Źródło rzetelnych informacji w/g ck.

   Strażnica z 1 lutego 1990 na str 22, 23 w akapitach 2-5 przedstawia jak wygląda raj duchowy w którym żyją świadkowie Jehowy. Jednocześnie podaje zagrożenia, które mogą komuś odebrać, szczęście wynikające z przebywania w nim.  Jest to również, skuteczne odstraszenie każdego świadka Jehowy, od sprawdzenia wiarygodności, tego co  podaje organizacja.Cytuję:

„(…)milio­ny Świadków Jehowy z całego świata, któ­rzy z przekonaniem i odwagą kierują się w życiu radami zapisanymi w Biblii. Zaufa­nie do Stwórcy i Jego Słowa nie przyniosło im zawodu (Psalm 9:10, 11). Przestrzeganie przykazań Bożych pomogło im stać się lep­szymi ludźmi—są schludni,uczciwi,praco­wici, szanują życie oraz mienie drugich,za­chowują umiar w jedzeniu i piciu. Tworzą kochające się rodziny i zapewniają dzieciom odpowiednie wychowanie, gdyż są gościn­ni,cierpliwi, miłosierni i umieją przebaczać. Zaznają też mnóstwa innych dobrodziejstw. W znacznym stopniu potrafią uniknąć gnie­wu,nienawiści,zabójstw, zawiści, strachu, le­nistwa, dumy,kłamstwa,oszczerstw, rozwią­złości oraz przykrych następstw,które się z tym wiążą.(…)
Jezus oświadczył, iż podążający chrześcijań­ską drogą ‚w tym czasie otrzymają stokro­tnie więcej matek i dzieci, i pól,wśród prze­śladowań, w nadchodzącym zaś systemie rzeczy—życie wieczne’ (Marka 10:29, 30).

   Nie ufaj mądrości świeckiej

3Trudność tkwi w tym, że niedoskonali ludzie zwykle pomniejszają znaczenie wy­magań Bożych lub o nich zapominają.Bez oporu tłumaczą sobie, że wszystko wiedzą najlepiej lub że mądrość intelektualistów tego świata góruje nad mądrością Bożą, bo jest dostosowana do naszych czasów. Ponie­waż słudzy Boży żyją w tym systemie, mog­łoby się zdarzyć, iż przyswoją sobie takie poglądy. Toteż nasz niebiański Ojciec po­łączył serdeczne zaproszenie do słuchania Jego radze stosownym ostrzeżeniem: „Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapew­nią ci pokój.Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pa­miętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego,bój się Pana i unikaj złego!” (Przypowieści 3:1, 2,5-7).

4Mądrość tego świata można czerpać w obfitości z wielu źródeł. Założono mnós­two ośrodków kształcenia, a„pisaniu wie­lu ksiąg nie ma końca” (Kaznodziei 12:12).Ostatnio użytkownicy komputerów mogą korzystać z tak zwanej superinfostrady,któ­ra podobno zapewnia nieograniczoną ilość informacji niemal na każdy temat. Ale mimo dostępu do tego ogromu wiedzy lu­dzie ani nie są mądrzejsi, ani nie potra­fią   rozwiązać swych problemów. Sytuacja na świecie pogarsza się wręcz z dnia na dzień. Nietrudno więc zrozumieć, dlaczego Biblia mówi, że „mądrość tego świata jest u Boga głupstwem”(l Koryntian 3:19, 20).

5Należało się spodziewać, iż obecnie, pod koniec dni ostatnich, arcyzwodziciel Sza­tan Diabeł będzie się starał zalewać lu­dzi strumieniem kłamstw, aby poderwać w nich zaufanie do prawdziwości Biblii. Szermierze wyższej krytyki upowszechnia­ją książki o charakterze spekulatywnym, w których podważają autentyczność i wiarogodność Biblii. Paweł udzielił przestrogi swemu współchrześcijaninowi: „O Tymoteu­szu, strzeż tego, co ci powierzono, odwraca­jąc się od pustych mów,które bezczeszczą to, co święte, oraz od sprzeczności fałszywie tak nazywanej ,wiedzy’. Popisując się taką wiedzą, niektórzy odstąpili od wiary” (l Ty­moteusza 6:20,21). Ponadto Biblia radzi: „Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych świata, anie według Chrystusa” (Kolosan 2:8).” koniec cytatu

STRAŻNICA z 1 LIPCA 2001 na str 21 ostrzega i radzi:

„Poważ­nie traktuj niebezpieczeństwo tkwiące w wątpliwościach. Szatan toczy niejako duchową wojnę bakteriologiczną. Jeżeli zaniedbujesz przyjmowanie odpowiedniego pokarmu du­chowego w ramach osobistego studium Bib­lii oraz chrześcijańskich ze­brań, stajesz się podatny na takie ataki. Dobrze wykorzystuj obfity pokarm duchowy, które­go we właściwym czasie dostarcza „niewol­nik wierny i roztropny”(Mateusza24:45). Dalej ‚zgadzaj się ze zdrowymi słowami’ i po­zostawaj ‚zdrowy w wierze’(zgadzaj się z tym co podaje ck)(l Tymoteusza 6:3; Tytusa 2:2). Nie pozwól, by wątpliwości zburzyły twą wiarę.” koniec cytatu

  Co prawda są tu rady wartościowe, o tym że  najlepiej jak człowiek stosuje wżyciu, to co jest podane w Słowo Bożym, bo  dla chrześcijanina to oczywiste. Tylko gdzie te rady ze słowa Bożego usłyszysz odpowiednio podane i zinterpretowane? W organizacji świadków Jehowy w wydawanych przez nią  publikacjach. W żadnych źródłach świadek Jehowy nie może ich szukać, ani też czytać. Bo osłabnie duchowo, straci wiarę. I nie będzie korzystał z raju duchowego. W konsekwencji zginie w armagedonie.

  Jak się to czyta to tak by wynikało, jakby diabeł i jego demagogia była silniejsza od Ducha Bożego.

1Tesaloniczan 5:21 bw ” Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.”

Przecież miłując prawdę od Boga i drogi Boże, możemy sprawdzić  upewnić i tego Ojciec chce aby tak czynić. Chce abyśmy dokonywali świadomych wyborów, mając pełną informację.

