Imię Boga w Biblii

   Ciało Kierownicze wielokrotnie na łamach swoich publikacji formułuje następujący wniosek. Wyrazem braku szacunku dla imienia Bożego, jest usuwanie go z przekładów Biblii na języki współczesne. Nie licząc się całkowicie z faktem, że Jego brzmienie jest nieznane a dlaczego o tym dalej? Jak też nie biorąc pod uwagę, że wyrazem szacunku dla Boga jest nie tylko samo używanie imienia. A właściwie nawet samo używanie, może dowodzić braku szacunku.

Przekład Biblii Nowego Świata   wydawnictwa Świadków Jehowy podaje tak „Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny, bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa jego imienia w sposób niegodny.” Wyjścia 20:7 a Biblia Warszawska ten sam werset oddaje „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” Nie spotkałem się z jasnym wyjaśnieniem, jak ck ten fragment Biblii sobie tłumaczy.Nie pamiętam takiego. Zgadzam się że trzeba mieć zrównoważony pogląd, na temat używania imienia Bożego biorąc uwagę to co jest napisane. Używać nie nadużywając. Na czym polega szacunek dla czyjegoś imienia? Z całą pewnością w/g mnie nie na samym używaniu.


STRAŻNICA- ROK CIV, NR 11 str 6

W notatce „Co o tym sądzić?” napisano:

MODYFIKACJE W PRZEDMOWIE DO BIBLII?

W przedmowie do jednego za współczesnych przekładów Biblii na język angielski („Today’s English Version”) w następujący sposób próbuje się uzasadnić użycie tytułu Pan zamiast osobistego imienia Bożego – Jehowa: „Zgodnie za starożytną tradycją sięgającą pierwszego przekładu Pism Hebrajskich (Septuaginty) (…) imię hebrajskie wyróżniające Boga (transliterowane zazwyczaj na Jehowa lub Jahwe) zastąpiono w tym przekładzie słowem ‚PAN”. ( wyjaśnienie: w języku hebrajskim pisano to imię Boże przez cztery litery JHWH czyli wyłącznie spółgłoski a czytelnik, czytając tekst, dodawał sobie sam odpowiednie samogłoski. Obecnie nie można stwierdzić dokładnie jakie, są różne zdania na temat poprawności obu używanych form w języku polskim, zarówno Jahwe jak też Jehowa.)

   (Oczywiście proszę zauważyć poniżej brak jest szczegółów takich jak: data ukazania, strona, itd pozwalających ustalić wiarygodność tej informacji.)

Ostatnio jednak wydawcom, mianowicie Amerykańskiemu Towarzystwu
Biblijnemu,przedstawiono wyniki badań naukowych, które dowodzą, że„pierwszy przekład Pism Hebrajskich (Septuaginta)” zawierał tetragram (JHWH), a zastępowanie własnego imienia Boga g r e c k im słowem Kyrios (Pan; zaczęto praktykować dopiero w początkach drugiego stulecia naszej ery. W liście z odpowiedzią w tej sprawie,wysłanym na ręce jednego ze Świadków Jehowy przez Dział Badań Naukowych wymienionego Towarzystwa, czytamy: „Z najnowszych studiów nad manuskryptami biblijnymi wynika, za tetragram(…) istotnie występuje w niektórych rękopisach greckich.(…) Nawiązując do Pańskich sugestii chętnie zrewidujemy zawarte w naszej przedmowie stwierdzenie odnośnie do użycia formy Jahwe w Starym Testamencie. W dotychczasowym sformułowaniu nie twierdzimy,iż słowo Kyrios zastosowano we wszystkich starożytnych manuskryptach Septuaginty. Niemniej jednak ostatnie odkrycia w tej dziedzinie oraz badania nad tekstem mogą dać podstawy pewnym modyfikacjom”.

Osoby,które otaczają szacunkiem imię własna Boga i przyznają mu należne miejsce w Biblii, będą z zainteresowaniem oczekiwać ukazania się tych modyfikacji w następnym wydaniu „Todays English, Version. Koniec cytatu


Świadkowie Jehowy czy nazwa biblijna? Nie

Oto w jaki sposób uzasadnia Ciało Kierownicze Świadków Jehowy nadanie nazwy społeczności religijnej znanej jako Świadkowie Jehowy.

