„Nie sądźcie” radzi Cieło Kierownicze,

   Artykuł  ze STRAŻNICY z 15 PAŹDZIERNIKA 1995 str 30   omawia niewłaściwe zachowania jednych świadków Jehowy w stosunku do drugich wewnątrz organizacji.Kiedy jednak zastosujemy te rady do samych członków CK lub postawy  świadków Jehowy w stosunku do w wyznawców innych religii możemy wyciągnąć ciekawe wnioski.

  

     Cytat „Wskutek naszej niedoskonałości moglibyśmy czasem dojść do wniosku, iż nasze wrodzone zdolności czy zalety czynią nas lepszymi od innych.(…) Może zaliczasz siebie do pomazańców,powołanych do rządzenia z Chrystusem w niebie.(…)Jeżeli Bóg obdarza swego sługę zdolnościami, przywilejami bądź pewną miarą władzy, a on z tego względu czuje się lepszy od innych, to w gruncie rzeczy ograbia Stwórcę z chwały i uznania, które przysługują wyłącznie Jemu.Biblia wyraźnie nawołuje każdego chrześcijanina, by nie myślał o sobie więcej niż należy myśleć”(…)

   Jak podaje pewna encyklopedia biblijna,człowiek przeświadczony o własnej prawości „uważa, że jest bez zarzutu pod względem  moralnym lub że cieszy się uznaniem Boga, gdyż trzyma się litery prawa, choć wcale nie zważa na jego ducha”. Według innego dzieła prawi we własnych oczach to ludzie przesadnie religijni, którzy stale doszukują się niegodziwości u drugich”

   Właśnie na tym polegał błąd faryzeuszy. Z czasem zaczęli przykładać większą wagę do przepisów ludzkich niż do praw i zasad Bożych (Mateusza 23:23;Łukasza 11:41-44). Sami siebie ustanowili sędziami i skwapliwie potępiali każdego, kto nie podporządkował się wyznaczonym przez nich wymogom. Ponieważ uważali się za lepszych i mieli wygórowane poczucie własnej wartości, pragnęli kierować drugimi. Byli rozzłoszczeni, że nie mogą sprawować kontroli nad Jezusem, więc ukartowali jego śmierć (Jana 11:47-53).(…)

   To prawda, że zbór chrześcijański (czyli CK) ma prawo ustanawiać wytyczne umożliwiające sprawne funkcjonowanie ziemskiej organizacji Jehowy (Hebrajczyków 13:17). Jednakże niektórzy je wypaczają lub poszerzają o własne przepisy.(nie można, nie „wypaczać”sprzecznych przepisów) Koniec cytatu.

  

    Świadkowie Jehowy przyznają że nie można osądzać, że sąd należy do Boga to jak traktować następującą wypowiedź. Proszę zwrócić uwagę jak sprytnie można zarzucać innym faryzejską postawę nie widząc u siebie.  Książka „Czego naprawdę uczy Biblia” na str.153 podaje „Biblia uczy, że wkrótce Jehowa usunie ten zły system rzeczy i zastąpi go nowym sprawiedliwym światem poddanym władzy Królestwa Bożego (2 Piotra 3:9,13) (…) Czy mądrość nie nakazuje zrobić wszystkiego, by związać się prawdziwymi chwalcami Jehowy.

   Przecież ŚJ ( w/g CK)  są lepsi i Bóg ich ocali a innych zniszczy można powiedzieć czytając powyższą wypowiedź. Czy to nie jest osąd? .

.

Chodzenie drogami Bożymi wg Ciała Kierowniczego

  Najważniejsze w życiu jest czynienie tego co jest wolą Bożą czyli chodzenie drogami Bożymi.

