U Świadków Jehowy Bóg miłości może przejawiać nienawiść c.I

Proszę zobaczyć w jaki sposób wydawca próbuje wytłumaczyć czytelnikom potrzebę przejawiania nienawiści do pewnych ludzi. Posuwając się do prób sugerowania, jakoby nawet sam Bóg, przejawia nienawiść do niektórych osób. Strażnica z 1 grudnia 2011 roku str 23.Cytuję:

Czas miłości

I CZAS NIENAWIŚCI”

„BÓG jest miłością”. W niektórych krajach „ ludzie oprawiają tę sentencję w ramki i wieszają na ścianie. Trzeba przyznać, że to bardzo trafny opis Boga — On naprawdę jest uosobieniem miłości.Wielu jednak nie wie, że myśl ta pochodzi z Biblii. Apostoł Jan napisał: „Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Nawiązując do uczucia, jakim Stwórca obdarzył ludzkość potrzebującą odkupienia, ten sam apostoł zanotował: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16).

Osoby, które znają te słowa, dochodzą nieraz do wniosku, że Bóg na wszystko przymyka oczy. Swoim trybem życia wielu pokazuje, że nie wierzy, by Bóg za cokolwiek pociągnął ich do odpowiedzialności. Ale czy takie myślenie jest słuszne? Czy Bóg rzeczywiście kocha wszystkich—dobrych i złych? Czy zdarza się, by żywił nienawiść?

Bóg miłości a nienawiść

Mądry król Salomon oświadczył: „Na wszystko jest wyznaczony czas —czas na każdą sprawę pod niebiosami: czas miłości i czas nienawiści” (Kaznodziei 3:1, 8). Zgodnie z tą zasadą Bóg— choć jest pełen miłości i życzliwości — okazuje niekiedy nienawiść.

Czym jest nienawiść w sensie biblijnym? Pewien leksykon wyjaśnia: „W Piśmie Świętym słowo „nienawiść” ma kilka odcieni znaczeniowych. Może oznaczać zaciekłą wrogość, uporczywą niechęć, której często towarzyszy złośliwość. Taka nienawiść bywa wyniszczającym uczuciem, skłaniającym do uczynienia komuś krzywdy”. Skutki tego typu nienawiści widzimy na co dzień i z takim znaczeniem tego słowa jesteśmy najbardziej obeznani. Jednak wspomniany leksykon dodaje: „Kiedy indziej [słowo to] może określać silną niechęć, która nie pobudza do wyrządzenia szkody”.

I właśnie o takim uczuciu chcemy teraz pomówić — nie o złośliwości czy pragnieniu wyrządzenia komuś krzywdy, lecz o silnej niechęci i głębokiej odrazie. Czy Bóg może żywić tego rodzaju nienawiść? Zwróćmy uwagę, co powiedziano w Księdze Przysłów 6:I6-l9: „Jest sześć rzeczy, których Jehowa naprawdę nienawidzi; owszem, siedem jest rzeczy obrzydliwych dla jego duszy:wyniosłe oczy, język fałszywy i ręce, które przelewa ją krew niewinną, serce knujące nikczemne zamysły, stopy, które śpiesznie biegną do złego, świadek fałszywy, który szerzy kłamstwa, oraz każdy, kto wznieca swary między braćmi”.

A zatem pewnych rzeczy Bóg wyraźnie nienawidzi. Niekoniecznie jednak czuje nienawiść do osoby która się ich dopuszcza. Bóg uwzględnia okoliczności łagodzące, takie jak cielesne słabości, presja otoczenia, wychowanie albo niewiedza (Rodzaju 8:21; Rzymian 5:12) Trafnie zilustrował to pisarz księgi (Przysłów 3:12) Coś co robi krnąbrny syn lub córka, rodzic może uznać za wstrętne,ale dalej kocha swoje dziecko i przez karcenie usilnie stara się pomóc mu zerwać ze złym postępowaniem. Jehowa w swej miłości czyni podobnie – jeśli tylko jest nadzieja na uratowanie grzesznika.” koniec cytatu.

