Świadkowie Jehowy ostrzegani przed miłością do pieniędzy

W publikacjach Towarzystwa Strażnica systematycznie co jakiś czas powraca ją różne „zagrożenia” przed którymi czytelnicy są przestrzegani. Jednym z takich chwytliwych tematów który ma swoje mocne poparcie na podstawie w Biblii jest miłość do bogactwa (pieniędzy) zwana materializmem. I regularnie powraca ten temat w różnej formie, aż do wzbudzania poczucia winy u tych którym się jak to się mówi lepiej powodzi, iż kosztem zdobywania „dóbr doczesnych za mało angażują się w działalność pozyskiwania „nowych”. Tym razem w Strażnicy z 15 sierpnia 2012 w art. „STÓJ NIEWZRUSZENIE I UNIKAJ PUŁAPEK SZATANA!” akapity 3-8.

3 W jednej z przypowieści Jezus wspomniał o nasionach zasianych między ciernie. Wskazał, że ktoś może usłyszeć orędzie o Królestwie, „ale troska tego systemu rzeczy i zwodnicza moc bogactwa zaduszają słowo, tak iż staje się bezowocny” (Mat.13:22). Materializm rzeczywiście jest sidłem, które wykorzystuje nasz wróg Szatan.

4(…) Z powodu wysokich kosztów utrzymania i rosnącego bezrobocia być może niełatwo ci wiązać koniec z końcem. Niewykluczone też,że martwisz się o przyszłość i zastanawiasz, czy po przejściu na emeryturę wystarczy ci środków do życia. Pod wpływem takich trosk niektórzy zaczynają zabiegać o bogactwo, przekonani, że pieniądze zapewnią im bezpieczeństwo.

5 Jezus wymienił też inny czynnik— „zwodnicza moc bogactwa „.Element ten w połączeniu z zatroskaniem może zadusić słowo. Co prawda Biblia przyznaje, że pieniądze służą ochronie” (Kazn.7:12). Ale pogoń za bogactwem nie jest mądra. Niejeden człowiek przekonuje się, że im więcej wysiłków wkłada w zdobywanie majętności, tym bardziej materializm go usidla. Niektórzy stają się wręcz niewolnikami bogactwa (Mat. 6:24).

6 Pragnienie posiadania bogactwa może się zrodzić całkiem niewinnie. Na przykład wyobraź sobie, że pracodawca podchodzi do ciebie i mówi:Mam dobre wieści! Nasza firma wygrała wielki przetarg Dlatego przez kilka miesięcy dość często trzeba będzie zostawać po godzinach. Ale mogę cię zapewnić, że naprawdę ci się to opłaci”. Jakbyś zareagował na taką propozycję? Oczywiście zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny to poważny obowiązek, lecz nie jedyny (1 Tym. 5:8). Musisz wziąć pod uwagę jeszcze kilka innych kwestii. Ile czasu dodatkowo poświęcałbyś na pracę zawodową? Czy nie będzie ona kolidować z zajęciami duchowymi, między innymi. z zebraniami i rodzinnym wielbieniem Boga?

7(….) Czy chęć zdobycia pieniędzy nie spowoduje, że przestaniesz stawiać sprawy Królestwa na pierwszym miejscu w życiu? Czy dostrzegasz, jak mógłby owładnąć tobą materializm, gdybyś zaniedbał zdrowie duchowe zarówno własne, jak i bliskich? A jeśli już osłabłeś duchowo, to co możesz zrobić, by stanąć niewzruszenie i uniknąć zaduszenia przez materializm?

8Chcąc uniknąć zaduszenia przez materializm, należy co pewien czas przeanalizować swój styl życia. Bez wątpienia nie chciałbyś przypominać Ezawa, który swymi czynami dowiódł, że gardzi sprawami duchowymi! (Rodz. 25:34; Hebr. 12:16). I z pewnością nie powinieneś też przejawiać takiego nastawienia jak zamożny człowiek, któremu Jezus poradził, Żeby sprzedał: swe majętności., rozdał wszystko biednym i poszedł za nim. Zamiast tak postąpić, Ów mężczyzna odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mat. 19:21, 22), Usidlony przez bogactwo, stracił możliwość dostąpienia wyjątkowego zaszczytu — stania się naśladowcą największego ze wszystkich ludzi! Uważaj, byś i ty nie stracił wspaniałej sposobności bycia uczniem Jezusa Chrystusa.

