Cierpienie widziane przez ck.

 Informacja o br.G. dnia 12.01.2009 został przeniesiony ze szpitala do ośrodka rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.Nie znamy powodów przeniesienia ale jest to dobre rozwiązanie dla br.G.I jeszcze rodzina (świadkowie Jehowy)…..utrzymuje kontakt z nim.Moim zdaniem  jest postęp w powrocie do pełnego zdrowia i  dzięki Bogu.

………………………………………………………………….………………….

 


      Cierpienie to przykrość, dolegliwość, ból zadany nam wbrew naszym oczekiwaniom od osób po których się tego nie spodziewamy.A tak się dzieje w organizacji rzekomo Bożej kierowanej przez Ciało Kierownicze w której starsi powołując się na zamianowanie ich przez ck. Pozwalają sobie na jawne lekceważenie wszelkich zasad Bożych, aby tylko bronić swego dobrego imienia lub też „niewolnika”, traktując swoich braci w sposób nie tylko nie po Bożemu ale nie humanitarny.

Tak napisane jest w strażnicy z roku 1979 (tom c) str. 19-21. Cytuję:

„Bez względu na to, jak rozpaczliwe stałoby się nasze położenie,nie powinniśmy sobie pozwolić na dopuszczenie myśli, iż Najwyższy przestał się o nas troszczyć.

(trudno nie myśleć tak jeśli  przykrość i nie sprawiedliwość spotkała nas w organizacji Bożej a wyrządzona przez starszych w/g nich samych jak twierdzą,działających zgodnie z wolą Jehowy )

W razie napotkania  naprawdę wielkich trudności realną pociechą mogą być dla nas słowa z Księgi Lamentacji 3:20,21: „Dusza twoja /Jehowo/ niechybnie będzie pamiętać i nisko się skłoni nade mną. To właśnie przypomnę memu sercu. Dlatego też przyjmę postaw/ę oczekiwania (NW). Na dowód swej pokory Jehowa Bóg „nisko się skłoni11,czyli nachyli aby łaskawie poświęcić nam uwagę Wy dźwignie nas z udręczenia, tak jak postąpił z przejętymi skruchą Żydami w VI wieku p.n.e Dopóki wszakże trwa jeszcze okres cierpienia, powinniśmy spokojnie i z niezachwianą wiarą czekać aż Bóg zacznie działać w naszym interesie.( a jak czekać jak dzieje się to w organizacji bożej? takie pytanie zadaje sobie pokrzywdzony przez starszych)

15 Sam fakt zresztą, że nadal żyjemy, potwierdza w całej rozciągłości serdeczną życzliwość Boga, aktywną Jego troskę nacechowaną współczuciem. (…) /To prawda /

16.Jeżeli nasz Bóg Jehowa zasługuje na zaufanie, ponieważ wielka jest Jego wierność, Jego niezawodność, to możemy też spokojnie polegać na Jego miłosierdziu. Wyrazy tej życzliwości,czyli zmiłowania nad nami, nigdy nie osłabną i nie stracą na skuteczności Miłosierdzie Jehowy „wciąż się odnawia”-„każdego poranku objawia się na nowo” (NP). Każdej chwili jest w pełnym zakresie dostępne Jego lojalnym sługom. Wolno nam oprzeć na tym przekonanie, że Wszechmocny dostrzega nasze udręki i litościwie udzieli nam potrzebnej pomocy.

(uwierzy w pomoc od Boga, na pewno pod warunkiem, że pokrzywdzony nie uwierzy, że starsi którzy go skrzywdzili wykonali tylko swoją wolę)

17 Skoro jednak Najwyższy pozwala, by spoczęło na kimś z nas brzemię karcenia, powinniśmy przyjąć je bez utyskiwania i nie rozgłaszać swoich kłopotów. Księga Lamentacji 3:28,29 zaleca? „Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy On na niego je włożył. Niech usta pogrąży w prochu”, upadłszy na twarz w pozycji całkowitej uległości.(cierpieć w milczeniu „krzywdy organizacyjne’ tak to sobie starsi tłumaczą i mówiący o krzywdach mu wyrządzonych czyni w/g nich źle)

18.Tymczasem możemy czerpać pociechę z faktu że próba trwa tylko do ustalonego kresu (…) zaprawa uzyskana dzięki cierpieniu zapewniła nam wieczystą pomyślność.