Przez chodzenie drogami Bożymi rozumiemy życie zgodne z tym czego oczekuje od nas Bóg jeśli chodzi o sposób postępowania w rozlicznych sytuacjach życiowych. Nic bardziej mylnego! Oto jak to zostało zinterpretowane w strażnicy z 2002 roku na str. 28 w artykule „Chodzenie ścieżkami Jehowy zapewnia obfite błogosławieństwa”: „Towarzyszem jestem wszystkich, którzy się ciebie boją” (Psalm 119:63). A według wydawcy  tymi,  którzy się go „boją” są świadkowie Jehowy. Dalej  czytamy: „Przebywając wśród braci na zgromadzeniach i przy innych okazjach, niejednokrotnie przeżywamy najszczęśliwsze chwile w życiu. Zdajemy sobie  sprawę, że nasza drogocenna ogólnoświatowa rodzina chrześcijan ( ciekawe wydawca napisał „chrześcijan” a nie świadków Jehowy) zawdzięcza swe istnienie Jehowie i Jego wzniosłym drogom”.

  W tym samym artykule napisano,   że chodzenie drogami Jehowy to także odpowiedzialność a co za tym idzie wspieranie dzieła przez dawanie „ofiary”: „Chrześcijanin (znów nie świadek Jehowy) kierujący się poczuciem odpowiedzialności uczestniczy w głoszeniu dobrej nowiny. Ponadto wspiera dobrowolnymi datkami ogólnoświatowe dzieło Królestwa.(…) zachowamy dobre zdrowie duchowe, jeśli zgodnie z radami apostoła Pawła będziemy pilnie zajęci działalnością teokratyczną (czyli głoszeniem nauk CK.)  (Kolosan 1:10,11)” (str 30).

  Na końcu artykułu znajdujemy  pocieszenie: „Choć czasami natrafimy na jakiś trudny odcinek, zdołamy go pokonać dzięki wsparciu Jehowy”.

  Reasumując według  CK chodzenie drogami Bożymi (Jehowy) to uczęszczanie na zebrania organizowane przez organizację kierowaną przez Ciało Kierownicze świadków Jehowy, wspieranie dobrowolnymi datkami Towarzystwa Strażnica i głoszenie jako dobrej nowiny tego co zleca wydawca strażnicy . W tej trudnej działalności można napotkać  przeciwności, które można pokonać z pomocą Boga (ale czy te przeciwności nie są z góry zaplanowane przez Ciało Kierownicze).

To gdzie tu jest chodzenie drogami Bożymi i spełnianie woli Bożej? Nie ma mowy o tym wcale. A przecież na stronie 29 wspomnianego  już artykułu czytamy : „Daj mi poznać twe drogi, Jehowo naucz mnie ścieżek swoich” Psalm 25:4. Gdzie tu jest  napisane, że tych dróg miało uczyć Ciało Kierownicze twierdząc jeszcze przy tym, że Bóg będzie pomagał?

Warunki stawiane uczniowi Jezusa wg CK


   Przeglądając starsze publikacje Towarzystwa Strażnica zwróciłem uwagę na ciekawą zależność. Otóż w przeszłości nie wszyscy, którzy zostawali uczniami Jezusa (czyt: świadkami Jehowy) wiedzieli na czym będą polegały ich chrześcijańskie obowiązki. Stąd Ciało Kierownicze podjęło działania aby im to uświadomić jeszcze przedtem nim zostaną świadkami Jehowy tzn. przed przyjęciem chrztu w organizacji świadków Jehowy. Moim zdaniem nie rozwiązało to problemu ponieważ i tak człowiek przyłączający się do organizacji Świadków Jehowy, później dowiaduje się na czym polega różnica między uczniem Jezusa a świadkiem Jehowy.

      Na czym owe działania polegały? Otóż w książce „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” na str. 478 napisano między innymi: „Kiedy Jezus polecił czynić uczniów z ludzi ze wszystkich narodów zaznaczył, że ci, którzy staną jego uczniami- czyli uwierzą w jego nauki /proszę zwrócić uwagę „jego nauki” bo dalej napisze, jakie są one wg CK/ wprowadzą je wżycie – powinni zostać ochrzczeni (Mat 28:19,20). Dalej na stronie 479 napisano,że w 1956 roku na Złotym Wybrzeżu /w Afryce/ „niektóre osoby dające się ochrzcić nie zbudowały wiary na właściwym fundamencie, wobec czego postanowiono poddawać kandydatów do chrztu starannej ocenie. Nadzorcy miejscowych zborów mieli osobiście ustalać /czy kandydat do chrztu/ (…) poprawnie rozumie podstawowe prawdy biblijne (…) obowiązki spoczywające (…)na (…) świadkach Jehowy. /już nie uczniach Jezusa tylko świadkach Jehowy jakoby nie było w tym różnicy/

(…)Z czasem podobną metodę wprowadzono na całym świecie.