Strażnica z 1 lipca 1988 roku na str 31 

„Jehowa nie oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa.  Nie chodzi Mu o taki posłuch, jaki może wymóc treser na zwierzęciu za pomocą cugli lub bata. Właśnie dlatego powiedział Dawidowi: „Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać” (Psalm 32:9, BT). Wprost przeciwnie, obdarzył nas zdolnością myślenia i spostrzegawczością, żebyśmy na      podstawie osiągniętego zrozumienia mogli świadomie postanowić,czy chcemy Mu być posłuszni.

  Nie sposób się z powyższym nie zgodzić tylko jak to pogodzić z tym co podaje strażnica zacytowana wyżej. Nie da się.
Tylko ck oczekuje „ślepego posłuszeństwa.” Bóg nie chce takiego posłuszeństwa. w/g nich samych.
Dlaczego ck mimo to chce? Co ma do ukrycia?
Wiesz to napisz.
Zapraszamy.


Pracuj dla nas a Bóg Ci da.

      

   Wiele osób zastanawia się, co powoduje, że Świadkowie Jehowy tak aktywnie, odwiedzają innych, aby z nimi rozmawiać, na tematy religijne. Gdzie tkwi tajemnica, takiego zaangażowania, w głoszeniu”dobrej nowiny”? Spróbujmy to wytłumaczyć najprościej jak można.

  Strażnica z roku 1980, nr 13 str 23 w artykule
„Twój pogląd na pieniądze może się odbić na twym życiu”wyjaśnia tak:

„W niektórych stronach świata mnóstwo ludzi egzystuje w skrajnym ubóstwie. Aby zarobić na utrzymanie, pracują po 12,a nawet 16 godzin dziennie przez sześć lub siedem dni w tygodniu.Pod naciskiem tego rodzaju okoliczności może się wydawać, że od pieniędzy po prostu zależy życie. Słowo Boże wszakże jest w stanie uchronić człowieka od utraty równowagi w takiej sytuacji. Im ściślej ktoś kieruje się radami biblijnymi, tym bardzie j namacalnie doświadcza miłościwej opieki Bożej. Daje mu to poczucie bezpieczeństwa.

/Można pisać wiele o różnych przykładach „opieki bożej” – przytoczę jeden przykład ilustrujący to o czym  pisze, pamiętam jak mi ktoś opowiadał: że pewien pionier (intensywnie głosi ‚królestwo boże” nawet do – 140 godzin miesięcznie – pionier na pewno wg ck stawia na pewno na 1 miejscu sprawy królestwa) jak jechał przez wieś,  to wszyscy ludzie wiedzieli, że to on  jedzie –  miał tak zdezelowany rower który robił mu „dżyt”) Dlaczego tak było? Dlaczego musiał wydawać tak, złe świadectwo? Czy Bóg mu nie pomógł?Przykład jest śmieszny, ale mu na pewno nie było do śmiechu /

Sprawę tę wyjaśnił dokładnie Jezus Chrystus. Przy pewnej okazji zwrócił się do tłumu,, spośród którego wielu niewątpliwie wiedziało, co to bieda. Zachęcał ich: „Nie troszczcie się zbytnio o swój e życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Jak człowiek biedny może się do tego zastosować? Jezus powołał się na ptaki,podkreślając, że miłościwy Bóg zaspokaja wszystkie,potrzeby tych stworzeń. Co więcej Stwórca w pewnym sensie nawet kwiaty przyodziewa w piękno. Nawiązując do ptaków,Syn Boży zadał pytanie: „Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?” (Mat. 6: 25-32).

Człowiek z pewnością przedstawia większą wartość niż ptaki bądź kwiaty. Dlatego Jehowa Bóg opiekuje się ludźmi, zwłaszcza jeśli działają w myśl następnych słów Jezusa: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego,a wszystko inne będzie wam dodane.” – Mateusza 6:33. Możemy więc z ufnością zdać się na pomoc Jehowy, pod warunkiem, że na pierwszym miejscu postawimy sprawy Królestwa.” Koniec cytatu

   Mateusza 6:33 to kluczowy werset i motywacja  dla świadków Jehowy. Wszystko będzie Ci się układać, o ile postawisz na pierwszym miejscu, sprawy Królestwa. Budujesz swoją wieczną  przyszłość i zapewniasz sobie, już teraz błogosławieństwo boże.  Co należy wobec tego rozumieć pod pojęciem: Królestwo Boże? Warto o tym napisać, ponieważ szczerzy oddani sprawie świadkowie, naprawdę  temu wierzą i gotowi są aktywnie głosić o królestwie, rezygnując z wielu rzeczy w swoim życiu. Tak też czynią. Oczywiście nie wszyscy.

    Książka”Czego naprawdę uczy Biblia” wyjaśnia na str 79:  „Okoliczność, że Bóg ustanowił nad ludzkością rząd złożony z Jezusa i 144 000 współwładców,świadczy o Jego miłości.” i na str 82 „Po Armagedonie panowanie nad ludzkością obejmie tylko jeden rząd – Królestwo Boże. Będzie ono spełniać wolę Jehowy (zwróćmy uwagę; rząd Boży, będzie  spełniał wolę Jehowy tzn, że dla wydawcy istnieje inna możliwość) i zapewni swym poddanym cudowne błogosławieństwa.”

    Proszę zwrócić też uwagę że Jezus w swej wypowiedzi mówił o szukaniu sprawiedliwości a tym ck nie wspomina ani słowem. Dlaczego?

   Nie więc ma wątpliwości, że Królestwo Boże to w/g ck rząd 144 000. I stawianie spraw królestwa na pierwszym miejscu, to popieranie 144 000 a właściwie popieranie ck, jako reprezentantów niewolnika a niewolnik to pozostali jeszcze obecnie na ziemi  ze 144 000,  bo zdecydowana  większość  ich jest w/g ck  już w niebie. A popieranie to głoszenie o tym rządzie wszystkim, bo to jedyna nadzieja dla „udręczonej” ludzkości.

Czy Jezus to obiecał?

Czy takie było zamierzenie Boże?

Jana 3:17 bw Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego (nic na temat 144 000) zbawiony. 


Co myślisz o tym?
Zapraszamy do komentarzy


Cele człowieka duchowego wg ck.