O jakim Bogu wydawca tu pisze? Dlaczego w sposób zawaowulowany stara się podać czytelnikowi informację o tym że nienawiść do ludzi, może być wskazana a nawet konieczna? Jak zwykle jest to tak podane aby jeśli to możliwe czytelnik sam doszedł do wniosku. Jakiego? A właśnie. Nienawidź niektórych ludzi, bo to jest konieczne a nawet dobre. Dlaczego? Sam Bóg to czyni. Tak sugeruje wypowiedź: „Zgodnie z tą zasadą Bóg — choć jest pełen miłości i życzliwości—okazuje niekiedy nienawiść.” Później wydawca jakby się wycofuje i podaje: „A zatem pewnych rzeczy Bóg wyraźnie nienawidzi. Niekoniecznie jednak czuje nienawiść do osoby która się ich dopuszcza.” To jak to w końcu jest okazuje nienawiść czy nie? Nie, Bóg nie okazuje nienawiści, bo nienawiść do ludzi jest uczuciem złym. Pochodzi od diabła. „Jezus rzekł do nich: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i tu jestem.” Jana 9:42 .Cdn.

Niegodziwiec a wykluczony u Świadków Jehowy

O tym jak traktować wykluczonych ze zboru Świadków Jehowy, nadzorcom udzielono poniżej zaleceń. Te rady i wskazówki lub też wytyczne.  Nie mają nic wspólnego z tym co na ten temat mówi Biblia. Dlaczego? Otóż jest zasadnicza różnica między tym co mówi Biblia, a wytycznymi organizacji podanymi dla nadzorców przez Towarzystwo Strażnica. Biblia mówi jak należy traktować, tych którzy uporczywie łamią prawo Boże. Natomiast zalecenia dla nadzorców w zborze Świadków Jehowy, dotyczą traktowania wykluczonych. Wykluczonym można zostać nie za złamanie prawa Bożego a za łamanie wytycznych organizacji, które mogą być sprzeczne z zasadami biblijnymi. I zgodnie z poniższymi radami, wykluczony był i jest jeszcze gorzej traktowany, niż ci którzy łamią prawo Boże. Broszura dla nadzorców i komitetu zboru pod tytułem „Zagadnienia Służby Królestwa” /nie podano roku wydania/ na stronie str 29. cytat

TRAKTOWANIE OSÓB WYKLUCZONYCH ZE SPOŁECZNOŚCI

Gdy ktoś został wykluczony ze społeczności, jest wydalony ze zboru, a czyni się to nie tylko w celu utrzymania zboru w czystości (co jest najważniejszą przyczyną), lecz także w celu zawstydzenia winowajcy i przyspieszenia jego skruchy. Dla jego dobra i dla duchowej pomyślności członków zboru nie ma przeto powodu do rozmawiania z osobą wyłączoną, nawet w miejscu publicznym na ulicy, chyba że jest to konieczne z przyczyn zawodowych. Dopóki taki człowiek zachowuje się właściwie i zgodnie ze stanem, w jakim się obecnie znajduje, może uczęszczać na zebrania dostępne dla publiczności w Sali Królestwa; nie ma jednak wstępu na zebrania odbywające się w mieszkaniach prywatnych, a więc przede wszystkim na zborowe studia książki. (2 Jana 9-11) Wykluczony ze społeczności członek rodziny mieszkający z nią pod jednym dachem może siadać w Sali Królestwa razem z innymi członkami rodziny, nie chcemy bowiem wznosić bariery między mężem, żoną i dziećmi. Członkowie rodziny powinni pamiętać o tekście z 1 Koryntian 5:9-11 i nie utrzymywać duchowej społeczności z wykluczonym ze zboru członkiem swej rodziny. Członkowie rodziny nie mieszkający pod jednym dachem z osobą wyłączoną mogą utrzymywać z nią pewną wspólnotę rodzinną i gospodarczą, powinni jednak ograniczać to obcowanie do spraw absolutnie koniecznych. Gdyby głowa rodziny pozwoliła wprowadzić się do swego mieszkania wykluczonemu ze zboru pełnoletniemu członkowi rodziny lub krewnemu, nawet tak bliskiemu, jak brat czy szwagierka, wówczas taki brat dawałby zły przykład i nie nadawałby się na sługę w zborze.” koniec cytatu