   Na czym owa metoda polega? Kandydatowi do zostania „uczniem Jezusa” czyli świadkiem Jehowy zadaje się 80 pytań sprawdzających czy rozumie na czym polegają „nauki Jezusa”. W rzeczywistości czego od niego wymaga Ciało Kierownicze a nie Jezus. Można się o tym przekonać, kiedy zapoznamy się z niektórymi pytaniami Pytania zadaje starszy zboru kandydatowi do chrztu i oczekuje odpowiedzi zgodnych z nauczaniem Ciała Kierowniczego.

  Pytania zawiera książka „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy” na stronach 183-217. Niektóre z zacytowanych pytań występują w nauczaniu Jezusa tylko w innej formie a inne wcale . Oto niektóre z tych pytań:


Dlaczego oddając Bogu cześć, koniecznie powinniśmy posługiwać się Jego imieniem?

Czym jest Królestwo Boże?

Ilu ludzi zostanie wskrzeszonych do życia w niebie z Jezusem Chrystusem?

Co osoby wskrzeszone dożycia w niebie będą tam robić?

/Objawienie5:10 „(…) mają królować nad ziemią”/

Dlaczego należy szanować dar życia?

Dlaczego trzeba wystrzegać się kłamstwa?

O co możesz się modlić? /Mateusza6:9,10/

Jak można ustalić, kto obecnie jest „niewolnikiem wiernym i roztropnym”? /argument – cytat Mateusza 24:45-47/

Czym jest Ciało Kierownicze zboru chrześcijańskiego?

W jaki sposób jest reprezentowane w zborze zwierzchnictwo Chrystusa?

Dlaczego dobrze jest chodzić za zebrania zborowe? Na jakie wysiłki zdobywasz się w tym celu?

Czy byłoby stosowne gdyby prawdziwi chrześcijanie oddawali cześć Bogu wspólnie z innymi ugrupowaniami religijnymi? /nie, cytat o wyjściu z Babilonu Obj 18:4,5/

Jakie pilne zadanie zlecono w Biblii wszystkim chrześcijanom? /głoszenie Mateusza24:14/

Czy dzielisz się z innymi dobrą nowiną o Królestwie? W jaki sposób?

Dlaczego powinieneś poważnie traktować obowiązek głoszenia innym dobrej nowiny?

Dlaczego oddanych Bogu i ochrzczonych chrześcijan słusznie nazywa się Świadkami Jehowy?


  Oczywiście kandydat do chrztu nie jest w stanie zorientować się w tym, że naprzemiennie stosuje się zwroty uczeń Jezusa mając na myśli świadka Jehowy lub chrześcijanina i odwrotnie chrześcijanina ucznia Jezusa mając na myśli świadka Jehowy. Na rozprawie w sądzie świeckim byłoby to nie możliwe, trzeba by było ustalić o kogo chodzi w używaniu określonych zwrotów. Wracając do tematu – kiedy już utrwali się w umyśle kandydata określony tok myślenia w tej sprawie i nie widzi on żadnej różnicy między tymi terminami podaje mu się zrozumienie nauczania Jezusa wg interpretacji CK.Przecież wie już, że Biblii nie jest w stanie zrozumieć sam.

  Jeśli jakaś osoba studiująca Biblie ze Świadkami Jehowy nie chce studiować za pomocą publikacji, zaleca się spisywać wersety biblijne z publikacji CK w określonym temacie i na ich podstawie przedstawić zagadnienie tak jak jest to tam ujęte z nadzieją, że „uczeń” przyjmie te nauki a później mu się przedstawi gdzie to zostało wyjaśnione.Uczeń z pokorą przyjmuje podane mu nauki, mając pragnienie zbawienia przez zostanie „uczniem Jezusa” czyli CK ufając, że jest to stanowisko biblijne (skoro to Jezus ustanowił „niewolnika”).I tak osoby, które zostają Świadkami Jehowy myślą, że zostają uczniami Jezusa a w rzeczywistości zostają całkowicie podporządkowani ludziom z CK.

