Oszustwa CK na temat byłych Świadków Jehowy

  

  Co jakiś czas Ciało Kierownicze ostrzega przed wykluczonymi lub odłączonymi, aby „bracia” członkowie organizacji nie utrzymywali z nimi kontaktu przedstawiając w/w, jako nieprawdopodobnie wielkie zagrożenie ich wiary. Powołując się przy tym na Biblię jakoby ona o takich ludziach cokolwiek mówiła.Czy kłamstwo tzw. „odstępców” jest „mocniejsze”od prawdy głoszonej przez CK? Oto cytat ze strażnicy:
„14.Jak nakazuje Słowo Boże, osoby trwające w grzechu należy usuwać ze zboru (odczytaj 1 Koryntian 5:9-13).

Jest to konieczne co najmniej z trzech powodów:


  1. abyimię Jehowy nie było hańbione,

  2. abyochronić zbór przed skalaniem i

  3. abyw miarę możliwości pomóc grzesznikowi dojść do skruchy.


15.Czy na tych, którzy zeszli na ścieżkę niegodziwości, patrzymy podobnie jak Jezus? Musimy poważnie przemyśleć pytania: „Czy rozmyślnie utrzymywałbym częste kontakty z kimś, kto został wykluczony ze zboru lub się od niego odłączył? A jak bym postępował, gdyby chodziło o bliskiego krewnego, który ze mną nie mieszka?”. Taka sytuacja może być prawdziwą próbą naszego umiłowania prawości oraz lojalności wobec Boga.


16.Rozważmy przeżycie pewnej chrześcijanki mającej dorosłego syna.Dawniej służył on Jehowie, jednak w późniejszym okresie życia obrał drogę bezprawia. Z tego powodu został wykluczony ze zboru. Chrześcijanka tak kochała Jehowę, ale kochała również swego syna. Było jej bardzo ciężko respektować biblijny nakaz, by się z nim nie zadawać.


17.Jakiej rady udzieliłbyś tej siostrze? Dzięki pomocy jednego ze starszych uświadomiła sobie, że Jehowa rozumie jej ból. Ów brat zachęcił ją do zastanowienia się, jak dotkliwie cierpiał Jehowa,gdy niektórzy z Jego anielskich synów się zbuntowali. Starszy ten uświadomił jej, że choć Jehowa wie, jak bolesne są takie sytuacje, to jednak wymaga, by zatwardziali grzesznicy byli wykluczani. Siostra wzięła sobie do serca te przypomnienia i lojalnie poparła postanowienie o wykluczeniu. Taka lojalność raduje serce Jehowy (Prz. 27:11).

18.Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji, nigdy nie zapominaj, że Jehowa ci współczuje. Zrywając kontakt z osobą wykluczoną albo kimś,kto sam się odłączył od zboru, pokazujesz, że nienawidzisz postaw i czynów które do tego doprowadziły. Ale dowodzisz również miłości do grzesznika, gdyż jesteś gotów zrobić to, co dla niego najlepsze.Twoja lojalna postawa względemBoga zwiększa prawdopodobieństwo (proszę rachunek prawdopodobieństwa zamiast zaufania do Boga), że osoba ta okaże skruchę i wróci do Jehowy.

19.„Pewna siostra, która została usunięta ze zboru, a później do niego powróciła, napisała: „Niezmiernie się cieszę, iż Jehowa tak miłuje swój lud, że czuwa nad utrzymaniem swej organizacji wstanie czystym. Co dla postronnych może się wydawać bezwzględne,nie tylko jest konieczne, ale świadczy o miłości”. Jak sądzisz,czy doszłaby do takich wniosków, gdyby członkowie zboru— w

tym jej rodzina—utrzymywali z nią regularny kontakt w okresie jej wykluczenia? Respektując oparte na Biblii postanowienie co do wykluczonych, dowodzimy, że miłujemy prawości uznajemy Boże prawo do ustalania mierników postępowania.

Miejcie w nienawiści zło”

20. Apostoł Piotr ostrzegł: „,Zachowujcie trzeźwość umysłu, bądźcie czujni”. Dlaczego udzielił takiej rady? Ponieważ nasz„wróg,Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć”(1 Piotra 5:8). Czy dasz się pożreć? Wiele zależy od tego, jak bardzo znienawidzisz bezprawie.

