Świadek Jehowy a podważanie treści publikacji WTS

Oto jaki był w latach sześćdziesiątych XX wieku, stosunek komitetów zborów Świadków Jehowy do tych członków zboru, którzy nie zgadzali się z literaturą biblijną wydawaną przez Towarzystwo Strażnica. Przedstawiono go w broszurze do użytku wewnętrznego dla komitetów zborów, nie była ona dostępna dla poszczególnych Świadków Jehowy. Na pytanie dotyczące tego problemu w broszurze ZAGADNIENIA SŁUŻBY KRÓLESTWA na str. 39 i 40 wyjaśniono:

„Czy byłaby podstawa do wykluczenia ze społeczności osoby, która zaczyna doszukiwać się błędów w publikacjach Towarzystwa, a nawet częściowo zaprzecza Biblii? Niekiedy zdarzą się, że taka osoba staje się jedynie nieaktywna i nie rozgłasza otwarcie swej niewiary. Mogła szczerze przedstawić swoje poglądy komitetowi i innym osobom, które ją o to pytają. Czy byłoby to wprowadzaniem odszczepieństwa bądź popieraniem sekciarstwa, za co dana osoba mogłaby zostać odrzucona po pierwszym i drugim upomnieniu?

Kto staje się nieaktywny w służbie i nie uczęszcza na zebrania, musi doświadczyć na sobie skutków swego niewłaściwego postępowania. Nie można tu przedsięwziąć żadnych środków dyscyplinarnych, chyba że dana osoba przystaje do innego wyznania lub popełnia jakieś przewinienie zasługujące na wykluczenie ze społeczności. Gdyby się przyłączyła do innego wyznania, należy ją wyłączyć z powodu odszczepieństwa. Komitet sądowniczy musi być ostrożny, żeby nie wykluczyć ze społeczności kogoś. kto z niedojrzałości daje wyraz jakimś wątpliwościom lub kwestionuje coś, co opublikowano w Strażnicy. W takiej sytuacji najlepiej jest udzielić rady i starać się dopomóc tej osobie w dojściu do właściwego zrozumienia. Z drugiej strony, gdy ktoś jawnie powstaje przeciw temu, co opublikowano w Strażnicy, i usiłuje wpłynąć na drugich, aby przyjęli jego błędne wierzenia wtedy dążyłby do wprowadzenia wewnątrz zboru sekciarstwa i po pierwszym i drugim upomnieniu powinien zostać „odrzucony” — Przyp 6:19, Tyt 3:10 NW”

Warto zwrócić uwagę,  że  nie wspomina się  o tym dlaczego pewne fragmenty w Strażnicy  zostały zakwestionowane. Podważanie czegokolwiek jest złe. Z prezentowanej postawy wynika, iż wydawca  Strażnicy zawsze ma we wszystkim słuszną argumentację i nigdy się nie myli. Każdy kto „jawnie powstaje przeciw temu, co opublikowano w Strażnicy” musi być  wykluczony, czy inaczej mówiąc „odrzucony”. Wcale się nie poddaje analizie tego, czy to co mówi kwestionujący jest zgodne ze Słowem Bożym .To jest jak widać bez znaczenia. 

CK informuje Świadków Jehowy, że Bóg miłości może nienawidzieć.

Towarzystwo Strażnica w poniższym fragmencie przedstawia rzekomo biblijny pogląd, na kwestię dopuszczalności nienawiści w zachowaniu Świadka Jehowy w codziennym życiu. Zobacz czytelniku na ile są to stosowne rady dla chrześcijan. W jakim stopniu są one stosowane przez Świadków Jehowy, jako ogół i jako jednostki. Powyższy artykuł zostało publikowany w Strażnicy przeznaczonej do rozpowszechniania wśród osób, nie będących członkami ich organizacji, co ma wpływ na złagodzenie treści w celach marketingowych. W poscie z 24 września pisałem o traktowaniu wykluczonych i poniższa treść całkowicie pomija problem stosunku do byłych członków tej organizacji.Strażnica 1 grudnia 2011 str 24,25:


Kiedy nienawiść jest uzasadniona

A co wtedy, gdy ktoś poznaje wolę Bożą, ale nie chce się do niej dostosować? Taka osoba nie spotka się z miłością, lecz z dezaprobatą Boga. Jeżeli świadomie robi to, czego Jehowa nienawidzi, sama ściąga na siebie Jego nienawiść. Biblia mówi: „Jehowa bada i prawego, i niegodziwca, a miłującego przemoc dusza jego nienawidzi” (Psalm 11:5). Tacy zatwardziali grzesznicy nie mogą liczyć na przebaczenie. Podkreślił to apostoł Paweł, pisząc do Hebrajczyków: „Jeśli rozmyślnie trwamy w grzechu po otrzymaniu dokładnego poznania prawdy, to już nie pozostaje żadna ofiara za grzechy, lecz tylko jakieś straszliwe oczekiwanie sądu oraz ognista zazdrość, która ma strawić przeciwników” (Hebrajczyków 10:26, 27). Dlaczego Bóg, który jest miłością, zajmuje takie stanowisko? Kiedy ktoś uparcie trwa w grzechu, zło może zakorzenić się w nim tak mocno, iż stanie się jego nieodłączną cechą—po prostu nie da się oddzielić postępowania od osoby. Zdeprawowany grzesznik może nie wykazywać żadnej chęci poprawy. Jak czytamy w Biblii, przypomina lamparta, który nie jest w stanie pozbyć się swoich cętek (Jeremiasza 13:23). Człowiek taki, niezdolny już do okazania skruchy, staje się winny czegoś, co w Biblii nazwano „grzechem wiecznym”, i nie ma już dla niego przebaczenia (Marka 3:29).

Tak było z Adamem i Ewą oraz Judaszem Iskariotem. Ponieważ Adam i Ewa zostali stworzeni doskonali, a dany przez Boga nakaz był wyraźny i dla obojga zrozumiały, nie ulega wątpliwości, że dopuścili się grzechu rozmyślnie, toteż nie mogli spodziewać się przebaczenia. Gdy Bóg potem do nich przemówił, w ogóle nie wspomniał o możliwości okazania skruchy (Rodzaju 3:16-24). Judasz wprawdzie był niedoskonały, ale przebywał blisko Syna Bożego. Kiedy okazał się zdrajcą, Jezus nazwał go „synem zagłady” (Jana 17:12). Jak dowiadujemy się z Biblii, również Diabeł jest zatwardziałym grzesznikiem, którego czeka już tylko unicestwienie (1 Jana 3:8; Objawienie 12:12). Wszystkie te osoby ściągnęły na siebie nienawiść Boga.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy grzesznik traci szansę na naprawę stosunków z Bogiem. Jehowa jest bardzo cierpliwy i nie znajduje przyjemności w wymierzaniu kary tym, którzy zbłądzili nieświadomie (Ezechiela 33:11). Takie osoby Bóg zachęca do okazania skruchy, umożliwiającej uzyskanie przebaczenia. Biblia wzywa: „Niech niegodziwiec porzuci swą drogę, a krzywdziciel —swe myśli; i niech się nawróci do Jehowy, który się nad nim zmiłuje, oraz do naszego Boga, gdyż hojnie przebaczy” (Izajasza 55:7).”


Taki sposób rozumowania jak przedstawiony powyżej jest bardzo niebezpieczny. Dlaczego? Jest to otwarcie drogi do nienawidzenia człowieka tylko wg. własnego „widzi mi się”, o ile ktoś uzna  go za zatwardziałego grzesznika. A któż za takiego może zostać uznany? Nie przyjmujący tego co głoszą Świadkowie Jehowy a w szczególności ci którzy byli w tej organizacji a nie są, co to ma wspólnego to z miłością Bożą? Nic. Czy ma to coś wspólnego z pozostawieniem sądu Bogu i nie wypowiadaniem się za Niego? Nic.

W zakończeniu oto ostatnia część artykułu w/w Strażnicy z 1 grudnia 2011 roku ze str. 25:

      Zrównoważony pogląd na miłość i nienawiść


Jako naśladowcy Boga, prawdziwi chrześcijanie muszą rozumieć, kiedy jest „czas miłości”, a kiedy „czas nienawiści”. Kierowanie się sentymentami może sprawić, że utracimy rozsądne spojrzenie na miłość i miłosierdzie. W zachowaniu równowagi między miłosierdziem a nienawiścią do grzechu mogą pomóc nam słowa ucznia Judy: „Okazujcie miłosierdzie, czyniąc to z bojaźnią i nienawidząc nawet spodniej szaty zbrukanej przez ciało” (Judy 22,23). Tak więc powinniśmy żywić nienawiść do złych czynów,a nie do ludzi, którzy się ich dopuszczają.