CK błędnie uzasadnia jak zostać zbawionym.

   Książka Towarzystwa Strażnica „Czego naprawdę uczy Biblia „ na str.146-151 wymienia 6 cech „religii prawdziwej”:


1.„Wyznawcy religii prawdziwej opierają swe wierzenia na Biblii” akapit 6 (tzn. powinni)

2.”Prawdziwy lud Boży wielbi wyłącznie Jehowę i otwarcie mówi w Jego imieniu”akapit 8 (Jeśli JHWH to jest Jehowa, to czy samo używanie tego imienia jest oddawaniem czci JHWH)

3.”Słudzy Boży darzą się nawzajem szczerą, niesamolubną miłością”

akapit9 (Słudzy Boży a czy świadkowie Jehowy, to jest to samo?)

4.”Prawdziwi chrześcijanie wierzą, że Bóg wybawi ludzkość za pośrednictwem Jezusa Chrystusa” (i 144 000)

akapit 11

5.”Czciciele prawdziwego Boga nie są częścią tego świata”

akapit 12 (różnie to może być interpretowane, czym jest świat? I co to znaczy nie być jego częścią?)

6.”Prawdziwi chrześcijanie rozgłaszają, że jedyną nadzieją ludzkości jest Królestwo Boże” akapit 13 (A Królestwo Boże wg CK to rząd144 000 ludzi z Jezusem na czele)


Akapit 14 podsumowuje to tak „ Mając w pamięci powyższe cechy religii prawdziwej, zastanów się. Która religia opiera wszystkie swe wierzenia na Biblii i otwarcie mówi o imieniu Jehowa? Która okazuje miłość opartą na zasadach biblijnych, wierzy w Jezusa,nie jest częścią świata, a ponadto rozgłasza wieść o Królestwie Bożym jako jedynej nadziei dla ludzkości? Która spośród tak wielu religii na ziemi odpowiada tym wszystkim wymaganiom? Fakty niezbicie dowodzą że warunki te spełniają Świadkowie Jehowy.( a jakie fakty?nie ma w tekście książki) (Izajasza 43:10-12)”

  Powstaje pytanie: Jakie fakty dowodzą, że powyższe warunki spełniają Świadkowie Jehowy? Oczywiście jeszcze do tego NIEZBICIE – jakby było mało, że już zadaniem CK fakty dowodzą spełnienia się powyższych cech na świadkach Jehowy. Czy znasz takie fakty? Nie wymieniono ich dlaczego? Przecież to jest najważniejsze. Dlaczego dla wydawcy nie ma potrzeby wymieniać tych faktów?

Wyjaśnia to ostatni akapit:

Biblia uczy, że wkrótce Jehowa usunie ten zły system rzeczy i zastąpi go nowym sprawiedliwym światem, poddanym władzy Królestwa Bożego”’(we władzach „królestwa bożego” mają być między innymi ci (zdaniem CK czyli między innymi mówią o sobie) którzy nadzorują działalność świadków Jehowy)


Otóż mamy przykład jedno zbawczości: albo jesteś Świadkiem Jehowy i będziesz żył w nowym świecie albo czeka Cię zagłada. Podobnych przykładów jest więcej albo się zgadzasz z „nami i będziesz zbawiony” albo czeka cię potępienie przez Boga. Jest to świetny sposób uzależnienia (czyli brak wolności) człowieka od innych ludzi poprzez obiecanie mu zbawienia.

Pełne uzależnienie pod względem myślenia co jest właściwe a co nie. A przecież Biblia w przekładzie Nowego Świata mówi: 2 Koryntian3:17 ns Jehowa zaś jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność.”Biblia Warszawska 2 Kor 3:17 bw A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność” . Skoro nie ma wolności tzn nie ma Ducha Bożego (JHWH).

Czyli chcąc sobie ludzi podporządkować CK utwierdza ich w przekonaniu,że przez nich dostąpią zbawienia. A Bóg uzależnienia nie potrzebuje, tylko serca chce które lgnie do Niego.


Co myślisz?

Napisz.

