Świadkowie Jehowy a organizacja. cz. I

 W Biblii nie ma słowa ORGANIZACJA. Natomiast życie Świadków Jehowy koncentruje się wokół organizacji. Proszę przeczytać w jaki sposób WTS próbuje uzasadnić, że w rzeczywistości Bóg, chociaż jest Ojcem, to jednak zdaniem WTS ma organizację. A przecież pomyślmy jak samo słowo Ojciec wskazuje, miałby mieć organizację zamiast rodziny? Po co mówić o istnieniu organizacji bożej? To całkowity absurd. Jaki cel ma  wydawca?  Zobacz TU.  Oto jak za wszelką cenę w książce „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” wydawca usiłuje przekonać o istnieniu ORGANIZACJI BOŻEJ „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”  – Ciekawe dlaczego Pism a nie Pisma Świętego lub Biblii? Poniższy cytat pochodzi z wymienionej powyżej książki ze stron 223-227:

Organizacja

Definicja: Związek albo stowarzyszenie ludzi którzy zespalają wysiłki w celu prowadzenia jakiejś działalności lub w dążeniu do jakiegoś celu. Członkowie organizacji stanowią jedno w świetle przepisów administracyjnych, norm prawnych oraz stawianych wymagań. Oddani Bogu i ochrzczeni Świadkowie przyłączają się do organizacji Jehowy z własnego wyboru; nie należą do niej od urodzenia ani w następstwie jakiegoś przymusu. Do ziemskiej organizacji Bożej przyciągnęły ich jej nauki i postępowanie oraz pragnienie uczestniczenia w podjętej przez nią działalności

Czy Jehowa rzeczywiście ma na ziemi organizację? Zobacz tu

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, rozważmy następujące zagadnienia:

Czy aniołowie …są zorganizowani?

Dan.7:9, 10 (BT): „Patrzałem, aż postawiono trony.

a Przedwieczny zajął miejsce. …..Tysiąc tysięcy

służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim.….”.

Ps.103:20, 21 (Bp): „Błogosławcie Jahwe, aniołowie … pełnicie rozkazy, …. wszystkie  Jego zastępy, ….. („Zastęp” to zorganizowana grupa).

Jak w przeszłości Bóg przekazywał polecenia swym sługom na ziemi?

Dopóki było niewielu chwalców Jehowy, dawał wskazówki głowom rodzin, takim jak Noe i Abraham, (1 Mojż. 7:1, 7:

12:1-5). Gdy Jehowa wyzwalał Izraelitów z Egiptu, dawał im polecenia przez Mojżesza (2 Mojż. 3:10). …. Bóg zorganizował swój lud w naród i nadał mu prawa i przepisy dotyczące wielbienia oraz stosunków międzyludzkich (2 Mojż. 24:12). Ustanowił kapłanów,…… a niekiedy posyłał proroków, żeby w razie potrzeby napominali i ostrzegali lud (5 Mojż. 33:8, 10; Jer. 7:24, 25). Chociaż więc Jehowa wysłuchiwał modlitwy poszczególnych czcicieli, to jednak wskazówek udzielał im poprzez organizację.

Kiedy nadeszła pora, (…) Jehowa za pośrednictwem Jezusa….. został założony zbór chrześcijański. …. zbór ten stał się narzędziem Jehowy, służącym do pouczania poszczególnych chrześcijan oraz do koordynowania ich wysiłków. Ustanowiono nadzorców,……centralne ciało kierownicze podejmowało niezbędne decyzje i koordynowało działalność. Nie ulega wątpliwości, że Jehowa powołał do istnienia na ziemi organizację złożoną z prawdziwych chrześcijan (Dzieje 14:23; 16:4, 5; Gai 2:7-10).

Czy materialne twory Jehowy świadczą o tym, iż jest On Bogiem organizacji?

Izaj. 40:26 (NW): „Podnieście oczy do góry i popatrzcie. Kto te rzeczy stworzył? (Gwiazdy ….. poruszają się w sposób zharmonizowany, choć różnią się od siebie. Ruch planet odbywa się…..precyzyjnie wyznaczonym czasie. Po orbitach krążą też elektrony ….. Ponadto struktura całej materii wyraża się tak ścisłymi wzorami matematycznymi, …..Wszystko to świadczy o niezwykłym zorganizowaniu).” Koniec cytatu.

Problem z pojęciem ORGANIZACJA jest dla Ciała Kierowniczego bardzo istotny,że względu na potrzebę ich istnienia, jak również wagę tego co podają członkom organizacji jako „pokarm”. Oczekują aby traktować ich jako „kanał łączności” z bogiem. Dlaczego? Dlatego że jest ważne z punktu widzenia wydawcy, po pierwsze: uświadomienie czytelnikom i wszystkim zainteresowanym we współpracy z „organizacją’, że są w organizacji bożej a to uzmysławia im, jak ważne są wszystkie „wytyczne” przez nią podane. Inaczej byłyby to tylko ludzkie „zarządzenia”. Z takiej świadomości czytelników skwapliwie korzysta CK, dla sobie znanych celów. Po drugie: do organizacji można przyjmować nowych członków i udostępniać, to co rzekomo dla ich dobra wytwarza organizacja. Jest czym dysponować, zarządzać i przekazywać. W innym wypadku nie miałoby znaczenia istnienie organizacji, przecież dzieckiem Bożym nikt nie zostaje, przez przyjęcie w poczet dzieci „organizacyjnych”.