Chrześcijanom polecono też, by okazywali miłość i wyświadczali dobro nawet swoim wrogom. Jezus powiedział: „Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mateusza 5:44). Dlatego Świadkowie Jehowy wytrwale zanoszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym także tym, którzy nie reagują na nią przychylnie (Mateusza 24:14). Starają się patrzeć na ludzi z Bożego punktu widzenia — w każdym widzą osobę godną miłości i miłosierdzia Jehowy. Kiedy nie znajdują posłuchu lub spotykają się ze sprzeciwem, trzymają się rady apostoła Pawła:„,Błogosławcie tym, którzy prześladują; błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nikomu nie oddawajcie złem za złe” (Rzymian 12:14,17). Świadkowie pamiętają, że to Jehowa zadecyduje, kto zasługuje na Jego miłość, a kto na nienawiść. On jest ostatecznym Sędzią w sprawach życia i śmierci (Hebrajczyków10:30).


Tak ,„Bóg jest miłością”. Doceniaj to. Dokładaj też starań, by poznawać wymagania Boże, a potem je spełniać. Miejscowi Świadkowie Jehowy chętnie pokażą ci w twojej własnej Biblii, czego Bóg od ciebie oczekuje i jak możesz dostosować swe życie do Jego woli. Dzięki temu unikniesz Jego nienawiści, a zaskarbisz sobie miłość.”


Czy ostatnia część artykułu jest zgodna z poprzednią  w której jest przedstawione że Bóg „miłości” może nienawidzić? Popatrzmy jak napisano: „Starają się patrzeć na ludzi z Bożego punktu widzenia — w każdym widzą osobę godną miłości i miłosierdzia Jehowy.” Czy rzeczywiście tak jest? Wcześniej napisano że nie da się oddzielić osoby od czynów a tu niespodzianka: „Tak więc powinniśmy żywić nienawiść do złych czynów, a nie do ludzi, którzy się ich dopuszczają.”

 


Strażnica określa byłych Śwadków Jehowy „chorymi umysłowo” c. III

To ostatnia część artykułu ze Strażnicy, którego treść stała się powodem, wyrazów oburzenia wśród aktualnych Świadków Jehowy którzy chcieliby opuścić organizację i byłych Świadków Jehowy. Informację o tym podała gazeta The Independent z 27 września 2011 roku. Trzeba zwrócić uwagę, że cały artykuł nie zachęca do analizy swego zachowania a wydawca określa bezkrytycznie, swój punkt widzenia, jako jedynie słuszny. Natomiast ci którzy go nie podzielają idą za „drogowskazami szatana” czyli głównie byli Świadkowie Jehowy. Oto jak Strażnica przestrzega dalej str 18, 19 z 15 lipca 2011 akapity 14 -17:

                „Nie Idźmy za Szatanem”

14 Wyobraź sobie, że przy drodze widzisz tablicę informującą: „Za Szatanem tędy”. Któż z nas skręciłby w tym kierunku? Paweł ostrzega jednak przed kilkoma zachowaniami, które mogłyby sprawić,że oddani Bogu chrześcijanie „odwrócą się, by iść za Szatanem” (odczytaj I Tymoteusza 5:11-15). Swą wypowiedź apostoł skierował do pewnych „młodszych wdów”, ale zasady w niej zawarte odnoszą się do każdego z nas. Te chrześcijanki z I wieku prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy, że podążają za owym niegodziwcem niemniej ich postępowanie właśnie o tym świadczyło. Jak my możemy uniknąć nawet nieświadomego podążania za Szatanem? Rozważmy przestrogę Pawła dotyczącą szkodliwego plotkowania chciałby, abyśmy przestali obwieszczać dobrą nowinę.

15 Szatan chciałby uciszyć głos naszej wiary – chciałby, abyśmy przestali obwieszczać dobrą nowinę (Obj. 12:17). W tym celu próbuje nas skłonić do zaangażowania się w sprawy, przez które tylko tracilibyśmy czas albo które wywoływałyby między nami podziały. Rozważmy kilka jego metod, analizując postawy osób, o których pisał Paweł. „Są bez zajęcia, włóczą się”. W erze techniki bardzo łatwo jest marnować czas swój i innych na przykład przez przesyłanie e-maili, które są bezwartościowe albo nawet wprowadzają w błąd. „Plotkują”. Szkodliwe plotki mogą doprowadzić do rzucania oszczerstw, co często wywołuje zwady (Prz. 26:20). Bez względu na to, czy złośliwi oszczercy są tego świadomi, czy nie, naśladują Szatana Diabła*(patrz przypis ze str18). „Mieszają się w cudze sprawy” Nie mamy prawa dyktować innym, jak mają postępować w kwestiach osobistych. A zatem i bezczynność, i niepoprawne zachowanie mogą odwrócić naszą uwagę od zleconego przez Boga dzieła głoszenia o Królestwie. Gdybyśmy przestali aktywnie uczestniczyć w służbie dla Jehowy, oznaczałoby to, że zaczęliśmy iść za Szatanem. Nie istnieje pozycja neutralna (Mat. 12:30).