Czyto co tu napisane powyżej jest uczciwe ze strony wydawcy? A jak żyją kierujący działalnością? Innym radzą aby żyli skromnie a sami żyją w przepychu. I bardzo zabiegają o środki materialne. A Jezus jak żył skoro twierdzą, iż biorą z niego przykład? Mt 8:20 NW „Ale Jezus rzekł mu: „Lisy mają jamy i ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy”. W którym miejscu Jezus powiedział, iż do naśladowania go będą potrzebne piękne sale zgromadzeń biura oddziałów i nowoczesne obiekty do produkcji literatury. Jakie to są obiekty zobacz budowę jednego z nich w USA. Zwróć uwagę na wystrój i wykończenie. Tu. I jeszcze raz co mówił nadzorca strefy w Polsce o pieniądzach. O skromności i braku miłości do pieniędzy, czy można mówić? Zobacz sam. Tu.

O budowie sali królestwa w Polsce tu

Starsi u Świadków Jehowy „wykorzystują” spowiedź

Z datą 9 kwietnia 2012 roku zostały podane szczególne wytyczne przez biuro oddziału w Polsce wymienione w liście jako Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy . Zalecenia dotyczą wszystkich starszych w zborach świadków Jehowy podane specjalnym w liście odnoście postępowania starszych w różnych sytuacjach które powstają w działalności zborów. Szczególną uwagę poświęcono w nim sprawom związanym z postępowaniem starszych w sytuacjach prowadzących do postępowania sądowego. W punkcie piątym i szóstym są zawarte interesujące polecenia dotyczące problemy zachowania tajemnicy przez starszych. Czemu te zalecenia mogą służyć oprócz podanego uzasadnienia?

                            

                           „POUFNOŚĆ

Ponieważ jesteście nadzorcami, często są Wam powierzane informacje wrażliwe lub poufne. Starsi muszą zważać, by nigdy nic ujawniać informacji poufnych osobom nieuprawnionym. Jest ‚„czas milczenia” oraz czas, gdy „naszych słów powinno być niewiele” (Kazn. 3:7;5:2). W Księdze Przysłów 10:19 znajdujemy przestrogę: „W obfitości słów na pewnie obejdzie się bez występku, lecz kto trzyma w ryzach swe wargi, postępuje roztropnie”. Gdy starsi niemądrze ujawniają poufne sprawy. powoduje to niepotrzebne problemy” duchowe i prawne. Musicie więc dołożyć szczególnych starań, by działać zgodnie z radą: „Nie wyjawiaj poufnej sprawy drugiego” (Prz. 25:9). Gdy starsi ignorują tę radę, grozi to utratą zaufania do całego grona (w 96 15.8 s. 18. ak. 12; w91 15.11 s.23, ak, 19; w88/11 24—27), Gdyby starszy naruszał zasadę poufności, mógłby narazić siebie i organizację na odpowiedzialność prawną. Dodatkowo takie naruszenie zasad poufności prze starszego mogłoby się wiązać z prawnym uchyleniem„tajemnicy spowiedzi” czy też tajemnicy zawodowej związanej z relacją pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem prawnym oraz jego klientem. Prawne przywileje związane z tajemnicą spowiedzi ”pozwalają starszemu, który w świetle przepisów jest traktowany jako duchowny – w okolicznościach uregulowanych prawem — uchylić się od obowiązku ujawnienia poufnych informacji przekazanych starszemu przez członka zboru. Przywileje związane z tajemnicą zawodową prawników z zasady chronią starszego przed obowiązkiem ujawnienia informacji przekazanych poufnie przez starszego jego prawnikowi, co może obejmować także Dział Prawny.”

Mogą stanowić ochronę dla wszelkich przestępców którą zapewnią im starsi uchylający się od składania zeznań zasłaniając się tajemnicą spowiedzi” lub „tajemnicą zawodową”. I co ciekawe z zasady organizacja potępia „spowiedź” jako taką,traktując ją za praktykę niebiblijną, ale wykorzystanie rozwiązań prawnych dotyczących właśnie spowiedzi jest jak można zauważyć zdaniem Ciała Kierowniczego dobre. Na Czechach Ministerstwo Kultury, które w 2002 roku odrzuciło wniosek o potwierdzenie instytucji tajemnicy spowiedzi w ich społeczności religijnej. LINK TU

 