21.Rozbudzenie nienawiści do tego, co złe, nie jest łatwe. Urodziliśmy się grzeszni i żyjemy w świecie,który hołduje cielesnym pragnieniom (1Jana2:15-17).(…) STRAŻNICA•15LUTEGO 2O11 str 31,32

1.„Kwestię tę szczegółowo omówiono w Strażnicy numer 23 z 1981 roku,strony12-18.

2.Zobacz również Strażnicę z15stycznia 2007 roku, strony 27-2O.

Oszustwem jest zastosowanie1Koryntian

5:9-13

1. w stosunku do wykluczonych a tym bardziej tych którzy się odłączyli a prowadzą się moralnie.Wyraźnie jest mowa o osobach które są członkami zboru (zwany bratem) a postępują wbrew wymaganiom prawa Bożego. Są osoby latami które prowadzą się niemoralnie, posługują się „wulgarną mową” lub czynią inne rzeczy naganne i jeśli nie zostały wykluczone „wszystko jest w porządku”. 

2.nie ma w wymienionym wersecie mowy o ludziach, których pozbawił społeczności z „braćmi” jakiś komitet sądowniczy.

3.mowa jest o osobach które są w zborze a uchodzą za „wiernych”braci i wymieniono konkretne czyny jakich się dopuszczają: tak napisano w/w wersecie: (9)”Napisałem wam w liście, żebyście przestali się zadawać z rozpustnikami, (10) nie mając na myśli ogólnie rozpustników tego świata albo chciwców i zdzierców lub bałwochwalców. W przeciwnym razie musielibyście po prostu opuścić świat. (11) Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem albo chciwcem,albo bałwochwalcą albo człowiekiem Rzucającym obelgi,albo pijakiem, albo zdziercą – żebyście z takim nawet nie jadali.(12) Bo cóż mi do sądzenia tych na zewnątrz? Czy nie wy sądzicie tych wewnątrz, (13) podczas gdy tych na zewnątrz sądzi Bóg?”Usuńcie niegodziwego spośród siebie”. a stronić od nich mają „bracia”wg osobistej decyzji a nie komitetu sądowniczego.

4.niedopuszczalna jest anonimowość czynów, za które się bezprawnie wyklucza, co nie przeszkadza przedstawianiu ich jednocześnie jako „złych. Czyż nie byłaby pouczająca i ostrzegawcza informacja jakiego czynu dokonał wykluczony?

5.również Biblia oddziela sferę osobistego kontaktu z każdym człowiekiem również z tzw. „odstępcą”od przyjaźni.

Co o tym myślisz?


Jehowa Bóg ufa CK a ty?

     

   

    Czy Bóg może ufać człowiekowi? Czy to jest  stosowne pytanie? Nie. Dlaczego takie zaufanie byłoby potrzebne? Okazuje się, że są ludzie którym Jehowa Bóg  ufa, oczywiście zdaniem wydawcy strażnicy.  Wersetu w Biblii który by o takich osobach mówił nie znalazłem. Absurdalne może się wydawać a jednak. Dla podkreślenia swojej roli, do tego posuwa się Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Proszę przeczytać uważnie poniższy tekst ze strażnicy. Właściwie dotyczy on zaufania każdego ze Świadków Jehowy do Jehowy, ale takie ukierunkowanie członków organizacji, mogłoby mieć swoje negatywne skutki dla CK. Jak z tego wybrnąć ? Odwróćmy punkt widzenia. Jak udowodnisz, że ufasz Bogu? Strażnica z 1 Marca 2003 roku str. 17 akapity 16,17 cytuję:

Co to znaczy ufać Jehowie?

16. Zaufanie do Jehowy nie sprowadza się do deklaracji słownych. Jest przymiotem serca I uzewnętrznia się uczynkami. Jeżeli ufamy Jehowie, to całkowicie zaufamy też Jego Słowu, Biblii. Będziemy codziennie je czytać, rozmyślać nad nim i kierować się nim w życiu (Psalm 119:105). Zaufanie do Jehowy wymaga też ufania w potęgę ducha świętego. Z jego pomocą możemy wydawać owoce podobające się Jehowie i wyzbyć się mocno zakorzenionych złych nawyków (1 Koryntian 6:11; Galatów 5:22-24). Dzięki duchowi świętemu, wielu zdołało się wyrwać z nałogu palenia lub narkomanii. Inni zaś porzucili niemoralny tryb życia. A zatem jeśli ufamy Jehowie, to polegamy na sile od Niego, a nie na sobie (Efezjan3:14-18).