19.Ludzi wszakże, którzy kierując się nienawiścią utrudniają życie sługom Bożym (zdarza się że niektórzy w organizacji  nie ukrywają że nienawidzą prawych)  bynajmniej to nie usprawiedliwia. Ponadto fakt,iż Jehowa zezwala na takie niekiedy brutalne traktowanie, w najmniejszej nawet mierze nie przynosi Mu ujmy. Dlaczego? Otóż choć dopuszcza zniewagi, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na Jego lud to nie popiera nie humanitarnego postępowania człowieka względem drugiego człowieka.(ale takie traktowanie występuje) Jego Słowo potępia takie złe traktowanie! Biblia mówi nam? „Kiedy się depcze pod nogami więźniów w kraju, gdy się łamie ‚prawa ludzkie na przekór Najwyższemu, gdy nagina się sprawiedliwość w sądach /komitetach wykluczających/  – takich rzeczy Pan nigdy nie pochwala. (Lam3:34-36).Ktokolwiek maltretuje innych ludzi (starsi maltretują) , będzie musiał z tego zdać rachunek Jehowie Bogu; „Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę mówi Pan” (Rzym12:19). W tej sytuacji musimy się strzec, żeby nie ogarnęło nas rozgoryczenie na Wszechmocnego z powodu zła.(nie tylko rozgoryczenie utrata wiary znam takie przykłady) jakie popełniają osoby lekceważące sobie prawo Boże.

20 Zdarza się czasem, że w rezultacie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub maltretowania wypadnie sługom Bożym pędzić życie doprawdy w przykrych warunkach. (…) /Jehowa/ On przecież jest w stanie naprawić wszelkie szkody,(to prawda) jakie ród ludzki poniósł wskutek grzechu i niedoskonałości.

(…) W tym celu wszakże musimy przejawiać takie bezwzględne zaufanie do naszego Ojca niebiańskiego jakie małe dziecko ma do swego ziemskiego ojca. Potrzebna jest nam niezachwiana wiara, że cokolwiek nas spotka z przyzwolenia Jehowy Boga, przyczyni się nam w końcu do wiecznotrwałego dobra i szczęścia. Zawsze więc przechowujmy w pamięci słowa z Listu do Rzymian 8:18, że za sprawą  Boga ‚wszystko współdziała dla dobra tych. którzy Go miłują”(ale nie cierpienia tylko dobra)  KONIEC CYTATU.

  
     „Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich, a u niego nie ma zmienności obracania się cienia” Jakuba 1:17 NW. Jego wolą nie jest zadawanie cierpień komukolwiek a więc jak można twierdzić, że w niby w Jego organizacji takowe cierpienia są zadawane. Niesprawiedliwe komitety i niegodziwe decyzje starszych przynoszące cierpienia a nawet śmierć. To sami starsi, we własnym imieniu tak czynią, a powołują się na Jego Ducha.

 

UWAGA BARDZO WAŻNE:

 Mamy informacje ze szpitala o bracie G i podajemy zgodnie z obietnicą.

(Kiedy udawałem się do szpitala wiedziałem że jest w śpiączce a na miejscu ucieszyłem się że mnie widział i patrzył na mnie – dopisano 3 lutego 2009)

Jego stan jest stabilny jak mi powiedział lekarz ale bardzo trudny, ma prawą stronę ciała sparaliżowaną, nie mówi i w/g opinii lekarza nie powróci do sprawności. Nie organizowałem pomocy nigdy w takich przypadkach i bardzo proszę o nią w Jego imieniu , bo to człowiek o „wielkim sercu” i jesteśmy przekonani że Bóg Go wesprze, czekamy na pozytywne reakcje.

