Teokracja wg Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

   W książce„Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego”na str 217 napisano: „Teokracja” czyli „rządy Boga”,Czy takiemu właśnie panowaniu podlegają zbory? Czy oprócz tego, że oddawały cześć Jehowie, oczekiwały również, iż pokieruje ich sprawami? Czy w pełni dostosowały się do tego, co powiedział w swym spisanym słowie?

Przełomem w dostosowaniu był rok 1938 wówczas w strażnicy z 1 i 15 czerwca zacytowano stronę 218 w/w książki. Przyjęcie w 1931 roku nazwy biblijnej  „Świadkowie Jehowy” spowodowało ogromny postęp w zarządzaniu, nieznany do tej pory.

W dalszej części wspomnianej książki czytamy:

powiedziano wyraźnie „ Organizacja Jehowy w żadnym wypadku nie jest demokratyczna, Jehowa jest zwierzchnim Władcą, a Jego rząd czyli organizacja, ma charakter ściśle teokratyczny.(…) większość osób którym powierzano podówczas nadzorowanie (..) wybierano jeszcze metodami demokratycznymi. ? Czyli przez głosowanie i do dziś tak czynią Badacze Pisma Świętego Pożądane były dalsze zmiany.” (,,,) Jehowa ustanowił,Jezusa Chrystusa„głową(…) zboru (….) Chrystus posługuje się (,,,) klasą niewolnika jako narzędziem do zapewnienia zborom właściwego nadzoru.”

A teraz końcowy wniosek na czym polega teokracja w rozumieniu CK z książki ŚJGKB str.218:

„Klasa niewolnika obowiązana była ściśle się stosować do wskazówek jednoznacznie wyłuszczonych w natchnionym Słowie Bożym i na ich podstawie określić, kto nadaje się do powierzenia mu przywilejów służby.”

/Wyjaśnienie: Przywilej służby  w organizacji Świadków Jehowy  oznacza głównie sprawowanie funkcji starszego/

Te wszystkie zmiany były tłumaczone jako przejście na rządy samego Boga natomiast  w praktyce oznaczało to skupienie władzy w organizacji wśród nielicznego grona ludzi (Ciało Kierownicze). W takim razie gdzie jest ten ogromny postęp organizacji w dostosowywaniu się do Biblii? W którym miejscu w Biblii jest napisane, że teokracja w rozumieniu WTS jest lepsza od demokracji? Strażnica przedstawia strukturę organizacyjną Świadków Jehowy następująco:

Jehowa ustanowił Jezusa nad zborem, Jezus ustanowił „niewolnika”, „niewolnik” reprezentowany jest obecnie przez Ciało Kierownicze, które się posługuje Towarzystwem Strażnica i to towarzystwo zarządza całością organizacji. Gdzie są rządy Boże? W latach siedemdziesiątych XX wieku zaszły dalsze zmiany, które w dalszym ciągu nie są rządami Bożymi.

Dalej napisano: „Skoro widzialnym narzędziem Chrystusa jest wierny i roztropny niewolnik (a przestawione już współczesne fakty historyczne dowodzą, że ów„niewolnik” posługuje się Towarzystwem Strażnica (…)

Strażnica wyjaśniła, iż postępowanie teokratyczne wymaga aby zamianowań dokonywano za pośrednictwem tego narzędzia. (…) dzisiejsze zbory nie mogłyby się rozwijać duchowo bez centralnego nadzoru.”ciekawe nie bez Ducha Bożego tylko ludzkiego nadzoru? (….)Właściwie wszystkie zbory chętnie dostosowały się do tych postanowień. Nieliczni malkontenci wkrótce zaniechali uczestniczenia w ogłaszaniu Królestwa, a tym samym przestali być Świadkami Jehowy.”

Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany w interpretacji i pomyłki w zapowiedziach„proroczych” Towarzystwa Strażnica”,które nie ustały po przejściu na „rządy boże” to jak traktować te wszystkie zmiany organizacyjne? Czy nie jako kolejną zmianę, która niczego nie zmieniła choć miała? Proroctwo Izajasza 60:17 miało wg CK zapowiadać te zmiany :Zamiast miedzi przyniosę złoto, a zamiast żelaza przyniosę srebro, a zamiast drewna – miedź, a zamiast kamieni – żelazo; i uczynię pokój twymi nadzorcami, a prawość – wyznaczającymi ci zadania” Właściwie odpowiedź może być tylko jedna. Nie było podporządkowania się Bogu.