Strażnica z roku 1981 (CII) nr 4 str 16:

„2 Chrystus Jezus dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Wszystkich jego uczniów – nie tylko pierwszych chrześcijan, lecz i żyjących w późniejszych latach, a zwłaszcza w okresie „zakończenia systemu rzeczy” – dotyczyć miały następujące słowa, które wypowiedział po zmartwychwstaniu:

Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w Imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dnia aż do zakończenia systemu rzeczy (Mat. 28:18-20).

3 Mamy tutaj dowód dla każdego, komu potrzeba, że zadanie,które Chrystus powierzył naśladowcom w dniu swego wstąpienie do nieba, nie zostało doprowadzone do końca w pierwszym wieku naszej ery. Miało być nadal wykonywane aż do samego „zakończenia systemu rzeczy”. A kto miał się tym zająć? Oto, co ciekawego, powiedział na temat Dziejów Apostolskich 1:8 profesor P.P. Bruce: „Analogicznie do Pana Jezusa,który przy chrzcie został namaszczony Duchem Świętym i mocą, również Jego. naśladowcy mieli być namaszczeni i uzdolnieni do kontynuowania Jego dzieła. Praca ta miała polegać naskładaniu świadectwa – i ten temat wybija się na czoło kazań apostolskich w całej księdze Dziejów (zobacz rozdz. 2:32; 3:15; 5:32;10:39; 13:31; 22: 15 itd.). Jeden z proroków ST /Starego Testamentu/ określił Izraelitów mianem świadków Bożych pośród świata (Izaj. 43:10; 44:8); zadania, którego Izrael jako naród nie wypełnił, podjął się Jezus, będący doskonałym Sługą Pana, a następnie poruczył je swoim uczniom.

4 Istotnie, polecenie dotyczące świadczenia aż po krańce ziemi i czynienia uczniami ludzi z wszystkich narodów podczas „zakończenia systemu rzeczy” przeszło na namaszczony ostatek duchowych Izraelitów, którzy są zbiorowym „sługą” Jehowy oraz Jego świadkami (Izaj. 43 :10-12). Wykonują oni wiernie swoją misję, zwłaszcza od roku 1919. W jaki jednak sposób te kilka tysięcy chrześcijan zrodzonych z ducha miało dotrzeć do miliardów ludzi rozsianych po najodleglejszych miejscach na ziemi? Jakże ogromnej wiary wymagało już samo stanięcie w obliczu takiego zadania!

5 Wystarczy przejrzeć nowożytną historię Świadków Jehowy, aby, się przekonać, że do najważniejszych środków, którymi posługiwano się przy rozprzestrzenianiu orędzia Królestwa, wypada zaliczyć rozpowszechnianie czasopism, a mianowicie Strażnicy i towarzyszącego jej Przebudźcie się/ „(dawniej ukazującego się pod tytułem Złoty Wiek, Nowy Dzień ,a potem Pociecha”). Czasopisma te, omawiające tematykę biblijną, dotarły do ludzi dosłownie w miliardach egzemplarzy i w ponad 100 językach, a znane są we wszystkich rejonach ziemi. Koniec cytatu

Zacytujmy kluczowy werset zdaniem ck uzasadniający wprowadzenie nazwy świadkowie Jehowy w 1931 roku, jako ludu wybranego przez Boga skupionego w organizacji świadków Jehowy. Izajasza 43:12 bw „Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem”(wg NW Jehowa). I o czym świadczy ten werset, że to Bóg sam wybiera swoich świadków,  a nie można sobie tego nadać samemu, jak zrobiło ck. I to po tym co się dzieje w życiu człowieka, za sprawą Boga, świadczy o tym kim jest on jest. Czy jest Jego świadkiem, to zależy do Boga a nie człowieka – sam nikt tego nie zrobi z siebie. To Bóg może powołać do  tej roli, jeśli taka będzie Jego wola.