Świadkowie Jehowy a fałszywi prorocy

Towarzystwo Strażnica wydało książkę „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” we wstępie do niej napisano między innymi: „Celem wydania tej publikacji nie jest ułatwienie odnoszenia zwycięstw w dyskusjach z osobami nie mającymi szacunku dla prawdy. Chodzi raczej o podanie cennych informacji do wykorzystania w rozmowach z ludźmi gotowymi je prowadzić… Pamiętaj, że ta publikacja stanowi tylko pomoc. Autorytetem jest Biblia – Słowo Boże…. książka … zamiast gołosłownych oświadczeń ….. zawsze kieruje uwagę na Biblię jako podstawowe źródło prawdy. ….. Podręcznik ten ma ……… ułatwić ludziom poznawanie wspaniałych spraw Bożych.” Oto jak w tej książce wyjaśniono na str 102-107 /wydanie z 1991 roku/ kim są „Fałszywi prorocy”, napisano między innymi:

Fałszywi prorocy

Definicja: Osoby i organizacje głoszące coś, co według ich zapewnień pochodzi z nadludzkiego źródła, ale autorem tego nie jest prawdziwy Bóg i nie jest to zgodne z Jego objawioną wolą.

Jak można odróżnić proroków prawdziwych od fałszywych?

Prawdziwi prorocy mówią, że wierzą w Jezusa, ale nie wystarczy zapewniać, że się głosi w jego imieniu

1Jana 4:1-3 (NW): „Sprawdzaj natchnione wypowiedzi, aby stwierdzić,czy pochodzą od Boga, ponieważ wyszło na świat wielu fałszywych proroków. (….) Mat. 7:21-23: „Nie każdy, kto do mnie mówi:Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego…. Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim (…)? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”.

Prawdziwi prorocy przemawiają w imieniu Boga, ale nie wystarczy powiedzieć, że się Go reprezentuje

Powt.Pr. 18:18-20 (BT): „Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty [podobnego Mojżeszowi], i (…) będzie im mówił wszystko, co rozkażę. (…) jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych — taki prorok musi ponieść śmierć” (…)

Zwróć uwagę czytelniku na brak w tym miejscu słów z Powt. Pr 18:21,22 a przecież są one najbardziej istotne w rozpoznaniu fałszywych proroków i pokazują kontekst w jakim wypowiedziane są słowa podane przez wydawcę a brzmią tak: „A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, NIE SPEŁNI SIĘ i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go”. TU kliknij

Jeżeli osoby lub organizacje twierdzą, że reprezentują Boga, a nie chcą używać Jego imienia i mają zwyczaj wyrażać w każdej sprawie własne poglądy, czy odpowiadają temu ważnemu wymaganiu stawianemu prawdziwemu prorokowi?

Zdolność dokonywania „wielkich znaków”, czyli „cudów” nie musi dowodzić, że ktoś jest prawdziwym prorokiem

Mat.24:24 (BT): „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”. (…)

Zapowiedzi prawdziwych proroków się sprawdzają, choćby oni sami nie wiedzieli, kiedy i jak to nastąpi

(…) Prz.4:18 (Bp): „Ścieżka sprawiedliwych (…) coraz bardziej jaśnieje aż do białego dnia”.

Apostołowie i inni z grona pierwszych uczniów chrześcijańskich żywili błędne oczekiwania, ale Biblia nie zalicza ich do „fałszywych proroków” (zob.Łuk. 19:11; Jana 21:22, 23: Dzieje 1:6, 7).

Prorok Natan zachęcał króla Dawida, żeby usłuchał głosu swego serca w sprawie budowy domu mającego służyć wielbieniu Jehowy. Później jednak Jehowa kazał Natanowi powiadomić Dawida, że to nie on zbuduje ten dom. Jehowa nie odsunął Natana z powodu jego wcześniejszej wypowiedzi, lecz w dalszym ciągu się nim posługiwał, bo ten pokornie ją sprostował, gdy Jehowa mu to wyjaśnił (1 Kron.17:1-4, 15).

Wypowiedzi prawdziwego proroka popierają prawdziwe wielbienie i są zgodne z objawioną wolą Bożą

Powt.Pr. 13:2-5 (BT): „Jeśli powstanie u ciebie prorok (…) zapowie znak (…) i spełni się znak albo cud, jaki ci zapowiedział, apotem ci powie: „Chodźmy do bogów obcych — których nie znałeś— i służmy im”, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów. (…) Biblia mówi, że Bóg miał wybrać spośród narodów „lud dla imienia swego”. Czy w takim razie organizacje religijne, które umniejszają znaczenie posługiwania się imieniem własnym Boga, działają zgodnie z objawioną wolą Bożą? (…)

Prawdziwych i fałszywych proroków można rozpoznać po owocach, które wydają oni sami, jak również ich zwolennicy

Mat.7:15-20 (BT): „Strzeżcie się fałszywych proroków (… )  Poznacie ich po ich owocach. (…) Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. (…) A więc: poznacie ich po ich owocach”.

Czy Świadkowie Jehowy nigdy się nie mylili w swoich naukach?

Świadkowie Jehowy nie mówią, że są natchnionymi prorokami. Popełniają błędy. Tak jak apostołowie Jezusa Chrystusa niekiedy żywią błędne oczekiwania (Łuk. 19:11; Dzieje 1:6). (…) Wprawdzie popełnili omyłki pod względem zrozumienia, co się miało wydarzyć przy końcu niektórych okresów, ale nie dopuścili się błędu utraty wiary ani zaniechania czujności w odniesieniu do urzeczywistnienia się zamierzeń Jehowy. (…)

Zmiany punktu widzenia, których trzeba było dokonać w pewnych sprawach,były stosunkowo nieznaczne w porównaniu z dostrzeżonymi i publicznie ogłoszonymi przez nich żywotnymi prawdami biblijnymi.(…) Jezus powiedział, że jego uczniów można łatwo rozpoznać po panującej wśród nich miłości (Jana 13:55 poprawiono w wydaniu z 2001 roku na 13:35) (…) Niech fakty mówią same za siebie.”