Dopisane 5.01.2009 człowiek samotny w życiu bez żony i dzieci.

Dowiesz się więcej o nim.Tu kliknij 

Nr konta dla pomocy organizowanej dla br. G.

75 1050 1894 1000 0090 6556 7092 krajowe

PL  75 1050 1894 1000 0090 6556 7092 IBAN : SWIFT (BIC)  INGBPLPW  zagraniczne.

Rządy Boga wg ck

  Ciało Kierownicze często używa przymiotnika „teokratyczny”, jako określający sposób zarządzania  organizacją świadków Jehowy, w odniesieniu np. do sposobu powoływania na urząd starszych zboru i samego kierowania organizacją. A co naprawdę znaczą te „teokratyczne rządy” w organizacji. Popatrzmy co mają wspólnego owe rządy z Bogiem.

Cytat ze:

strażnicy z 1 września 1998 str 14,15

„Czym jest prawdziwa teokracja

(…)Według dzieła World Book Encyclopedia jest to „forma rządów, w której władzę w państwie sprawuje kapłan lub kapłani i w której duchowni decydują o sprawach cywilnych i religijnych”. Jednakże prawdziwa teokracja nie oznacza rządów klasy duchownych. Rzeczywistą władzę sprawuje w niej Stwórca Wszechświata,Jehowa Bóg.

(…)


5Niemniej prawdziwa teokracja już panuje. Gdzie? Wśród tych,którzy dobrowolnie poddają się władzy Boga i współpracują przy spełnianiu Jego woli. Takie wierne osoby są zgromadzane jako duchowy „naród” w swym duchowym„kraju”. Zalicza się do nich ostatek „Izraela Bożego” oraz przeszło pięć i pół miliona jego chrześcijańskich towarzyszy (czyli wg ck w organizacji świadków Jehowy jest prawdziwa teokracja) (Izajasza 66:8; Galatów 6:16). (..)


6Jak organizacja złożona z ludzi może być kierowana przez Jehowę,skoro On mieszka w niewidzialnych niebiosach?(Psalm 103:19). Otóż jej członkowie postępują według natchnionej rady:„Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu”(na zrozumieniu ck- powinno być) (Przysłów2:6; 3:5). Podporządkowują się panowaniu Bożemu, bo przestrzegają„prawa Chrystusowego” i w życiu codziennym stosują się do natchnionych wskazówek biblijnych (Galatów6:2; l Koryntian 9:21; 2 Tymoteusza 3:16;zobacz Mateusza 5:22, 28,39; 6:24, 33; 7:12, 21). W tym celu muszą pilnie studiować Pismo Święte (Psalm 1:1-3). Wzorem ‚szlachetnie usposobionych’ mieszkańców starożytnej Berei nie podążają za człowiekiem, lecz sprawdzają w Biblii wszystko (nim nie zostaną śj to sprawdzają), czego się dowiadują (Dzieje 17: 10, 11; Psalm 119:33-36). (…)


7W każdej organizacji musi być ktoś, kto sprawuje władzę i nadaje kierunek.(przecież miały być  rządy Boże a nie klasy duchownych) Świadkowie Jehowy nie są pod tym względem wyjątkiem,(szczere wyznanie..tzn że innym zarzucają posłuszeństwo ludziom a sami też słuchają ludzi z ck) a uznawaną przez nich strukturę tak oto opisał w skrócie apostoł Paweł: „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus (przekazujący polecenia za pośrednictwem ck zobacz dalej dlaczego?), a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg”(l Koryntian 11:3). Dlatego w zborach w charakterze starszych usługują (powinno być rządzą a nie usługują) wyłącznie mężczyźni mający odpowiednie kwalifikacje,I chociaż Jezus—„głowa każdego mężczyzny” — przebywa w niebie, to na ziemi wciąż żyją„pozostali” z jego  namaszczonych braci, którym przyświeca nadzieja na to, że będą panować razem z nim w niebiosach (Objawienie 12:17; 20:6).Stanowią oni zbiorowego „niewolnika wiernego i roztropnego”.Chrześcijanie uznają nadzór tego „niewolnika i tym samym podporządkowują się władzy Jezusa oraz Jehowy, który jest jego głową (zaskakujący wniosek) (Mateusza 24:45-47; 25:40). Dzięki temu w teokracji panuje porządek.(bez ck byłby bałagan?) „Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju” (l Koryntian 14:33).