16 Przed „odwróceniem się i pójściem za Szatanem” możemy się ustrzec dzięki słuchaniu rad biblijnych. Rozważmy kilka mądrych wskazówek Pawła. Miejmy „mnóstwo pracy w dziele Pańskim” (1Kor. 15:58). Zaangażowanie w sprawy Królestwa uchroni nas przed zagrożeniami, jakimi są bezczynność lub marnowanie czasu na nieistotne zajęcia (Mat. 6:33). Mówmy o tym, co „dobre ku zbudowaniu” (Efez. 4:29). Postanów sobie, że nie będziesz słuchał ani rozsiewał szkodliwych plotek”. Pielęgnuj zaufanie i szacunek do współwyznawców. Wówczas twoje słowa będą budować,a nie rujnować. „Postaw sobie za cel dbać o swoje sprawy” (1Tes. 4:11). Okazuj osobiste zainteresowanie drugimi, ale rób to w taki sposób, by uszanować ich prywatność i nie pozbawić ich godności. Wystrzegaj się też narzucania innym swoich własnych poglądów w sprawach, co do których muszą podjąć decyzję samodzielnie  (Gal. 6:5).

17 Jakże wdzięczni jesteśmy Jehowie, że wyraźnie mówi nam, za czy mnie powinniśmy iść! Nigdy nie zapominajmy, że ostrzeżenia omówione w tym i poprzednim artykule są wyrazem Jego wielkiej miłości. Bóg chce nam oszczędzić cierpień i bólu będących wynikiem podążania za zwodniczymi „drogowskazami” Szatana. Ścieżka, którą wskazuje nam Jehowa, może być wąska, ale wiedzie do najwspanialszego z możliwych celów — do życia wiecznego (Mat. 7:14). Obyśmy zawsze trwali w postanowieniu, by słuchać wezwania Jehowy: „To jest ta droga. Chodźcie nią” (Izaj. 30:21).

przypis na str. 18

Greckie słowo diabolos, tłumaczone na „diabeł”, oznacza „oszczerca”. Takim mianem często  określa się Szatana, największego oszczercę(Jana 8:44; Obj. 12: 9, 10).”

Po przeczytaniu całego artykułu można zauważyć iż przeciw byłym braciom WTS wyciąga najcięższe argumenty jakie może. Jakie? Nazywa „chorymi umysłowo”, ustawiającymi „drogowskazy szatana”. Wydawca wykorzystując zaufanie jakie członkowie organizacji powinni mieć do Boga, stwierdza że czytelnicy dla swego dobra powinni „nie słuchać” co mają do powiedzenia „odstępcy”. Sprytnie przy tym żonglując zamiennie zwrotami, raz twierdząc że rady pochodzą od Boga Jehowy, innym razem tak radzi jego organizacja czy też Biblia. Po latach takiej lektury czytelnikowi zaciera się różnica, między tym co mówi Bóg a co tylko człowiek (WTS). Wydawca potwierdza że to co podaje jest od Boga. W treści artykułu jak zwykle nie ma poważnej analizy negatywnych skutków, podawania określonego „pokarmu duchowego” przez  wydawcę. Dlaczego?

Strażnica określa byłych Śwadków Jehowy „chorymi umysłowo” c. II

Wydawca stara się przestrzec czytelnika jak nie dać się zwieść szatanowi. Ma zwracać uwagę na religię fałszywą, jako główne narzędzie, którym posługuje się mistrz podstępu – szatan. Konsekwentnie wymienia charakterystyczne nauki religii fałszywej jak: „o Trójcy, ogniu piekielnym i nieśmiertelności duszy —które są pełne mitów i kłamstw.” Wydaje się iż autor poniższego tekstu nie może się zdecydować co w tym tekście jest „prawdopodobne”, „możliwe” a co jest faktem a propos fałszywych nauk. Zobaczmy ciąg dalszy tekstu ze Strażnicy z 15 grudnia 2011 str, 17,18 akapity 9-13:

      „Nie idźmy za „fałszywymi opowieściami”

9 „Czasami z łatwością można zauważyć, że ktoś manipulował przy znaku drogowym i że wskazuje on niewłaściwy kierunek. Innym razem trudno jest przejrzeć podstęp. Podobnie bywa z nikczemnymi działaniami Diabła — niekiedy są oczywiste, a innym razem zakamuflowane. Apostoł Paweł wspomina o jednej z przebiegłych szatańskich strategii: o szerzeniu „fałszywych opowieści”(odczytaj 1 Tymoteusza 1:3, 4). Aby nie zboczyć z drogi życia,musimy wiedzieć, czym są „fałszywe opowieści” i jak się ich strzec.

