Posłuszeństwo „niewolnikowi” większe niż Bogu.

   Na ile człowiek od człowieka może oczekiwać podporządkowania drugiemu człowiekowi. Ciało Kierownicze, stanowią tylko ludzie, a jakie oczekiwanie w stosunku do Świadków Jehowy. Zgodnie ze zdaniem CK w ich przypadku nie ma zastosowania „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Nie czytałem nigdy w literaturze Towarzystwa Strażnica że „jeśli wymagali byśmy czegoś, co jest sprzeczne z Biblią, możecie się z tym nie zgodzić” Dlaczego tak nie jest? Wymagają bezwarunkowego posłuszeństwa. Choć można przeczytać, jak sami przyznają, że sam Bóg nie zmusza ludzi do posłuszeństwo w sposób który jest „sprzeczny z ich wewnętrznymi odczuciami bądź pragnieniami” Przyznają że stanowią cześć tzw. „klasy niewolnika” w uproszczeniu „niewolnik”. Czy ktoś słyszał o posłuszeństwie niewolnikowi w mowie potocznej? Kim jest niewolnik niewolnika? Strażnica z 1998 roku str 15,16 akapity 11, 14-17 Cytuję:

11.(…) Jehowa nigdy nie zmusza rozumnych stworzeń, by obrały sposób postępowania sprzeczny z ich wewnętrznymi odczuciami bądź pragnieniami. A ponieważ „Bóg miłuje dawcę rozradowanego”,oczekuje, że ten, kto Mu się oddaje, czyni to chętnie i radośnie,z miłości i z własnej nieprzymuszonej woli (2 Koryntian 9:7).Kierowanie się innymi pobudkami nie cieszy się Jego uznaniem. (…)

14.Żaden człowiek nie jest zupełnie wolny. Każdego z nas ograniczają prawa fizyczne, na przykład prawo powszechnego ciążenia, którego nie można bezkarnie zlekceważyć. Również w sensie duchowym nikt nie cieszy się całkowitą wolnością. Paweł tak to wyjaśnił: „Czy nie wiecie, że jeśli oddajecie siebie komuś jako niewolników, żeby mu być posłuszni, to będąc mu posłuszni jesteście jego niewolnikami: bądź grzechu—ku śmierci, bądź posłuszeństwa — ku prawości?” (Rzymian 6:16).

15. Zwykle ludzie wzdrygają się na myśl o oddaniu się komuś w niewolę. Niemniej w rzeczywistości bardzo często pozwalają sobą manipulować i wpływać na siebie wieloma wyrafinowanymi metodami,toteż nieświadomie robią to, co chcą drudzy. Na przykład świat reklam i przemysł rozrywkowy próbuje narzucić pewne szablony,wyznaczać wzorce, które mają naśladować. Organizacje polityczne i religijne nakłania ją do popierania ich dążeń i celów, często nie podając przekonujących argumentów, lecz odwołując się do poczucia solidarności i lojalności. Skoro Paweł zauważył,iż „jesteśmy niewolnikami tego, komu jesteśmy posłuszni”, każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: „Czyim jestem niewolnikiem? Kto ma największy wpływ na moje decyzje i mój styl życia? Duchowni, przywódcy polityczni, przedstawiciele świata interesów bądź rozrywki? Kogo słucham: Boga czy ludzi?”

16. Chrześcijanie nie uważają, że posłuszeństwo wobec Boga nadmiernie ogranicza ich swobodę. Korzystając z otrzymanej wolności, chętnie podążają śladami swego Wzorodawcy, Jezusa Chrystusa, i dostosowują swe osobiste pragnienia oraz hierarchię wartości do woli Bożej (Jana 5:30; 6:38). Starają się przejawiać„umysł Chrystusowy” i są podporządkowani Jezusowi jako Głowie zboru (1 Koryntian 2:14-16; Kolosan 1:15-18). Przypomina to sytuację kobiety, która poślubia kochanego mężczyznę i chętnie z nim współpracuje. W gruncie rzeczy grono namaszczonych chrześcijan bywa nazywane czystą dziewicą przyrzeczoną w małżeństwo Chrystusowi (2 Koryntian 11:2; Efezjan 5:23, 24; Objawienie 19:7,8).