8Chrześcijańscy starsi trzymają się zasad teokracji, gdyż pamiętają, że przed Jehową ponoszą odpowiedzialność za to, jak sprawują swą ograniczoną władzę (Hebrajczyków 13:17). A kiedy podejmują decyzje, nie polegają na własnej mądrości, lecz na Bogu. Naśladują pod tym względem Jezusa.(…)Koniec cytatu

  

   Podsumowując to co w innych religiach jest złe posłuszeństwo ludzi ludziom w organizacji Świadków Jehowy jest słuszne wg Ciała Kierowniczego u Boga JHWH. Bo w organizacji musi być „porządek” a Bóg jest w niebie i Jezus również a ludzie na ziemi, więc rozumiem jacyś ludzie muszą nadzór sprawować wg ck a mają na myśli siebie .

To o co chodzi?

Wg ck inni rządzą się „po swojemu” a ck „po bożemu” w organizacji. 

 

Ciekawy film

Wolność u Świadków Jehowy

  Strażnica  przedstawia życzeniowo nierealistyczny obraz pełnej swobody myślenia, podejmowanie decyzji, wypowiadania własnych myśli, jaki rzekomo panuje w organizacji, co jest naprawdę niespełnionym marzeniem wielu jej członków. Wielu przyłącza się do nich oczekując, że taki obraz przedstawiony przez poniższą strażnicę jest w rzeczywistości. A to tylko treść reklamowa nie mająca  nic wspólnego ze stanem faktycznym lub nie wiele wspólnego.Cytuję:

strażnica—15 marca 1998 str 18-20

Gdzie duch Jehowy, tam wolność” (2 KORYNTIAN3:17).

ŚWIADKOWIE JEHOWY wierzą, że ich religia będzie istniała wiecznie. Toteż spodziewają się służyć Bogu „duchem i prawdą” po czas niezmierzony (Jana 4:23, 24). Jako osoby obdarzone wolną wolą, chrześcijanie ci bez zastrzeżeń oddali się Jehowie Bogu i  są zdecydowani żyć zgodnie ze swym oddaniem. Dlatego poddają się kierownictwu Bożego Słowa oraz świętego ducha. (…) Świadkowie (powinno być Ciało Kierownicze się posługuje) w różnych krajach posługują się wieloma instrumentami prawnymi—między innymi Towarzystwem Strażnica—co ułatwia im niesienie bliźnim pomocy, zwłaszcza pod względem duchowym. Niemniej sami Świadkowie są oddani Bogu, a nie żadnej korporacji (?), i to oddanie Jehowie będzie trwało na zawsze.

(…)„Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:3, 14). Co roku drukarnie Towarzystwa Strażnica i podobnych korporacji dostarczają Świadkom Jehowy miliony Biblii, książek, broszur i czasopism potrzebnych doprowadzenia ogólnoświatowej działalności kaznodziejskiej (a Jezus miał być ze swymi uczniami i nie mówił o korporacjach), A zatem te uznane prawnie instytucje mają nieocenioną (jaką?) wartość dla sług Boga, ponieważ pomagają im żyć zgodnie z ich oddaniem dla Niego.