Co myślisz?

Czekam.

Świadkowie Jehowy bez postępów.

   Wg Ciała Kierowniczego ma miejsce stały postęp ludu bożego zebranego w organizacji Świadków Jehowy na całej ziemi i stopniowo jest on doprowadzany na wyższy poziom duchowy. Czy tak jest?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie moim zdaniem trzeba wziąć pod uwagę trzy rzeczy:

1.Docenianie, że poza organizacją ŚJ też są osoby posiadające znajomość Biblii .

2.Przekonanie (mniemanie) o posiadaniu patentu na drogę zbawienia.

3.Traktowanie jako wrogów ludzi nie podzielających takiego samego zdania (będących w mocy złego) mimo, że ich poglądy mogą być zgodne z Biblią i bezwzględne eliminowanie ich ze swego otoczenia.

Jeśli te rzeczy wziąć pod uwagę, to o Ch.T. Russellu w książce Towarzystwa Strażnica „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa”na stronie 45 od podtytułu

Wpływ innych” miał szacunek dla wiedzy innych, napisano tak: „Russell całkiem otwarcie mówił o pomocy, z której korzystał przy studiowaniu Biblii. Nie tylko przyznawał, że winien jest wdzięczność adwentyście Jonasowi Wendellowi, lecz także wyrażał się życzliwie o dwóch innych ludziach, którzy mu pomogli w badaniu Biblii.”

    Natomiast rzecz zupełnie inaczej się ma kiedy kierownictwo nad Towarzystwem Strażnica przejmuje J.F. Rutherford. (rok 1916 śmierć Russella)Znika docenianie dla innych a pojawia się monopolizowanie swego zrozumienia i szukanie opozycji wewnętrznej, nominowani przez Russella do zarządu WTS są wyeliminowani przez nowego prezesa.Towarzystwo Strażnica jak interpretują obecnie Badacze Pisma Świętego zostaje przekształcone w organizację bożą. A o opozycji napisano w książce „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa” na str 68 „Ale czy dążąc do przejęcia kontroli nad organizacją usunięci członkowie zarządu,nie będą się starali wpłynąć na innych uczestników walnego zgromadzenia”(…) przeprowadzono głosowanie w zborach, które wykazało poparcie dla J.F. Rutherforda „Tak więc próby przejęcia kierownictwa, wszczęte przez opozycjonistów spełzły na niczym.”

Tak przedstawia to druga strona:

od1917 r. do 1942 r., w publikacjach widać bardzo wyraźnie ducha dogmatyzmu i autorytaryzmu. Ci którzy nie zgadzali się z J.F.Rutherfordem, byli szybko usuwani z organizacji.

  Podobny duch dogmatyzmu i autorytaryzmu tchnie z przekonania „Świadków Jehowy”., że należą oni do jedynej organizacji na ziemi,która rozumie „głębokie rzeczy Boże”.

  Nakaz posłuszeństwu Chrystusowi, naszemu jedynemu Panu i Wodzowi naszego zbawienia, został w Towarzystwie S.J. zastąpiony nakazem bezwzględnego posłuszeństwa organizacji. Gdzie w Piśmie Świętym jest napisane, że zbawienie może zagwarantować jakakolwiek ludzka organizacja ?!

  Cofnęli się więc do dawnych poglądów kościołów nauczających, że tylko one mają monopol na uchronienie ludzi od potępienia. – takie jest stanowisko „opozycji” w stosunku do poglądów J.F.Rutherforda.

  Ciało Kierownicze Świadków Jehowy do dnia dzisiejszego przekazuje zborom na całym świecie przekonanie o posiadaniu monopolu na zbawienie.Czyli mniemanie o własnej najlepszej drodze do zbawienia, mimo ewidentnie popełnionych błędów. Czy Biblia zawiera pogląd o tym, że Bóg daje jednym dzieciom patent i prowadzi je do zbawienia a inne są tylko zdane, aby być im podporządkowane, po to aby mogły zostać zbawione.

 Ten pogląd jest znany od dawna a więc nie jest postępem.

 A wręcz przeciwnie cofnięciem się wstecz pod względem duchowym.Dlaczego? Co na to Biblia? 

Przypowieść o znalezionej jednej owcy zagubionej: Mat 18:14 bp Tak też Ojciec wasz w niebie nie chce, aby zginał choćby jeden z tych maluczkich.

