„Niewolnik wierny i roztropny” u Świadków Jehowy – część 2

Jest rzeczą niezwykłą i niespotykaną w historii ludzkości aby niewolnik kierował działalnością jakiejkolwiek organizacji. W związku z tym trzeba zauważyć, iż ów niewolnik nie pozwala na jakiekolwiek powątpiewanie, ze strony wiernych w to co podaje. Co również jest niespotykane. Tym „niewolnikiem” nazwało się obecne kierownictwo organizacji Świadków Jehowy, zwane do tej pory Ciałem Kierowniczym wyłonionym podobno z „niewolnika”. Dziwnie do tego brzmi fakt, że tenże „niewolnik” dowiedział się, że jest „niewolnikiem” ustanowionym przez swego „Pana” kilkadziesiąt lat po prawdopodobnym „ustanowieniu”.

Kiedy Jezus ustanowił „niewolnika wiernego i roztropnego” nad członkami swojej czeladzi?

Rozważmy kontekst słów Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Wszystkie poniższe wersety miały się spełnić podczas obecności Chrystusa, czyli podczas „zakończenia systemu rzeczy” (werset 3).

  • Ucisk owych dni” (werset 29).

  • To pokolenie” (werset 34).

  • Ów dzień i godzina’ (werset 36).

  • Dzień, w którym wasz Pan przyjdzie’ (werset 42).

  • Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie” (werset 44).

Stwierdzając: „Rozważmy kontekst” wydawca sugeruje jakby kluczową częścią wypowiedzi była zapowiedź Jezusa pojawienia się „niewolnika”.

 

Logicznie rzecz biorąc, „niewolnik wierny i roztropny” musiał się pojawić już po rozpoczęciu obecności Chrystusa w roku 1914

Co więcej, Jezus wskazał, że „niewolnik” pojawi się w czasie, gdy zasadne będzie postawienie pytania: „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?”. Apostołowie Jezusa posiadali cudowne dary ducha świętego, nie było więc powodu, by takie pytanie zadawać w I wieku n.e. (Koryntian 14:12,23,24). Chociaż apostołowie i inni chrześcijanie z I wieku byli namaszczeni duchem świętym, to nie stanowili zapowiedzianego przez Jezusa „niewolnika wiernego i roztropnego”.

Rozsądny jest zatem wniosek, że Jezus ustanowił „niewolnika wiernego i roztropnego” nad ‛członkami swojej czeladzi’ dopiero w czasie swej obecności — w czasie ‛zakończenia systemu rzeczy’.

 

Do czasu zgromadzenia statutowego wydawca twierdził, że „niewolnik” miał się pojawić zaraz po odejściu Jezusa do nieba. Wszyscy jego naśladowcy będąc tzw. „pomazańcami”, po jego odejściu stanowili razem klasę „niewolnika”.

Niewolnik” był potrzebny, bo „pan wyjechał” (Jezus poszedł do nieba) i ktoś powinien zadbać o pozostawione „dobra pana’ – o tym mówi zdaniem wydawcy przypowieść.

Tak było do tej pory: „Wyrażenie „niewolnik wierny i roztropny” odnosi się do ogółu osób należących do tego duchowego narodu w dowolnym okresie od roku 33 n.e. aż do naszych czasów” Strażnica z 1 marca 2004 r. str 8-12 „Niewolnik”, który jest wierny i roztropny

Zgodnie z nową interpretacją „niewolnika”, Jezusa jako „Pana” nie było, i nie było.„niewolnika”. „Pan” Jezus „przychodzi” w 1914 i w czasie swojej obecności jako „Pana”, ustanawia „niewolnika” do podawania „pokarmu na czas słuszny”. Jezus wrócił 1914 i wkrótce „ustanowił niewolnika”. Po co skoro wrócił? Jak „pan” mógł ustanowić „niewolnika” którego „pan” nie miał. To wszystko nie brzmi ani logicznie ani rozsądnie.