 

 

Imię Boże

Świadkowie Jehowy w/g zaleceń swego Ciała Kierowniczego, mają przywiązywać ogromną wagę, do tzw uświęcania imienia Bożego, co ma w praktyce oznaczać, tylko  używanie imienia Bożego w formie Jehowa. Argumentem do tego w/g książki „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” str 184 tylko używanie tego imienia i po tym między innymi, można rozpoznać religię prawdziwą.  Pomijając przy tym, jak ono ma brzmieć, to samo używanie, to za mało aby mówić w/g mnie  o czczeniu Ojca Niebiańskiego i Stwórcy nieba i ziemi (JHWH).  Dlaczego upierają  się tylko przy używaniu, i tylko w takiej formie Jehowa, to temat na kolejny post? I czy nazwa prawdziwych chrześcijan „Świadkowie Jehowy” jest biblijnie uzasadniona w następnym poście. Cytat:

Jak rozpoznać prawdziwą religię?

NIE MA najmniejszej wątpliwości, kto w pierwszym wieku naszej ery wyznawał prawdziwą religię. Byli to naśladowcy Jezusa Chrystusa.Wszyscy oni należeli do jednej organizacji chrześcijańskiej. A jak jest dzisiaj?Jak rozpoznać ludzi wyzna­jących prawdziwą religię?

‚Wyjaśniając to Jezus powiedział: „Po ich owocach poznacie ich(…) Każde dobre drzewo wydaje owoc szlachetny, lecz każde drzewo spróchniałe wydaje owoc zły; (…) Faktycznie więc po ich owocach rozpoznacie tych ludzi”(Mateusza 7:16-20). Jakich szlachetnych owoców spodziewałbyś się po prawdziwych czci­cielach Boga? Co oni teraz powinni mówić i czynić?

UŚWIĘCANIE IMIENIA BOŻEGO

3.Prawdziwi czciciele Boga powinni postępować zgodnie z wzorcową modlitwą, której Jezus nauczył swoich naśladowców.Rozpoczął ją słowami:„Nasz Ojcze w niebiosach, niech imię Twoje będzie uświęcone”. W innym przekładzie Biblii oddano te słowa następująco: „Niech się święci imię Twoje”(Mateusza 6:9, Biblia Tysiąclecia). Co to znaczy uświęcać albo święcić imię Boże? A jak to robił Jezus?

4Jezuswyjaśnił, jak je uświęca, gdy w modlitwie do Ojca powiedział:„Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś /e świata” (Jana 17:6).Jezus rzeczywiście mówił,że Bóg ma na imię Jehowa. Nie unikał posługiwania się tym imieniem. Wie­dział, że w myśl zamierzenia jego Ojca imię to ma być wywyższane na całej ziemi. Dawał więc dobry przykład w ogłaszaniu tego imienia i uznawaniu go za święte (Jana12:28; Izajasza 12:4,5).

1. Kto wyznawał prawdziwą religię w pierwszym wieku naszej ery?

2.Jak można rozpoznać wyznawców religii prawdziwej?

3,4. (a) Jaką prośbę Jezus umieścił na początku swojej wzorcowej modlitwy?

5ZBiblii wynika, że już samo istnienie prawdziwego zboru chrześcijańskiego ma związek z imieniem Bożym. Apostoł Piotr o świadczył, że Bóg „zwrócił uwagę na narody, aby z nich wziąć lud dla swego imienia” (Dzieje Apostolskie 15:14). Prawdziwy lud Boży musi więc uznawać Jego imię za święte i oznajmiać je po całej ziemi. Bez poznania tego imienia niemożna być zbawionym, ponieważ Biblia mówi: „Bo ‚każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony'”(Rzymian 10:13, 14).

6Akto dzisiaj uznaje imię Boże za święte i oznajmia je po całej ziemi?Kościoły na ogół unikają posługiwania się imieniem Jehowa. Niektóre nawet ośmielają się usuwać je ze swoich przekładów Biblii. A jak myślisz, do którego wyznania zaliczy­liby cię sąsiedzi, gdybyś w rozmowie z nimi wspominał często o Jehowie, wymieniając Jego imię? Jest tylko jeden lud, którego członkowie pod tym względem naprawdę idą za przykładem Jezusa. Głównym celem ich życia jest służenie Bogu i dawanie świadectwa o Jego imieniu, tak jak to robił Jezus. Dlatego przyjęli biblijną nazwę „Świadkowie Jehowy” (Izajasza 43: 10-12).