Widać w powyższym tekście że Biblia mówi stosunku do złych ludzi i wymienia konkretnie o jakie grzechy chodzi, jak choćby wspomniany pierwszy list Pawła do 1 Koryntian w rozdziale piątym a wersety 9-11. Natomiast broszura mówi li tylko o stosunku do wykluczonych, a nie notorycznie łamiących prawo Boże. Biblia wymienia czyny osób złych, podaje w jakiej mierze wierni chrześcijanie mają od nich stronić. Zgodnie z zaleceniami Towarzystwa Strażnica, członkowie zborów Świadków Jehowy mają stronić od wykluczonych i nie ma żadnego znaczenia, jak wykluczeni postępowali i postępują. Liczy się tylko że są wykluczeni. Skoro są wykluczeni to zdaniem Towarzystwa Strażnica, członkowie organizacji mają od nich „uciekać”, tak jak się unika bardzo podłych ludzi.

Wartość cierpienia u Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy są uczeni przez ich Ciało Kierownicze znoszenia cierpień jako karcenia. Nawet jeżeli są one niesłuszne. A nawet jeśli są spowodowane niesprawiedliwym traktowaniem, któregoś ze Świadków Jehowy wśród ich społeczności. Z uwagi na to o czym pisałem w poprzednich postach, cierpienia członków organizacji Świadków Jehowy. spowodowane sytuacją wewnętrzną są nieuchronne. Poniższy tekst ze Strażnicy z roku 1979  /STRAŻNICA – ROK C  NR 19 str. 17,18/ przedstawia jak mają traktować cierpienia. Cytuję:

KORZYŚCI CIERPIENIA.

Ponadto karcenie, które przybiera formę cierpienia, jest niewątpliwie pożyteczne dla sług Bożych, to znaczy przynosi im korzyści. Skutkiem jego może być swego rodzaju oczyszczenie, gdyż ujawnia słabe strony osobowości, które wymagają skorygowania. Przykładowo warto wymienić pychę, upór, niecierpliwość, samolubstwo, świeckie usposobienie oraz zamiłowanie do wygód lub przyjemności. Kiedy chrześcijanin dokona potrzebnych poprawek, osiągnie większą czystość, czyli większą świętość swego trybu życia. Stanie się bardziej „święty na wzór świętego, który go powołał”, do czego zresztą zachęca nas Jehowa Bóg (1 Piotra 1:14-16). W ten sposób zrealizowany zostaje cel skarcenia.

Przeżywając uciążliwe chwile, człowiek również uczy się wielu rzeczy, którego lepiej wyposażają do służby Bożej. Potwierdziło się to u samego Jezusa Chrystusa. Musiał przejść w ciele najcięższe cierpienia, ale zdobył przez to odpowiednie doświadczenie, dzięki któremu potrafi być współczującym i miłosiernym arcykapłanem. Wiedząc o tym, możemy za jego pośrednictwem zbliżać się do Boga z wielką swobodą, z pełną ufnością, że Jezus rozumie naszą sytuację i jako litościwy arcykapłan będzie wstawiał się za nami (Hebr. 4:15,16). Oczywiście złe traktowanie bywa niekiedy bardzo trudne do zniesienia. Konieczność przecierpienia dotkliwego bólu na pewno nie budzi przyjemnego podniecenia ani nastroju wesołości. Przeżycie takie należy do smutnych, Jeżeli jednak pogodzimy się z nim i pozwolimy, by nam pomogło dostrzec, w czym jeszcze się musimy poprawić, wypróbowanie może się dla nas okazać dobrą lekcją. Ostatecznym rezultatem takiego szkolenia będzie błogi owoc sprawiedliwości. Omawiane słowa z Listu do Hebrajczyków 12:11 nieco inaczej, ale również trafnie oddał James Moffatt w następujący sposób: „Karcenie zawsze wydaje się od razu rzeczą bolesną, nie radosną lecz ci, którzy otrzymali taką zaprawę, zbierają później jej plon w postaci spokoju prawego życia”.

