumni i nie­zależni, by czekać, aż Jehowa udzieli wy­jaśnień. Niektórzy, zafascynowani tajemnicą, poszukują wyzwań intelektualnych, a nie samej prawdy,próbują wiec znaleźć rozwiąza­nie poza Słowem Bożym.(…)

Jednakże takie poszukiwania tylko po­grążały tych ludzi w pogańskich rytuałach i przesądach i oddalały ich od prawdy ob­jawionej przez Boga.Gnostycy rozumowali następująco: „Skoro świat jest pełen zła, to Jahwe,jego Stwórca, nie może być do­brym Bogiem”. Czy naprawdę nie potrafili wyciągnąć lepszych wniosków? Jakże płyt­kie jest ludzkie rozumowanie! Nic dziwnego, że apostoł Paweł, przeciwstawiając się po­glądom odstępców,które później rozwinęli gnostycy,wyraźnie ostrzegał w swych lis­tach: „Nie wychodźcie po za to, co jest napisa­ne” (1 Koryntian 4:6).


Snop światła na „tajemnice”

Ale dlaczego Bóg światła w ogóle posługi­wał się„tajemnicami”? Każda zagadka pobu­dza wyobraźnię i władze umysłowe. Dlatego zagadki,rozmieszczone w całej Biblii niczym rodzynki w cieście, czasem miały na celu po „prostu rozbudzenie zainteresowania słucha­czy lub przekazanie orędzia w barwniejszy sposób. W takich wypadkach na ogół zaraz potem podano ich wyjaśnienie (Ezechiela 17: 1-18; Mateusza18:23-35).

Jehowa udziela mądrości szczodrze, ale ni­gdy nie czyni tego w sposób nieprzemyślany (A mógłby czynić w sposób nieprzemyślany? Moim zadaniem nigdy – więc po co tak pisać?)(Jakuba1:5-8), Przykładem może być Księ­ga Przysłów, natchniony zbiór wielu intry­gujących powiedzeń, które niejeden mógłby uznać za zagadki Zrozumienie ich wymaga czasu i namysłu. Ilu jednak chce zdobyć się na taki wysiłek? Mądrość zawarta w tych przysłowiach jest dostępna tylko dla osób, które są gotowe szukać jej niczym skarbów.

 Również Jezus korzystał z przykładów aby ujawnić stan serca słuchaczy. Garnęły się do niego tłumy ludzi. Podobało im się to, co mówi. Byli zachwyceni jego cudami. Ale ilu z nich było gotowych zmienić swój styl życia i zostać jego naśladowcami? Jakże inaczej za­chowywali się uczniowie Jezusa,którzy wie­lokrotnie prosili go o wyjaśnienie tych na­uki chętnie zaparli się samych siebie, by pójść w jego ślady! (Mateusza 13:10-23, 34, 35; 16:24; Jana 16:25, 29).

Czekanie na światło

W pewnym dziele zauważono: „Wydaje się, że zainteresowanie zagadkami zbiegało się z okresami ożywienia intelektualnego”.Dzi­siaj mamy wielki przywilej żyć w czasie, gdy dla ludu Bożego zabłysło duchowe „światło” (Psalm 97:11; Daniela12:4, 9). Czy umiemy cierpliwie czekać, aż Jehowa objawi swe za­mierzenia w ustalonej przez siebie chwili? A co ważniejsze,czy ochoczo dokonujemy zmian w swym życiu, gdy uświadamiamy sobie,jak można jeszcze lepiej dostosować się do obja­wionej woli Bożej? (Psalm 1:1-3; Jakuba 1:22–25). Jeśli tak, to Jehowa pobłogosławi nasze wysiłki (patrz niżej), a wtedy duch święty — niczym oku­lary, które pomagają uzyskać wyraźny obraz —wyostrzy nasz duchowy wzrok i pozwoli oczom umysłu wyraźnie dostrzec piękno i zło­żoność Boskiego zamierzenia (pomocne są i wysiłki własne.jakie? i duch  święty pomaga ?)(1Koryntian 2:7, 9, 10).