  Zaskakująco ten temat przedstawiono : jaki jest człowiek duchowy i jakie ma cele w życiu w/g ck w STRAŻNICY z 15 LIPCA 2004 str.21-23 przeczytaj sobie drogi czytelniku a zaczyna się od mądrości ludzkiej a nie Bożej podanej w Biblii początek cytatu:

  „DLA żeglarza, który nie wie, do jakiego portu zdąża,niepomyślny jest każdy wiatr”. Te słowa rzymskiego filozofa Seneki, żyjącego w I wieku n.e., wyrażają oczywistą prawdę, że wytyczanie sobie celów nadaje życiu kierunek. (człowiek duchowy nie wie dokąd zmierza?) (Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum.W. Kornatowski).(Seneka był człowiekiem duchowym?Jeśli  nie, to jakie zastosowanie ma to co powiedział? patrz niżejbo to nie wszystko)

W Biblii znajdujemy przykłady osób zmierzających do konkretnych celów życiowych. Noe (..) miał zbudować arkę (…)Jozue, otrzymał od Boga zadanie podbicia Kanaanu (Powtórzonego Prawa 3:21, 22,28; Jozuego 12:7-24).

(…)cele duchowe apostoła Pawła, żyjącego w I wieku n.e.,niewątpliwie harmonizowały z zapowiedzią Jezusa, że „dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi” (…) Kolosan 1:23.

Tak więc w przeszłości słudzy Jehowy wyznaczali sobie wzniosłe cele i starali się je realizować ku chwale Boga. A (…)obecnie? (kłamstwo: podane przykłady Noe, Jozue, Paweł nie potwierdzają, że wymienieni wyznaczali sobie cele – to Bóg ich powołał) Jakie cele powinniśmy sobie wytyczać i co nam pomoże je osiągać?


(…) cele teokratyczne (w/g ck. z boga) nie mają nic wspólnego ze świeckimi aspiracjami, u podłoża których leży nieraz niepohamowana żądza bogactwa czy władzy. Jakimż błędem byłoby zmierzanie do celu tylko po to, by zyskać sławę bądź wpływy! Cele, które przynoszą chwałę Jehowie Bogu,są bezpośrednio związane z wielbieniem Go i popieraniem spraw Królestwa (Mateusza 6:33)(ten werset o tym nie mówi – patrz niżej). Wypływają z miłości do Stwórcy oraz bliźnich i pomagają pielęgnować zbożne oddanie (Mateusza22:37-39; 1Tymoteusza 4:7). Oby więc w dążeniu do celów związanych (są czy tylko związane w/g ck?) z poszerzaniem zakresu usługiwania
i robieniem postępów duchowych(to co podaje ck w tej sprawie nie ma  nic wspólnego z nauką Jezusa) zawsze przyświecały nam czyste pobudki. Ale nawet gdy mamy dobre intencje, nie wszystko udaje się osiągnąć. Jak zatem zwiększyć swoje szanse na powodzenie? (To czy chodzi o spełnianie woli bożej czy powodzenie swoich pomysłów?)

Konieczna jest silna motywacja

(..)Jehowa stwarzał wszechświat. (..).Zawsze dobrze wiedział, czego chce dokonać wdanym dniu, i dlatego osiągnął zamierzony cel (Objawienie 4:11). (…)gdy spojrzał na „wszystko, co uczynił”,i stwierdził, że „było to bardzo dobre”! (Rodzaju 1:31).

(…) chcesz uzyskać zamierzone efekty, musisz mocno tego pragnąć.(nie musi to być wolą Bożą) Co ci w tym pomoże?(…) musisz mieć pragnienie osiągnięcia celu, rozmyślając o rezultatach (…) i korzyściach, które z nich wynikną. Tak właśnie robił 19-letni Tony. Pierwsza wizyta w jednym z zachodnioeuropejskich biuro oddziałów Świadków Jehowy wywarła na nim niezatarte wrażenie. „Ciekawe,jak by mi się mieszkało i pracowało w takim miejscu?”(…) zaczął działać.Jakże się cieszył, gdy kilka lat później faktycznie został zaproszony do pracy w biurze oddziału!

(…)Trzydziestoletni dziś Jayson jako nastolatek nie lubił głosić. (…) został jednak gorliwym pionierem—pełno-czasowym głosicielem Królestwa. Jak wypie­lęgnował odpowiednie pobudki? Opowiada:

„Ogromny wpływ miały na mnie rozmowy i wspólne głoszenie z pionierami”.

Spisz swoje cele

(…)Myśli przelane na papier mogą wywierać ogromny wpływ na umysł i serce.Czyż nie dlatego Jehowa polecił każdemu królowi Izraela, by osobiście sporządził sobie odpis Prawa Mojżeszowego? (Powtórzonego Prawa17:18).(zaskakujące ludzkie plany mają związek z prawem Bożym) Sprecyzuj (…) cele i metody ich osiągnięcia. Warto też zrobić listę ewentualnych przeszkód oraz sposobów radzenia sobie z nimi. (…)

Wieloletni pionier specjalny imieniem Geoffrey, (…) nieszczęście —śmierć żony. (…) postanowił wytyczyć sobie konkretne cele, które następnie spisał. Z modlitwą zaplanował, że do końca miesiąca założy trzy nowe studia biblijne.Codziennie analizował swoje (czyli było to z Boga, czy swoje plany? ) wysiłki, a co dziesięć dni podsumowywał postępy. Czy zrealizował swój cel? Oczywiście!Pod koniec miesiąca z radością prowadził cztery nowe studia biblijne!(…)

  Gdy wspomniany już wcześniej Tony po raz pierwszy zwiedzał biuro oddziału Świadków Jehowy, (…) Nie był jeszcze oddanym sługą Bożym,(…)Najpierw postanowił sprostać wymaganiom stawianym kandydatom do chrztu. (…) później stał się pionierem  Po jakimś czasie(…) czymś (…) realnym było marzenie pracy w biurze oddziału.

Ty również swoje długoterminowe zamiary możesz realizować stopniowo,wytyczając sobie cele pośrednie. Mogłyby one stanowić wyznaczniki ułatwiające systematyczną ocenę własnych postępów i koncentrowanie się na celu nadrzędnym. Warto też regularnie mówić o swoich planach Jehowie. Apostoł Paweł nawoływał: „Nieustannie się módlcie”?/żeby się modlić, ale nie mówić Bogu o poparciu swoich planów/ (1Tesaloniczan 5:17).