17.Każdy Świadek Jehowy, mający nadzieję niebiańską czy ziemską, osobiście oddali się Bogu, by spełniać Jego wolę i okazywać Mu posłuszeństwo jako Władcy. Taki oddanie się Bogu jest wyrazem osobiste go postanowienia, że chce się być niewolnikiem Boga, a nie ludzi. Harmonizuje to z radą apostoła Pawła: „Zostaliście kupieni za określoną cenę; przestańcie się stawać niewolnikami ludzi” (1 Koryntian 7:23).” Koniec cytatu

Czy można być posłuszny „niewolnikowi”? Czy rozsądny to wymóg ? Czy niewolnik nie ma swego pana i jemu trzeba być posłusznym a pan jest życzliwie ustosunkowany do ludzi i oczekuje mądrego podporządkowania, ze świadomością, że jest ono dobre dla podporządkowanych? Izajasza 48:17 „(…) Ja, Pan, Twój Bóg uczę cię tego co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą którą masz iść.” A jakie są rezultaty dla Ciebie podporządkowania CK?

Pomyśl?

Oto język „miłości” jaki śj mają do swoich byłych współbraci, kliknij  tu 

Świadek Jehowy a Ciało Kierownicze

  W Biblii nie występuje zwrot Ciało Kierownicze, a dla potrzeb tegoż Ciała Kierowniczego trzeba rozumiem jakoś uzasadnić w oparciu o Biblię potrzebę istnienia CK. Następnie kiedy, w jakiś sposób udałoby by się  to zrobić, wówczas trzeba uzasadnić każdemu Świadkowi Jehowy bezwzględną potrzebę podporządkowania, w imię porządku teokratycznego, wspólnego dobra o które dba CK a przy tym łącząc ,to z uznawaniem ewentualnie przez boga takiego postanowienia. Jak się uda to uświadomić członkowi organizacji, na Biblii lub zaszczepić do umysłu, że uznawanie CK przez niego jest warunkiem błogosławieństwa jemu i całemu ludowi bożemu, (czytaj Świadkom Jehowy) jest dobrze. Taki moim zdaniem jest przyjęty punkt widzenia CK , i   między innymi przedstawiony w poniższym artykule. Jak to uzasadnia Strażnica z 15 marca 1998 roku na str. 20-22 akapity8-15, cytuję:


Odpowiedzialni

przed Ciałem Kierowniczym?


8 Biblia wyraźnie ukazuje, iż prawdziwi chrześcijanie nie służą Bogu pod przymusem. Czytamy w niej: Jehowa zaś jest Duchem a gdzie duch Jehowy, tam wolność” (u Jehowy wolność a u CK nie ) (2 Koryntian 3:17). Ale jak to pogodzić z istnieniem „niewolnika wiernego i roztropnego” oraz jego Ciała Kierowniczego? (Mateusza 24:45-47).

9 Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy pamiętać o biblijnej zasadzie zwierzchnictwa (1 Koryntian 11:3). W Liście do Efezjan5:21-24 Chrystus został nazwany „głową zboru” — tym, któremu „zbór jest podporządkowany”. Świadkowie Jehowy rozumieją, iż niewolnik wierny i roztropny składa się z duchowych braci Jezusa (Hebrajczyków 2:10-13). Klasa wiernego niewolnika otrzymała zadanie dostarczania ludowi Bożemu pokarmu duchowego „we właściwym czasie”. W dzisiejszych dniach końca Chrystus ustanowił ją „nad całym swoim mieniem”. (?) Ze względu na swą rolę zasługuje ona na szacunek każdego, (?) kto podaje (jest, czy się podaje i dlaczego nie za śj?) się za chrześcijanina.

