Rok 1914 w nauce świadków Jehowy.

  Świadkowie wierzą, że rok 1914 jest szczególny w historii człowieka na ziemi, ponieważ w tym roku Jezus Chrystus objął władzę w niebie  jako król mający przywrócić „wszystko” do stanu sprzed „grzechu” Adama i Ewy. Z Jezusem ma współrządzić 144 000 ludzi powołanych z ziemi i nie wiadomo dlaczego Jezus objął władzę a rząd jest ciągle niekompletny. Wiadomo również, że członkowie przyszłego rządu wywodzą się, zdaniem Towarzystwa Strażnica ze świadków Jehowy a powołanie do rządu nie jest równoznaczne z wejściem w skład rządu. Ponieważ powołanie jest równoznaczne tylko z posiadaniem nadziei na współrządzenie a taki człowiek musi okazać się wierny bogu do śmierci lub czasu kiedy Jezus zabierze go do siebie. Wiem że może to być skomplikowane, bo jak to   z tym powołaniem w końcu jest skoro powoływanie rozpoczęło się za czasów apostołów i do dziś nie dobiegło końca. Dlaczego? Wielu zdaniem CK okazało się  niewiernymi i nie nadawali się do rządu.  A przecież jak twierdzi Ciało Kierownicze Jezus już rządzi to dlaczego wobec tego Jego rząd jest ciągle niekompletny. O co tu chodzi? Dlaczego zdaniem Ciała Kierowniczego Jezus objął władzę w roku 1914? Wg moich spostrzeżeń niewielu jest świadków Jehowy którzy potrafią wyjaśnić skąd wzięła się ta data i jak jest z tym powołaniem.

W książce „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi”wyjaśniono to na stronie 138-141 tak:

Rok 607 p.n.e. rozpoczyna się siedem „czasów narodów” 7X360 = 2520 lat. Czyli 606 + 1914 lat daje w sumie 2520 lat.

Cytuję

„A gdzie w Biblii przepowiedziano rok, w którym Jezus Chrystus miał objąć władzę jako król niebiańskiego rządu? (…) Daniela 4:10-34 NP. (…)ogromne drzewo (…) jako symbol babilońskiego króla Nabuchodonozora.(…) drzewo przedstawia (…)zwierzchnią władzę Boga (…) Jehowa pozwolił (drzewo) królowi Nabuchodonozorowi, niejako „ściąć” /zburzenie Jeruzalem/ (….)w roku 607. (…) rozpoczął się okres, który Jezus Chrystus nazwał później „wyznaczonymi czasami narodów” albo „czasami pogan”Łukasza21:24 (…) /niezacytowany/Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.”Bóg nie miał rządu który by reprezentował Jego władzę na ziemi. (…)Jeśli (…)potrafimy ustalić kiedy się skończyły „wyznaczone czasy narodów” to będziemy wiedzieli, kiedy Jezus Chrystus zaczął panować jako król. Jak długo miało trwać tych „siedem czasów”?Z Objawienia 12:6,14 wynika że czas (1 czas) czasy (2 czasy) i pół czasu, w sumie 3 ˝ czasu odpowiada1260 dniom (…) 7 razy 360,czyli 2520 dni. Jeżeli teraz policzymy według zasady biblijnej(Ezechiela 4:6) dzień za rok, to „siedem czasów” równa się okresowi 2520 lat. (…) Jeżeli policzyć 2520 lat od /607 p.n.e. dochodzimy do roku1914.(…) To znaczy, że w roku 1914 Jezus Chrystus zaczął panować jako król niebiańskiego rządu Bożego. A ponieważ Królestwo już objęło władzę,więc na pewno jest na czasie modlenie się o to, żeby ono „przyszło”usunęło z ziemi podległy Szatanowi niegodziwy system rzeczy. (Mateusza6:10; Daniela2:44)” koniec cytatu