(..)

(…) „Zdaj swe dzieła na Jehowę, a będą utwierdzone twe plany” (Przysłów 16:3).(Przekład Nowego Świata) („Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły” Biblia Tysiąclecia.„Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły”.Biblia Warszawska)

/Moim zdaniem plany a sprawy to jest ogromna różnica./

(…) dążenie do niektórych celów okazuje się nierealistyczne. zdrowie i obowiązki rodzinne Zawsze pamiętajmy jednak o największej nagrodzie—życiu wiecznym w niebie lub w raju na ziemi (Łukasza 23:43; Fi-lipian3:13,14). Jak można ją zdobyć? Apostoł Jan napisał: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17). (…) (…)

Niektóre cele duchowe

O Codzienne czytanie Biblii

O Zapoznawanie się z każdym wydaniem Strażnicy i Przebudźcie się!

O Podnoszenie jakości modlitw

O Wydawanie owoców ducha

O Poszerzanie zakresu służby

O Podnoszenie skuteczności głoszenia i nauczania

O Nabywanie umiejętności świadczenia przez telefon, głoszenia nieoficjalnego i na terenach biurowo–handlowych.” koniec cytatu

Czy na tym polega postawa duchowego człowieka w życiu?

Czy cele duchowe to jest coś takiego co można zaplanować i z tzw. bożą pomocą realizować? Nie. Dlaczego? Psa 27:11 bw Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich!”

Jeśli ma nas nauczyć i prowadzić, to celów sobie nie możemy wyznaczać sami, bo to byłaby głupota.

To organizacja pod szyldem boga sugeruje spełnianie woli bożej  przez planowanie swoich celów jako bożych.

Proszę zwrócić uwagę jakie są cele duchowe zdaniem ck.

Organizacja przedstawia, że angażowanie w pomysły ck,   jest popieraniem spraw królestwa Bożego w/g ck „szukaniem Królestwa Bożego”, . –Mateusza 6:33

Czy człowiek duchowy sam sobie wyznacza cele?

 Nie.

Jest jeszcze rzecz najważniejsza.

Jak ma się dziać wola Boża, to ludzie mogą planować, co kiedy i jak mają zrobić?

Czy tak myślisz?

Może inaczej.

Napisz.


Posłuszeństwo wobec władzy starszych.

 

   W strażnicy z 1 lipca 1988 roku na str 31  w związku z ze zwierzchnością w zborze chrześcijańskim(czyt.Świadków Jehowy) napisano tak uzasadniając dlaczego członek zboru ma być  posłusznym starszym.Cytuję:

„A jak się rzecz ma ze zwierzchnością w zborze chrześcijańskim? Z uwagi na fakt,(jest to fakt – a jak to stwierdzić?) że jednostki pełniące odpowiedzialne funkcje powoływane są pod działaniem ducha świętego, a swoje rady i napomnienia opierają na Słowie Bożym, możemy być pewni, iż posłuszeństwo wobec odpowiednio zamianowanych przełożonych w zborze jest jak najbardziej na miejscu.
Niby wszystko się zgadza starsi powoływani pod działaniem ducha świętego i dają rady i napomnienia z Biblii.Tylko jak odbywa się powołanie pod działaniem Ducha Świętego? 

  W książce  „ZORGANIZOWANI DO SPEŁNIANIA WOLI JEHOWY” w  rozdziale „NADZORCY,KTÓRZY PASĄ TRZODĘ” rok 2005 na str 29 napisano:

„Aby mężczyźni wyznaczeni do usługiwania w charakterze nadzorców mogli otaczać zbór należytą opieką, muszą spełniać wymagania wyłuszczone w Słowie Bożym. Tylko wtedy można powiedzieć, że ustanowił ich duch święty (Dzieje 20:28).”

Dobrze zgadza się tylko kto ma stwierdzać czy spełniają wymagania biblijne? Inni starsi.

Do tego celu mają oni mają taką radę z powyższej książki jak mają to czynić.

„Ustalone dla nich kryteria biblijne są rzecz jasna wysokie, ponieważ mężczyźni ci mają odpowiedzialne zada­nia—muszą przewodzić w wielbieniu Jehowy i być wzorem chrześcijańskiego postępowania (…)
wymagania te nie są zbyt wy­sokie, żeby nie mogli im sprostać chrześcijanie, któ­rzy naprawdę miłują Jehowę i chętnie stawiają się do Jego dyspozycji”
 

Jak to zrobić raz wysokie a raz nie za wysokie bo nikt nie będzie się nadawał to jest poważny problem. A jak mają ich traktować członkowie zboru?To jest bardzo ciekawe w zestawieniu z tym co napisano w innej strażnicy.

 „Nie znaczy to jednak, że mamy słuchać takich osób bez zwracania należytej uwagi na to, co mówią. Dlaczego?”
(
cyt. w/w strażnicy „swoje rady i napomnienia opierają na Słowie Bożym” i duch  święty ich ustanowił)
Bo moim zdaniem ck nie miało pewności czy mianowanie będzie w praktyce działać dobrze tzn czy starsi będą posłuszni Ciału Kierowniczemu.

(…) „Nie wierzcie każdej inspirowanej wypowiedzi, ale sprawdzajcie inspirowane wypowiedzi, aby stwierdzić, czy pochodzą od Boga” (1Jana 4:1). Nie idzie o to,by podejrzliwie przyjmować wszystko, co ktoś mówi.Powinniśmy natomiast zachowywać w pamięci słowa apostoła Pawła z Listu do Galatów 1:8:„Choćbyśmy nawet sami albo chociażby anioł z nieba opowiadał wam jako dobrą nowinę coś poza tym, co my wam opowiedzieliśmy jako dobrą nowinę, niech będzie przeklęty”.

Czy podawana informacja nie różni się od tego, czego nas uczy„niewolnik wierny i rozumny”? Czy osoba rozpowszechniająca daną wiadomość czyni to ku chwale imienia Jehowy, czy też próbuje wywyższać siebie? Czy poruszana myśl jest zgodna z całokształtem nauk Pisma Świętego? (nic kiedy to co mówi ck z Biblią się nie zgadza) Pytania takie pomogą nam „sprawdzić”wszystko, co mogłoby budzić wątpliwości. Polecono nam:„Upewniajcie się o wszystkim; trzymajcie się mocno tego, co szlachetne” (Mateusza24:45; l Tesaloniczan 5:21).