3Ktoś mógłby twierdzić, że sposób, w jaki Świadkowie mówią o Towarzystwie Strażnica — lub częściej po prostu o „Towarzystwie” — sugeruje, jakoby uważali je za coś więcej niż tylko instrument prawny. Czy nie jest ono dla nich ostatecznym autorytetem w sprawach wielbienia? W książce Świadkowie Jehowygłosiciele Królestwa Bożego tak to wyjaśniono: „Gdy w Strażnicy [wydanie angielskie z 1 czerwca 1938] jest mowa o ,Towarzystwie’, chodzi nie tyle o sam instrument prawny, ile o grono namaszczonych duchem chrześcijan, którzy je powołali do istnienia i się nim posługują”. A zatem termin ten odnosił się do „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mateusza 24:45). Właśnie w tym znaczeniu Świadkowie używali sformułowania„Towarzystwo”. Oczywiście korporacja prawna i „niewolnik wierny i roztropny” nie są określeniami równorzędnymi.Członków zarządu Towarzystwa Strażnica powołuje się przez wybór, natomiast Świadkowie tworzący ‚wiernego niewolnika’ są namaszczeni świętym duchem Jehowy.

4Aby uniknąć nieporozumień (czy mówić prawdę?), Świadkowie Jehowy starają się z rozwagą dobierać słowa. Zamiast mówić:„Towarzystwo uczy”, wielu woli używać zwrotów „Biblia mówi” bądź „Zrozumiałem, że Biblia uczy”. W ten sposób podkreślają, iż przyjmując nauki biblijne, każdy Świadek podejmuje osobistą  decyzję, oraz unikają stwarzania fałszywego wrażenia, (i tak wiele rzeczy czynią aby nie wywołać złego wrażenia) jakoby Świadkowie byli zmuszani do przestrzegania nakazów jakiejś sekty. Oczywiście sugestie dotyczące słownictwa nigdy nie powinny stać się tematem polemik. (…) Biblia nawołuje, byśmy„się nie spierali o słowa” (2 Tymoteusza 2:14,15). (…) Gdzie działa duch Boży, tam nie potrzeba wielu reguł.

5(…) Jednakże w porównaniu z mniej więcej 600 prawami danymi starożytnemu Izraelowi istnieje stosunkowo niewiele wyraźnych nakazów regulujących życie chrześcijanina. Wynika stąd, że niejedną sprawę pozostawiono sumieniu każdego z osobna. Kto oddał się Jehowie, korzysta z wolności wynikającej z poddania się oddziaływaniu ducha Bożego. Przyjąwszy prawdę do serca, oddany Bogu chrześcijanin słucha sumienia wyszkolonego na Biblii i polega na Bożym kierownictwie zapewnianym za pośrednictwem ducha świętego. Dzięki temu potrafi ustalić, co „buduje” oraz co jest „korzystne”dla niego i drugich. („Swoje zaufanie do dzisiejszej klasy niewolnika możemy też okazać  popieraniem podejmowanych przez nią decyzji. Nawet jeśli czasami nie w pełni pojmujemy powody jakichś rozstrzygnięć, wiemy, że trzymanie się ich zawsze wychodzi nam na dobre. ks „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy”str 20 akapit 3)  Zdaje sobie sprawę, iż podejmowane decyzje wpłyną na jego osobistą więź z Bogiem, któremu się oddał.

Świadek  Jehowy pokazuje, że przyjął prawdę do serca gdy zabiera głos na chrześcijańskich zebraniach. Na początku może cytować fragment ze „studiowanej publikacji. Niemniej z czasem zrobi postępy i będzie przedstawiał nauki  biblijne własnymi słowami. W ten sposób da dowód, iż rozwija swą zdolność myślenia, i nie powtarza jedynie tego, co już powiedzieli drudzy. Dzięki samodzielnemu formułowaniu myśli oraz wypowiadaniu prosto z serca właściwych słów prawdy zazna ogromnej radości i wykaże, iż jest przekonany w swym umyśle (Kaznodziei 12:10; porównaj Rzymian 14:5b).