10 Swoją przestrogę Paweł zawarł w pierwszym liście do chrześcijańskiego nadzorcy Tymoteusza, który miał dbać o czystość zboru i pomagać współwyznawcom zachowywać wierność (1 Tym. 1:18, 19). Apostoł użył tu greckiego słowa, które może się odnosić do fikcji, mitu lub oszustwa. Według pewnej encyklopedii określa ono „opowieść (religijną), która nie ma żadnego związku z rzeczywistością” (flie Interna tio na! Standard Bibie Encyclopaedia). Prawdopodobnie Pawłowi chodziło o kłamstwa religijne rozpowszechniane za pośrednictwem sensacyjnych opowiadań i dziwacznych Iegend*. Takie historie jedynie „powodują powstawanie pytań wywołujących dociekania” — pytań nieistotnych, prowadzących do jałowych dywagacji. Sztuczkę tę stosuje arcyzwodziciel, Szatan, który za pomocą kłamstw religijnych [mitów chce zwieść niczego nie podejrzewające osoby. Rada Pawia jest jasna: Nie zwracaj uwagi na fałszywe opowieści! Na przykład apokryficzna Księga Tobiasza, napisana około III wieku p.n.e. a więc znana w czasach Pawła, jest pełna przesądów i niedorzecznych opisów magii i czarów, przedstawionych jako fakty (zobacz Wnikliwe poznawanie Pism, tom 1, strona 89).

11 Jakie fałszywe historie mogą wprowadzić w błąd nieroztropnych? W gruncie rzeczy wyrażenie „fałszywe opowieści” można odnieść do wszystkich kłamstw religijnych i mitów, które mogłyby nas „odwrócić od prawdy” (2 Tym. 4:3, 4). Szatan, udając „anioła światła”, sprytnie posługuje się religią fałszywą, aby zwodzić ludzi (2 Kor. 11:14). Nominalne chrześcijaństwo pod szyldem chrystianizmu naucza doktryn—między innymi o Trójcy, ogniu piekielnym i nieśmiertelności duszy — które są pełne mitów i kłamstw. Zachęca również do udziału w świętach,takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, którym towarzyszą na pozór niewinne zwyczaje wywodzące się z mitologii i pogaństwa.Gdy usłuchamy ostrzeżenia Jehowy, by się oddzielić i „przestać dotykać tego, co nieczyste”, nie damy się zwieść fałszywym opowieściom (2 Kor. 6:14-17).

12 Szatan propaguje też inne kłamstwa, które mogą nas zwieść, jeśli nie będziemy ostrożni. Przeanalizujmy kilka przykładów. Możesz robić, co tylko chcesz. Ty decydujesz, co jest dobre, a co złe. Tego rodzaju postawę lansują media i przemysł rozrywkowy. Pod wpływem takiego wypaczonego podejścia do mierników Bożych moglibyśmy zacząć odrzucać wszelkie hamulce moralne. Prawda jest jednak taka, że bardzo potrzebujemy moralnego przewodnictwa, które może zapewnić nam tylko Jehowa (Jer. 10:23). Bóg nie będzie ingerował w ziemskie sprawy Pod wpływem powszechnej tendencji, by żyć dniem dzisiejszym, łatwo się stać „bezczynnym albo bezowocnym” (2Piotra 1:8). Prawda jest jednak taka, że dzień Jehowy szybko się zbliża i musimy go stale wyczekiwać (Mat. 24:44). Bóg nie interesuje się tobą jako jednostką. Gdybyśmy uwierzyli w to szatańskie kłamstwo, moglibyśmy dać za wygraną, sądząc, iż nie zasługujemy na miłość Bożą. Prawda jest jednak taka, że Jehowa kocha i ceni każdego ze swoich czcicieli (Mat. 10:29-31).

13 Musimy zachowywać czujność, ponieważ sposób rozumowania i nastawienie szatańskiego świata na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać właściwe. Ale pamiętajmy, że Szatan jest mistrzem podstępu. Nie damy się zwieść jego „zręcznie wymyślonym fałszywym opowieściom [,,podstępnie zmyślonym mitom”, KŻNT] ”tylko wtedy, gdy będziemy słuchali rad i przypomnień pochodzących z Biblii (2 Piotra 1:16).”