Choć pojęcie „fałszywy prorok” ma związek z „fałszywym nauczycielem”, to wydawca mówiąc o fałszywych prorokach i jak ich rozpoznać, koncentruje się niemalże całkowicie na wyjaśnieniach dotyczących ,cech charakteryzujących fałszywych nauczycieli. Właściwie po takim wyjaśnieniu w dalszym ciągu, nie wiadomo jak rozpoznać fałszywych proroków. Dlaczego? Przecież chodzi oto aby odwrócić uwagę, od niespełnionych dat i prawdziwej tożsamości współczesnych fałszywych proroków. Jest to wytłumaczone bardzo zawile, bo i tak nie ma znaczenia, czy zapowiedź proroka się spełni czy nie, nie stanowi to zdaniem WTS kryterium oceny jego wiarogodności i jego Boskiego posłannictwa.

Biuro Głowne „nie chce” odpowiadać na pytania Świadków Jehowy

Czytelnicy zadają na łamach Strażnicy różne pytania, skierowane do wydawcy w sprawach które dotyczą problemów osobistych lub kwestii, które są dla nich nie jasne i chcieliby poznać wyjaśnienie podane przez Watchtower, nadzorowane jak wiadomo przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Oto odpowiedź udzielona przez wydawcę, dotycząca stosowności zadawania pytań przez czytelników, zamieszczona w rubryce „Pytania czytelników” w Strażnicy z 15 października 2011 roku str. 32. cytuję:

Co powinienem zrobić, gdy mam pytanie dotyczące jakiegoś fragmentu Biblii lub potrzebuję rady w kwestii osobistej?

W Księdze Przysłów 2:1-5 zachęcono każdego z nas, by tak poszukiwał zrozumienia i rozeznania, jakby chodziło o „ukryte skarby”. (…) W książce „Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej” (…) Na stronie 36 opisano sposób korzystania ze Skorowidza do publikacji Towarzystwa Strażnica. Każde jego wydanie zawiera skorowidz przedmiotowy i wersetowy. Dzięki temu można się posłużyć kluczowym słowem albo wersetem, aby dotrzeć do listy przydatnych źródeł. Jeżeli chcesz znaleźć konkretne odpowiedzi lub wskazówki, wykaż cierpliwość. Pamiętaj, że szukasz „ukrytych skarbów”, a to wymaga czasu i wysiłku.

Oczywiście są takie tematy i wersety, których w naszych publikacjach dokładnie nie objaśniono. A nawet jeśli omówiono jakiś fragment, komentarz mógł nie dotyczyć tego, nad czym się zastanawiasz. Ponadto niektóre relacje biblijne rodzą pewne pytania, ponieważ Słowo Boże nie ujawnia wszystkich szczegółów. Z tego powodu nie zawsze da się od razu znaleźć odpowiedź. W takim wypadku powinniśmy unikać spekulacji, żeby się nie dać wciągnąć w dyskusje o„ pytaniach wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga w związku z wiarą” (1 Tym. 1:4; 2 Tym. 2:23;Tyt. 3:9). Ani miejscowe Biuro Oddziału, ani Biuro Główne nie jest w stanie zająć się analizowaniem i wyjaśnianiem każdej kwestii, która nie została omówiona w naszej literaturze. Możemy się cieszyć, że Biblia zawiera wystarczająco dużo informacji, by prowadzić nas przez życie, a z drugiej strony pomija sporo szczegółów, tak iż musimy przejawiać silną wiarę w jej Boskiego Autora (zobacz książkę Zbliż się do Jehowy, strony 185,186).

A co wtedy, gdy zrobiłeś wszystko, co mogłeś, by znaleźć informacje dotyczące jakiejś osobistej sprawy, lecz nadal nie widzisz rozwiązania? Nie wahaj się podejść do dojrzałego współwyznawcy, na przykład któregoś z miejscowych starszych. Mają oni sporą wiedzę biblijną oraz duże doświadczenie życiowe.Ich zrównoważone rady będą praktyczne zwłaszcza w sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu osobistego problemu lub podjęciu jakiejś decyzji, ponieważ bracia ci znają ciebie i twoje warunki. Nigdy też nie zapominaj o tym, by konkretnie przedstawić Bogu w modlitwie nurtującą cię kwestię i prosić Go o pokierowanie twoimi myślami za pomocą ducha świętego, „gdyż Jehowa daje mądrość (…) i rozeznanie” (Prz. 2:6; Łuk. 11:13)” koniec cytatu

A więc kolejność powinna być następująca, jeśli masz problem dotyczący wyjaśnienia jakiegoś fragmentu Biblii lub ciebie czytelniku osobiście:

1.Szukaj sam
2.Zapytaj innego czytelnika
3.Pomódl się do Boga

Zastanawiać może dlaczego rada aby się pomodlić jest podana na końcu a nie na początku. Czy wydawca też tak czyni? I oczywiście zaskakujące jest zniechęcanie czytelników do zadawania pytań Biuru Głównemu, przez sprytne zasłanianie się brakiem możliwości. Czy rzeczywiście chodzi tylko że Biuro „nie jest w stanie”? Czyż wiele kwestii nie wynika z braku biblijnego uzasadniania  głoszonych nauk i niekonsekwencji w nauczaniu zmiennych poglądów stosowanej przez Watchtower i nie chce się „tłumaczyć”, a więc niech najlepiej czytelnik sam sobie to uzasadni, co mu podano.

Świadkowie Jehowy a nowa data „końca świata”-część IV

Po zapoznaniu się z następnym artykułem ze Strażnicy pod tytułem „Okażmy się gotowi na dzień Jehowy”. Możemy znaleźć odpowiedź, jakiemu celowi służy subtelne sugerowanie „końca” w roku 2034. Podaje jego obszerne fragmenty. Pozwalające jednak na zorientowanie się czytelnika, co do celu w publikowanej poniżej treści. STRAŻNICA z 15 GRUDNIA 2003 str. 21-24. Cytuję

Bóg zniszczy swych wrogów, lecz ocali swój lud.(…) większość ludzi skupia się na własnych sprawach. Jeśli nie chcemy, by udzielił się nam taki sposób myślenia, musimy mieć się na baczności. Nie ma nic złego w rozkoszowaniu się wybornymi potrawami i umiarkowanym spożywaniu napojów alkoholowych. A małżeństwo jest instytucją utworzoną przez samego Boga. Gdyby jednak takie rzeczy zaczęły odgrywać w naszym życiu najważniejszą rolę, a sprawy duchowe zeszłyby na dalszy plan, to czy naprawdę bylibyśmy przygotowani na napawający lękiem dzień Jehowy?