17. Ponadto ufanie Jehowie oznacza, że darzymy zaufaniem tych, którym On ufa. (czytaj ufa CK, co potwierdza następne zdanie) Na przykład Jehowa zadbał o to, by o ziemskie sprawy Jego Królestwa troszczył się „niewolnik wierny i roztropny” (czyli CK) (Mateusza24:45-47). Ponieważ ufamy temu postanowieniu Bożemu, nie lekceważymy go ani nie próbujemy działać niezależnie. Poza tym w miejscowym zborze usługują starsi, którzy zgodnie ze słowami apostoła Pawła zostali zamianowani przez ducha świętego (Dzieje20:28). Współpracując z gronem starszych, również pokazujemy, że ufamy Jehowie.  Hebr 13:17” koniec cytatu

Proszę ufamy Bogu ufając tym którym On ufa. Czyli „niewolnikowi” a więc CK. Klasie niewolnika można w pełni zaufaćz wielu powodów. Przede wszystkim Jezus ustanowił go nad całym swoim cennym „mieniem”. Wyraźnie z tego wynika, że darzy go bezgranicznym zaufaniem– cytat z książki „Zorganizowani” str 18. Po co tak pisać? Ma to cel. Człowiek w sposób naturalny ufa Bogu. Wówczas ufa CK, przecież Bóg im ufa, to „ja miałbym nie ufać” Przecież nie mogę. To jest nadużycie, używanie „presji psychicznej” w samolubnym celu.  Wymuszenia posłuszeństwa, nawet wtedy kiedy, jest sprzeczność z tym co twierdzi CK a Biblią. Zaufaj CK i bądź posłuszny. Wiem coś o tym. W innym zdaniu napisano: „Współpracując z gronem starszych, również pokazujemy, że ufamy Jehowie” To zdanie przyjemnie łechce ludzką próżność starszego, bo tu jest mowa o współpracy bezwarunkowej. Skwapliwie jest to wykorzystywane. Prawda jest taka „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” i o tym należy pamiętać. Niezależnie o kim z ludzi mówimy, tu nie ma wyjątku.

Czy uważasz inaczej?

CK reprezentujące „wiernego i roztropnego niewolnika” o „roztropności”

   Ciało Kierownicze Świadków Jehowy utrzymuje, że stanowi część „niewolnika wiernego i roztropnego” i go reprezentuje tu na ziemi organizując i przewodząc działalności Świadków Jehowy na ziemi. Książka „Zorganizowani do spełniania woli Jehowy” str.17,18 zawiera takie informacje „Niewolnik wierny i roztropny dba o zachowanie jedności i podejmuje działania organizacyjne (…) Dlatego w I wieku spośród klasy „wiernego i roztropnego niewolnika”  została wybrana pewna liczba chrześcijan namaszczonych duchem, którzy mieli reprezentować całe to grono. (….) na str 18 w akapicie 2 „Podobnie jak w to było I wieku, tak i dziś” napisano również, że wchodzący w skład ciała kierowniczego: nadzorują działalność kaznodziejską, publikują materiały do studium Biblii poniżej jeden z nich na temat roztropności i warto zwrócić szczególną uwagę jak ta interpretacja ma się do samego i przecież wiernego roztropnego niewolnika” (…) Ciało Kierownicze składa się z niedoskonałych ludzi. (…) Okoliczność,że obecnie Jehowa za pośrednictwem takich osób kieruje dziełem głoszenia i czynienia uczniów, nie osłabia naszego zaufania do Jego organizacji. Przeciwnie, jeszcze je umacnia, ponieważ wiemy, że bez wsparcia Jehowy Ciało Kierownicze nigdy by tyle nie zdziałało.” (ciekawe czy wg wydawcy to Jego organizacja, skoro Bóg ma tylko wspierać CK? kursywą-dopiski moje)

Cytat ze STRAŻNICY • 15 LIPCA 2004 str 27- 29 poniżej:

Każdy roztropny będzie działał z wiedzą”

(…)Jeżeli kierujemy się radami biblijnymi, nie tylko ulepszamy jakość swego życia, ale też potrafimy unikać niebezpiecznych sideł. Jakże ważne jest więc zdobywanie wiedzy z Pisma Świętego oraz stosowanie jej w praktyce! Księga Przysłów 13:15-25 zawiera rady, dzięki którym możemy „działać z wiedzą” i w rezultacie cieszyć się lepszym, dłuższym życiem.” (…) Wspomina też, dlaczego człowiek mądry stara się pozostawić swym dzieciom jakąś spuściznę i karci je w duchu miłości.