Zagadki biblijne ukazują, że Jehowa jest „Tym, który wyjawia tajemnice”(Daniela2:28, 29). On również bada serca (1Kro­nik 28:9). Nie powinno nas dziwić, że świat­ło prawdy zawsze jest objawiane stopniowo(Przysłów4:18; Rzymian16:25, 26). Zamiast więc szukać wyjaśnienia głębokich spraw Bo­żych w mistycyzmie lub ograniczonej mąd­rości ludzkiej,która do niczego nie prowadzi. z ufnością czekajmy, Jehowa rzuci na swe „tajemnice” snop światła prawdy w ustalo­nym przez siebie czasie wyjawi wiernym słu­gom swe wspaniale zamierzenia (Amosa 3:7;Mateusza 24:25-27).Koniec cytatu

Warto było zapoznać  się z tym artykułem ponieważ ukazuje on moim zdaniem sposób podejścia ck Jehowa podawał w zagadkach wiele szczegółów tego co miał zamiar uczynić. Warto czekać na objawienie ich przez Niego aż rzuci na nie snop światła swoim wiernym  sługom ..Komu? Czytelnicy wiedzą. Tak ck wielokrotnie podkreśla jak to były i będą im  objawione Jego zamiary.

Oto argument biblijny przytaczany Amosa 3: 7 „Bo Wszechwładny Pan, Jehowa, nie uczyni nic, jeśli swej poufnej sprawy nie wyjawił swoim sługom prorokom.”I jeden z przykładów : 

„Od ustanowienia w roku 1914 Królestwa w niebie współczesna klasa Amosa—Świadkowie Jehowy — ogłasza w całym chrześcijaństwie dzień pomsty Jehowy.” strażnica z 1.01.1985 str 9 akapit 7 a następnie akapit 8
„„Idź,prorokuj” – brzmiało wezwanie!(..)

Pełni ufności ogłaszali to, co powiedział „sam Pan Wszechwładny,Jehowa”. Na Jego świadkach, którzy po całym świecie zapowiadają „dzień pomsty” Bożej na chrześcijaństwie oraz„uwol­nienie jeńców” pojmanych przez fał­szywą religię, spoczywa duch Jeho­wy (Izaj.b1:1,2; Zach. 4:6) Dzię­ki temu w ciągu 40 lat przeciętna liczba świadków głoszących co mie­siąc o Królestwie zdumiewająco wzrosła ze109 794 w roku 1943 do 2 501 722 w roku 1983.koniec cytatu Czy tak było?

Nie ma wątpliwości kto zna rozwiązanie zagadek czyli Bóg – a jak było objawione ?

Czy takie było rozwiązanie jak to było to objawione zdaniem ck? Nie. Zwróćmy uwagę dowód na to wzrost liczby głoszących tą informację świadków Jehowy. Czy im więcej osób o czymś mówi tzn że to jest bardziej prawdziwe?

Jeśli rozumiem pod nadzorem ck „Jehowa pobłogosławi nasze wysiłki”natomiast inni (nie sj) mogą szukać w różnych źródłach i to będą tylko ich wysiłki i nie dowiedzą się? A może tym innym Bóg objawi przez Ducha swego a ck musi się wysilać? Czy tak? Czy w tym co podaje ck nie brak konsekwencji? Tak  Patrz niżej.


Dzieje Apostolskie 10:34,35 „Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie Jest stronniczy. lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to. co prawe”

Co myślisz?

Możesz napisać.

Zapraszamy.


Królestwo Boże nie przyjdzie?

    Sensacja kiedy czytamy poniżej  podane pytanie czytelników, okazuje się, że poszczególni świadkowie Jehowy błędnie nauczają mimo, że tak jak to powiedział Jezus. Sam tak mówiłem i byłem już dawno odstępcą wobec nauki ck. Inni są nadal, nawet nie wiedząc  o tym. Chodzi o słowa Jezusa z ewangelii Mateusza 6:10 : Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” Królestwo nie przyjdzie na ziemię.To sensacja – czyżby Jezus oszukał? Na pewno nie. Dlaczego powstał problem? Przez tłumaczenie ck że królestwo to rząd boży czyli tworzony przez 144 000 ludzi z ziemi mających być w niebie, jako królowie w tym są  przedstawiciele niewolnika, tworzący dzisiejsze ciało kierownicze świadków Jehowy. Naprawdę tak pisze w STRAŻNICY z 1 CZERWCA 1996 str.31 w pytaniach czytelników poniżej cytujemy postawione pytanie i odpowiedź jaką dalej podaje w/w strażnica:

   „Czasami słyszymy, jak bracia w swych wypowiedziach lub modlitwach mówią, ze Królestwo Boże przyjdzie na ziemię. Czy jest to poprawne sformułowanie?