Kiedy Królestwo „przyjdzie” jeśli mimo upływu wieków niema pełnej liczby członków  rządu? Czy „przyjście” powinno mieć związek ze skompletowaniem pełnej liczby? Mogłoby się logicznie wydawać że tak.Tylko gdzie Biblia  mówi, że 144 000 to jest liczba członków rządu obok Jezusa. Przecież księga Objawienia mimo że wymienia liczbę 144 000  nie łączy jej z liczbą osób sprawujących z Jezusem władzę. A na ile jest „zasadna” biorąc pod uwagę choćby brak kompletnego rządu cała składanka liczbowa dotycząca roku 1914 . Dlaczego Królestwo jest utożsamiane z rządem?  Jak dodamy wyznaczanie dat „końca świata” które się nie spełniły, ostatnio rok 1975.  Daty przecież wyznaczają ci którzy twierdzą że mają nadzieję na powołanie do „rządu” .Na ile te pomyłki mają wpływ na wiarogodność „powołania”? Skąd się biorą te pomyłki? Czy” powołanie” pochodzi od tego samego ducha co kolejne niespełnione daty? Jeśli tak to wszystko jest jasne. Czy może za „chwilę” się okaże, że nastąpi zmiana w ocenie roku 1914? Warto się zastanowić nad tymi pytaniami. A jak będzie czas pokaże.

„Źródło” szczęścia świadków Jehowy.

   Oczywiście każdy człowiek chce być szczęśliwym i skwapliwie szuka informacji które pomagają w uzyskaniu szczęścia w życiu. Wydawca strażnicy z 15.03.1982na stronie 17 (STRAŻNICA – ROK CIII, NR 6 str.17) podaje informacje które zdaniem Ciała Kierowniczego sprowadzają szczęście do dwóch  rzeczy. Jakich? Proszę przeczytać. Warto zwrócić uwagę czy chodzi o„efektywność”organizacji z punku widzenia CK czy są to skuteczne rady w znaczeniu ogólnym dla każdego człowieka na ziemi. Cytuję:


Bóg się tobą interesuje i chętnie ci pomaga, zrozumieć iż jesteś coś wart (Mat. 18:10) (…) Biblia wykracza poza ogólną radę dla samotnych osób, by starały się być czymś zajęte; zaleca przecież chrześcijanom, aby byli gorliwi w spełnianiu dobrych uczynków.(A czym są dobre uczynki zdaniem wydawcy?)


(…)Do dobrych uczynków i sposobów dawania wyróżniających prawdziwych chrześcijan należy nauczanie innych o prawdzie ze Słowa Bożego. Gorliwi chrześcijanie mają dzięki pożyteczne zajęcie. Umożliwia im ono kontakt z różnymi ludźmi. Daje też głębokie wewnętrzne zadowolenie, gdyż przez to pomaga się drugim w zbliżaniu się do Boga i znalezieniu szczęścia. Chociaż więc takie publiczne rozgłaszanie „dobrej nowiny” jest obowiązkiem i wchodzi w skład spełniania woli Bożej w dobie obecnej, przynosi zarazem chrześcijanom niezmiernie dużo osobistego zadowolenia.


Co więcej Bóg zaleca swoim sługom, żeby systematycznie się spotykali w celu studiowania Biblii i przebywania w swoim gronie.(Hebr 10:24,25)(…) Zachęcamy cię do przyjścia na zebranie świadków Jehowy. Sam się tam przekonasz, jak kierowanie się radami biblijnymi umożliwiło wielu osobom pokonanie uczucia osamotnienia, uporanie się z kłopotami finansowymi lub małżeńskimi, rozładowanie napięcia nerwowego i rozwiązanie innych problemów,które rujnują szczęście. (…) Miliony ludzi na całym świecie wiedzą z własnego doświadczenia, (proszę zwrócić uwagę miliony „wiedzą” czyli jest to powszechne a ty wiesz? sugeruje się czytelnikowi że powinien wiedzieć) że to pomaga wywikłać się z wielu najczęściej spotykanych kłopotów oraz skuteczniej przezwyciężać inne trudności.


Zrozumiesz dzięki temu, że droga do szczęścia stoi przed tobą otworem, że znalazłeś ją i użyłeś właściwego klucza. W rezultacie zaczniesz prowadzić lepsze życie, zyskasz uznanie u Boga i będziesz szczęśliwszy.” Koniec cytatu.