Porządek zwany „teokratycznym” u Świadków Jehowy

Dobrze „porządek teokratyczny” został pokazany w artykule przeznaczonym do studium w zborze wiele lat temu. I nadal na tej samej zasadzie funkcjonuje ta organizacja. Z odwołaniem się do pewnych fragmentów Biblii, zarówno z czasów apostołów jak też przedchrześcijańskich. Czy jest równoznaczny z istnieniem porządku w pełnym znaczeniu tego słowa? Czy to tylko słowo które skłania do uległości ludzi wobec ludzi? I czy rzeczywiście jest to uznawanie „postanowienia Bożego”. Strażnica nr. 3  z 1983 roku str.16,17 akapity 15-17 w artykule „Lojalne przestrzeganie porządku teokratycznego”.

15.Czasami ktoś zwraca klasie „niewolnika” uwagę na różne zagadnienia natury doktrynalnej lub organizacyjnej, które jego zdaniem powinny zostać na nowo przemyślane. Propozycje dotyczące jakichś ulepszeń są oczywiście rzeczą stosowną, podobnie jak zapytania, w których chodzi o bliższe wyjaśnienie pewnych kwestii. Widać to chociażby na przykładzie Pawła, Barnaby i innych braci, których posłano „do apostołów i starszych w „Jeruzalem” w sprawie obrzezania. Kiedy już w tym gronie pod kierownictwem ducha świętego zapadły odpowiednie decyzje, wysłano braci do różnych miast, żeby„dawali” tamtejszym do przestrzegania postanowienia apostołów i starszych, którzy byli w Jeruzalem”. Lojalne podporządkowanie się tym ustaleniom przynosiło błogosławieństwo Jehowy. „Dlatego też zbory dalej utwierdzały się w wierze i z dnia na dzień się pomnażały się liczebnie”.

16.Właściwa postawa duchowa po wystąpieniu z propozycją przejawi się w pozostawieniu tej sprawy do rozważenia z modlitwą dojrzałym braciom w organizacji Jehowy., którzy kierują dziełem. Ale co wtedy, gdy autorzy pomysłów nie poprzestają na tym, lecz dalej omawiają swoje kwestie po zborach, chcąc pozyskać zwolenników?Poczynania takie mogłyby wywołać rozdźwięki i u niektórych podważyć wiarę. Dlatego Paweł napisał: Nawołuję was, bracia żebyście mieli na oku tych, którzy wywołują podziały i dają okazję do zgorszenia – wbrew nauce, jaką poznaliście; i strońcie od nich.” (…)

17Słowo Boże oznajmia: „Władza nadyma, ale miłość buduje”(1Kor. 8:1) Ileż lepiej więc zajmować się pilnie najważniejszym dziś dziełem obwieszczania cudownego Królestwa Bożego, rozmawiać o rzeczach budujących, wzmacniać wiarę własną i drugich, a zarazem cierpliwie czekać, aż Jehowa da poznać poznać swoją wolę przez wyznaczony do tego kanał łączności! (Rzym.14:19, Filip. 4:8,9) Idźmy za przykładem Dawida, który powiedział: Na Ciebie przecież, Jehowo, czekałem: Ty sam zacząłeś odpowiada,Jehowo, mój Boże.” (Ps. 38:15). Zawsze pamiętajmy o cennej radzie, którą można znaleźć w listach apostoła Pawła: „Żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was podziałów, ale żebyście – stosownie zjednoczeni – byli tego samego zdania i mieli ten sam tok myśli’ (1Kor. 1:10). Stosowanie się do tej zasady w ogólnoświatowej rodzinie sług Jehowy  daje wspaniałe wyniki. Doprawdy, „jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają ze sobą w jedności”

(Ps.133:1)

Można być bardzo zbulwersowanym kiedy uwzględnimy, iż tzw „porządek teokratyczny” powinien być równoznaczny z porządkiem ustanowionym przez Boga. Apostoł Paweł tak pisze o tym porządku:„Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna a głową Chrystusa jest Bóg”. Wg rozumowania wydawcy powinno być „głową każdego mężczyzny jest „niewolnik wierny i roztropny” itd. i tu jest moment wywrócenia porządku ustanowionego przez Boga i stworzenia zamiast porządku to bałaganu. Braku decyzji kiedy trzeba ją podjąć lub błędnych decyzji z powodu nie jasnych kryteriów ich podejmowania oraz zakresu odpowiedzialności rozłożonych na osoby. Dlaczego? Otóż kim jest „niewolnik” personalnie? Nie ma osób nie ma odpowiedzialności ani też jednoznacznych decyzji. A poza tym najważniejsze: Czy muszą być takie decyzje, skoro Ojciec Niebiański żyje i czyni wszystko bezpośrednio z pożytkiem dla swoich wszystkich dzieci? Nie.