Jeżeli chodzi o ścisłość, Pismo Święte nie ujmuje tak tej sprawy. Królestwo Boże to rząd niebiański. Właś­nie dlatego apostoł Paweł mógł napisać: „Pan mnie wyzwoli od każdego niegodziwego uczynku i wyba­wi do swego niebiańskiego królestwa. Chwała Jemu na wieki wieków. Amen” (2 Tymoteusza 4:18;Mateu­sza 13:44; 1 Koryntian 15:50).

Królestwo to zostało ustanowione w roku 1914 w nie­bie i nigdy nie będzie przeniesione do przywróconego ziemskiego raju ani gdziekolwiek indziej. (to nie przyjdzie?) Jego Władcą jest Jezus Chrystus, a podlegają mu aniołowie. Słusznie więc sprawuje swe rządy z niebios, gdzie zasiada po prawicy Boga. Przyłączają się tam do niego namasz­czeni chrześcijanie, pełniący rolę królów i kapłanów (Efezjan 1:19-21; Objawienie 5:9, 10; 20:6).

Czy to znaczy, że już nie powinniśmy prosić Boga słowami zawartymi w Modlitwie Pańskiej: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wo­la, jak w niebie, tak i na ziemi”? (Mateusza 6:10).

Wprost przeciwnie, modlitwa ta jest stosowna i wciąż kryje w sobie bogactwo treści.

W przyszłości Królestwo Boże podejmie ostateczne działania wobec ziemi i właśnie to mamy na myś­li, gdy się modlimy słowami podobnymi do użytych w Modlitwie Pańskiej. Na przykład w Księdze Danie­la 2:44zapowiedziano, iż Królestwo „przyjdzie”, (???) by zniszczyć wszystkie narody i przejąć panowanie nad ziemią. W Księdze Objawienia 21:2 wspomniano o Nowym Jeruzalem zstępującym z nieba. Składa się ono ze 144 000 namaszczonych chrześcijan, którzy mają tworzyć oblubienicę Chrystusa. Są oni również współdziedzicami Jezusa w Królestwie. A zatem Księ­ga Objawienia 21:2 opisuje, że zwrócą oni uwagę na ziemię, co zapewni wspaniałe błogosławieństwa wiernym ludziom. (Objawienie 21:3, 4).

Dopóki nie spełnią się te i inne zachwycające pro­roctwa, dopóty stosowna będzie modlitwa do Jehowy Boga wypowiedziana przez Jezusa: „Niech przyjdzie twoje królestwo”. Powinniśmy jednak pamiętać, że Królestwo nie przyjdzie na planetę Ziemię w sensie li­teralnym. Rząd Królestwa mieści się nie na ziemi, lecz w niebie. Koniec cytatu

Po co mówić o królestwie jako o rządzie Bożym w istocie złożonym z ludzi? Gdyby nie traktowanie królestwa przez ck, jako rządu Bożego, mogłoby ono przyjść na ziemię bez problemu.

A tak powstał znów problem przez mylenie rządu z królestwem. Problem wynikł moim zdaniem dlatego, że niewolnik w postaci ck mówi o nadziei niebiańskiej dla siebie nie po aby w końcu żyć na ziemi gdzie ma być wielka rzesza drugich owiec jako ich poddani rządu bożego w niebie.

Cała kampania wychowawcza dla ludzi i podporządkowanie sobie poddanych w postaci drugich owiec którzy mają żyć na ziemi  straciła by sens gdyby królestwo Boże jako rząd miał siedzibę na ziemi. Przestałby istnieć tytuł prawny do prowadzenia tej „kampanii wyborczej”.

Jezus mówi wyraźnie: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wo­la, jak w niebie, tak i na ziemi” Mat 6:10 Na jakiej podstawie nie wolno tego rozumieć w literalnie w/g ck? Ck raz mówi, że królestwo przyjdzie, raz że nie przyjdzie. Jak wobec tego jest?

Czy uważasz inaczej? Powiedz jak?

Zapraszamy.


Miary Ducha Świętego w/g ck.