(….)„Już niewiele czasu pozostało na dokończenie zleconego nam przez Boga zadania głoszenia o Królestwie (Mateusza 24:14).(…) (Mateusza 6:33). Przed podjęciem jakichś decyzji czy działań koniecznie musimy sobie zadać najważniejsze pytanie: Jak moja decyzja wpłynie na dawanie przeze mnie pierwszeństwa sprawom Królestwa? (…) Walcz z duchową sennością. To samo proroctwo, które mówi o „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” w Armagedonie, ostrzega też, że niektórzy nie zachowają czujności. (….) Musimy zatem opierać się duchowej senności i apatii. A jak można uniknąć takiego stanu? (…)

Pilne osobiste studium Pisma Świętego za pomocą publikacji dostarczanych przez „niewolnika wiernego i roztropnego” rzeczywiście pobudza nas do czujności duchowej (Mateusza 24:45-47). (…..). Nie wystarczy bowiem czytać Biblię oraz oparte na niej publikacje tylko wtedy, kiedy akurat mamy wolną chwilę. Jeśli chcemy pozostać aktywni i „zdrowi w wierze”, musimy prowadzić regularne studium osobiste (Tytusa 1:13). (…..) polecono nam spotykać się regularnie, /na zebraniach/ zwłaszcza gdy „widzimy przybliżanie się dnia” (Hebrajczyków 10:24, 25). Kolejnym środkiem przeciwdziałającym symbolicznej senności jest aktywny udział w chrześcijańskiej służbie kaznodziejskiej. Czy może być lepszy sposób na zachowywanie w pamięci „znaków czasów” i ich znaczenia niż rozmawianie o tym z innymi? A gdy widzimy, jak osoby, z którymi studiujemy Biblię, robią postępy i zaczynają wprowadzać w czyn poznawane zasady, nasze własne poczucie powagi chwili jeszcze bardziej się wzmaga. (….) Jeśli „zawsze mamy mnóstwo pracy w dziele Pańskim”, to zażywamy naprawdę skuteczny środek przeciw duchowej  ospałości (1 Koryntian 15:58). (…) Czy nie mógłbyś tak uprościć swego życia, by mieć więcej czasu na sprawy duchowe? (…) świeckie wykształcenie, uważane za sposób na osiągnięcie sukcesu finansowego. To prawda, że wykształcenie może ułatwić znalezienie pracy. Niektórym jednak czasochłonna pogoń za zdobyciem wyższego wykształcenia przyniosła szkodę pod względem duchowym. (….) Do „czynów zbożnego oddania” zalicza się regularna obecność na chrześcijańskich zebraniach oraz udział w głoszeniu dobrej nowiny. Postępujmy tak, pobudzani szczerym oddaniem dla Boga, cierpliwie czekając na wielki dzień Jehowy. „Róbmy wszystko, co możemy, aby na koniec Bóg zastał nas niesplamionych i nieskalanych, i w pokoju” (2 Piotra 3:14). koniec  cytatu

WTS dokonuje swoistej akrobatyki w przedstawionej  powyżej treści,bo z jednej strony mówi „nie znamy dokładnej daty” i dlatego musimy „czuwać” a z drugiej strony próbuje sugerować podobieństwo „naszych czasów” do „dni Noego”. Sugerując rok w którym nastąpi „koniec”. Wyraźnie daje do zrozumienia, że Noe miał wiadomość podaną na 120 lat wcześniej a dziś upłynęło już 90 lat od 1914 roku a więc „koniec jest bliski” choć nie znamy „dokładnej daty”, a o takim rozwoju zdarzeń w Strażnicy nie napisano w roku 1914. Dlaczego występuje ciągłe nawracanie się do określonych dat i zapowiadanie „końca”, po tylu niespełnionych zapowiedziach? Odpowiedzią jest moim zdaniem ta wypowiedź: Już niewiele czasu pozostało na dokończenie zleconego nam przez Boga zadania głoszenia o Królestwie” Zagonić głosicieli do pracy. A najlepiej ten cel spełnia określenie, że jest „niewiele czasu„.

Świadkowie Jehowy a nowa data „końca świata”-część III

W kolejnej części artykułu ze Strażnicy są podawane dalsze zdaniem wydawcy podobieństwa  „naszych czasów” do „dni Noego”. Czytelnicy mogą wyciągnąć wnioski, co do celu WTS jaki ma być zrealizowany przez CK, dzięki publikacji tego artykułu. I czy są wymienione analogie, czy też ich nie ma? Jeśli są to co z tego wynika, jeśli chodzi o rok 2034? STRAŻNICA z 15 GRUDNIA 2003 str 18,19 cytuję: 

                 Rozgłaszanie orędzia

16 Czwarte podobieństwo między obecną sytuacją a światem przed potopem można dostrzec w zadaniu, jakie zlecono Noemu. Budował on olbrzymią arkę, ale oprócz tego był „głosicielem” (2 Piotra 2:5). Co rozgłaszał? Jego orędzie najwyraźniej zawierało wezwanie do skruchy oraz ostrzeżenie przed nadciągającą zagładą. Jezus powiedział, że ludzie w czasach Noego „nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich” (Mateusza 24:38, 39).

17 Również Świadkowie Jehowy ochoczo wywiązują się ze swego zadania i po całym świecie głoszą o Królestwie Bożym. Niemal w każdej części globu ludzie mogą o nim usłyszeć i przeczytać we własnym języku. Czasopismo Strażnica, zwiastujące Królestwo Jehowy, ma nakład ponad 25 000 000 egzemplarzy i ukazuje się w przeszło 140 językach. Dobra nowina o Królestwie Bożym rzeczywiście jest rozgłaszana „po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom”. Możemy być pewni, że gdy praca ta zostanie wykonana w stopniu, który Jehowa uzna za stosowny, wówczas niechybnie nadejdzie koniec (Mateusza 24:14).