A więc zdaniem CK aby być szczęśliwym trzeba głosić „nauki strażnicy” i spotykać się w celu studiowania tychże nauk z innymi. Faktem jest że mamy potrzebę zgłębiania wartości duchowych i każda próba wyjścia te muna przeciw jest dla każdego pożądana. Czy jednak prawdą jest zdanie ze strażnicy? „W rezultacie zaczniesz prowadzić lepsze życie, zyskasz uznanie u Boga i będziesz szczęśliwszy.” NIE.Brak jest wersetu biblijnego który by potwierdzał powyższy wniosek.Zaprzeczają temu obserwacje życia wielu Świadków Jehowy stosujący się do tych zaleceń. To jest tylko moim zdaniem argument „zachęcający”do korzystania z recepty na szczęście wg CK. Dlaczego członkowie organizacji są zachęcani do szukania szczęścia w taki sposób ? Jak można sprowadzać uzyskanie szczęścia  w życiu do głoszenia „nauk CK” i chodzenia na zebrania gdzie są podawane te „nauki ” skoro szczęście człowieka nie od tego zależy. Tak się dzieje kiedy ludzi z CK chcą uzależnić innych od siebie a nie od Boga. Czekam na wypowiedzi.


„Światło” rzekomo coraz jaśniej świeci Świadkom Jehowy

 

Występuje oczywista sprzeczność między coraz jaśniejszym światłem (czyli lepszym zrozumieniem Biblii) i podobno działającym Duchem Bożym na przygotowujących wyjaśnienia dla Świadków Jehowy członków Ciała Kierowniczego a „efektami” podawanego zrozumienia pełnego ewidentnych błędów. Brak jasności w interpretacji i wewnętrznego przekonania o słuszności tego co twierdzą u podających wyjaśnienia jest widoczny. Gdzie? W nie precyzyjnych określeniach lub zwrotach używanych przez wydawcę przy tłumaczeniu wersetów biblijnych jak np. „dało się to zauważyć” „ niektórym jednak wydaje się” „Bóg Jehowa powołał też do istnienia widzialną organizację”,„Jehowa Bóg do prowadzenia, pasienia i umacniania swego ludu faktycznie używa wspomnianego „niewolnika wiernego i rozumnego” Są to zwroty nie umożliwiające dokonanie ustalenia na czym konkretnie polegają „błędy”,”zachowania”, „wypowiedzi” „nieuzasadniona krytyka” tych którzy nie zgadzają się z tym co pisze Ciało Kierownicze w wydawanych przez Towarzystwo Strażnica publikacjach.Jest to „język” używany przez CK od dawna, zero konkretów w postaci wersetów biblijnych które by potwierdzały stanowisko CK w stosunku do rzekomych „odstępców” jednocześnie wskazywały by na ich „nieuzasadnioną krytykę stanowiska  CK. Zaskakujące jest jednak to, że pozbawione rzetelnych argumentów wywody odnoszą skutek aby „swoi” (świadkowie) w organizacji strzegli się „odstępców” i nie wnikali w szczegóły, bo wtedy CK miałoby problem z uzasadnieniem swego stanowiska na podstawie Biblii. Przykładów jest wiele stosowania takiej strategii interpretacyjnej w stosunku do rzekomych „wrogów”. Jednym z nich  może być strażnica z 15 września 1982 roku (wydanie polskie) strona 19 poczynając od akapitu 1:Światło na drodze sług Jehowy od najdawniejszych czasów do chwili obecnej wciąż coraz jaśniej świeci. Dało się to zauważyć zwłaszcza od przełomowego roku 1914,(…) Niektórym jednak wydaje się, że dzisiejsza ścieżka ta nie zawsze prowadziła prosto przed siebie. Wyjaśnienia podawane przez widzialną społeczność ludu Jehowy zawierały niekiedy poprawki, które jak gdyby zawracały do punktu wyjścia, do dawniejszych poglądów. (…) Baz względu na to w jakiej okolicy ziemi byśmy mieszkali. Słowo Boże stale służy nam za światło przewodnie na naszej ścieżce życiowej (…) Bóg Jehowa powołał też do istnienia widzialną organizację, swego „niewolnika wiernego i rozumnego” złożonego z ludzi namaszczonych duchem, aby w ten sposób dopomagać chrześcijanom ze wszystkich narodów w należytym zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu Pisma Świętego. Kto nie nawiąże kontaktu z tym kanałem łączności, którym posługuje się Bóg, ten nie zrobi postępów na drodze życia, niezależnie jak często by czytał Biblię. (Dzieje Apost. 8:30-40) (…)Jehowa Bóg do prowadzenia, pasienia i umacniania swego ludu faktycznie używa wspomnianego „niewolnika wiernego i rozumnego” z którym współpracują świadkowie Jehowy. Ponieważ światło promienieje stopniowo coraz silniej a zarazem zdarzają się uchybienia spowodowane ludzką słabością oraz niedoskonałością więc chrześcijanie ci rzeczywiście muszą poddać nowej ocenie pewne poglądy i nauki. Czy jednak osiągnięte w ten sposób lepsze zrozumienie i oczyszczenie nie przyniosło im w rezultacie bezspornych korzyści? „ Koniec cytatu”