7(…) Ale każdy (Świadek Jehowy) (…) jest stworzeniem obdarzonym wolną wolą i osobiście postanowił rozgłaszać dobrą nowinę o Królestwie Bożym, zachowywać neutralność w sprawach politycznych, powstrzymywać  się od krwi, unikać pewnych form rozrywek oraz żyć zgodnie z miernikami biblijnymi. Tych decyzji nikt na nich nie wymusił. Są one elementem drogi życiowej, którą dobrowolnie obiera kandydat na Świadka Jehowy, zanim zdecyduje się oddać Bogu.”koniec cytatu

 

  Decyzję każdy może podjąć sam, to prawda aby zostać świadkiem Jehowy. Pytanie tylko w oparciu o jakie oczekiwania, i oparte na jakich deklaracjach ze strony organizacji skierowanymi ku niemu podejmuje decyzję zostania świadkiem . Wiem że nie wie co go czeka, jeśli czyta tylko podobne informacje j.w.

Prawda jest taka: wolno świadkowi czynić tak jak zaleca organizacja, nawet jak Biblia mówi co innego. Myślisz inaczej?

       To bardzo ważne.
Wczoraj dostałem bardzo smutną informację,  więcej o nim 
Kliknij tu
obecnie br G jest w bardzo krytycznym stanie, nie wiadomo czy przeżyje. Oto „owoce wolności” u świadków. Bardzo przykre… prosimy o modlitwę.

Zdrowy rozsądek w/g ck.

   Napisze dla przykładu, że byli świadkowie nie są złośliwi i krytyczni do wszystkiego, co pisze strażnica, oby Ciało Kierownicze potrafiło mieć tyle samokrytycyzmu w stosunku do siebie i umiało dostrzegać pozytywne rzeczy, u tych którzy byli w organizacji a nie są. Bardzo ciekawy artykuł z bardzo trafnymi zdaniami, które zamieszcza strażnica po niżej: cytuję


STRAŻNICA z 15 MAJA 2005 str. 14

„(…)„Gdyby miał choć odrobinę zdrowego rozsądku, nigdy by tak nie postąpił”.Być może słyszałeś już kiedyś podobne komentarze. Czym właściwie jest „zdrowy rozsądek”?

Według definicji słownikowej „rozsądek” to „zdolność trafnego oceniania sytuacji i odpowiadającego tej ocenie zachowania się,praktyczny rozum, rozwaga”. Jest to więc umiejętność  dokonywania właściwego osądu i podejmowania przemyślanych decyzji. Zdrowy rozsądek wyraźnie wiąże się ze zdolnością myślenia. Jednak wielu ludzi woli, aby to inni myśleli za nich.

(Zgadzam się pod warunkiem że  ck nie może myśleć za innych świadków, bo to jest niestosowne Gal 6:5 bw Albowiem każdy własny cieżar poniesie.)

Pozwalają, by ich decyzje kształtowały się pod wpływem środków masowego przekazu, rówieśników lub obiegowych opinii.

(…)Rozwinięcie w sobie rozsądku, czyli zdolności trafnej oceny, jest  z  pewnością możliwe, choć wymaga sporej ilości czasu, wielu przemyśleń i konsekwentnych starań. Rozważmy trzy czynniki, które nam w tym pomogą.

Studiuj Biblię i kieruj się zawartymi w niej radami. Biblia,napisana jasnym, logicznym językiem, stanowi znakomitą pomoc w nabywaniu mądrości i zdrowego rozsądku.

(W tym pomaga Biblia nie strażnica, dlaczego jednak  świadkowie szukają  rady u ck, a nie w Biblii… gdzie tu rozsadek?)

(Efezjan 1:8). Na przykład apostoł Paweł zachęcał współchrześcijan: „Cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek zasługuje na poważne zainteresowanie,cokolwiek jest prawe, cokolwiek jest nieskalanie czyste, cokolwiek jest miłe, o czym tylko mówi się dobrze, jakakolwiek jest cnota i jakakolwiek jest rzecz chwalebna —to stale rozważajcie „(Filipian 4:8). Jeśli zawsze kierujemy się tą radą, będziemy postępować rozsądnie i dokonywać trzeźwych osądów.