  Według Ciała Kierowniczego świadków Jehowy, człowiek może otrzymać Ducha Świętego tylko jakby  to nazwać nie wiem czy jasno się wyrażę: w różnej ilości, czy natężeniu, czy też rozmiarze lub wielkości. Czyli różnej miary Ducha Świętego i co ciekawe w tym aspekcie życia człowieka, nie ma różnicy między członkami ck lub jak kto woli samym „niewolnikiem”(ok 9000 członków  przyszłego rządu bożego w niebie, będących dziś jeszcze na ziemi, reprezentowanymi przez kilkunastu członków ck)  a „drugimi owcami”(przyszli poddani rządu Bożego) informacje na ten temat podaje ck w strażnicy o czym czytelniku możesz się przekonać sam.  Temat dostępności Ducha Bożego czy też możliwości oddziaływania na każdego człowieka można rozpatrywać w  trzech aspektach: namaszczenie Duchem dotyczące tzw.pomazańców, posiadanie Ducha, bycie pod działaniem Ducha. Co do tych trzech przypadków w organizacji świadków Jehowy z tego co wiem jest dużo niedomówień i nie jasności dotyczących spraw związanych ze zrozumieniem  dróg bożych przez poszczególnych świadków lub prawem do posiadania zrozumienia, w zależności od tego czy ma się nadzieję niebiańską, czy ziemską. Sam osobiście przez długi czas miałem problem z tą kwestią stąd dobrze rozumiem rozterki innych. Może poniższe informację pomogą w jakiś sposób. Mamy nadzieję.

   Jak to jest w powyższych sytuacjach czym one się od siebie różnią?  A zwłaszcza na czym polega różnica  między 144 000 (czyli pomazańcami przyszłymi królami w/g ck ok 9000 jest obecnie jeszcze na ziemi )a mającymi nadzieję życia na ziemi drugimi owcami skoro wiadomo, że jej nie ma jak za chwilę przeczytasz drogi czytelniku, to o co chodzi? Co o tym myśleć?  Oto co na powyższy temat jest podane w Strażnica 15.06.1996 w pytaniach czytelników.  Cytuję:                                     

 „Czy można powiedzieć,że dzisiejsi słudzy Boga żywiący nadzieję ziemską, mają taką samą miarę Jego ducha, jak namaszczeni chrześcijanie?- Strażnica 15.06.1996.

Nie jest to nowe pytanie. Tą samą sprawę poruszono w „Pytaniach czytelników” w angielskiej Strażnicy z 15 kwietnia l952 roku. Od tego czasu grono Świadków znacznie się powiększyło, toteż warto ponownie rozważyć to zagadnienie i przy okazji przypomnieć tamten, wcześniejszy materiał.

Krótko mówiąc, wierni bracia i siostry należący do klasy drugich owiec mogą otrzymać świętego ducha Bożego w takim samym stopniu, jak pomazańcy. (Jana 10:16).

Oczywiście nie znaczy to, iż duch działa na wszystkich jednakowo. Przypomnijmy sobie wiernych sług z czasów przedchrześcijańskich, którzy niewątpliwie otrzymali ducha Bożego. Dzięki udzielonej w ten sposób mocy niektórzy z nich  zabijali dzikie zwierzęta, leczyli chorych, o nawet wskrzeszali zmarłych, potrzebowali też ducha, by spisać natchnione księgi biblijne(Sędziów 13:24, 25; 14:5, 6; l Królewska17:17-24; 2 Kró­lewska 4:17-37,5:1-14). W Strażnicy powiedziano: „Zostali napełnieni duchem świętym, chociaż nie nale­żeli do klasy pomazańców”.

Z drugiej strony pomyślmy o kobietach i mężczyz­nach z l wieku,którzy otrzymali ducha świętego, stając się duchowymi synami Bożymi mającymi nadzieję niebiańską. Chociaż wszyscy zostali namaszczeni, nie znaczy to, że odtąd na każdego z nich duch działał w jednakowy sposób.Wynika to z 12 rozdziału listu 2 do Koryntian. Apostoł Paweł omówił tam dary ducha.W wersetach 6, 9 i 11 czytamy „Jednemu jest dana przez ducha mowa mądrości, drugiemu mowa poznania według tego samego ducha, innemu wiara poprzez tego samego ducha, innemu dary uzdrawiania poprzez tego jednego ducha (…) Ale wszystkich tych działań dokonuje jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce”