  Jehowa nie oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa. (a starsi? czy zdaniem ck zmienił zdanie? zobacz niżej) Nie chodzi Mu o taki posłuch, jaki może wymóc treser na zwierzęciu za pomocą cugli lub bata. Właśnie dlatego powiedział Dawidowi: „Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać” (Psalm 32:9, BT). Wprost przeciwnie, obdarzył nas zdolnością myślenia i spostrzegawczością, żebyśmy na podstawie osiągniętego zrozumienia mogli świadomie postanowić,czy chcemy Mu być posłuszni.
     Nie da się tego w/w pogodzić z wypowiedzią ze strażnicy  z 1 czerwca 1998 roku na str 16 i 17 „(…) problemem (…) jest brak szacunku dla władzy ustanowionej przez Boga . (niegodziwcy) obelżywie mówią o chwalebnych (starsi i nadzorcy podróżujący akapit 8), (…) słuchać rad i szanować tych którym Jehowa powierza odpowiedzialne stanowiska.(…) , (niegodziwcy) mówią obelżywie o wszystkim, czego nie znają.(to można ich poinformować) (Judy 10). Zdarza się że ten i ów krytykuje jakąś decyzję grona starszych lub komitetu sadowniczego (akapit 10) (…)negatywne uwagi, potrafią wywołać podziały w zborze (…), (a tacy mówiący negatywnie), (mogą przypominać) nawet niebezpieczne skały podwodne” koniec cytatu
 Najpierw bądź ostrożny sprawdzaj wypowiedzi starszych a jak coś ustalisz jako niezgodne z Biblią  to „cicho siedź”
Rady ze strażnic dzieli 10 lat.
Ponieważ trudno powiedzieć, nie wiemy co jest tu ważne?
Znikło całkowicie w tym Dzieje Apostolskie 5:29 „(…) Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” I to jest moim zdaniem skandal.
Bo jak te sprzeczności w radach ck pogodzić ze sobą pochodzące z różnych strażnic z posłuszeństwem Bogu?
Nie da się.
A gdyby napisać o usługiwaniu innym przez starszych to o tym  nie ma
mowy wcale.
 

Czy tak myślisz?
Napisz zapraszamy

Skrucha u grzesznika w „oczach sądu” świadków Jehowy

  Chciałbym przedstawić ten problem, tak jak jest i nie wiem czy mi się uda, bo jest to obiektywnie bardzo trudne. Dlatego że, są różni starsi (niżej jest opisane dlaczego?) i różni członkowie zborów a rady ck dają możliwości, do bardzo różnych postaw, jako dopuszczalnych ze strony starszych. Nim przystąpimy do wyjaśnienia, jak”sąd rozpoznaje skruchę”, trzeba uważam powiedzieć rzecz następującą, że z punktu widzenia starszych, skoro komitet sądowniczy zaprasza na spotkanie, to tym samym potwierdza się, że zdaniem starszych grzech został popełniony. Grzech jest dla komitetu sądowniczego sprawa bezdyskusyjną.

W poprzednim poście napisałem cytując strażnicę 1 lipca 1992

„Do powołania komitetu sądowniczego trzeba mieć solidną podstawę biblijną.”

W/g starszych była (choć mogło jej nie być) i koniec na tym, dlatego powołali komitet sądowniczy. To jednocześnie oznacza, że jeśli ktoś otrzymał zaproszenie” na spotkanie z komitetem sądowniczym to powinien wiedzieć, że popełnił grzech, za który grozi wykluczenie z organizacji świadków Jehowy i przedmiotem spotkania, nie będzie przekonywanie go, czy zgrzeszył, czy też  z jego strony nie było grzechu. Komitet będzie ustalał, czy jest skrucha czy też nie i to zadecyduje o decyzji wykluczenia. Podstawą do wykluczenia nie jest waga grzechu, tylko brak skruchy. Warto zaznaczyć, że przebieg rozprawy  jest tajny i nie jest protokołowany.  Sama podstawa decyzji o wykluczeniu nie jest wykluczonemu wręczana na piśmie. Kiedy więc się od niej odwołuje a ma na to 7 dni, nie może powołać się na to co jest najważniejsze, biblijne pisemne  uzasadnienie decyzji.Bywa tak, że przebieg rozprawy dotyczył innego grzechu a decyzja o wykluczeniu przesłana do biura oddziału ma uzasadnienie do innego czynu.

W strażnicy nr 8 z roku 1984 na stronie 27 (w pytaniach czytelników) podano dwie sytuacje mogące mieć zastosowanie:

Pierwsza: Ktoś popełnia poważne wykroczenie, za które może stracić uznanie Boże i,zostać wyłączony /okazał skruchę nim spotkał się z komitetem sądowniczym i nie zostaje wykluczony/

Druga sytuacja: Może się zdarzyć, że do czasu spotkania z komitetem winowajca nie okazał jeszcze skruchy /komitet doprowadza go do skruchy i też nie zostaje wykluczony/

Czym się będą kierować starsi w ocenie czy jest skrucha?
Sprawę tą omawia strażnica nr 22 z roku 1981 str 7-12 w artykule „Skrucha prowadząca z powrotem do Boga”
Starsi mają wziąć pod uwagę czy zwrócił się sam i powiedział o swoim grzechu starszym? ak. 7
Czy szczerze opowiedział o wszystkim jak i dlaczego popełnił grzech? – ak.8

„Żeby osądzić sprawiedliwie,znać prawdziwy stan rzeczy.(5Mojżeszowa13:15; 17:4). A zatem trzeba należycie zbadać sprawę. /niekoniecznie trzeba zbadać Mat 26:65 bw Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał: Zbluźnił! Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo- tzn „złapany za słowo” świadczącym o winie i badać już nie trzeba

A zatem jednym z celów przesłuchania jest poznanie faktów związanych z daną sprawą.” – cytat poprzedniego postu
Czy sprawca nie przyznaje się do winy lub pomniejsza swój grzech lub usprawiedliwia?