18 Biorąc pod uwagę duchowy i moralny upadek w okresie poprzedzającym potop, możemy sobie wyobrazić, na jakie obelgi i szyderstwa ze strony sceptycznych sąsiadów musieli być narażeni Noe i jego rodzina. Ale zapowiadana zagłada w końcu nadeszła. Tak samo w dniach ostatnich nie brakuje „szyderców z ich szyderstwem”. „Jednakże dzień Jehowy nadejdzie jak złodziej” — zapewnia Biblia (2 Piotra 3:3, 4, 10). Przyjdzie w wyznaczonym czasie. Nie opóźni się (Habakuka 2:3). Jakże mądre jest więc zachowywanie czujności!


                Przeżyją tylko nieliczni

19 Analogia między naszymi czasami a dniami Noego nie kończy się na niegodziwości ludzi i na tym, co ich spotka. Podobnie jak niektórzy wyszli cało z potopu, tak też niektórzy unikną losu obecnego systemu rzeczy. Z potopu ocalały osoby pokorne, które nie upodobniły się do otaczającej ich większości. Usłuchały Bożej przestrogi i trzymały się z dala od ówczesnego niegodziwego świata. „Noe znalazł łaskę w oczach Jehowy” wyjaśnia Biblia. „Okazał się nienaganny wśród współczesnych” (Rodzaju 6:8, 9). Z całej ludzkości tylko jedna rodzina „niewiele osób, to jest osiem dusz, zostało bezpiecznie przeprowadzonych przez wodę” (1 Piotra 3:20). Im to Jehowa Bóg polecił: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię” (Rodzaju 9:1).

20 Słowo Boże zapewnia nas, że „z wielkiego ucisku wyjdzie wielka rzesza” (Objawienie 7:9, 14). Jak liczna będzie ta grupa? Jezus powiedział: „Ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:13,14). W porównaniu z miliardami ludzi żyjących obecnie na ziemi zbliżający się wielki ucisk przeżyją stosunkowo nieliczni. Ale zapewne dostąpią oni przywileju podobnego do tego, który stał się udziałem ocalonych z potopu. Staną się częścią nowego społeczeństwa zamieszkującego  ziemię i być może przez jakiś czas będą wydawać na świat dzieci (Izajasza 65:23).

                        ,,Czuwajcie”

21 Choć potop wydaje się sprawą zamierzchłej przeszłości, stanowi wyraźne ostrzeżenie, którego nie wolno zlekceważyć (Rzymian 15:4). Podobieństwa między czasami Noego a naszymi powinny nam jeszcze lepiej uświadomić, jak ważne są dzisiejsze wydarzenia, i pomóc nam przygotować się na przyjście Jezusa, który w niespodziewanej chwili przybędzie wykonać wyrok na niegodziwych.

22 Jezus Chrystus kieruje dzisiaj nadzwyczajnym duchowym dziełem budowania. Bezpieczeństwo i schronienie zapewnia prawdziwym czcicielom przypominający arkę raj duchowy (2 Koryntian 12:3, 4). Musimy w nim pozostawać, aby przeżyć wielki ucisk. Szatański  świat, otaczający ten duchowy raj, tylko czyha, by pochłonąć każdego, kto ulega duchowej ospałości. Czuwajmy więc i bądźmy gotowi na dzień Jehowy (Mateusza 24:42, 44).” koniec cytatu


Wydawca informuje jak zapewnić sobie bezpieczne schronienie, dostępne dla „nielicznych” w czasie „końca”. Napisano wyżej tak: „Bezpieczeństwo i schronienie zapewnia prawdziwym czcicielom przypominający arkę raj duchowy” (2 Koryntian 12:3, 4).  Zawsze miałem problem, podobnie inni śj aby określenie „arka” z  „dni Noego” przystosować do „naszych czasów”. Zastanawiając  się  czym jest owa „arka”?   Zdaniem wydawcy „wielka rzesza”  ma przeżyć „koniec”  w  „arce”, choć mają ją stanowić  tylko „nieliczni”. Biblijnie nie da się potwierdzić istnienia współczesnej „arki”. cdn.Świadkowie Jehowy a nowa data „końca świata”- część II

Wydawca próbuje potwierdzać swoimi wywodami że tzw. „nasze czasy” przypominają „dni Noego.” Zwróćmy uwagę na przedstawione argumenty. Zobaczmy jakie są dalej przedstawione podobieństwa porównując „dni Noego” z dzisiejszymi czasami. I zastanówmy się co wspólnego mają „dni Noego” z rokiem 1914? Strażnica z 15 grudnia 2003 roku str 16, 17 akapity 10-15. Cytuję:

„Szerzenie się zepsucia

10  Nasze czasy przypominają dni Noego jeszcze pod innym względem. Jehowa polecił pierwszej parze ludzkiej, by „napełniła ziemię ”swym potomstwem, odpowiednio korzystając z otrzymanych od Niego zdolności rozrodczych w obrębie instytucji małżeństwa (Rodzaju1:28). W czasach Noego nieposłuszni aniołowie skalali rodzaj ludzki, dopuszczając się sprzecznych z naturą stosunków płciowych. Zstąpili na ziemię, przybrali ciała fizyczne i współżyli z pięknymi kobietami, a ze związków tych rodzili się nefilimowie — mieszańcy łączący cechy ludzkie i demoniczne(Rodzaju 6:2, 4). Do grzechów tych lubieżnych aniołów przyrównano później wynaturzone praktyki, których dopuszczali się mieszkańcy Sodomy i Gomory (Judy 6, 7). W rezultacie zepsucie seksualne w owych dniach bardzo się upowszechniło.