Dobra wnikliwość daje łaskę”, mówi Salomon, „lecz droga postępujących zdradziecko jest wyboista” (Przysłów 13:15). Jak informuje pewien komentarz biblijny, hebrajskie wyrażenie oznaczające „dobrą wnikliwość”, czyli dobre zrozumienie, „opisuje roztropność, trzeźwy osąd i mądre opinie”. Człowiek o takich zaletach z łatwością zjednuje sobie przychylność drugich.

(…)Według pewnego uczonego użyty tu wyraz oznacza, że ta droga jest „mocna,utwardzona, i wskazuje na bezduszne zachowanie niegodziwców. (…) Człowiek twardo obstający przy niegodziwym postępowaniu, ktoś bezduszny i obojętny na mądre wskazówki, znajduje się na drodze wiodącej ku ruinie”. Salomon kontynuuje: „Każdy roztropny będzie działał z wiedzą, lecz głupiec będzie krzewił głupotę” (Przysłów 13:16). Roztropność połączono tutaj z wiedzą. Człowiek rozsądny pomyśli, zanim coś zrobi. W razie niesłusznej krytyki lub nawet zniewagi trzyma swój język w ryzach. Ponieważ modli się do Boga o pomoc w wydawaniu owoców ducha świętego, nie daje się sprowokować do gniewu (Galatów 5:22, 23). Nie straci panowania nad sobą z powodu czyjegoś postępowania lub w wyniku powstałej sytuacji. Zachowa spokój i będzie unikał niepotrzebnych konfliktów, w które często się wdają ludzie skłonni do obrazy.

Człowiek roztropny korzysta też ze swej wiedzy przy podejmowaniu decyzji.Wie, że właściwe postępowanie rzadko jest efektem snucia domysłów, działania pod wpływem emocji (…). Dlatego poświęca czas, by zastanowić się nad zaistniałą sytuacją. Zbiera wszystkie fakty i rozważa możliwe opcje. Następnie sięga po Pismo Święte i sprawdza, które prawa lub zasady biblijne znajdują tu zastosowanie. Ścieżka życiowa takiej osoby pozostaje prosta (Przysłów 3:5, 6).

Człowiek roztropny trzyma język w ryzach, gdy jest niesłusznie krytykowany /czy CK trzyma język na wodzy kiedy jest krytykowane/ -NIE

(…)Podkreślono tutaj przymioty, jakimi się odznacza wysłannik. Co się staje jeśli człowiek taki niegodziwie zmieni lub zniekształci przekazywaną wiadomość. Człowiek roztropny trzyma język w ryzach, gdy jest niesłusznie krytykowany zmieni lub zniekształci przekazywaną wiadomość? Czy nie spotka go za to kara? (…) koniec cytatu

A więc dzięki roztropności lub przejawia się roztropność:ulepszamy jakość życia, mamy „dobrą wnikliwość”,nie daje się sprowokować do gniewu, widoczny jest u roztropnego: trzeźwy osąd i mądre opinie, nie będzie krzewił głupoty i zastanawia się nad sytuacją zbiera fakty i rozważa możliwe opcje i sięgając po Pismo Święte podejmuje decyzje. Ścieżka takiej osoby jest prosta. Tak można by pokrótce streścić to co napisano w strażnicy.

Powstaje pytanie czy Ciało Kierownicze tak czyni jak uczy innych? Czy nie jest skłonne do obrazy? Czy nie traci panowania nad sobą?

Weźmy pod uwagę konsekwencje podawanych informacji, jeśli chodzi o decyzje życiowe czytelników w oparciu o tzw. „pokarm duchowy” jak też ich samopoczucie po zastosowaniu tychże rad i innych „niewolnika”

A poza tym: np. czy rozważanie możliwych opcji, to jest poddawanie się kierownictwu bożemu?

Ja kto się ma do rady z Przypowieści 3:5-8 „(5)Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. (6) Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki. (7) Nie stawaj się mądry we własnych oczach. Bój się Jehowy i odwracaj się od złego. (8) Niech to się stanie uzdrowieniem dla twego pępka i pokrzepieniem dla twoich kości.”

Czy niestabilność zrozumienia Biblii u CK i ciągłe zmiany w „pokarmie” nie dowodzą chodzenia własnymi drogami?

Co myślisz o roztropności „niewolnika”?