Awans „drugich owiec” w organizacji Świadków Jehowy – część 1

W dniu 6 października 2012 roku odbyło się 128 doroczne zgromadzenie statutowe Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica. W trakcie programu zostało przedstawione sześcioczęściowe sympozjum wygłoszone przez członków Ciała Kierowniczego: Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett i Splane podali nowe znaczenie słów Jezusa zanotowanych w Mateusza 24:45-47. Kontekst wypowiedzi Jezusa Chrystusa mówi o potrzebie czuwania, a nie strukturze organizacyjnej. Zinterpretowano to tak dla potrzeb kierownictwa organizacji i na podstawie tego fragmentu Biblii utworzono system organizacyjny współczesnych Świadków Jehowy. Wracając do nowego znaczenia, dotyczy ono tego, jakie miejsce mają w tej przypowieści Jezusa teraz zdaniem kierownictwa organizacji tzw. „drugie owce”, oraz kim jest obecnie „niewolnik wierny i roztropny”. Zmiany są bardzo duże w stosunku do dotychczasowej interpretacji.

 

Oto ten fragment Biblii wg NW:

Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.

 

Ustalenia jak powyżej wynikają, z materiału zamieszczonego na stronie WTS, na temat przebiegu zgromadzenia. Rozważenie dowodów prowadzi do następujących wniosków oto cytat:

Niewolnik wierny i roztropny” został ustanowiony nad członkami czeladzi Jezusa w roku 1919. Niewolnikiem tym jest niewielka grupa braci namaszczonych duchem świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu pokarmu duchowego. Gdy członkowie tej grupy współpracują jako Ciało Kierownicze, występują wówczas w roli „niewolnika wiernego i roztropnego”.

 

O „czeladzi” natomiast podano:

Jezus powiedział, że ‛członkowie jego czeladzi’ mieli otrzymywać „pokarm we właściwym czasie”. „Niewolnik wierny i roztropny” karmi wszystkich prawdziwych naśladowców Chrystusa. ‛Członkami jego czeladzi’ są zatem wszyscy jego uczniowie — zarówno chrześcijanie namaszczeni duchem, jak i „drugie owce”.

Drugie owce” zostały zrównane z pomazańcami i stanowią teraz razem „czeladź” to jest jedna nowość, a druga mniej eksponowana to awans Ciała Kierowniczego do roli „niewolnika” i degradacja pozostałych pomazańców do roli „czeladzi”. Niektórzy czytelnicy mogą nawet tej zmiany nie zauważyć, bo i tak do tej pory nie wiedzieli, jaka jest różnica między „czeladzią” a „niewolnikiem”. Zmiana może mieć dalszy zaskakujący bieg, a jaki to zobaczymy.

Świadkowie Jehowy wierzą, że tylko ich religia jest prawdziwa

Świadkowie Jehowy twierdzą, że tylko oni poznali wszystko o czym mówi Biblia tak jak należy. I zachęcają innych ludzi spoza ich religii, do zbadania swoich poglądów, bo z pewnością uważają, że po takim zbadaniu stwierdzą, iż zostali wprowadzeni kiedyś w błąd. Przyznają po poznaniu Biblii, że dzięki świadkom poznali wszystko tak jak należało poznać. Czy takie stanowisko jest zgodne z Biblią? Książka wydanie z roku 2001 ”Prowadzenie rozmów na podstawie pism” str 345 cytat pisany kursywą:

 

Czy świadkowie Jehowy są przekonani, że tylko ich religia jest prawdziwa?

 

Biblia nie podziela modnego poglądu, jakoby było wiele uznawanych przez Boga możliwości oddawania Mu czci.(…) W Piśmie Świętym wielokrotnie nazwano całość nauk chrześcijańskich „prawdą”, a chrystianizm — „drogą prawdy” 1 Tymoteusza 3:15; 2 Jana 1; 2 Piotra 2:2).

 

Oto treść:

1 Tymoteusza 3:15 „ale gdybym się opóźniał – żebyś wiedział, jak powinieneś postępować w domu Bożym, który Jest zborem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.”

 

2 Jana 1; 2 „ze względu na prawdę, która w nas pozostaje i będzie z nami na wieki”

 

2 Piotra 2:2 „Ponadto wielu będzie naśladować ich rozpasanie, a z ich powodu będzie się mówić obelżywie o drodze prawdy”

– w wersetach nie ma ani słowa o twierdzeniu WTS – u, że całość nauk chrześcijańskich jest zwany „prawdą”, a chrystianizm „drogą prawdy”.

 

Ponieważ Świadkowie Jehowy opierają wszystkie swoje wierzenia, sposób postępowania oraz system organizacyjny na Biblii i ponieważ wierzą w Biblię jako Słowo Boże, więc są przekonani, że posiedli prawdę.