1Tesaloniczan5:9 bp Bóg nie chce naszej zagłady, lecz zbawienia w Panu naszym Jezusie Chrystusie,

1Tytusa2:4 bp który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Widać tu jak nasz Ojciec chce życia i szczęścia dla dzieci a nie zagłady. Przecież wszyscy ludzie są Jego dziećmi. A czy rodzice dla dzieci chcą zguby. NIE. A gdyby nawet: Psa 27:10 bp Choćby mnie ojciec i matka opuścili, Jahwe mnie przyjmie.

Napisz jakie jest Twoje zdanie.

Zobacz linki

Przejmowanie władzy przez J.F.Rutherforda

Zarys historii Świadków Jehowy

Ciekawe o Śj w czasach PRL

Zobacz jak CK przekształciło Królestwo Boże w rząd.

    Książka wydana przez Towarzystwo Strażnica pod tyt. „Czego naprawdę uczy Biblia” na stronie 77 w akapicie 4 zawiera takie słowa:
    Królestwo Boże to rząd utworzony przez Jehowę Boga – rząd na którego czele stoi wyznaczony przez Boga Król. Kim jest ? Jezus Chrystus.” W akapicie 8 jest powiedziane że „A oto kolejna prawda o Królestwie Bożym: Jezus nie będzie rządził sam. U jego boku zasiądzie wielu współwładców” w 9 jest napisane że będzie ich 144 000. I należy dodać jak napisano również w tym akapicie  „Bóg wybiera wiernych chrześcijan” do tego rządu.
  
     Powstaje pytanie a od kiedy królestwo jest rządem wielu królów? Czy kiedykolwiek rządzący królowie byli wieloosobowym zespołem królów? Czy Królestwo Boże stało się w/g interpretacji Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy rządem tylko po to, aby móc tam „zmieścić” wiele osób i obecnie wzbudzić do przyszłych królów poddańczą zależność u tzw „drugich owiec”? Czy Królestwo Boże jest utożsamiane z rządem  tylko po to aby, aby było  wielu członków tegoż rządu? Skoro w/g CK „Bóg ich wybiera” to czy taki wniosek jest po to również , aby wymóc od innych („drugich owiec”) posłuszeństwo wybranym? Czy tak? Czy Biblia mówi o CK obecnie jako części przyszłego rządu? To pytania warte przemyślenia.
   
      Co na to Biblia? Argumentacja CK jest oparta, głównie na Łukasza 12:32 BT w połączeniu  z Obj 14:1 choć są inne wersety i o niektórych za chwilę Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.”– mówi to do apostołów (co ważne jest dalej) – w połączeniu Objawieniem 14:1 „Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.” i Objawieniem 5:10 „i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem (nie rządem) i kapłanami, a będą królować na (w/g NW nad ziemią) ziemi.” (ani słowa tu o 144 000)  Dlaczego  akurat tak? Jaki związek mają ze sobą te wersety i czy mówią o tym samym? Ten kto powie że nie mają żadnego, znajdzie  w Biblii argumenty potwierdzające. Dlaczego „mała trzódka” miałaby oznaczać 144 000? I jaki związek mają w/w wersety z Obj 5:10? Jaki związek mają z

Jana 10:16 ns „A mam drugie owce, ktore nie sa z tej owczarni; te rowniez musze przyprowadzic i beda sluchac mego glosu, i bedzie jedna trzoda, jeden pasterz.
Dlaczego „drugie owce” miałby być  poddane „pierwszym” (nie ma „pierwszych
owiec”w literaturze CK, mój termin) ? W/w wersecie nic takiego nie ma.

 
    Odpowiedź jest tylko taka, że 144 000 to jest niewiele w stosunku do liczby ludzi żyjących na ziemi lub milionów „drugich owiec” mających żyć wiecznie na ziemi pod rządami 144 001. A po za tym rząd stanowią nieliczni.Czy to jest jednak wystarczające uzasadnienie,  że 144 000 i „mała trzódka” to jest to samo? Moim zdaniem nie. Faktem jest że, rząd
współcześnie nie jest nigdy  jednoosobowy, tylko czy to ma być argument, że Biblia mówi o rządzie Bożym?
   
    Czy nie jest
to „widzenie” tego czego w Biblii nie ma? 1 Koryntian 4:6 „A te rzeczy, bracia, tak przekazałem, by je zastosować do siebie i do Apollosa dla waszego dobra, żebyście na naszym przykładzie nauczyli się reguły: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane”
Moim zdaniem w taki sposób, można udowadniać dowolny pogląd.
Ciekaw jestem co myślisz?
Napisz.