10 Zasada zwierzchnictwa pomaga zachować jedność i przyczynia się do tego, że „wszystko odbywa się przyzwoicie i w sposób uporządkowany” (1 Koryntian 14:40). W tym celu w I wieku spośród klasy niewolnika wiernego i roztropnego została wybrana (nie czytałem nigdy jak wybrana? czy było jakieś walne zgromadzenie czy jeszcze inaczej?) pewna liczba chrześcijan namaszczonych duchem (dlaczego chrześcijan nie śj?), którzy mieli reprezentować całą grupę. Późniejsze wydarzenia potwierdziły, że nadzór sprawowany przez tamto ciało kierownicze w I stuleciu spotkał się z uznaniem i błogosławieństwem Jehowy.Pierwsi chrześcijanie chętnie uznali to postanowienie. Z radością i wdzięcznością przyjęli osiągnięte dzięki niemu wspaniałe rezultaty (Dzieje 15:1-32).

11 Postanowienie to do dziś nie utraciło swej wartości. (na jakiej wartości brak konkretów? jeśli boże to dlaczego miałoby tracić?) Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4). Wzorem pierwszych chrześcijan Świadkowie chętnie przyjmują od tych dojrzałych braci oparte na Biblii wskazówki w sprawach wielbienia. Chociaż członkowie Ciała Kierowniczego — jak wszyscy chrześcijanie — są sługami Jehowy i Chrystusa, Biblia zaleca nam: „Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę” (Hebrajczyków 13:17).

12 Czy ze względu na nadzorczą funkcję, jaką Pismo Święte (Pismo Święte czy Bóg a jeśli nie Bóg to dlaczego?) wyznacza Ciału Kierowniczemu, każdy Świadek Jehowy musi przed nim zdawać sprawę ze swych czynów? Bynajmniej. (dlaczego nie ma tak lub nie tylko bynajmniej?) Wynika to ze słów skierowanych przez Pawła do chrześcijan w Rzymie: „Dlaczego osądzasz swego brata? Albo też dlaczego patrzysz z góry na swego brata? Albowiem wszyscy staniemy przed tronem sędziowskim Boga (…)Każdy z nas sam za siebie zda sprawę Bogu (czyli CK za Niego nie będzie odpowiadać, to dlaczego oczekuje podporządkowania?)(14:10-12).

13.Czyż jednak poszczególni Świadkowie nie są proszeni (proszeni?) o składanie sprawozdań z działalności głoszenia? To prawda, ale cel takiego postanowienia został dokładnie wyjaśniony w podręczniku przeznaczonym dla głosicieli, w którym czytamy:„Pierwsi naśladowcy Jezusa Chrystusa byli ciekawi sprawozdań z rozwoju działalności kaznodziejskiej (Marka 6:30). W miarę pomyślnego rozwoju tej działalności do sprawozdań statystycznych dołączono opisy niecodziennych przeżyć głosicieli dobrej nowiny.(…) (Dzieje 2:5-11, 41, 47; 6:7; 1:15; 4:4) (…) Jakże zachwycające musiały być dla wiernych współpracowników chrześcijańskich informacje o tym, czego dokonano! (…) Podobnie nowożytna organizacja Jehowy dokłada starań, żeby prowadzić dokładne zapiski z działalności zapowiedzianej w Mateusza 24:14”.(pytanie dotyczy sprawozdań a później przejście do opisów aby nimi uzasadnić potrzebę sprawozdań)

14. Postanowienie co funkcjonowania Ciała Kierowniczego świadczy o miłości, a poszczególni członkowie tego grona dają przykład wiary godny naśladowania (Fiłipian 3:17; Hebrajczyków 13:7). Ponieważ ściśle wzorują się na Chrystusie, mogą powtórzyć za Pawłem: „Nie jakobyśmy byli panami waszej wiary, lecz jesteśmy współpracownikami ku waszej radości, bo stoicie właśnie dzięki swej wierze” (2 Koryntian 1:24). Ciało Kierownicze obserwuje tendencje zarysowujące się w świecie (czy Duch ma prowadzić?czy obserwują?) ,a następnie zwraca uwagę na korzyści płynące z wprowadzania w czyn rad Pisma Świętego, podaje wskazówki co do stosowania biblijnych praw i zasad, ostrzega przed ukrytymi niebezpieczeństwami (?) oraz udziela „współpracownikom” potrzebnych zachęt. W ten sposób wywiązuje się z obowiązków chrześcijańskiego szafarza, pomaga braciom zachowywać radość i buduje ich wiarę (mają szukać wiary czy CK zbuduje?) , dzięki czemu niezachwianie trwają (1 Koryntian 4:1, 2; Tytusa 1:7-9).