 

system organizacyjny – nie jest oparty na Biblii

  1. Biblia nie mówi, o Ciele Kierowniczym które miało nadzorować działalność naśladowców Jezusa.

  2. Biblia nie mówi o tym, że w Strażnicy będzie publikowany pokarm duchowy od Boga podawany przez „niewolnika” dla innych ludzi.

  3. Biblia nie mówi o tym, że będą istniały komitety sądownicze i procedury z nimi związane.

  4. Biblia nie mówi o bezwzględnym posłuszeństwie człowieka człowiekowi, a takie są relacje łączące starszych z CK i pozostałych wiernymi.

Warto zwrócić uwagę tylko na niektóre wierzenia Świadków Jehowy jak:

 

Biblia nie dzieli owiec – „drugie” gorsze do życia na ziemi i lepsze mające nimi rządzić z nieba.

 

Biblia nie uczy, że „Królestwo Boże” to rząd Jezusa Chrystusa 144 000 ludzi z ziemi.

 

Ich postawa nie jest wyrazem zarozumialstwa, lecz zaufania do Biblii jako najlepszego miernika umożliwiającego sprawdzenie wyznawanej religii. Nie są samolubni, starają się bowiem rozmawiać z drugimi o swych wierzeniach.

A czy inne religie nie trzymają się Biblii?

Wiele religii posługuje się nią w jakiejś mierze. Ale czy rzeczywiście nauczają one i trzymają się tego, co w niej jest napisane.

 

Z tego krótkiego tekstu wynika, że Świadkowie Jehowy tak jak mówią o innych, sami tylko w jakiejś mierze posługują się Biblią, używając przy tym niewielu wersetów biblijnych jako kluczowych, na poparcie swoich wierzeń. Często dobrze opanowana przez nich umiejętność odnajdywania tych wybranych fragmentów Biblii, jawi się wśród innych, jako fachowa znajomość zagadnienia i robią wrażenie niezwykle kompetentnych, iż zdaniem innych świadkowie wiedzą o czym mówią. Każdy z nich ma prawo uważać, że to co jest przedmiotem jego wiary jest najlepsze i prawdziwe. Jeśli jednak jest sprzeczne z Biblią nie jest prawdą, a tak jest z wierzeniami Świadków Jehowy. Zgodność ich wierzeń z Biblią,  to więc tylko ich subiektywne odczucia.

Pozew zbiorowy przeciw organizacji Świadków Jehowy w Australii

Mamy rezultat sposobu postępowania kierownictwa Świadków Jehowy, w sprawie ochrony dzieci przed zagrożeniami wewnątrz organizacji – która zapewnia wbrew faktom, o swej trosce o dzieci. Towarzystwo Strażnica zapewnia, że działa w ramach organizacji Bożej a bezpieczeństwo dzieci nie istnieje.

1 grudnia 2012 r. został złożony pozew zbiorowy w imieniu dzieci Świadków Jehowy, na kwotę 3 mld dolarów australijskich, w Australii w imieniu 6160 dzieci z Kościoła Świadków Jehowy. Dokumenty dotyczące pozwu ujawniają ponad 14 000 poważnych naruszeń przepisów karnych obowiązujących w ochronie dzieci, popełnionych na tych dzieciach przez starszych („duchownych „) wewnątrz Kościoła Świadków Jehowy w ostatnich 4 latach. Uprzednio 26 listopada 2012 zostały zgłoszone do władz nadużycia dokonane na dzieciach przez grupę inicjatywną JW Survivors, założoną przez Stevena Unthanka byłego Świadka Jehowy. W skład JW Survivors non-profit wchodzą byli i aktualni Świadkowie Jehowy, członkowie rodzin skrzywdzonych dzieci, którzy mają reprezentować pokrzywdzone dzieci w odniesieniu do złożonego pozwu. Obecnie sprawa jest przedmiotem badania przez Wiktoriański rząd, i oczekuje się przeprowadzenia publicznego przesłuchania na początku 2013 roku.