Bardzo możliwe, że obcując wiernymi chrześcijańskimi braćmi i siostrami zaobserwowałeś, czytelniku, jak dobre skutki miewa takie karcenie. Niejeden przecież ma za sobą długie lata prób pod ciemiężycielską ręką bezwzględnych dyktatorów; nie jeden był w więzieniu lub obozie koncentracyjnym w licznych wypadkach mimo to ich cała osobowość wręcz promieniuje prawością. Przebywając z nimi spostrzega się od razu, że oto mamy do czynienia z ludźmi, których wiarę ukształtowało karcenie a spokojne, radosne dawanie wyrazu tej wierze bywa dla drugich zachętą do podobnego trzymania się drogi prawości.

Zatem gdy przeżywamy próby jakiegokolwiek rodzaju — chorobę. rozczarowanie, niesprawiedliwość tragedię lub prześladowanie — winniśmy ją uważać za karcenie pochodzące od naszego miłościwego Ojca niebiańskiego i dopuścić, by to doświadczenie pozostawiło u nas trwałe, dobre skutki: staniemy dzięki niemu lepszymi Jego sługami. Ale jakim sposobem można pozostać wiernym, doznając udręk, aby później z tego przeszkolenia czerpać korzyści?” koniec cytatu.

Nie ma w powyższym artykule ani słowa o niesprawiedliwym potraktowaniu, któregokolwiek ze Świadków Jehowy, przez starszych bądź współwierzących. Wiadomo jednak jest że takie sytuacje mają miejsce i wówczas zaleca się pokrzywdzonemu takie zachowanie jak powyżej przedstawiono. Jest mu mówione aby przebaczył temu który go skrzywdził i traktował jako cierpienie mające mu przynieść korzyści. Nie ma tu rozróżnienia między słusznym karceniem i cierpieniem. Jak można sugerować pożyteczną stronę cierpień. Czy może wydawca ma świadomość, że sytuacja wewnątrz organizacji może sprzyjać istnieniu cierpień? Przecież obowiązujące procedury karania „nieposłusznych” są niebiblijne i stwarzają pole do różnych patologicznych zachowań starszych. A rozbudzanie nie spełnionych nadziei przez WTS, prowadziło do rozczarowań i błędnych decyzji życiowych członków organizacji. Rezultatem były przeróżne cierpienia.

U Świadków Jehowy ciągle „ciemno”.

Świadkowie Jehowy zdaniem CK powinni żyć w organizacji samego Boga. Poprzedni post dotyczył konsekwencji błędnego przeświadczenia o tym, że Bóg musi mieć na ziemi swoją organizację. W związku z tym nasuwa się szereg pytań. Oto one: Dlaczego w tej organizacji trzeba dokonywać stale zmian? Czyżby Bóg nie wiedział, jak należy ułożyć wszystko w strukturze która jest Jego? Czy może to tylko LUDZKA ORGANIZACJA a ZWANA BOŻĄ? Czy to ludzie popełniają błędy, bo nie są w stanie poukładać wszystkiego jak należy? A wiedząc o tym próbują szukać sensownego uzasadnienia, dla wprowadzanych w doktrynie modyfikacji, aby mimo wszystko utwierdzać innych, że to organizacja Boża. Twierdząc że tak miało być i nic w tym dziwnego. Popatrzmy jak to rozumowanie o potrzebie zmian, ma się do wypowiedzi ze Strażnicy z roku 1979 nr 23 str 14 akapit15. Cytuję:

15 Pobudzany tą nadzieją niewolnik wierny i rozumny” (obecnie roztropny a nie rozumny – przypis mój) zwracał uwagę całego ludu Bożego na znak czasów, zapowiadający bliskość panowania Królestwa Bożego. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie był w tym zakresie inspirowany ani w działaniu swym doskonały. Pisma szeregu członków klasy „niewolnika” które się złożyły na chrześcijańską część Słowa Bożego, były natchnione i nieomylne, ale inaczej przedstawia się rzecz z późniejszymi pracami. Literatura wydawana za życia Charlesa Taze Russella, pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica, nie była doskonała; nie była też doskonała za J.F. Rutherforda, następnego prezesa Towarzystwa. Coraz jaśniejsze światło padające na Słowo Boże, jak również fakty historyczne, po wielokroć aż do naszych dni wskazywały, w czym należy wprowadzić poprawki takiego czy innego rodzaju. Ale nie zapominajmy, że pobudki tego „niewolnika” zawsze były czyste, niesamolubne; we wszystkim powodowały nim dobre intencje.” koniec cytatu.

Wydawca utrzymuje że to co jest napisane w Biblii, było natchnione i nieomylne a literatura wydawana przez Charlesa Taze Russella, pierwszego prezesa i drugiego prezesa J.F.Rutherforda nie była doskonała. Dlaczego? Przecież tenże „niewolnik” twierdzi że „światło coraz jaśniej świeci” a tego świecenia nie „widać”. Ponieważ za czasów apostołów, było jasno a teraz jest coraz ciemniej. A powinno być olśniewająco jasno. Dlaczego w organizacji Świadków Jehowy chociażby w trzech dziedzinach takich jak: nauki, struktury organizacyjne i proroctwa wciąż potrzebne są jakieś modyfikacje? Czyżby Wszechmocny Bóg nie mógł przekazać swoim wiernym poleceń w tej materii w formie ostatecznej i doskonałej, nie wymagających ulepszeń i poprawek.

Jakie są tego konsekwencje w życiu jednostek?

Bóg „na usługach” Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy wg twierdzenia Ciała Kierowniczego rozpoczęli swoją współczesną historię od Charlesa Taze Russella w końcowych latach XIX wieku. Wielokrotnie w ich publikacjach można przeczytać o jego dokonaniach na rzecz początków ich organizacji, które miały swoje źródło w tym co czynił i pisał człowiek który utworzył Watch Tower Society czyli Towarzystwo Strażnica. Pomijając przy tym fakt, że był  inicjatorem badania Pisma Świętego i on jego współpracownicy nazywali się Badaczami Pisma Świętego z których to, dopiero po jego śmierci wskutek wewnętrznych podziałów w latach 30 -tych XX wieku, wyłonili się Świadkowie Jehowy. Zobaczmy jakie było jego zdanie, na temat tego co sam czynił i inni z nim związani współpracownicy. A najważniejsze jak widział to „dzieło” w przyszłości. Warto zwrócić uwagę na pewną jego wypowiedź z końcowych lat jego życia. Może uderzać jaskrawy kontrast tej wypowiedzi, z całkowicie inną rzeczywistością, która jest obecnie w organizacji Świadków Jehowy. Oto jego wypowiedź z książki „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego” /w ramce/ na str. 211

Czyje to dzieło?