Została powyżej zastosowana „podstępna argumentacja” przez WTS pod nadzorem CK. Najpierw wydawca przedstawia czytelnikowi prawdopodobieństwa dotyczące możliwości w jaki sposób szatan zwodzi, aby za chwilę nazwać je faktami. Niepostrzeżenie przechodzi z możliwości i prawdopodobieństw, do faktów o kłamstwach religijnych głoszonych współcześnie przez „odstępców”. W taki sposób odwraca uwagę od sprawdzania tego co sam uczy, wskazując jakie obrzydliwe rzeczy się dzieją poza organizacją. Czy takie „fałszywe opowieści” miał na myśli Ap. Paweł? Nie. Wszystko co nie jest prawdą jest „fałszywą opowieścią”. cdn…

Strażnica określa byłych Śwadków Jehowy „chorymi umysłowo”

Wydawca aby wywrzeć presję na czytelnikach o konieczności unikania odstępców, powołuje się na samego Boga Jehowę. Chodzi o zdecydowane unikanie tych, którzy kiedyś byli w organizacji Świadków Jehowy a teraz są rzekomo pod wpływem szatana. Nie ma w poniższym artykule przewidzianym wyłącznie do analizy, na zebraniach Świadków Jehowy, sprecyzowanych informacji co ci „odstępcy” faktycznie głoszą. Jest tylko jedynie zaszczepianie nienawiści i odrazy. Wysnuto w Strażnicy haniebny argument o tym że byli Świadkowie Jehowy są „chorzy umysłowo”.  Proszę zwrócić uwagę na kontekst i wprowadzenie do zdania, które stało się przedmiotem śledztwa, o którym napisał Independent 27 września 2011 roku. Oto treść poniżej ze Strażnicy z 15 lipca 2011 roku str. 15, 16 i pierwsze 8 akapitów:

CZY USŁUCHASZ WYRAŹNYCH

OSTRZEŻEŃ JEHOWY?

To jest ta droga: Chodźcie nią” (IZAJ. 30:21).

ZNAK drogowy wskazujący niewłaściwy kierunek nie tylko wprowadza w błąd, ale stwarza też potencjalne zagrożenie. Wyobraź sobie, że przyjaciel ostrzega cię przed złym człowiekiem, który rozmyślnie zmienił drogowskaz, aby wyrządzić szkodę niczego nieprzeczuwającym podróżnym. Czy zignorowałbyś taką przestrogę?

2 Nie ma wątpliwości że Szatan to nikczemny wróg, pragnący za wszelką cenę wprowadzić nas w błąd (Obj. 12:9). Właśnie on jest źródłem wszystkich negatywnych czynników omówionych w poprzednim artykule, które mają sprowadzić nas z drogi wiodącej do życia wiecznego (Mat. 7:13, 14). Na szczęście Bóg życzliwie ostrzega, abyśmy nie podążali za zwodniczymi „drogowskazami” Szatana. Rozważymy teraz kolejne trzy czynniki, poprzez które ten niegodziwiec usiłuje na nas wpływać. Zastanawiając się nad tym, jak Słowo Boże chroni nas, abyśmy nie dali się zwabić na złą drogę, wyobrażajmy sobie, że sam Jehowa idzie za nami i pokazuje nam właściwy kierunek, mówiąc: „To jest ta droga. Chodźcie nią” (Izaj. 30:21). Przeanalizowanie Jego dobitnych ostrzeżeń umocni nas w postanowieniu stosowania się do nich.

        Nie idźmy za „fałszywymi nauczycielami”

3 Przypuśćmy, że przemierzasz bezwodną krainę. W oddali dostrzegasz studnię. Skręcasz w jej kierunku, spodziewając się znaleźć trochę wody i zaspokoić pragnienie. Po dotarciu do niej stwierdzasz jednak, że jest wyschnięta. Cóż za zawód! Takie wyschnięte studnie dobrze obrazują fałszywych nauczycieli. Ktokolwiek idzie do nich w poszukiwaniu wody prawdy, gorzko się rozczaruje. Jehowa poprzez apostołów Pawła i Piotra ostrzega przed takimi ludźmi (odczytaj Dzieje 20:29, 30; 2 Piotra 2:1-3). Kim są owi nauczyciele? Natchnione słowa wspomnianych apostołów pomogą nam ustalić, skąd pochodzą fałszywi nauczyciele i jak działają.

4 „Do starszych z Efezu Paweł powiedział: „Spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne”. A Piotr, zwracając się do współchrześcijan, napisał: „Wśród was będą fałszywi nauczyciele”. Skąd zatem wywodzą się tacy ludzie? Mogą się,pojawić wewnątrz zboru. To odstępcy*. Jaki mają cel? Nie zadowalają się jedynie opuszczeniem organizacji, którą być może kiedyś kochali. Jak wyjaśnił Paweł, starają się „pociągnąć za sobą uczniów”. Zamiast szukać własnych uczniów, usiłują zagarnąć uczniów Chrystusa. Niczym „drapieżne wilki” chcieliby pożreć ufnych członków zboru — zburzyć ich wiarę i odwieść ich od prawdy (Mat. 7:15; 2 Tym. 2:18).