Rezultaty stosowania „porządku teokratycznego”

Proroctwo CK o rozwoju działalności Świadków Jehowy w Polsce.

Dnia 29 kwietnia 2012 roku zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy przez nadzorcę strefy Harolda Viv Mouritza. w Polsce w ostatnich latach. Nadzorca strefy odniósł się do możliwości rozwoju działalności w naszym kraju. Jak to zrobił i jaką zdolnością prorokowania wykazał się nadzorca strefy pod „natchnieniem” CK? Przecież przez osiem lat rozwoju nie ma, biorąc pod uwagę liczbę głosicieli która „stanęła” i nie wzrasta. „Osiem lat temu było więcej głosicieli w Polsce niż jest teraz” – mówi – i dalej podaje jakie widzi CK przyczyny tego stanu rzeczy. Posługując się porównaniem z czasów biblijnych do sytuacji w Polsce, mnie osobiście bardzo zaskoczył na minus, jak rzadko co mnie zaskakuje w tej organizacji. To trzeba przesłuchać aby każdy sam mógł stwierdzić z jak daleko posuniętym zuchwalstwem mamy do czynienie.

To z co usłyszymy przechodzi zdolność pojmowania, jak dalece niedoskonali ludzi z CK potrafią posunąć się w przypisywaniu swoim ludzkim celom cech woli Bożej, grożąc innym śmiercią od Boga w przypadku nie dostosowania się do ich oczekiwań. Można w tym miejscu wyrazić zdanie, iż są to konsekwencje przyjęcia przez drugiego prezesa Watch Tower Society J.F. Rutherforda poglądu o istnieniu w ramach struktur przez niego kierowanych organizacji Bożej. Ten błędny pogląd jest kontynuowany i mimo problemów z jego uzasadnieniem w praktycznym funkcjonowaniu tej organizacji.

Gdyby to była organizacja Boża, to w jej działaniu powinna być widoczna i to w każdej dziedzinie niezaprzeczalna mądrość naszego Ojca Niebiańskiego budząca zachwyt obserwatorów. Powtórzonego Prawa 4:6 „Zachowujcie je (prawa) więc i spełniajcie, gdyż jest to mądrość wasza i wasze zrozumienie w oczach ludów, które usłyszawszy wszystkie te przepisy, powiedzą: „Ten wielki naród jest niewątpliwie ludem mądrym i odznaczającym się zrozumieniem” A uznanie było za czasów narodu Izraelskiego a dziś go nie ma i to jest fakt. Dowodów nie trzeba przytaczać. A mimo to CK tego nie widzi a powołuje się przez usta nadzorcy strefy, iż to co postanowią jest wolą Bożą.

Widać jak wyraźnie zostaje przedstawiona koncepcja działania na przyszłość mówi „nadzorcy podróżujący otrzymali wskazówki, iż zbór powinien wzrastać do około 140 głosicieli” – który werset biblijny o tym mówi? Żaden. A więc od kogo otrzymali wskazówki? Dzięki temu w założeniu CK głosiciele zawsze będą mieli co robić. Jeśli w zborze jest powyżej 140 głosicieli jest statystyka trzeba utworzyć nowy zbór przez podział. Jeśli nie ma (ma być nie mniej jak 75 głosicieli i często jest mniej) trzeba zintensyfikować działalność i jest podany sposób jak. Salę natomiast sprzedać i pobudować nową większą, bo jest przewidywany rozwój.

A w jakim celu takie rozwiązanie i czy na tym ma polegać rozwój duchowy ludu Bożego. Budowanie sal królestwa za pieniądze otrzymane od tych którzy je budują aby następnie im je pożyczyć i upominać się o zwrot Przyszedł czas upomnieć się o zwrot 50 milionów złotych które zbory pożyczyły i zwlekają z oddaniem. Niesamowite to jest rzecz niespotykana w normalnych relacjach międzyludzkich a co dopiero „dorabianie” do tego biblijnej analogii i to do jakich wymiarów. Jest coraz gorzej, przerosło to moją wyobraźnię. Proszę o uważne wysłuchanie sprawozdania.

Kliknij aby wysłuchać tu