15 Świadek podejmuje decyzje na podstawie biblijnych rad udzielanych przez Ciało Kierownicze, robi to z własne woli, ponieważ osobiście studiując Pismo Święte, przekonał się o ich słuszności. Każdy Świadek stosuje zdrowe, biblijne rady od Ciała Kierowniczego pobudzany Słowem samego Boga, dobrze zdając sobie sprawę, że podjęte decyzje wpłyną na jego osobistą więź z Bogiem, (?) któremu się oddał (1 Tesaloniczan 2:13). koniec cytatu

W treści artykułu widać jak CK próbuje, sugerować że to postanowienie jest dobre, korzystne i pożyteczne, unikając jednocześnie postawienia sprawy tak, jest to postanowienie samego Boga, ponieważ w Biblii napisane jest tak a tak. Warto też zwrócić uwagę, że wnioski o trafności tego postanowienia pochodzą od samych członków organizacji jak zauważa CK, jak napisano w 15 akapicie: Świadek podejmuje decyzje na podstawie biblijnych rad udzielanych przez Ciało Kierownicze, robi to z własne woli, (więc nie wypada ci się z tym nie zgadzać czytelniku)

Dlaczego tak to jest pisane? Co wspólnego z podporządkowaniem się Bogu, ma uznawanie roli CK?

Co tym myślisz?

Szukanie prawdziwej wiary wg CK

 

    Teraz przykład jak można pisać w sposób który może trafiać do słuchacza, poszukującego drogi do Boga. Oto jak CK radzi poszukiwać prawdziwej wiary nie mylić z religią, którą ktoś wyznaje. Wiara wg CK to jest „wewnętrzne przekonanie o słuszności tego czego się człowiek trzyma”. Z tego artykułu ma wynikać taki wniosek że szukasz w Biblii, a znajdujesz w organizacji Jehowy i do niej się przyłączasz, bo organizacja Ci w tym pomogła – choć tego nie ma powiedziane wprost. A jeśli nie szukasz w niej, tzn że nie chcesz szukać prawdziwej wiary. A dlaczego bo Ci nie pasuje? A więc dla śj jeśli inni nie chcą ich słuchać tzn że nie chcą postępować po Bożemu.

Rok 1984 str 5 w STRAŻNICY nr 23

„Czy rzeczywiście szukasz prawdziwej wiary?

CZY RZECZYWIŚCIE szukasz, czytelniku, prawdy I czy chcesz jej dociec? Zapewne odpowiesz: oczywiście!

Tymczasem dużo ludzi wcale nie szuka prawdy. W gruncie rzeczy chyba nawet nie chcą wierzyć. Dlaczego ktoś miałby nie chcieć wierzyć w istnienie Boga oraz w to, że Biblia razem z zawartymi w niej obietnicami wspaniałej przyszłości jest Jego cudownym Słowem?

Uznanie tych faktów mogłoby dla niejednej osoby oznaczać konieczność dokonania zmiany stylu życia. A ponieważ nie chcą się dostosować do wymagań Bożych, więc wynajdują różne wątpliwości i zarzuty, usiłując przekonać siebie, że Biblia jest nieprawdziwa.