Ile w powyższym cytacie ze strażnicy jest spekulacji Ciała Kierowniczego i czy ma to cokolwiek wspólnego z działaniem Ducha Bożego, każdy po uważnym przeczytaniu może ocenić sam. Jeśli działa Duch Boży to jak mogą występować uchybienia spowodowane „ludzką słabością oraz niedoskonałością” w „pokarmie” i jednocześnie jakimże sposobem można twierdzić że Bóg tym kanałem się posługuje? „Kto nie nawiąże kontaktu z tym kanałem łączności, którym posługuje się Bóg, ten nie zrobi postępów na drodze życia, niezależnie jak często by czytał Biblię.” Twierdzi CK. Tą wypowiedź pozostawiam bez komentarza. Zapraszam do komentarzy.

„Jedność ” możliwa dzięki świadkom Jehowy.

   

    Ciało kierownicze uczy świadków Jehowy i takie powinno być  ich stanowisko, pomijając czy poszczególni świadkowie w to wierzą  że ich działalność może zjednoczyć ludzi na całym świecie w oddawaniu czci Bogu. (sam osobiście wcześniej w to wierzyłem) A czy wszyscy świadkowie w to  wierzą? Tu przytoczę pewną wypowiedź. Pamiętam wiele lat temu jak pewni świadkowie w trakcie rozmowy ze mną powiedzieli „daj spokój ty wierzysz w to co oni (Ciało Kierownicze) tam piszą ” powiedzieli to mi z tak rozbrajającą szczerością, że aż poczułem się jak naiwniak, choć nie dałem po sobie tego poznać, uznałem ich wypowiedź  za dowód słabości duchowej. A jak było naprawdę? Wtedy nie byłem w stanie tego ocenić. Ilu myśli podobnie nie zdradzając szczerze swego stanowiska? Nie wiem ale może być to znaczna liczba. W broszurze „Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie” wydawca pisze na str. 3 tak:   „Celem wydania tej broszury jest umożliwienie Ci, Drogi Czytelniku, bliższego zapoznania się z działalnością Świadków Jehowy oraz z podejmowanymi przez nich staraniami, aby pomagać ludziom pogłębianiu wiedzy biblijnej. Może Cię już odwiedzali Świadkowie Jehowy albo spotykałeś się z nimi na ulicy czy gdzie indziej. A może Świadek Jehowy prowadzi z Tobą studium biblijne?


Czy wiesz, że Świadkowie Jehowy głoszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym po całym świecie? Dlaczego to robią? Ponieważ Bóg, nasz Stwórca, życzy sobie, żeby ludzie ze wszystkich narodów zjednoczyli się w oddawaniu Mu czci. (Bóg sobie życzy  a w domyśle, oczywiście świadkowie Jehowy chcą pomóc innym spełnić życzenie Boga) W naszych czasach spełnia się Jego proroctwo: „Przybędą liczne ludy i powiedzą:

Przyjdźcie,wstąpmy na górę Jehowy, do domu Boga Jakuba; a On nas pouczy o swoich drogach, bo chcemy chodzić Jego ścieżkami” (Izajasza2:2, 3).


Dzisiejsza działalność Świadków Jehowy polegająca na informowaniu ludzi o drogach Bożych stanowi spełnienie się tego proroctwa. „(bardzo „ciekawe” stwierdzenie tylko który werset biblijny potwierdza takie rozumowanie po za opinią CK? Niestety żaden ) koniec cytatuSam tak tłumaczyłem wierząc, że jest to spełnienie powyższego proroctwa ale jak udowodnić, że tak jest rzeczywiście. Nie da się! Przecież w/w proroctwo z Izajasza  nie mówi nic o dzisiejszych świadkach Jehowy o Ciele Kierowniczym ani  o rozpowszechnianiu publikacji Towarzystwa Strażnica jako spełniających zadanie informowania innych ludzi o drogach Bożych. Jestem  ciekaw Waszej opinii w tej sprawie.