11 A jak sprawa moralności wygląda dzisiaj? W obecnych dniach ostatnich życie wielu osób także obraca się wokół seksu. Paweł napisał o takich ludziach, że „zatracili wszelkie poczucie moralności”; niejeden „oddał się rozpasaniu, by z chciwością dopuszczać się wszelkiej nieczystości” (Efezjan 4:19). Pornografia, stosunki przedmałżeńskie, seksualne wykorzystywanie dzieci oraz homoseksualizm są dziś na porządku dziennym. Za takie postępowanie sporo ludzi już „otrzymało pełną odpłatę ” w postaci chorób przenoszonych drogą płciową, zrujnowanych rodzin i innych problemów (Rzymian 1:26, 27).

12 W czasach Noego Jehowa sprowadził wielki potop i położył kres światu opętanemu na punkcie seksu. Nie wolno nam zapominać, że nasze czasy są dokładnie takie jak dni Noego. Zbliżający się „wielki ucisk” oczyści ziemię z „rozpustników, cudzołożników, mężczyzn utrzymywanych do celów sprzecznych z naturą i mężczyzn kładących się z mężczyznami” (Mateusza 24:21; 1 Koryntian 6:9,10; Objawienie 21:8). Jakież to zatem ważne,byśmy stale odczuwali nienawiść do zła i trzymali się z dala od sytuacji, które mogą prowadzić do niemoralności! (Psalm 97:10;1Koryntian 6:18).

Ziemia zostaje „napełniona przemocą”

13 Biblia zwraca też uwagę na inne zjawisko, które cechowało świat w czasach Noego: „W oczach prawdziwego Boga ziemia uległa zrujnowaniu i ziemia została napełniona przemocą” (Rodzaju 6:11).

jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego”(podpis do dwóch ilustracji przedstawiających aniołów przyglądających się córkom ludzkim)

Przemoc nie była w gruncie rzeczy niczym nowym. Syn Adama Kain zamordował swego bogobojnego brata. Ducha tamtych pełnych przemocy czasów oddaje utwór ułożony przez Lamecha, w którym przechwala się on,jak to zabił pewnego młodzieńca, rzekomo w obronie własnej (Rodzaju 4:23, 24). Ale za dni Noego bezprawie osiągnęło zastraszającą skalę. Gdy zbuntowani anielscy synowie Boży żenili się z kobietami i płodzili z nimi nefilimów, przemoc przybrała niespotykane wcześniej rozmiary. Hebrajska nazwa ich potomków oznacza: „ci, którzy powalają”. W rezultacie ziemia stała się „pełna przemocy” (Rodzaju 6:13). Wyobraź sobie, jakim problemom musiał stawiać czoła Noe, by w takim otoczeniu troszczyć się o rodzinę! Okazał się jednak „prawy wobec Jehowy pośród tego pokolenia” (Rodzaju 7:1).

14 Cale dotychczasowe dzieje ludzkości były naznaczone przemocą. Ale podobnie jak w dniach Noego, dziś osiągnęła ona niespotykane rozmiary. Ciągle słyszymy o przemocy w rodzinach, terroryzmie, ludobójstwie i masowych mordach dokonywanych bez żadnego wyraźnego motywu. Wspomnieć też trzeba o przelewie krwi podczas wojen. Ziemia znów została napełniona przemocą. Dlaczego? Co się przyczyniło do wzrostu bezprawia? Odpowiedź wskazuje na kolejne podobieństwo do czasów Noego.

15 Kiedy w roku 1914 zostało ustanowione mesjańskie Królestwo Boże, jego Król, Jezus Chrystus, podjął bezprecedensowe działania. Szatana Diabła i jego demony zrzucił z nieba „na ziemię” (Objawienie 12:9-12). Przed potopem nieposłuszni aniołowie z własnej woli postanowili opuścić swoje stanowiska w niebie; ale wczasach nowożytnych zostali stamtąd usunięci siłą.Co więcej, nie mają już możliwości przybierania na ziemi ciał fizycznych, by oddawać się niedozwolonym przyjemnościom. Pogrążeni we frustracji, gniewie strachu przed nadciągającym sądem,oddziałują na ludzi i rządy, podjudzając ich bestialskich aktów przemocy, i to na jeszcze większą skalę niż w czasach Noego. Jehowa zgładził tamten świat, gdyż nieposłuszni aniołowie i ich potomstwo napełnili go niegodziwością. Z całą pewnością postąpi tak samo w naszych czasach! (Psalm 37:10). Ci jednak, którzy zachowują dzisiaj czujność, wiedzą, że zbliża się ich wyzwolenie” koniec cytatu

Wydawca czyni porównania odnoszące się do tego co się działo za czasów Noego. Stwierdzając: Nie wolno nam zapominać, że nasze czasy są dokładnie takie jak dni Noego.” Dlaczego ? Przecież jeśli sugerowanie daty „końca świata”, nie miałoby sensu, to cała argumentacja skierowana, na wykazywanie podobieństw jest bezcelowa. Można zauważyć, że różnice są całkowicie niezauważane, tylko „podobieństwa”. Wydawca tylko pokazuje „podobieństwa” a następnie oświadcza arbitralnie że „nasze czasy są „dokładnie takie jak dni Noego” Dlaczego? Przecież jeśli cokolwiek jest do czegoś podobne, to jeszcze nie takie same. Dzięki jednak pokazaniu „podobieństw” wydawca pozwala sobie napisać tak: „Ci jednak, którzy zachowują dzisiaj czujność, wiedzą, że zbliża się ich wyzwolenie.” cdn.

Świadkowie Jehowy a nowa data „końca świata” – część I

Czyżby nowa data „końca świata” albo mówiąc językiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy „starego systemu rzeczy”? To rok 2034. Czy to znów podobna zapowiedź jak dotycząca roku 1975? Proszę zwrócić uwagę jak ten temat został rozwinięty w Strażnicy wydanej już prawie osiem lat temu. Na jakich dowodach biblijnych oparta jest argumentacja? Strażnica z 15 grudnia 2003 roku ,str 14-16 akapity 1-9. Cytuję:

„BĄDŹMY CORAZ BARDZIEJ CZUJNI

Czuwajcie,gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie” (MATEUSZA24:42).”