Wyciągaj lekcje z własnych przeżyć. (…)„Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki” (Przysłów 14:15). Zdrowy rozsądek można rozwinąć dzięki obserwacji, szkoleniu i nabywaniu doświadczenia. Z upływem czasu nabieramy wprawy. Jednakże uczenie się na własnych błędach wymaga pokory. Zarozumiałość,wyniosłość i nieustępliwość, które cechują ludzi w obecnych dniach ostatnich, nie świadczą o zdrowym rozsądku (2Tymoteusza 3:1-5).

Mądrze dobieraj sobie towarzystwo.

W kierowaniu się mądrością i zdrowym rozsądkiem może też pomóc—lub przeszkodzić—nasze towarzystwo. W Księdze Przysłów 13:20 czytamy: „Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry, lecz kto się zadaje z głupcami, temu źle się powiedzie”.Nie musimy akceptować sposobu myślenia ani poglądów ludzi,którzy nie są posłuszni Bogu oraz ignorują Jego Słowo.(…) (jak dosłownie to zastosować, to dotyczy to zdanie ck również)

Rozwijanie zdrowego rozsądku przynosi liczne korzyści. Dzięki przejawianiu tej cechy prowadzimy ciekawsze życie i nie marnujemy czasu. Zdrowy rozsądek może nawet uchronić przed rozczarowaniem, które często wynika z nieprzemyślanego działania. Ludzie nie umiejący właściwie oceniać sytuacji sami komplikują sobie życie. Jak mówi Biblia, „trud głupców męczy ich” (Kaznodziei 10:15),Mogą się oni wysilać bez końca i wręcz padać ze znużenia, a i tak nie osiągną niczego konkretnego. (aktywność świadków w głoszeniu tak wygląda – ogromny wysiłek z poświęceniem mnóstwa czasu – czy tak być powinno?)

(..)

Zdrowy  rozsądek można rozwinąć dzięki obserwacji, szkoleniu i zdobywaniu doświadczenia

zadecydowało to, w jakim stopniu stosowali się do zasad biblijnych, które pomagają przejawiać mądrość.

Zdrowy rozsądek umożliwia znacznie więcej niż tylko kierowanie się zbiorem szczegółowych wytycznych czy przepisów.(czy tak jest w organizacji?) Ułatwia nam wywiązywanie się z naszych obowiązków.(…)Księga Przysłów 1:5 oznajmia, że „mądry posłucha i przyjmie więcej pouczeń”. Koniecznie trzeba się też nauczyć analizowania zdobywanych informacji i wyciągania z nich  właściwych  wniosków, byśmy mogli ‚chodzić w mądrości’ (Przysłów28:26).

W parze ze zdrowym rozsądkiem idzie skromność.(Świadkom brakuje skromności w ocenie swojej wiedzy) (…) Rozsądek pomoże nam też zachowywać równowagę, dzięki której będziemy wykonywać niezbędne rzeczy, nie tracąc radości. Zdrowy rozsądek naprawdę przynosi wiele korzyści.” Koniec cytatu

   Jest podanych wiele rozsądnych zdań na temat  rozsądku z którymi nie sposób się nie zgodzić. Jednocześnie powstaje szereg pytań dlaczego co by nie twierdziło ck yo w/g świadków jest zawsze rozsądne choćby nie było rozsądne i sam się nad tym zastanawiałem, dlaczego próbowałem bronić, tego co jest nierozsądne.

Moim zdaniem bo Bóg daje rozsądek – mamy go miłować. Mat 22:37 bw (…)  z całej myśli swojej. Czyli to co czynimy, powinno być zgodne, ze wszystkimi naszymi myślami.

Co powiesz ?