Czy jest przykro mu z tego powodu?
Czy martwi się tylko tym, że się sprawa wydała i został zdemaskowany i przykro mu dlatego, że zostanie ‚ukarany’? ak16
Czy grzeszył przez dłuższy czas po kryjomu i weszło mu to w zwyczaj? ak 23
Starsi nie będą się targować o okazanie skruchy jak np. grzech się powtarza tzn. jest”recydywa” grzesznik obiecuje poprawę i nie dotrzymuje słowa. ak 25 Powinni udzielić pomocy błądzącemu, okazującemu skruchę i ale nie mogą kierować się tylko sympatią, pozostawiając w zborze niebezpieczny ‚zakwas’ /notorycznego przestępcę/ ak 25

Bardzo ważne jest wiedzieć, że starsi mogą mieć osobisty punkt widzenia, jak wygląda szczera skrucha: np.jedni mogą oczekiwać łez z usilną prośbą o nie wykluczanie, inni klękania na kolana z ręką na Biblii i postawy z przysłowiowym”przepraszaniem że żyję”, i to co uznają za skruchę lub jej brak moim zdaniem recepty niema, toteż może być tak, że tam gdzie skrucha jest uznają, że nie ma i odwrotnie tam gdzie nie ma, uznają że jest. Dlaczego tak?
W/w strażnica tak to wyjaśnia w akapicie 13
Do najtrudniejszych zadań starszych rozpatrujących czyny karygodne należy ustalenie,czy grzesznik okazuje szczerą skruchę. Nie mogą sądzić tylko na podstawie zewnętrznych pozorów. A ponieważ nie potrafią czytać z serc więc potrzeba im wiele trzeźwego rozeznania,równowagi i mądrości w ocenianiu samego przewinienia, jego stosunku do prawa Bożego oraz tego,co mówi i jak się zachowuje sprawca.” – proszę zobaczyć szczere wyznanie ck w kluczowej sprawie świadczące o tym, że bardzo często może dochodzić do błędnych decyzji o wykluczeniu i tak się dzieje.

   Strażnica co jest bardzo ciekawe, bardziej zwraca uwagę co będzie, jak nie zostanie wykluczony ktoś kto powinien zostać wykluczony, zupełnie pomijając co będzie jak zostanie wykluczony ktoś, kto nie powinien zostać wykluczony. A Biblia o tym mówi Przypowieści17:15 bw ” I ten, kto uwalnia winnego,i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana.
Oto dowód akapit 14 :”Gdyby jednak błędnie ocenili sytuację i pozostawili w zborze złoczyńcę, który nie dał dowodów prawdziwej skruchy, naraziliby na niebezpieczeństwo moralną i duchową czystość całej trzody” (1 Kor 5:6)

A co powiedzieć, kiedy wykluczony popełnia samobójstwo z powodu niesłusznego wykluczenia lub postanawia zemścić za wyrządzoną mu krzywdę. Takie przypadki też były, osobiście nie znam, wiem o tym.

Nie ma nic w/w strażnicy, co się stanie w przypadku wykluczenia niewinnego,wskutek naciągania wersetów biblijnych w celu oskarżenia a następnie szukanie skruchy, kiedy jej nie może być wskutek bezpodstawnego oskarżenia. Są też takie sytuacje w których nie wiem, na czym ma polegać skrucha takiego „grzesznika” w/g ck? Nie wiem. Oto te sytuacje:
         Szczególnie”pojemnym” zarzutem stosowanym do  bezpodstawnych w/g Biblii oskarżeń jest odstępstwo i oszczerstwo. Ponieważ wszystko co się  nie podoba starszym w wypowiedziach kogokolwiek, może być uznane przez nich za odstępstwo. Zawsze  można też zarzucić,szerzenie oszczerstw i bunt przeciw starszym w zborze a w związku z powyższym  takie sytuacje są bardzo prawdopodobne i mają miejsce. W przypadku niesłusznego oskarżenia członka zboru przez starszych nie ma on szans na sprawiedliwy osąd, jeśli jego zarzuty dotyczą niewłaściwego zachowania starszych. Inni członkowie zboru w obawie o zarzut zmowy z oskarżonym, zapewne nie powiedzą nic. A jeśli by się zdobyli bronić oskarżonego,(choćby to były osoby najbliższe jak żona, mąż, rodzice,dzieci)  czeka ich podobny sąd religijny. Oskarżony jest sam i powinien to rozumieć (może usłyszeć tak: „wiem że masz rację ale nie mogę nic powiedzieć bo mnie też wykluczą” lub „przyznaj się bo inaczej to cię wykluczą i co zrobisz  zbawienie jest w organizacji”). Pisząc to widzę potrzebę opisania jak w/g ck mają być traktowane przez członków zboru postanowienia starszych co w kontekście słuszności tego co czynią u Boga ma ogromne moim zdaniem znaczenie. Trzeba pamiętać przy tym, że cały przewód sądowniczy jest tajny i  jego przebieg nie jest podawany do publicznej wiadomości (plotki oczywiście są na temat jego przebiegu czasami o szczegółach). Nie ma instytucji adwokata, a sędzia jest jednocześnie prokuratorem.

Czy może być tak, że w organizacji mieniącej się bożą, są starsi mający pilnować trzymania się zasad biblijnych przez innych, jednocześnie sami mogą te zasady bezkarnie łamać? Starsi  będąc pełni pychy szukają pokory i skruchy u innych. To może słusznie  bulwersować i tworzyć nowe problemy stanowiące źródło „promujące” nowe „sprawy sądowe”.

Biblia nic nie mówi o komitetach sadowniczych.Mówi o stronieniu od tych którzy odrzucają drogi Boże.”Usuńcie tego który jest zły” – 1Koryntian 5:13 Czy to jest przyzwolenie na działanie „sądów”? Moim zdaniem nie.1 Koryntian 4:6 (…)abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano(…)” Nie wolno więcej rozumieć ponad to co napisano i koniec. Jeśli nie ma komitetów sądowniczych w Biblii – to jest to nie biblijne i wszystko.To proste.

 

Napisz co myślisz.