W dniu 26 lipca 2011 r. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, zboru Świadków Jehowy i Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Australii, zostały formalnie oskarżone w sądzie w Victorii o popełnianie przestępstw wobec dzieci w ramach Kościoła Świadków Jehowy, za odmowę przestrzegania obowiązkowych przepisów ochrony dzieci jako aktów prawnych w wiktoriańskiej pracy z dziećmi Act 2005. (Sprawa nr’S:. B12083527, B12083108 i B12082206) okres braku zgodności, co zostało udokumentowane w kartach charge, obejmujących okres od dnia 1 lipca 2008 r., aż do 22 lipca 2011.

Ciało Kierownicze odmówiło odpowiedzi, na wezwanie do stawienia się w sądzie aż pięciokrotnie tj. 13 września 2011 roku, 11 października 2011 roku, 9 listopada 2011 roku, 6 grudnia 2011 roku, 21 lutego 2012 roku.

W dniu 12 maja 2012 roku Ciało Kierownicze dowiedziało się, iż potencjalnie będzie złożony pozew zbiorowy dotyczący nieprzestrzegania aktów prawnych praca z dziećmi. Aktualnie pozew zbiorowy został złożony 1 grudnia jak napisałem na wstępie. W samym centrum działalności Świadków Jehowy, dokonywane są zmiany organizacyjne dotyczące sposobu kierowania działalnością na świecie wg Biblii, a także związane finansami w związku z pozwami o odszkodowania, choćby już na rzecz Condace Conti i zasadzonym odszkodowaniem w wysokości 28 min dolarów w czerwcu tego roku. Niewątpliwie w organizacji Świadków Jehowy dzieją się sprawy, które będą miały wpływ na dalszy jej stan. – źródło informacji: jwNews.net

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1348,title,Przypadkami-pedofilii-w-Kosciele-zajmie-sie-australijska-Komisja-Krolewska,wid,15084181,wiadomosc.html

Zbyt dużo dorosłych odmawiało przeciwstawienia się temu złu. Myślę, że w tych okolicznościach właściwa będzie reakcja ogólnokrajowa, poprzez Komisję Królewską, która rozszerzy zakres działania poza Kościół katolicki – dodała premier Gillard.

Ciekawe jak te działania prawne dotyczące ofiar pedofilii, wpłyną na zachowanie poszczególnych członków organizacji, w związku z potrzebą płacenia odszkodowań za zachowanie liderów organizacji, a nie działalności ewangelizacyjnej? Zobaczymy. Strażnica z 15 lipca 2001 r. strony 21-23 akapit 4 „Czy naprawdę jesteś tolerancyjny?”: „Na przykład gdy władze kościelne przymykają oczy na zachowanie duchownych, którzy wykorzystują seksualnie chłopców i dziewczynki, prowadzi to do wielkich szkód.” Czy nie mamy tu do czynienie z szczytem pruderii? Odpowiedź pozostawiam czytelnikom.


Świadkowie Jehowy nie korzystają z całej Biblii

Niewolnik wierny i roztropny” to zwrot bardzo często używany we wszelkich publikacjach Towarzystwa Strażnica, dla członków tej organizacji religijnej. Stąd dla Świadka Jehowy, brzmi niezwykle wiarygodnie, jako pojęcie kluczowe w całej Biblii. Okazuje się jednak, iż przez takie podejście WTS musi pomniejszać znaczenie innych wersetów biblijnych, chcąc nadać odpowiednią rangę działalności „niewolnika”. Jest wiele takich przykładów jak choćby Galatów 1:8; 1 Tesaloniczan 5:21. Poniżej ilustracja jak to się dzieje:

 

Strażnica — z 1 marca 2010 str 3,4

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”

(2 Tymoteusza 3:16,17). NW

JAKŻE dobitnie apostoł Paweł uwypuklił wartość Biblii! Oczywiście nawiązywał do tej części Pisma Świętego, która była dostępna w jego czasach — do tak zwanego Starego Testamentu. Ale wypowiedź ta w gruncie rzeczy odnosi się do wszystkich 66 ksiąg Biblii, również tych spisanych w I wieku n.e. przez wiernych uczniów Jezusa.(….)

CO WŁAŚCIWIE miał na myśli Paweł, kiedy oznajmił, że Pismo Święte jest „natchnione przez Boga”? (2 Tymoteusza 3:16). Apostoł pisał w języku greckim i użył wyrazu, który dosłownie znaczy „tchnięte przez Boga”. A zatem Paweł zawarł tu myśl, iż Stwórca za pośrednictwem ducha świętego odpowiednio pokierował pisarzami biblijnymi.