5. (a) Jaki związek z imieniem Bożym ma zbór chrześcijański?
(b) Co musimy robić, żeby dostąpić zbawienia?
6.(a) Czy kościoły zazwyczaj uświęcają imię Boże?(b) Czy są tacy ludzie którzy dają świadectwo o imieniu Bożym?

STRAŻNICA ROK z 1983 (CIV), NR 21 str 5:

„Pytanie takie zadaje sporo ludzi podczas dyskusji na te­mat imienia Bożego. „Bóg to Bóg”, mówią; „na co potrzebne jest Jeszcze imię?”

W roku 1980 ukazało się w wydawnictwie Tyndale House Publishers ciekawe dzieło pt. The Illustrattd Bibie Dictionary(Ilustrowany słownik biblijny),w którym zamieszczono nastę­pującą uwagę o znaczeniu imienia w czasach biblijnych! „Grun­towne badania nad sensem słowa ‚imię’ w ST /Starym Testamen­cie/ wykazały, że w hebrajszczyźnie obejmuje ono dużo treś­ci. Imię to nie tylko etykietka, określenie tożsamości, ale ważny składnik prawdziwej osobowości tego, do którego nale­ży. Może się wywodzić z okoliczności czyichś narodzin (Rodzaju 5:29), może też odzwierciedlać czyjś charakter Rodzaju 27:36); gdy ktoś kładzie swoje ‚imię na jakąś rzecz lub inną osobę, obiekt ten dostaje się pod jego wpływ i opiekę”.

Natomiast o imieniu Bożym powiedziano w tym słowniku „Dlatego Jahwe  w przeciwieństwie do słowa Elohim /Bóg/- jest rzeczownikiem własnym,imieniem Osoby, chociaż tą Osobą jest Bóg. W związku z tym ma ono również swój wydźwięk ideo­logiczny; ujmuje Boga jako Osobę i w ten sposób wprowadza go w określone stosunki z innymi osobami, chociaż by ludźmi . (…..), rozmawia przecież z patriarchami jak przyjaciel z przyjacielem”.

Zatem Jedyna droga, którą można zbliżyć się do Boga i na­wiązać z Nim osobistą więź, wiedzie przez poznanie Jego imienia, Jahwe czy Jehowa,oraz nauczenie się posługiwania tym imieniem z głębokim szacunkiem w wielbieniu,. Boga (Jana 17:26).Tacy ludzie rzeczywiście ‚dostają się pod Jego wpływ i opiekę; Jehowa sam powiedział: „Obronię go, gdyż poznał moje imię” (Psalm 91:14 Miłosz)”.

Powiem krótko w/g mnie aby czcić imię Boże, to coś więcej niż tylko używać imienia Jehowa.

Mat 5:45 bw „abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słonce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”

A stosunek do tych którzy byli a nie są w  organizacji świadków Jehowy jest „straszny”

Gdyby ck miało wpływ na deszcz i słońce to nie mam wątpliwości, nie świeciło by ono dla tych których ck uznaje za odstępców i deszcz też by im nie padał.

Efezów  5:1 bw „Bądźcie wiec naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane.”

Czy naśladują Boga członkowie organizacji? Dzieci Ojca naśladują!!!

Ale jak ma się nienawiść do tzw „odstępców” to czyje dzieci tak czynią? Boga na pewno nie.


Niesłuszne wykluczenie – żywa relacja.

  Broszura stara nawet nie ma niej roku wydania. „Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych” str 49. Podaje:


„Rozłamy zwiększają trudności.”

Bracia w obozach, będąc całkowicie odcięci od braci na wolności, byli pozbawieni pokarmu duchowego. Pragnąc się dowiedzieć, co podają najnowsze Strażnice, wypytywali nowo przybyłych, niekiedy informacje były ścisłe, ale zdarzało się,- że bywało odwrotnie. Niektórzy bracia nawet próbowali ustalić na podstawie Biblii datę uwolnienia. Chociaż ich argumenty wcale niebyły przekonujące, to jednak niektórzy czepiali się z nadzieją tej „deski ratunku”.