Świadkowie Jehowy coraz bliżsi bożego wzorca

   Wniosek z tytułu posta, przedstawiany przez Towarzystwo Strażnica  jest oparty na wersecie z Przypowieści 4:18
NW „Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień”

BT „Ścieżka prawych – to światło poranne, wschodzi – wzrasta aż do południa”

Warszawska „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia”

   Czyli w miarę upływu czasu „coraz lepsze światło”
miało oddziaływać na organizację Świadków Jehowy. I dzięki temu, miała stawać się stopniowo sprawniejsza, działać mądrzej tzn., być coraz bliższa temu,czego bóg oczekuje po działaniach swoich sług.
 Na powyższy temat, tak jest napisane w strażnicy z 1982 na str 26 akapit 13 cytuję.

„Nigdy jednak nie krytykujmy wspaniałego zbioru prawd,które Jehowa nagromadził pośród swego zespolonego ludu, w ciągu minionego stulecia; zbiór ten jako całość, dzięki korygowaniu i modyfikacjom, świeci coraz jaśniej na  „ścieżce sprawiedliwych” (Przyp 4:18)” koniec cytatu
  
   Warto przy tym wymienić werset  19 tegoż rozdziału  Przypowieści bo o nim akurat, strażnica milczy „Droga niegodziwych jest jak mrok; nie wiedzą, o co się potykają.” i skojarzenie z Ozeasza 14:9 „Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.”
   Moje skojarzenie dotyczy wielu błędów popełnionych przez CK, które można tak interpretować. Czy słusznie? Pozostawiam odpowiedź czytelnikom lub pytanie do przemyślenia śj.

  Cytowany jest też inny werset, potwierdzający usprawnienia i modyfikacje wprowadzane w organizacji Świadków Jehowy  Izajasza  60:17 ns  „Zamiast miedzi przyniosę złoto (miedź w złoto – teokracja wprowadzona przez Rutherforda)  , a zamiast żelaza (autokracja – żelazo , demokracja -miedź, wprowadzona przez Russella) l przyniosę srebro, a zamiast drewna – miedz, a zamiast kamieni – żelazo; i uczynię pokój twymi nadzorcami, a prawość – wyznaczającymi ci zadania.” Mowa tu o sposobie zarządzania organizacją.
    Czy tak było, że organizacja śj działa coraz sprawniej i mądrzej? Nie. Historia „ludu bożego”odpowiada na to pytanie, nazwanego tak w/g twierdzenia  CK (ŚJ).  Czy rzeczywiście te wersety dotyczą tej sprawności,  czy tak miało być, jak sugeruje CK i czy tak było? Trzeba w tym miejscu, dodać dla przypomnienia , że w/g CK tylko śj są „ludem bożym” a pozostali ludzie tkwią w „ciemnościach duchowych” będąc, po za „organizacją bożą”.

     Czy w miarę upływu czasu, było mniej nie tyle korekt  a oczywistych błędów w zrozumieniu: nie np. błędy w zapowiadaniu daty „końca”, czy też rebus do rozwiązania, dotyczący zakończenia powołania do klasy niebiańskiej (144 000). Czy się ono skończyło w roku 1935, czy nie a jeśli tak, to co dalej a jeśli nie to również co dalej? Można mnożyć podobne przykłady, potwierdzające brak „jaśniejszego światła” .

  Historia działalności Towarzystwa Strażnica pełna w miarę upływu czasu jest pełna kolejnych „pomyłek”, wpadek dotyczących wyjaśnień, zarówno „prawd” jak i spełnienia proroctw biblijnych.
 
  Zacytuję na koniec Rodzaju  1:31 ns „Potem Bóg widział wszystko, co uczynił, i oto było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał ranek – dzień szósty.

   Czyli ostatni w dniu „szóstym,” w dzieła stworzenia. Widział Bóg, że to co uczynił „było bardzo dobre”. Czy wobec tego Bóg potrzebuje modyfikacji i usprawnień? NIE.
   Więc moim zdaniem nie ma powodu, aby na rzekomo śj miał Bóg eksperymentować. Dlaczego akurat w opisanym wyżej przypadku, ciągle  miałby „poprawiać swoje dzieło”? Odpowiedź może być tylko jedna, ludzkie pomysły CK, są „ubierane” w „bożą inspirację”.

Napisz co myślisz?
Czekam na wypowiedzi.