Słowo „Całe” Pismo – w żadnym wyjaśnieniu WTS nie jest akcentowane jako ważny szczegół. Jednak to słowo „Całe” jest niezwykle istotne kiedy chcemy mówić o korzystaniu z całej Biblii, przecież o niewolniku mówi tylko jeden werset biblijny Mateusza 24:45 i ten jedyny werset z przypowieści Jezusa ilustrującej potrzebę czuwania, stał się kluczowy dla wydawcy Strażnicy.Całe Pismo”, to w obecnej formie ponad 31 tyś wersetów i dlaczego inne nie mogą być kluczowe, tylko ten?

 

Strażnica z 1 czerwca 2008 r. strony. 18-21

Pomyślmy — apostoł mówi tu, że znajomość Pisma Świętego wyposaża nas do czynienia tego, co dobre. Biblia pomaga nam patrzeć na rzeczywistość z Bożego punktu widzenia. Zdajemy sobie przecież sprawę, że Bóg nieporównanie przewyższa wszystkich swą mądrością i wiedzą.

 

Strażnica z 1 maja 2006 r. strony 22-26

Słowo Boże, Biblia, zawiera prawa, zasady i przykłady pozwalające pasterzowi stać się „w pełni umiejętnym, całkowicie wyposażonym do wszelkiego dobrego dzieła” (Tymoteusza 3:16,17) .

Klasa niewolnika (…) szkoli do pomocy w dziele głoszenia i nauczania osoby należące do „drugich owiec” (Jana 10:16; Mateusza 24:14; 25:40). W dobie obecnej właśnie ta lojalna grupa ma największy wkład w tę działalność. Jak klasa niewolnika zapewnia to szkolenie? W I wieku n.e. grono to upoważniło swych przedstawicieli do szkolenia i mianowania nadzorców w zborach, ci zaś szkolili owce (1 Koryntian 4:17). (…) Jezus tak mocno ufa klasie niewolnika, że ustanowił ją nad „całym swoim mieniem”, czyli nad wszystkimi swoimi dobrami duchowymi na ziemi (Mateusza 24:45). Również zamianowani pasterze pokazują, że darzą tę klasę zaufaniem, stosując się do wskazówek Ciała Kierowniczego. Gdy szkolą innych oraz wprowadzają w czyn pouczenia ze Słowa Bożego i wytyczne klasy niewolnika, przyczyniają się do jedności wśród trzody. Jakże wdzięczni jesteśmy Jehowie za to, że szkoli mężczyzn, którzy szczerze się troszczą o każdego członka zboru!

 

Strażnica z 1 stycznia 2003 r. strony 27-30

Często werset ten słusznie cytujemy, by dowieść, iż Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Ale w jakim celu Paweł to napisał? (.,..) Biblia jest natchniona przez Boga, wszelkie oparte na niej skarcenie w gruncie rzeczy pochodzi od Niego. A kto odrzuca biblijne napomnienia, odrzuca nie jakieś ludzkie poglądy, lecz natchnione rady od samego Jehowy.

 

Strażnica z 1 marca 2002 r. strony 8-13

Dzięki pouczeniom ze Słowa Bożego wzrastamy duchowo. W jego świetle możemy korygować siebie, a w razie potrzeby zostać skorygowani przez życzliwych pasterzy w zborze. Możemy też prostować sprawy i pokornie przyjmować karcenie w prawości, aby dalej kroczyć drogą wiodącą do życia.

 

Uważny czytelnik dostrzeże, że kiedy zestawimy razem powyższe wypowiedzi „niewolnika”, to są one ze sobą sprzeczne. Skoro nawet sam wydawca musi z konieczności dzielić pouczenia, na pochodzące ze słowa Bożego, i pochodzące od niewolnika, tym samym czyni to czego nie wolno czynić. Nie wolno zrównywać pouczeń ze Słowa Bożego, z pouczeniami śmiertelnego człowieka czyli „niewolnika”. Stąd się bierze w zacytowanych wyjaśnieniach, pomijanie przez wydawcę słowa „Całe Pismo”, bo nie wszystkie wersety biblijne lub ich części są wygodne w nauczaniu wytycznych klasy niewolnika”, i nie mogą być tak często cytowane, a nawet niektórych wydawca nie cytuje wcale.