Pod koniec swego ziemskiego życia Charles Taze Russell napisali „Lud Boży zbyt często zapomina, że sam Pan stoi na czele swego dzieła. Nazbyt często uważa się, że to my wykonujemy jakieś dzieło i pozyskujemy Boga do współpracy. Starajmy się widzieć tę sprawę we właściwym świetle i uprzytomnijmy sobie, że Bóg postanowił wykonać pewne wielkie dzieło i obecnie to czyni, że zostanie ono uwieńczone powodzeniem zupełnie niezależnie od nas i od naszych starań że współpraca ze Stwórca w realizacji Jego planów, zamierzeń i postanowień zgodnie z Jego wolą jest dla ludu Bożego niezwykłym zaszczytem. Patrząc na to z takiego punktu widzenia, koncentrujmy nasze modlitwy oraz oczekiwania na poznawaniu i spełnianiu, woli Pana; bądźmy przy tym zadowoleni z każdej roli przypadającej nam w udziale, ponieważ prowadzi nas nasz Bóg. Tak właśnie stara się postępować Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica” Strażnica z 1 maja 1915 str. 211 – koniec cytatu.

Ewidentnie widać, że to czego nie chciał Russell i czego się obawiał stało się później rzeczywistością w organizacji, która się ukształtowała po jego śmierci w roku 1916. Świadkowie Jehowy stali się ORGANIZACJĄ, której znaczenie i charakter wyszło daleko poza ramy o których mówił. Nie Bóg a ORGANIZACJA stała się siłą sprawczą, w każdej dziedzinie życia całej społeczności Świadków Jehowy i również wszystkich jej  członków każdego z osobna. Z wieloma negatywnymi skutkami a nawet dramatami ludzkimi, w życiu poszczególnych jej członków. Właściwie anonimowy twór ludzkiej wyobraźni, zniszczył współczucie, wrażliwość, miłość wzajemną oraz poczucie wartości pojedynczych osób a przecież bez nich nie ma ORGANIZACJI. Nadzorujący zawłaszczyli sobie prawo inicjatywy w tym, co się będzie działo w ORGANIZACJI a Bogu tylko przypisuje się działanie w jej ramach lub oczekuje się od Niego poparcia, dla „wymuszenia” u innych podporządkowania ORGANIZACJI.

Świadkowie Jehowy a organizacja. cz. II

Oto jak dalej wydawca po wcześniejszym przedstawieniu w ujęciu historycznym od początku do czasów współczesnych wszystkiego, co miałoby z jego punktu widzenia związek z „organizacją” twierdzi, że istnieje „organizacja boża” do której koniecznie trzeba „należeć” aby służyć Bogu i dotyczy to każdego człowieka na ziemi. Książka: „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” str. 222-227. Cytuję:

Czy według Biblii prawdziwi chrześcijanie mieli być ludem zorganizowanym?

Mat.24:14; 28:19, 20 (NW): „Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi ….„ Idźcie więc i pozyskujcie uczniów ….., chrzcząc ich (…)„ ucząc ich”.(Jak można by to osiągnąć bez zorganizowania? … Jezus szkolił… nie mówił każdemu, że może pójść, gdzie mu się żywnie podoba, aby krzewić wiarę po swojemu. Szkolił ich, udzielał im wskazówek i rozsyłał ich w sposób zorganizowany. Zobacz Łukasza 8:1; 9:1-6; 10:1-16).

Hebr.10:24, 25 (BT): „ …… Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, ….. zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień”. (Gdzie można by kierować zainteresowanego, ….. gdyby nie było organizacji regularnie urządzającej takie zebrania?)

1Kor. 14:33, 40: „,Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ….. wszystko niech się odbywa godnie i w porządku”. (…. Zastosowanie się do tej natchnionej rady wymaga uznawania organizacji).

1Piotra 2:9, 17 (NW): „,Natomiast wy jesteście „rodem wybranym,królewskim kapłaństwem,(…) Miłujcie całą społeczność braci (Społeczność podejmująca wspólne wysiłki w celu wykonania określonych zadań to organizacja).

Czy wierni słudzy Boży to tylko jednostki rozproszone po różnych kościołach chrześcijaństwa?