W XX wieku rzeczywistość kształtowały przede wszystkim wojny” —stwierdził pisarz Bill Emmott. Przyznał wprawdzie, że ludzie zawsze cierpieli wskutek wojen i przemocy, ale dodał: „Dwudziesty wiek wyróżnił się nie tyle ich rodzajem, co nasileniem. Po raz pierwszy w dziejach wybuchł wtedy konflikt o zasięgu globalnym(…). I jakby dla podkreślenia tego faktu doszło nie do jednej wojny światowej, ale do dwóch”.

2 Wojny, w których miał wystąpić „naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu”, zapowiedział Jezus Chrystus. Jednakże stanowią one tylko jeden element „znaku obecności Chrystusa oraz zakończenia systemu rzeczy”. W swym doniosłym proroctwie Jezus wymienił jeszcze niedobory żywności, zarazy i trzęsienia ziemi (Mateusza 24:3, 7, 8; Łukasza 21:6, 7, 10, 11). Pod niejednym względem takie nieszczęścia są coraz tragiczniejsze i dotykają coraz więcej osób. Ogrom niegodziwości ludzi uwidacznia się w ich stosunku do Boga i do bliźnich. Wszędzie widać upadek moralny oraz wzrost przestępczości i przemocy. Wielu bardziej niż Boga kocha pieniądze i przyjemności. Doprawdy, żyjemy w „krytycznych czasach” (2 Tymoteusza 3:1-5).

3 Jak się zapatrujesz na tę coraz trudniejszą sytuację? Wielu podchodzi do tragicznych wydarzeń obojętnie lub zupełnie bezdusznie. Wpływowe osobistości i intelektualiści nie dostrzegają znaczenia „znaków czasów”; również przywódcy religijni nie zapewniają w tej kwestii odpowiedniego przewodnictwa (Mateusza16:1-3). A przecież Jezus nawoływał swych naśladowców: „Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie”(Mateusza 24:42). Jezus nie zachęcał tu do jednorazowego okazania czujności, ale do ciągłego czuwania. W tym celu musimy stale mieć się na baczności, stale wytężać uwagę. Wymaga to czegoś więcej niż tylko uznania faktu, że żyjemy w dniach ostatnich, czy przyznania, iż czasy są ciężkie. Musimy być mocno przekonani, iż „zbliżył się koniec wszystkiego” (1Piotra 4:7). Tylko wtedy wzmożemy swą czujność. Warto więc zastanowić się nad pytaniem: „Co nam pomoże umocnić się w przekonaniu, że koniec jest bliski?”

4 Pomyślmy o sytuacji, jaka panowała przed wyjątkowym wydarzeniem w historii ludzkości — wielkim potopem za dni Noego. Ludzie byli wówczas tak zdeprawowani, że Jehowa „bolał w swym sercu” i oznajmił: „Zetrę z po wierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem”(Rodzaju 6:6, 7). I tak też uczynił. Przyrównując tamte czasy do naszych, Jezus powiedział: „Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego” (Mateusza 24:37).

5 Rozsądny wydaje się wniosek, że Jehowa odnosi się do dzisiejszego świata tak samo, jak do świata istniejącego przed potopem. Skoro położył kres bezbożnemu systemowi w czasach Noego, to z pewnością zniszczy też obecny niegodziwy świat. Dokładne uświadomienie sobie, jakie podobieństwa zachodzą między tymi dwoma okresami, powinno wzmocnić nasze przekonanie, że zbliża się koniec teraźniejszego systemu. O jakie podobieństwa chodzi? Można wymienić co najmniej pięć. Pierwszym z nich jest jednoznaczne i wyraźne ostrzeżenie przed nadchodzącą zagładą.

Ostrzeżony przed tym, czego jeszcze nie widziano”

6 W czasach Noego Jehowa oświadczył: „Duch mój nie będzie bez końca oddziaływał na człowieka, bo jest on też ciałem. Dlatego jego dni potrwają sto dwadzieścia lat” (Rodzaju 6:3). Owo postanowienie, powzięte w 2490 roku p.n.e., zwiastowało koniec tamtego bezbożnego świata. Pomyśl, co to oznaczało dla ówczesnych ludzi! Jeszcze tylko 120 lat i Jehowa sprowadzi „potop wód na ziemię, żeby wytracić spod niebios wszelkie ciało, w którym działa siła życiowa” (Rodzaju 6:17).

7 Noe został ostrzeżony o nadchodzącej katastrofie z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem i mądrze wykorzystał ten czas,by się na nią przygotować. Apostoł Paweł napisał: „Noe,otrzymawszy Boskie ostrzeżenie przed tym, czego jeszcze nie widziano, okazał zbożną bojaźń i zbudował arkę ku wybawieniu swego domu” (Hebrajczyków 11:7). A co z nami? Odkąd w roku 1914 rozpoczęły się końcowe dni tego systemu rzeczy, minęło już jakieś 90 lat. Z  całą pewnością żyjemy w „czasie końca” (Daniela 12:4). Jak powinniśmy zareagować na otrzymywane przestrogi? Biblia oznajmia: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17). Już dziś trzeba zatem spełniać wolę Jehowy w poczuciu, że czas nagli.