„Chrześcijańscy Świadkowie Jehowy”

  Trochę wprowadzenia w temat: poniżej można zwrócić uwagę na to  w jaki sposób nie należy zestawiać informacji, zwrotów lub terminów, które w zgodzie z faktami są całkowicie ze sobą niezwiązane, jednocześnie  sugerując czytelnikowi w odpowiedni  sposób  aby ów związek  przyjął jako potwierdzony. Autor zna fakty a mimo to przedstawia je w taki sposób  aby osiągnąć zamierzony cel czyli  inny niż historycznie potwierdzona rzeczywistość.

   Biblia mówi o tym, że uczniowie Jezusa Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami. Jest to niepodważalny fakt i trzeba przyznać, że potwierdzają  to wszystkie przekłady biblijne zarówno protestanckie, katolickie jak również przekład biblii Świadków Jehowy  zwany przekładem Nowego Świata. Jest to napisane w Dzieje Ap. 11:26.

Biblia Nowego Świata Dzieje Ap. 11:26  :(….) po raz pierwszy właśnie w Antiochii dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami.

Biblia Ks.Kowalskiego (…) W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Biblia Poznańska (…)W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Biblia Warszawska (…)w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami.

Biblia Tysiąclecia(…) W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Biblia Gdańska (…)a najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani są Chrześcijanami.

   I na  tym podobieństwa w interpretacji faktów się kończą jeśli chodzi o to kto jest uczniem Jezusa i jak  powinni się nazywać uczniowie Jezusa . Skoncentruje się na tym co na ten temat piszą publikacje Świadków Jehowy wydane przez Towarzystwo Strażnica. W Książce „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa” na stronach 30-32 od podtytułu „Nie są częścią świata” napisano między innymi tak:

(…) chrześcijanie z I wieku

(…) pierwsi chrześcijanie trzymali się z dala od świata

(…)już w kolejnym akapicie „Ponieważ chrześcijańscy świadkowie z I wieku

(…)a na stronie 31 „Żadne prześladowania nie zdołały jednak zmusić do milczenia chrześcijańskich świadków Jehowy z I wieku.

I na następnej stronie 32. „Historia potwierdza, iż prześladowania wszczynane przez władców cesarstwa rzymskiego nie doprowadziły do wytępienia chrześcijańskich świadków Jehowy.

(…) Doniesienia o chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia (….)


  

   Wyraźnie widać jak wydawca książki „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa”stopniowo przechodzi od chrześcijan do chrześcijańskich świadków Jehowy aby wykazać związek chrześcijan ze świadkami Jehowy. 

A powszechnie funkcjonuje już tylko nazwa świadkowie Jehowy.

  Tą metodą jak widać można uzasadnić z góry postawiony cel i wydawca stopniowo „rozwijając ” swój wątek przechodzi od uczniów Jezusa zwanych chrześcijanami (a to przyznają przecież wszystkie przekłady biblijne włącznie z Przekładem Nowego Świata wydanym przez Towarzystwo Strażnica) do chrześcijańskich świadków Jehowy. A termin chrześcijańscy świadkowie Jehowy nie występuje w żadnym przekładzie Biblii.  Nie ma  więc  historycznie potwierdzonej ciągłości  w prześladowaniach  osób o tych samych przekonaniach religijnych. 

    To jest jeden z wielu przykładów jak można manipulować faktami tak by czytelnik nie zorientował się jaka jest prawda a wielokrotnie ma to miejsce w publikacjach Świadków Jehowy. Jak sięgam pamięcią wstecz zawsze werset z Dziejów Ap. 11:26 był pomijany w rozmowach prowadzonych wewnątrz organizacji i trudno jest znaleźć w literaturze Towarzystwa Strażnica jego użycie a jeśli już to w podobny sposób j.w. We wspomnianej książce zupełnie go pominięto koncentrując się na tym, aby czytelnik doszedł do wniosku, że chrześcijańscy świadkowie Jehowy byli prześladowani zawsze poczynając od I wieku. Jeśli chodzi o używanie tego wersetu przez inne religii o chrześcijańskich korzeniach, to czytelnik może wnioski wyciągnąć sobie sam.

Napisz co myślisz o tym.

Twoje wnioski mogą być bardzo ciekawe.

Podziel się z innymi.