2Kor. 6:15-18 (NW): „Jaki dział ma wierny z  niewierzącym? (…) „Dlatego wydostańcie się spośród nich …., mówi Jehowa, ….. „a ja was przyjmę” (…) (Czy naprawdę można być wiernym sługą Boga, gdy bierze się udział w oddawaniu Mu czci razem z ludźmi, którzy swym życiem dowodzą, iż w gruncie rzeczy są niewierzący? …).

1Kor. 1:10 (BT): „…. upominam was, bracia, ……. byście byli jednego ducha i jednej myśli”. (Takiej jedności nie ma wśród różnych kościołów chrześcijaństwa).

Jana10:16 (NW): ….. będzie jedna trzoda, jeden pasterz”. (Skoro Jezus miał przyprowadzić takich ludzi do „jednej trzody”, czy nie rozumie się samo przez się, że nie mogą być rozproszeni po różnych religiach chrześcijaństwa?)

Jak można obecnie rozpoznać widzialną organizację Jehowy?

1) Naprawdę wychwala ona Jehowę jako jedynego prawdziwego Boga oraz wysławia Jego imię (Mat. 4:10; Jana 17:3).

2) W pełni uznaje żywotną rolę Jezusa Chrystusa w zamierzeniu Bożym jako tego, który wykazuje pełnoprawność zwierzchnictwa Jehowy, jest Głównym Pełnomocnikiem w sprawie życia, głową zboru chrześcijańskiego i panującym Królem Mesjańskim (Obj.19:11-13; 12:10; Dzieje 5:31; Efez. 1:22, 23).

3) Ściśle przestrzega natchnionego Słowa Bożego i na nim opiera wszystkie swoje nauki oraz mierniki postępowania (2 Tym. 3:16,17).

4) Trzyma się z dala od świata (Jak. 1:27; 4:4).

5) Zachowuje wśród swoich członków wysoki poziom czystości moralnej, ponieważ sam Jehowa jest święty (1 Piotra 1:15, 16; 1Kor. 5:9-13).

6) Przede wszystkim stara się gorliwie wykonywać zadanie, które Biblia przepowiedziała na nasze czasy, to znaczy głosić po całym świecie dobrą nowinę o Królestwie Bożym na świadectwo (Mat.24:14).

7)Jej członkowie pomimo ludzkiej niedoskonałości pielęgnują i wydają owoce ducha Bożego: miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, dobroć, wiarę, łagodność, panowanie nad sobą — i to w takiej mierze, że wyraźnie różnią się od świata (Gal. 5:22, 23; Jana 13:35).

Jak możemy okazywać szacunek dla organizacji Jehowy?

1Kor. 10:31: „Wszystko czyńcie na chwałę Bożą”.

Hebr.13:17: „Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym …..

Jak.1:22: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami”.

Tyt.2:11, 12 (NW): „Ujawniła się ….. życzliwość Boża, niosąca wybawienie ludziom wszelkiego pokroju, …..

1Piotra 2:17 (NW): „Miłujcie całą społeczność braci”.

Na ile powyższe argumenty są przekonujące we wskazaniu istnienia lub potrzeby istnienia „organizacji bożej” dla potrzeb wydawcy, każdy czytelnik może ocenić sam. Rozsądnie jest zwrócić uwagę na to, że żaden z podanych wersetów nie wymienia słowa „ORGANIZACJA” a mimo to wydawca uparcie je „widzi” w Biblii. Dlaczego?  Twierdzi się iż „ORGANIZACJA” – Ściśle przestrzega natchnionego Słowa Bożego i na nim opiera wszystkie swoje nauki oraz mierniki postępowania.” Jak może „przestrzegać” czegokolwiek coś lub ktoś  istniejący tylko w czyjeś wyobraźni? „ORGANIZACJA” została przekształcona  w żywy organizm, któremu wydawca przypisuje  cechy osoby.  Zaprzeczenie „goni” zaprzeczenie.