8 W czasach nowożytnych szczerzy badacze Biblii dowiedzieli się z Pisma Świętego o nieuchronnej zagładzie czekającej obecny system. Czy w to wierzymy? Zwróćmy uwagę na dobitne słowa Jezusa Chrystusa: „Będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie”(Mateusza 24:21). Jezus zapowiedział też, że przyjdzie jako wyznaczony przez Boga Sędzia i że będzie rozdzielał ludzi jak pasterz oddziela owce od kóz. Ci, których uzna za niegodnych, „odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego”(Mateusza 25:

9 Ostrzeżenia te Jehowa przypomina swemu ludowi, zapewniając mu pokarm duchowy dostarczany w odpowiednim czasie przez „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mateusza 24:45-47). Ponadto ludzie z każdego narodu, plemienia, języka i ludu są wzywani, by „bali się Boga i dali mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu” (Objawienie 14: 6, 7). Nieodłączną częścią orędzia Królestwa głoszonego na całej ziemi przez Świadków Jehowy jest ostrzeżenie, że Królestwo Boże wkrótce usunie człowiecze rządy (Daniela 2:44). Przestrogi tej nie wolno traktować lekko. Wszechmocny Bóg zawsze dotrzymuje słowa (Izajasza 55:10, 11). Dotrzymał go za życia Noego i tak samo będzie w naszych czasach (2 Piotra 3:3-7)” Koniec cytatu 

Jak widać Ciało Kierownicze znów przygotowało sobie, grunt pod nową zapowiedź „końca”. Niestety okazuje się, że tylko podanie do wiadomości perspektywy określonej daty, działa mobilizująco na aktywność „ludu bożego”.,choć  tym czynnikiem powinna być tylko „miłość do innych”. Nawiązanie do podobieństwa zbliżającego się „końca” w tzw. „naszych czasach” do „dni Noego” jest wykorzystane w sposób niesamowity. Zgodnie z wypowiedzą Jezusa. Napisano w powyższym artykule:Przyrównując tamte czasy do naszych, Jezus powiedział: „Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego” Przecież dodanie do daty 1914, 120 lat z okresu przed potopem daje rok 2034. Dalszy rozwój wydarzeń pokaże, czy 2034 będzie coraz częściej wymieniany w publikacjach WTS, jako  „znamienny”  w dziejach świata.


Kliknij tu: Taką informację o roku 2034 podały „Wiadomości 24”

Świadkowie Jehowy a Izrael duchowy

    Kim są osoby określane w Nowym Testamencie jako Izraelici? Czy to są Świadkowie Jehowy? Zobaczmy jak ta kwestia jest rozstrzygnięta w jednej z najnowszych publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica. Właściwie po przeczytaniu nie można przyjąć podanych wyjaśnień z uwagi na zawarte w nich sprzeczności. Oto tekst ze Strażnicy z 15 września 2011 str 11,12 akapity 1-3. Cytuję:

                                      CZY ZABIEGASZ O TO,

                           BY JEHOWA BYŁ TWOIM DZIAŁEM?

Stale więc szukajcie najpierw królestwa oraz Jego prawości,a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane” (MAT. 6:33).

CO PRZYCHODZI ci na myśl, gdy napotykasz w Biblii słowo „Izrael”? Czy kojarzy ci się z jednym z synów Izaaka, Jakubem, któremu nadano takie imię? Może myślisz też o jego potomkach—starożytnym narodzie izraelskim? A co z Izraelem duchowym? Wyraz „Izrael” w sensie przenośnym zazwyczaj odnosi się właśnie do „Izraela Bożego”, czyli 144 000 osób namaszczonych duchem świętym na niebiańskich królów i kapłanów (Gal. 6:16; Obj. 7:4; 21:12). Rozważmy jednak szczególną wzmiankę o dwunastu plemionach Izraela, zawartą w Ewangelii według Mateusza 19:28.

2 Jezus powiedział: „Przy odtworzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym chwalebnym tronie, również wy, którzyście poszli w moje ślady, będziecie zasiadać na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela”. W wersecie tym wyrażenie „dwanaście plemion Izraela” dotyczy ludzi, którzy będą sądzeni przez namaszczonych uczniów Jezusa i którzy mają otrzymać życie wieczne w raju na ziemi. Osoby te odniosą korzyści z kapłańskiej służby 144 000 pomazańców.

Podobnie jak starożytni kapłani i pozostali Lewici, pomazańcy traktują swą służbę jako zaszczyt (Liczb 18:20). Członkowie ostatka nie spodziewają się, że otrzymają na własność jakąś połać ziemi. Wypatrują natomiast czasu, gdy razem z Jezusem Chrystusem zaczną usługiwać w charakterze niebiańskich królów i kapłanów. Wypełniając wtedy swe obowiązki, dalej będą służyć Jehowie,jak na to wskazuje Księga Objawienia 4:10, 11, opisująca pomazańców w niebie  (Ezech.  44:28). koniec cytatu


Czyli zgodnie z tym wyjaśnieniem, Izraelitami są  Izraelici duchowi, którzy będą sądzić Izraelitów duchowych. Dlaczego? Bo przecież jest napisane że „będziecie zasiadać (trzymając się stanowiska CK „zasiadać“ będą Izraelici duchowi tj. ci ze 144 000 powołanych do nieba) na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela“.

Kim jest „dwanaście plemion Izraela“? Te „dwanaście plemion Izraela” dotyczy ludzi, którzy będą sądzeni przez namaszczonych uczniów Jezusa i którzy mają otrzymać życie wieczne w raju na ziemi“ („dwanaście plemion Izraela“ – to „wielka rzesza“ ludzi z różnych narodów na ziemi, mających żyć wiecznie w raju na ziemi) Czyli  Izrael duchowy. Dlaczego? Bo przecież faktycznie to są ludzie z różnych narodów a nie tylko rodowici Izraelici, mający otrzymać życie wieczne w raju na ziemi. Wobec tego kto tu kim jest?

Czy Izraelita sędzia, to „namaszczony“ mający nadzieję niebiańską uczeń Jezusa a  Izraelitą sądzonym jest „nienamaszczony“ mający nadzieję ziemską  uczeń Jezusa? Czym się różni sędzia od sądzonego? Jak połączyć sądzenie, królowanie i pełnienie urzędu kapłana z usługiwaniem? Czy całą tą argumentację się da poukładać w opartą na Biblii sensowną całość ?