Mogą tak myśleć nawet niektórzy członkowie zboru chrześcijańskiego. Prawda im się podoba, ale po cichu w dalszym ciągu praktykuję coś, o czym dobrze wiedzą, że Słowo Boże tego zabrania. Ociągają się więc albo powoli się odsuwają. W Biblii czytamy: „Pewne osoby przez odtrącenie sumienia stały się rozbitkami w wierze” (1 Tym.1:19)

Kiedy na ziemi przebywał Jezus Chrystus, wielu ludzi prawda irytowała. Chcąc robić po swojemu, odrzucali wyraźne dowody. (…) Jeżeli szukasz prawdy i chcesz chodzić drogą Bożą, kierując się w życiu Jego Słowem, to znajdziesz prawdziwą wiarę. Jezus powiedział:

Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, gdyż będą nasyceni”.„,Znam swoje owce, a owce zna ją mnie”. ‚„Owce moje słuchają mego głosu i znam je, a one idą za mną”. „Każdy, kto jest po stronie prawdy, słucha mego głosu” (Mat. 5:6; Jana 10:14,27;18:37).

Wiara jest owocem wydawanym pod wpływem świętego ducha Bożego (Gal.5:22,23). (…) Bóg Wie, czy szukasz prawdy i sprawiedliwości. i czy chcesz postępować według Jego słusznych zasad. Jeżeli przybliżasz się do Boga, to i On przybliży się do ciebie (Jak. 4:8).

Czy jesteś takim człowiekiem? Czy rzeczywiście szukasz prawdziwej wiary? Czy słuchasz nauki Ojca i czy skupiasz na niej swój umysł?Czy ją chłoniesz I przyjmujesz? I czy doprowadzasz wszystko do porządku, aby dostosować swoje życie do sprawiedliwych dróg Bożych? (…) Naukę Ojca niebiańskiego można znaleźć w niezrównanej Księdze. Zastanówmy się teraz nad jej wartością oraz nad tym, jak może wpłynąć na naszą wiarę.” koniec cytatu

Treść sugeruje że szukasz prawdziwej wiary, nie powiedziane wprost ale gdzie u nas i my Ci pomożemy. Ufny pokorny człowiek jest usatysfakcjonowany, znalazłem myśli… Jak jest naprawdę?  Po jakimś czasie ma wątpliwości a tu nie wolno mu  już ich mieć a wcześniej nie pytał, bo uważał za oczywiste z taką pewnością mówią, Teraz przecież ma wierzyć, w to co podaje CK a nie Biblia. On nie może interpretować Biblii. Ma poczucie winy ,jak nie do końca wierzy a wydaje mu się, że inni mają wiarę a on nie, czyli jest gorszy. Milczy itd…

Jak zdaniem CK tłumaczyć czym jest Królestwo Boże.


  

  Wg Ciała Kierowniczego Królestwo Boże to rząd złożony z Jezusa i 144 000 wybranych, powołanych ziemi ludzi jak np. powiedziano w książce „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” na str 135 „Jak się już dowiedzieliśmy z jednego z poprzednich rozdziałów, w tym królestwie będzie panować z Chrystusem 144 000 osób wybranych spośród rodzaju ludzkiego.”

Zobaczmy czy jednak CK w książce „Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej”na str. zaleca tak mówić? A jeśli nie, to jak mają mówić i dlaczego ŚJ ludziom podczas rozmów na temat „Czym jest Królestwo Boże?” /tytuł mój w książce nie ma takiego/ str 180 i 181

Orędzie,które musimy rozgłaszać


Przeobrazi wtedy ziemię w raj zamieszkany przez ludzi miłujących Boga i bliźnich. Właśnie o tych widokach na przyszłość mówimy,obwieszczając „dobrą nowinę o królestwie”. Z całkowitym przekonaniem głosimy też, że Jehowa powierzył pełnię władzy swemu Synowi. (…) Wyjaśniaj, czym jest Królestwo. (….) szybko powinniśmy dawać do zrozumienia, że nasze orędzie dotyczy Królestwa Bożego.