5 Jak postępują fałszywi nauczyciele? Używa ją przebiegłych metod. Odstępcy „cichaczem wprowadzają” zgubne nauki. Działają potajemnie niczym przemytnicy — niepostrzeżenie zaszczepiają spaczone idee. Podobnie jak sprytny fałszerz próbuje wprowadzić do obiegu podrobione dokumenty, tak samo oni, posługując się „sfałszowanymi słowami”, czyli kłamliwymi argumentami, próbują propagować sfabrykowane przez siebie poglądy jako prawdziwe. Upowszechniają „zwodnicze nauki”, „przekręcają (…) Pisma”,aby pasowały do ich twierdzeń (2 Piotra 2:1, 3, 13; 3:16). Wcale nie leży im na sercu nasze dobro. Idąc za nimi, zboczylibyśmy z drogi wiodącej do życia wiecznego.

6 Jak możemy się uchronić przed fałszywymi nauczycielami? Biblia bardzo wyraźnie określa, jak mamy wobec nich postępować (odczytaj Rzymian 16:17; 2 Jana 9-11). Wzywa nas, „byśmy ich unikali”. W różnych przekładach wyrażono to następująco: „wystrzegaj cie się ich” (Współczesny przekład), „strońcie od nich” (Biblia Tysiąclecia), „trzymajcie się od nich z daleka” (Komentarz żydowski do Nowego Testamentu). Ta natchniona rada jest jednoznaczna. Załóżmy, że lekarz mówi ci, byś unikał osoby cierpiącej na śmiertelną chorobę zakaźną. Będzie dla ciebie oczywiste, co ma na myśli, i ściśle zastosujesz się do jego przestrogi. Odstępcy „chorują pod względem umysłowym” i szukają sposobności, by zarazić innych swoimi zdradzieckimi poglądami (1 Tym. 6:3, 4). Jehowa, Wielki Lekarz, zaleca nam,abyśmy unikali kontaktów z nimi. Wiemy, co ma na myśli, ale czy jesteśmy zdecydowani skrupulatnie zastosować się do Jego przestrogi?

7 Z czym się wiąże unikanie fałszywych nauczycieli? Nie przyjmujemy ich w naszych domach ani ich nie pozdrawiamy. Nie czytamy ich literatury, nie oglądamy programów telewizyjnych z ich udziałem, nie przeglądamy ich stron internetowych ani nie dodajemy komentarzy na ich blogach. Z czego wynika taka stanowcza postawa?Z miłości. Kochamy „Boga prawdy”, dlatego nie interesują nas pokrętne nauki, które przeczą Jego prawdomównemu Słowu (Ps.31:5; Jana 17:17). Kochamy też organizację Jehowy, dzięki której poznaliśmy zachwycające prawdy biblijne — między innymi o imieniu Bożym i jego znaczeniu, o zamierzeniu Jehowy co do ziemi, ostanie umarłych i o nadziei na zmartwychwstanie. Czy pamiętasz, jak się poczułeś, gdy pierwszy raz usłyszałeś o tych i innych wspaniałych rzeczach? Czemuż więc miałbyś zgorzknieć pod wpływem kogoś, kto oczernia organizację, za sprawą której poznałeś te nauki? (Jana 6:66-69).

8 Niezależnie od tego, co mówią fałszywi nauczyciele, nie będziemy za nimi podążać! Po co mielibyśmy iść do tych wyschniętych studni—czy po to, by dać im się oszukać i w efekcie doznać rozczarowania? Wprost przeciwnie, ze wszystkich sił lojalnie trwajmy przy Jehowie i organizacji, która od dawna zaspokaja nasze duchowe pragnienie, dostarczając czystej i orzeźwiającej wody prawdy z natchnionego Słowa Bożego (Izaj. 55:1-3; Mat. 24:45-47).