Zapraszamy

 

 

 

 

Sąd grzesznika u świadków Jehowy

  „Starsi, rozsądzajcie sprawiedliwie” to artykuł ze strażnicy z 1 lipca 1992 roku na stronach 14-19 omówiono jak odbywa się sąd religijny nad grzesznikiem u świadków Jehowy. Nie jestem w stanie w jednym poście, opisać wszystkich ważnych szczegółów,dotyczących przebiegu takiego sądu aby zainteresowany po przeczytaniu, mógł się czuć przygotowany na to, co go czeka. W następnym poście, opiszę na jakiej podstawie, starsi podejmują decyzję o wykluczeniu, czyli jak oceniają czy jest skrucha? Wiele szczegółów tym związanych podałem w poście.

„Wykluczenie i jego biblijne uzasadnienie”

Skoncentrujemy się w tym poscie, na tych pozytywnych szczegółach z w/w artykułu. Szokiem jest oświadczenie starszych „w twojej sprawie postanowiliśmy powołać komitet sądowniczy”.Wiem że może być tak, że ktoś nie spodziewał się usłyszenia takiej informacji i szczerze współczuję takiemu. Bo taki osąd zmienia często radykalnie, jego ocenę organizacji w której był. Dlaczego?   Popatrz niżej.

 Zacytujemy wybrane zdania z tego artykułu ale proszę je traktować w charakterze życzeniowym, bo rzeczywistość którą poznałem jako starszy w zborze i oskarżony, znacznie odbiega od tego co podano w tej strażnicy. Są to tylko życzenia, na zebraniu omawiane jako fakty. O czym świadkowie zupełnie nie mają pojęcia, jeśli nie trafią przed komitet sądowniczy. Wierzą, że to organizacja boża  i w niej mają nadzieję na zbawienie a tu okazuje się  Bóg chce aby ich pozbawić zbawienia, bo z tym się wiąże wykluczenie. Oto zdania z tej strażnicy i krótkie moje uwagi do każdego z nich- napisane kursywą na niebiesko.

„Kiedy sytuacja wymaga przesłuchania przed komitetem sądowniczym,nadzorcom nie wolno zapominać, że w dalszym ciągu są pasterzami, którzy mają do czynienia z owcami Jehowy i podlegają „dobremu pasterzowi”

niestety często zapominają, że przesłuchiwani to dzieci Boże.

będą też odpowiadać przed Jehową za każdą popełnioną, a możliwą do uniknięcia omyłkę sędziowską.”

-to jest teoria nie słyszałem o tym aby kiedykolwiek starsi przyznali, że popełnili błąd wykluczając kogokolwiek, choć są wśród starszych głosy o tym, że zapadają błędne decyzje o wykluczeniu.

-jeden ze starszych mi kiedyś powiedział: „jak będzie błędna decyzja to wykluczony powróci” zrozumiałem że w/g niego nie ma czym się przejmować.  Szokujące podejście. 


„Decyzja ich ma ściśle odpowiadać temu, jak na daną kwestię zapatrują się Jehowa i Chrystus.”

to w/g moich informacji tylko ładnie brzmi a z rzeczywistością niewiele ma wspólnego.


„Jeśli coś symbolicznie ‚zwiążą’ (uznają za winę) albo ‚rozwiążą'(uniewinnią) na ziemi, powinno to być już wcześniej związane lub rozwiązane w niebie co da się ustalić na podstawie wyjaśnień spisanych w natchnionym Słowie.”
-to jest bardzo dobre, tylko jeśli już, jak mają  poznać jaka jest decyzja nieba? , przecież nie są tego uczeni.

„traktować inaczej niż jako owcę Bożą. Trzeba się z nią obchodzić z czułością.”

znam przypadek członek komitetu trzaskając pięścią stół oświadcza w odpowiedzi na pytanie przesłuchiwanego do komitetu „milcz od zadawania pytań to my jesteśmy” – o takim traktowaniu z czułością nie słyszałem.


„w większości wypadków grzech w zborze wynika ze słabości, a nie z nikczemności.”

brak informacji, co powiedzieć jeśli ocena grzechu wynika z braku rozeznania w/g Biblii o błędach ck i starszych i traktują jako „przestępcę” kogoś kto nim nie jest, będąc lojalnym wobec Boga.

„Oby komitety sądownicze na całym świecie czyniły (to) z pomocą Jehowy”

to jest dziwne stwierdzenie, bo jak mają czynić swoją wolę z pomocą Jehowy?

„ale jako…aspekt pracy pasterskiej. Jedna z owiec Jehowy popadła w tarapaty. Co można zrobić, aby ją uratować? Czy jest już za późno, by pomóc owcy,która się odłączyła od trzody? „

-odłączyć przez wykluczenie, to też pomoc słyszałem

„Miejmy nadzieję, że nie. Starsi powinni być gotowi okazać miłosierdzie,jeśli tylko byłoby to stosowne.”

„Do powołania komitetu sądowniczego trzeba mieć solidną podstawę biblijną.”

można sobie ją wymyślić bo rozeznanie i znajomość Biblii, wśród starszych najczęściej  jest często żenująca.

„Kiedy taki komitet jest tworzony, wybiera się do niego starszych, którzy się najlepiej nadają do rozstrzygnięcia danej sprawy.”


tzn tak powinno być a zazwyczaj jest tak że rozsądni starsi się do takich zadań się nie „rwą”. I słusznie bo są tacy, którzy chętnie to czynią, mógłbym powiedzieć, że chętnie wykluczają, choć nie chciałbym uogólniać z chęcią do wykluczania spotykałem się znacznie częściej.

„Co starsi starają się osiągnąć podczas przesłuchania sądowniczego?

Żeby osądzić sprawiedliwie, znać prawdziwy stan rzeczy.(5Mojżeszowa13:15; 17:4). A zatem trzeba należycie zbadać sprawę

A zatem jednym z celów przesłuchania jest poznanie faktów związanych z daną sprawą. Ale można i trzeba to uczynić w duchu miłości.”

też teoria bo np. znam częste przypadki nim dojdzie do przesłuchania przed komitetem i wykluczenia, starsi oraz członkowie zboru, już kandydatowi do wykluczenia nie mówią dzień dobry. Czyli skazany przed wyrokiem. Więc o jakiej miłości mówimy i o jakim badaniu faktów?