Ważnym aspektem tej działalności jest powoływanie się na wersety mówiące o Królestwie. Kiedy o nim wspominasz, upewnij się, czy twoi rozmówcy rozumieją, czym ono jest. (właśnie czym?)  Samo stwierdzenie, że Królestwo Boże to rząd, może nie wystarczyć. Niejednemu trudno jest uznać istnienie rządu, którego nie da się zobaczyć. (ciekawe lepiej nie mówić, że to rząd) Możesz to wyjaśnić na różne sposoby. Na przykład siła ciężkości jest niewidzialna, ale wywiera potężny wpływ na nasze życie. Chociaż więc nie widzimy Tego, który ustanowił prawo powszechnego ciążenia, nie wątpimy, iż dysponuje On potężną mocą. Biblia nazywa Go „Królem Wieczności” (1 Tym. 1:17). Mógłbyś też nadmienić, że wielu mieszkańców dużego kraju nigdy nie było w stolicy ani nie widziało osobiście głowy państwa. Wiedzą o nich z serwisów informacyjnych. Podobnie Biblia, wydana w przeszło 2200 językach, dostarcza wiadomości o Królestwie Bożym; podaje między innymi,komu powierzono władzę i czym ten rząd się zajmuje. Również Strażnica, czasopismo o rekordowej liczbie wersji językowych, poświęcona jest „zwiastowaniu Królestwa Jehowy”, jak to zaznaczono na jej stronie tytułowej.

Aby pomóc ludziom zrozumieć, czym jest Królestwo, wspominaj O tym, czego zapewne oczekują od dobrego rządu. Może to być wyrugowanie przestępczości, równe traktowanie wszystkich grup etnicznych, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, pokoju, opieki zdrowotnej lub dostępu do oświaty. Wykazuj, że te i wszelkie inne szlachetne pragnienia człowieka zostaną w pełni zaspokojone jedynie za pośrednictwem Królestwa Bożego (Ps.145:16). (jak będziesz mówił dużo jak dobry to rząd, rozmówca zapomni aby dociekać co to za rząd? pomysłowo)

(…)

Podkreślaj, że Królestwo Boże panuje z nieba już teraz. Pamiętaj jednak, że większość ludzi nie dostrzega wokół siebie niczego, co ich zdaniem mogłoby to potwierdzać. Dlatego gdy z kimś rozmawiasz, spytaj, czy wie, o jakich dowodach swego panowania mówił sam Jezus Chrystus. (stałe podkreślaj, bo są dowody na to, że Jezus rządzi   a 144 000 niech będzie  w cieniu,  bo nie ma oczywistych dowodów na rządzenie 144 000 z Jezusem)

Chcąc przedstawić dowody konkretnych działań Królestwa Bożego, przeczytaj Ewangelię według Mateusza 24:14 Opowiedz o realizowanym obecnie ogólnoświatowym programie kształcenia biblijnego (Izaj. 54:13). Wyjaśnij, że Świadkowie Jehowy korzystają z różnych bezpłatnych form szkolenia opartego na Piśmie Świętym. Poinformuj, iż nie tylko głosimy od domu do domu, ale też proponujemy poszczególnym osobom oraz całym rodzinom nieodpłatne kursy biblijne, które odbywa ją się w przeszło 230 krajach w mieszkaniach prywatnych. Jaki rząd ludzki jest w stanie zapewnić tak rozległy program kształcenia nie tylko swym poddanym lecz mieszkańcom całej Ziemi? Zapraszaj rozmówców do Sali Królestwa oraz na zgromadzenia obwodowe i okręgowe Świadków Jehowy, aby naocznie się przekonali, jak takie pouczenia wpływają na życie ludzi (…)”(wpływają a jak?)


Zobaczmy koncentrować raczej jak ten rząd rządzi , lub co zrobi, niż kim jest i jak go widać. A przecież Królestwo Boże jak sama nazwa wskazuje powinno być widoczne, realne i nie powinno być potrzeba szczególnych zabiegów aby to wyjaśnić. Wniosek jest moim zdaniem jeden, nie ma w nim 144 000 i to jest problem. I jeszcze nie jest rządem a Królestwem.  Co myślisz?