Co ciekawe, nie wszyscy pomazańcy otrzymali wówczas cudowne dary ducha.W 14 rozdziale Listu l do Koryntian Paweł wspomniał o zebraniu zborowym, na którym jedna osoba miała dar języków,ale nikomu z obecnych nie dano daru tłumaczenia. Niemniej każ­dy z nich został wcześniej namaszczony duchem. Czy zatem rozsądne byłoby twierdzenie, że brat mówiący językami cieszy’ się większą miarą ducha niż inni zgromadzeni?Na pewno nie. Tamci pomazańcy również mogli rozumieć Biblią i tak samo potrafili znosić próby, toteż wcale nie byli pokrzywdzeni.Duch oddziaływał w szczególny sposób na brata, który mówił językami. Ale zarówno on, jak i pozostali musieli utrzymywać ścisłą więź z Jehową w myśl słów Pawła ‚wciąż napełniać się duchem’ (Efezjan 5:18).

Członkowie dzisiejszego ostatka z pewnością otrzymają ducha Bożego. W którym momencie życia odczuli jego działanie w szczególny sposób—zostali wtedy namaszczeni i uznani za duchowych synów.Odtąd wciąż napełniają się duchem i korzystają z jego pomocy, gdy pragną lepiej zrozumieć Biblię, obejmują przewodnictwo w dziale głoszenia albo znoszą próby spadające na nich osobiście lub na całą organizację.

Chociaż osoby należące do „drugich owiec” nie są namaszczane, to otrzymują ducha świętego w innym sensie. W strażnicy -z15 kwietnia 1952 roku zauwa­żono:

Drugie owce’ wykonują dziś ta sama dzieło głosze­nia, co ostatek,czynią to w równie trudnych warunkach i okazują taką samą wierność i niezłomne oddanie. Karmią się z tęga samego stołu duchowego, spożywają, ten sam pokarm i przyswajają sobie te same prawdy.Ponieważ należą da klasy mającej nadzieję ziemską i żywo interesują sięsprawami ziemskimi, mogą ich bardziej ciekawić wersety dotycząca warunków, jakie w no­wym świecie zapanują na ziemi; natomiast członkowie namaszczonego ostatka, którym przyświeca nadzieja niebiańska i którzy przejawiają głębokie, osobisty zainteresowanie sprawami ducha,zapewne studiują. Słowo Boże bardziej pod tym kątem. (…)

Nie zmienia to jednak faktu, że obie klasy korzystają z tych samych prawd i z tego samego zrozumienia i jedynie od stopnia zaangażowania w studium zależy, czy dana osoba pojmie poznawane sprawy niebiańskie i ziemskie.

Duch Pański jest dostępny dla obu klas (dla wyjaśnienia – czyli dla pomazańców ze 144 000 i drugich owiec)  w jednakowej mierze, jedna­kowo też mogą, korzystać z wiedzy i zrozumienia i mają jednakową sposobność ich przyswajania”.koniec cytatu

Jak widać w podanej odpowiedzi nie ma różnicy w oddziaływaniu Ducha Świętego jeśli chodzi o zaangażowanie w dzieło Boże, zrozumienie i inne. Różnica obecnie jest tylko w tym gdzie później będą żyć: czyli jedni na ziemi tzn drugie owce a 144 000 w niebie.Skoro tak to przedstawia ck jeśli chodzi o dostępność Ducha Pańskiego w jednakowej mierze dla obu klas (ziemska i niebiańska nadzieja zbawienia). To dlaczego występuje różnica we wzajemnym traktowaniu?  Dlaczego jest podległość drugich owiec pod „niewolnika” czyli w/g nich samych powołanych do życia w niebie a jeszcze przebywających na ziemi? Przecież jeszcze władzy nie mają mówią tylko o nadziei na władzę a niebie a ściślej nadzieję niebiańską czyli na życie w niebie.Czy może jest coś o czym nie wiemy a to co pisze w tej strażnicy to tak trzeba pisać bo inaczej nie można?

Jezus powiedział:Mat 23:8 bw „Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest -Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.”

A co można powiedzieć o braciach którzy wymagają bezwarunkowego posłuszeństwa od innych braci? Dlaczego jest pełne porządkowanie nawet gdy inni bracia mają inne zrozumienie od ck ale jednak zgodne z Biblią?

I to mimo, że sami o sobie mówią, że nie mają lepszego zrozumienia ani większej miary Ducha Świętego od drugich owiec, co jest moim zdaniem oczywiste  i dobrze, że sami też tak piszą w/w strażnicy, bo tego że jest inaczej, nie dałoby się na podstawie Biblii udowodnić.