W tym czasie przywieziono do Buchenwaldu brata odznaczającego się niezwykłą pamięcią. Z początku jego zdolność przypominania sobie i opowiadania o tym, co kiedyś poznał, była dla braci źródłem radości i otuchy. Z biegiem czasu jednak stał się bożyszczem, „cudem Buchenwaldu”, i jego wypowiedzi, a nawet osobiste poglądy uważano za miarodajne. Począwszy od grudniaroku1937 do roku 1940 co wieczór wygłaszał wykłady,ogółem1000 tematów biblijnych, które bracia stenografowali,żeby je potem „pomnożyć”. Chociaż w obozie było wielu starszych braci, którzy potrafili wygłaszać przemówienia,to jednak czynił to tylko ten brat. Kto się nie zgadzał całkowicie z jego poglądami, był uważany za .wroga Królestwa i za członka „rodziny Akana”, a wierni mieli go unikać.Prawie 400 braci mniej lub bardziej respektowało to postanowienie.

Bracia uważani za „wrogów również byli gotowi narażać życie dla popierania opraw Królestwa,według swoich najlepszych możliwości. Znaleźli się przecież w obozie dlatego, że byli zdecydowani zachować nienaganność do samej śmierci. Może nawet byli wśród nich tacy, którzy nie stosowali się całkowicie do mierników biblijnych, ale kiedy próbowali nawiązać łączność z odpowiedzialnymi braćmi,aby korzystać z pokarmu duchowego, dostępnego wówczas w Buchenwaldzie, ci ostatni w ogóle nie chcieli z nimi rozmawiać, uważając to za coś „uwłaczającego ich godności.

Wilhelm Bathen z Dinslaken, który do dziś wiernie służy Jehowie,opowiada, jak osobiście przeżył taką sytuację: „Wiadomość,że zostałeś wykluczony, podziałała na mnie tak przygnębiająco i zniechęcająco, że zastanawiałem się jak coś takiego było możliwe (…) Często padałem na kolana i modliłem się do Jehowy, prosząc go o znak. Pytałem siebie, czy ponoszę w tym wszystkim jakąś winę i czy również Jehowa mnie wykluczył. Ponieważ miałem Biblię,czytałem ją przy zaciemnionym świetle i wtedy myśl, że Bóg mnie doświadcza,stała się dla mnie wielkim pokrzepieniem. Gdyby nie to, z pewnością załamałbym się,gdyż wykluczenie ze społeczności braci sprawia straszliwą udrękę.Tak to niedoskonałość ludzka i wygórowane mniemanie o czyjejś ważności może spowodować rozłam wśród ludu Bożego i stać się ciężkim przeżyciem dla braci.” to tyle ze wspomnianej broszury.

   Proszę skany z tej publikacji, aby żaden świadek Jehowy, nie ważył sie mówić o tym, że relacja jest nieprawdziwa i że nie jest podana w publikacji, wydanej przez ich organizację.  Gdyby temu zaprzeczał, grzeszyłby przeciw Bogu .  

 

   Szkoda że podobne przeżycia, nie są publikowane w strażnicach lub nie opisuje się podobnych przeżyć, w innych publikacjach świadków Jehowy. Bo często właśnie tak, wyglądają przeżycia wykluczonych z organizacji. Oni nie mogą zrozumieć jak to się dzieje, że w organizacji  podobno w/g ck kierowanej  duchem Bożym mają miejsce takie wykluczenia. I dobrze wiem jak to jest, człowiek przeżywa dramat załamanie psychiczne, ma np. czasami wielomiesięczne nieprzespane noce i ciągle powracające myśli i pytanie: co ja takiego złego zrobiłem?
Mam pocieszenie nic. JHWH z tym nie ma nic wspólnego.
  A niestety takie przeżycia wywierają bardzo negatywny wpływ, na życie człowieka i trudno  mu
się później „pozbierać” w życiu, i czasami człowiek nawet nie jest w pełni świadomy, jak został „skaleczony”, trudno mu ufać komukolwiek w czymkolwiek lub nie wie, kiedy można zaufać a kiedy nie, a chciałby to wiedzieć.

Co myślicie o tym?