Czytelniku! Bóg Wielki Lekarz ci radzi unikaj odstępców a my ci „palcem pokażemy” którzy to są i posłuchaj a wyjdzie ci to na dobre. Nie ważne co mówią, jakie mają poglądy i co teraz czynią. Najgorsze wg CK że teraz nie są w organizacji. Czyli w organizacji Świadków Jehowy pod nadzorem ich Ciała Kierowniczego. Nie ma w powyższej treści nic na temat głębszej analizy tego, co mówią, jakie mają poglądy. Dlaczego? Takie rady jw. nie mają żadnej wartości. Prowadzą tylko do niedorzecznych zachowań u Świadków Jehowy w stosunku do swoich byłych braci.  Niezrozumiałych także dla tych, którzy nigdy nie byli członkami tej organizacji. Najdziwniejsze jest to że  sami Świadkowie Jehowy nie potrafią tego precyzyjnie uzasadnić, dlaczego mają ich „unikać”, przez nawet nie mówienie w odpowiedzi „dzień dobry”. cdn….

O Świadkach Jehowy w The Independent

W gazecie The Independent ukazał się 27 września 2011 roku artykuł na temat praktyk stosowanych przez organizację Świadków Jehowy w stosunku do byłych członków tej organizacji. W tekście jest podniesiony problem ewentualnego odejścia, z organizacji Świadków Jehowy, w obawie przed przed utratą kontaktu z rodziną i wieloletnimi znajomymi w organizacji.


„Oficjalny magazyn dla Świadków Jehowy opisał tych, którzy opuszczają Kościół jako „psychicznie chorych”, wywołując oburzenie u byłych członków i tych wewnątrz zaniepokojonych stronieniem od tych, którzy kwestionują oficjalną doktrynę.

Artykuł opublikowany w lipcowym wydaniu w Strażnicy ostrzega zwolenników, aby trzymać się z dala od „fałszywych nauczycieli,” którzy są przedstawieni jako „psychicznie chorzy odstępcy”, których powinno się za wszelką cenę unikać. „Załóżmy, że to lekarz poleca unikać kontaktu z kimś, kto jest zainfekowany zakaźną, śmiertelną choroba ” czytamy w artykule . „Chcesz wiedzieć, co zaleca lekarz, i ściśle słuchasz jego ostrzeżeń. Cóż, odstępca jest” psychicznie chory „, i stara się zarazić innych swoim odstępczymi naukami”.

Kopia pisma, rozpowszechniana przez Świadków Jehowy na całym świecie, została przekazana The Independent przez obecnego członka Kościoła, który  jest niezadowolony z oficjalnej nauki, ale boi się wyjść z obawy przed utratą swojej rodziny.

„Wielu takich jak ja pozostaje związanych z Świadkami Jehowy z obawy przed określeniem jako „odstępcy” i problemami nie tylko w organizacji, ale u własnych przyjaciół i rodziny,” powiedział mężczyzna, który miał na imię Jan. „Uważam, że jestem określony jako „psychicznie chory” – podając swoje prawdziwe wierzenia, daje przyzwolenie na  traktowanie mnie z pogardą.”

W wierze ze scentralizowanym przywództwem, wiele form dyscypliny jest wykorzystywanych do zwalczania krytyki doktryny, z karami sięgającymi od ograniczenia obowiązków służbowych do ekskomuniki. Ci,  którzy zostali wyrzuceni z kościoła często znajdują się odrzuceni przez współwyznawców.

Świadkowie byli i obecni zaczęli twierdzić, że użycie przez Kościół  słowa „psychicznie chorych”*, aby opisać odchodzących mogłyby naruszać prawa religijne w Wielkiej Brytanii co do nienawiści. Grupa byłych Świadków w Portsmouth już złożyła oficjalną skargę w Hampshire do Policji o artykule, która prowadzi śledztwo.

Angus Robertson, były Świadek „starszych” z Hampshire, który był obecny na spotkaniu z policją, powiedział: „Pismo które jest wykorzystywane, by gnębić ludzi musi być kwestionowane. Jeśli religia głosi, że czarni lub geje są „psychicznie chorzy„* budziłaby zrozumiałe oburzenie „.

Krytycy się również zastanawiają się, czy złożyć skargę do Komisji Pomocy. Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe w Wielkiej Brytanii, która drukuje doktryny kościoła w Wielkiej Brytanii, jest zarejestrowaną organizacją charytatywną.

Rick Fenton, rzecznik Towarzystwa Strażnica, podkreślił wczoraj, że ostracyzm był „sprawą osobistą dla każdego do decydowania za siebie”. „Każdy ze Świadków Jehowy może wyrażać swoje uczucia i zadawać pytania”, powiedział. „Jeżeli dana osoba zmieni zdanie na temat nauk opartych na Biblii, które kiedyś uznawała, uznajemy jej prawo do zmiany.”

*Na podstawie: „Czy usłuchasz wyraźnych ostrzeżeń Jehowy?  Strażnica z 15 lipca 2011

  Oto informacja w The Independent