Dlaczego jednak to się nie przekłada na równe traktowanie, drugich owiec jak braci?

Czy Jezus nie mówił, mam drugie owce które będą wam służyć? Nie

Czy też tak uważasz? Napisz co o tym myślisz.

Zapraszamy.„Święta tajemnica królestwa Bożego”

    Strażnica z 15 lutego 2006 roku podaje rewelacyjne  informacje dotyczące  komu została objawiona„święta tajemnica”  kogo dotyczy i czym jest?. Zwróćmy uwagę na jak temat został przedstawiony  na stronie 19 w/w strażnicy w akapitach od 12-14 podano tak:

„Głosząc w Galilei, Jezus dał do zro­zumienia, że święta tajemnica ma ścisły związek z rządem mesjańskiego Królestwa. Oznajmił swym uczniom: ,Wam dano zro­zumieć święte tajemnice królestwa niebios [„królestwa Bożego”, (a nie rządu mesjańskiego) (Marka 4:11 Mateusza 13:11).] Jeden z aspektów owej tajemni­cy dotyczył wybrania przez Jehowę ‚małej trzódki ‚ liczącej 144 000 osób, które wraz z Jego Synem miały wejść w skład obiecanego „potomstwa” i sprawować władzę w nie­bie. (Łukasza 12:32; Objawienie 14:l, 4).

 Ludzie zostali stworzeni do życia na ziemi, dlatego wszystkich mających pójść do nieba Jehowa musiał uczynić , nowym stworzeniem” (2Koryntian 5:17). Jako jeden z objętych tą wyjątkową nadzieja niebiańską, apostoł Piotr napisał: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż stosownie do swego wielkiego miłosierdzia dał nam przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa spośród umarłych—nowe zrodzenie do ży­wej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalne­go i nieskalanego, inie więdnącego. Jest ono w niebiosach zachowane dla was. (1 Piotra1:3, 4).

  Inny szczegół ‚świętej tajemnicy’ związanej z przyszłym rządem Królestwa dotyczył tego, że do niewielkiego grona niebiańskich współwładców Chrystusa Jehowa postanowił powołać również nie-żydów. Paweł tak objaśnił ten aspekt Bożego ‚zarządzania’ czyli sposobu realizacji Jego zamierzenia: Za innych pokoleń tajemnica ta nie była oznajmiona synom ludziom, tak jak, została teraz przez ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom,mianowicie że lu­dzie z narodów mają być współdziedzicami i współczłonkami ciała i obietnicy w jedności z Chrystusem Jezusem przez dobrą nowinę |Efezjan 3:5, 6). Zro­zumienia tej części omawianej tajemnicy udzielono świętym apostołom”.Podobnie dzisiaj,gdyby nie pomoc ducha świętego, nie potrafilibyśmy pojąć ‚głębokich spraw Bożych’ „

(1Koryntian2:10; 4:1; Kolosan 1:26,27) Koniec cytatu

   Czyli chodzi oto, że „święta tajemnica” wg ck to jest rząd  144 000 którzy na czele z Jezusem Chrystusem mają rządzić przez 1000 lat nad poddanymi na ziemi. Który werset biblijny tak mówi?

Podawany jest w/g ck werset z Objawienia 5:10:

„i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi”.BT
” i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” BW
” i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią„.NW
I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi.”BG
Nie ma tu po pierwsze mowy o 144 000 a po drugie tylko w/g przekładu „Nowego Świata” wydanego przez świadków Jehowy jest podane będą królować nad ziemią.

 Jeden z aspektów owej tajemni­cy dotyczył wybrania przez Jehowę ‚małej trzódki ‚ liczącej 144 000 osób, które wraz z Jego Synem miały wejść w skład obiecanego „potomstwa” i sprawować władzę w nie­bie” O czym mówi? A jakie są inne aspekty? Gdyby nie zwrot „jeden z aspektów” byłoby to do końca jasne jak należy rozumieć czym jest  „święta tajemnica” w/g ck a tak to jakby zostawiono furtkę do zmiany.

„Święta tajemnica” to też rząd Królestwa w/g ck. A Jezus mówi o: „Wam dano zro­zumieć święte tajemnice królestwa niebios” a nie rządu.

Czyli jak to jest? Nie wiemy co jeszcze ck chce powiedzieć.

A może nie wszystko zostało powiedziane?

 Możesz wnieść coś co może innym pomóc.

 Napisz jak myślisz.