„Starsi usługujący w roli sędziów są obowiązani iść za przykładem Jehowy i Chrystusa Jezusa.”

co można powiedzieć jak lojalność wobec siebie, traktują jako podstawową powinność  członka zboru, ważniejszą od lojalności wobec Boga. Kiedyś usłyszałem jak nadzorca okręgu mówi „Bóg popiera decyzje starszych”.- bez komentarzy.


Co myślisz o takim sądzeniu?

Zapraszamy do komentarzy

Wierność w chrześcijańskiej służbie w/g ck.

  Temat wierności został omówiony w strażnicy z 15 lipca 2005 roku na str 28, 29 w akapitach 10, 11, 14, 15. Dla wyjaśnienia, chrześcijańska służba: tak nazwana jest  przez Ciało Kierownicze –kilkunastoosobowe grono, zarządzające wszystkim, co się dzieje wśród  Świadków Jehowy działalność głoszenia od domu do domu prowadzona przez świadków Jehowy wśród wyznawców innych religii. Tak tam wyjaśniono cytuję:

   „(…)10. Wier­ności możemy dowieść robieniem mądrego użytku z posiadanych dóbr. Zamiast je wy­korzystywać do samolubnych celów, chce­my popierać sprawy Królestwa oraz poma­gać potrzebującym. Dzięki takim przejawom wierności możemy nawiązać przyjaźń z Jeho­wą Bogiem i Jezusem Chrystusem—Właś­cicielami„
wiecznotrwałych miejsc zamiesz­kania”. Przyjmą nas tam i obdarzą życiem wiecznym w niebie lub na rajskiej ziemi..

11. Pomyślmy też o tym, co umożliwiamy ludziom, którym podczas głoszenia o Kró­lestwie udostępniamy Biblię lub oparte na niej publikacje i wyjaśniamy, że przyjmuje­my datki na naszą ogólnoświatową działal­ność. Czyż nie dajemy im wtedy sposobności do zrobienia mądrego użytku z ich mienia? Chociaż wypowiedź z Ewangelii według Łu­kasza 16:10 odnosi się do korzystania z zaso­bów materialnych, wyłuszczona tam zasada ma też zastosowanie w innych dziedzinach życia.

14.A jak okazujemy wierność w powierzonej

nam służbie? W Biblii czytamy: „Zawsze składajmy Bogu ofiarę wysławiania, to jest owoc warg publicznie wyznających jego imię” (Hebrajczyków13:15).Najlepszym sposobem wiernego wywiązywania się z tego polecenia jest regularne uczestniczenie w działalności kaznodziejskiej.Dlaczego mieli­byśmy pozwolić sobie na to, by w jakimś miesiącu nie dawać świa­dectwa o Jehowie i Jego zamie­rzeniu? Gdy głosimy regularnie, robimy to coraz umiejętniej i sku­teczniej.

15. Swojej wierności w służbie kaznodziejskiej możemy też do­wieść stosowaniem się do wska­zówek zamieszczanych na łamach Strażnicy i Naszej Służby Królestwa. Czy nie osiągamy w tej działalności lep­szych wyników, gdy korzystamy z propono­wanych wstępów lub innych praktycznych sposobów nawiązywania rozmów? Czy szyb­ko podtrzymujemy rozbudzone u kogoś zain­teresowanie orędziem Królestwa? A co wtedy,gdy z taką osobą zapoczątkowaliśmy domo­we studium biblijne? Czy jesteśmy niezawod­ni i regularnie je prowadzimy? Dzięki wier­nemu pełnieniu służby możemy zaskarbić życie sobie samym oraz pomóc w tym lu­dziom, którzy nas słuchają (1 Tymoteusza 4:15, 16).”Koniec cytatu

 

  Wychodzi na to w/g z tej strażnicy, że wierność w chrześcijańskiej służbie,  to jest posłuszne stosowanie się nie do Biblii, tylko do zaleceń Ciała Kierowniczego świadków Jehowy i polecanie wyznawcom innych religii że zrobią najlepszy użytek
z posiadanego mienia. „
Czyż nie dajemy im wtedy sposobności do zrobienia mądrego użytku z ich mienia? i Swojej wierności w służbie kaznodziejskiej możemy też do­wieść, stosowaniem się do wska­zówek zamieszczanych na łamach Strażnicy i Naszej Służby Królestwa.(miesięcznik wewnętrzny  Świadków Jehowy omawiający sprawy dotyczące głoszenia) „

No i oczywiście efektywność w działalności głoszenia nie zależy od Boga tylko posłusznego wdrażania tego co podaje Ck. A dla ck, jest bardzo ważne  aby każdy członek organizacji widział, że Bóg błogosławi nie jemu, tylko organizacji w której jest.

Dlatego moim zdaniem to utożsamianie wierności, organizacji z wiernością wobec Boga, ma cel  wywarcia na śj. nacisku psychicznego aby nie próbował czynić inaczej tzn nie być wierny wobec organizacji.

  Widać wyraźnie, że w/g tej strażnicy, wierność Bogu jest toż sama z wiernością, wobec zaleceń tego co poda ck lub jedno i drugie ściśle się ze sobą łączy. Czy o to chodzi w Objawieniu 2:10?

(..)”Okaż się wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.”

Moim zdaniem nie i wierność ściśle wiąże się z posłuszeństwem o którym Biblia mówi tak : ( Dzieje Ap. 5:32 ns ) „A my jesteśmy świadkami tych spraw, podobnie jak duch święty, którego (czyli Ducha Świętego) Bóg dał posłusznym jemu jako władcy”.

   Posłuszni mieli otrzymać Ducha Świętego od Boga. Posłuszni Jemu a nie ludziom z ck i  ich  pomysłom. Czy tak?


  A Duch Święty miał nauczyć wszystkiego Jana 14:26 „(..)duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,ten was nauczy wszystkiego (bez potrzeby stosowania ludzkich pomysłów ck) i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem.

Bez uwzględnienia powyższych słów Jezusa nie ma możliwości nauczenia się i przypomnienia sobie o czym On mówił. I moim zadaniem, żadne zalecenia Naszej Służby Królestwa w tej prawie nie pomogą.


Co myślisz o tym?


Zapraszamy do komentarzy

  

ŚWIADKOWIE JEHOWY u DRZWI  -Basia

  Moje osobiste przemyślenia-Andrzej