Świadkowie Jehowy ich zdaniem pośredniczą w kontaktowaniu innych z Bogiem

   Znów mamy coś zaskakującego w Strażnicy przewidzianej do rozpowszechniania na zewnątrz ich organizacji. Jest to zaproszenie do skorzystania z „oferty” poznania Boga, i nawiązania z nim dobrych relacji. Zdaniem wydawcy Strażnicy jest to możliwe jedynie wtedy kiedy czytelniku docenisz to co mają do przekazania Świadkowie Jehowy. Wydawca wręcz zmyślnie twierdzi, że Bóg przez nich „wyciąga do Ciebie rękę”. Oczywiście nie jest to powiedziane wprost jak to często czyni wydawca. Tak przedstawia swój tok myślenia abyś to Ty doszedł sam do takiego wniosku. Strażnica z 1 sierpnia 2014r. str. 7 cytuję zwracając uwagę na zwroty które są tylko chwytami marketingowymi:

Kiedy czujemy się zagubieni Jehowa wcale nie spisuje nas na straty. Bożą troskę o każdego z nas Jezus zilustrował pewnym przykładem: „Jeśli jakiś człowiek ma sto owiec i jedna z nich się zabłąka , czy nie pozostawi na górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie wyruszy na poszukiwanie tej jednej, która się zabłąkała?. ‚Czego się z tego uczymy? Jezus zapewnił dalej: „Tak samo nie jest życzeniem mego Ojca w niebie, aby zginął jeden z tych małych”.

wcale nie spisuje nas na straty”Tak można napisać czytelnikom którzy nie są i nigdy nie byli Świadkami Jehowy. Organizacja Świadków Jehowy tysiące osób spisała na straty tylko dlatego, że nie chcieli się zgodzić z niebiblijnymi poglądami Ciała kierowniczego. Wręcz namnożono rzekomych odstępców których Świadkowie Jehowy omijają „szerokim łukiem” i jeszcze nigdy w historii nie przyznano im słuszności, w tym co mówili. I nie należy się spodziewać zmiany.

Bóg ceni każdego „z tych małych”. Jak więc poszukuje tej jednej owcy, która się zabłąkała?. Zgodnie z wersetem przytoczonym na wstępie Jehowa pociąga ludzi ku sobie.

Rozważmy jak Bóg wykazywał inicjatywę, by pociągać ku sobie szczere osoby. W I wieku n.e. skierował chrześcijańskiego ucznia Filipa do etiopskiego urzędnika jadącego rydwanem, żeby objaśnił mu biblijne proroctwo, które ów dostojnik właśnie czytał. (Dzieje 8:26-39) Kiedy indziej Bóg posłał Piotra do domu rzymskiego oficera Korneliusza, który wcześniej modlił się do Stwórcy i usilnie pragnął oddawać Mu cześć. (Dzieje 10:1-48) Z kolei Paweł i jego towarzysze za sprawą Boga udali się nad rzekę w pobliżu Filippi. Tam spotkali Lidię „czcicielkę Boga”, a Jehowa szeroko otworzył jej serce, aby zwracała uwagę. (Dzieje 16:9-15)

Zwróćmy uwagę za chwilę jest przejście z okresu apostołów do naszych czasów i jest dla wydawcy oczywiste, że te okresy się ze sobą łączą. Jest to nie prawda z uwagi na inne podejście Jezusa i apostołów do innych W czasach apostołów nie było wskazywania kto ma „patent na rację” jak czyni dziś Ciało Kierownicze. Nie było komitetów sadowniczych i mnożenia „tych których trzeba unikać” – odstępców. Nie było Świadków Jehowy, a przynajmniej we współczesnym wydaniu.

W każdym z powyższych zdarzeń Jehowa zadbał o to, żeby osoby pragnące Go znaleźć miały taką sposobność. Kto dzisiaj dociera do ludzi w ich domach lub w miejscach publicznych, by dzielić się orędziem biblijnym? Wielu opowiedziałoby, że czynią to Świadkowie Jehowy. Zastanów się: „Czy nie jest tak, że właśnie za ich pośrednictwem Bóg wyciąga do mnie rękę?Wykazuje On inicjatywę i jest gotowy pomóc ci pozytywnie na nią zareagować. Zachęcamy cię, żebyś modlił się w tej sprawie.

Zastanów się czy to co czynią Świadkowie Jehowy jest głoszeniem tej samej ewangelii która była głoszona w czasach pierwszych chrześcijan. Zwróć uwagę na pytane: Kto dzisiaj dociera do ludzi w ich domach lub w miejscach publicznych, by dzielić się orędziem biblijnym? Dlaczego nie użyto tu słowa ewangelia? Wydawca używa słów „orędzie biblijne”, czy to tylko przypadek? Czy też przemyślane działanie i stosowne słowo do tego o czym mówią? A może to zwykłe przejęzyczenie się wydawcy. Jak by nie było czym innym jest ewangelia a czym innym orędzie.

 

Spekulacyjne wyjaśnienie Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

   W Strażnicy z 15 sierpnia 2014r. zamieszczono pytanie czytelnika i odpowiedź która jest bardzo dobrym przykładem, jakie problemy ma Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, tylko dlatego, że nie umie powiedzieć nie wiemy. Odpowiedź jest bardzo obszerna na poniższe pytanie, i niczego nie wyjaśnia. Czytelnik tyle ile wiedział na ten temat przed odpowiedzią wydawcy,, tyle samo wie po niej. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że wydawca naucza niezgodnie z Biblią, o dwóch nadziejach życia w niebie, i na ziemi. W związku z tym uczy o dwóch rodzajach zmartwychwstania,  jednych do życia w niebie, i innych na ziemi. Zobaczmy co z tego wynika. Odpowiedź na pytanie czytelnika cytuję w całości aby zobaczyć jak bezsensowny, i niczego nie wyjaśniający jest tok myślenia wydawcy:

 

Zmatwychwstanie i małżeństwo

Pytanie to jest ważne zwłaszcza dla osoby, która straciła ukochanego męża lub zonę. Ktoś taki może tęsknie wyczekiwać czasu, gdy w nowym świecie znów będzie ze swoim wskrzeszonym partnerem małżeńskim. Powiem wdowiec powiedział: „Żona i ja nie zamierzaliśmy rozwiązywać naszego małżeństwa. Szczerze pragnęliśmy wspólnie wielbić Boga jako mąż i zona po wieczne czasy. Wciąż żywię takie uczucie”. Czy istnieje rozsądna podstawa by mieć nadzieję na to, że wskrzeszeni będą zawierać związki małżeńskie? Mówiąc krótko, nie możemy tego jednoznacznie określić.

Przez lata w publikacjach wyrażano pogląd, że słowa Jezusa dotyczące zmartwychwstania pobierania prawdopodobnie dotyczą zmartwychwstania ziemskiego i, że osoby wskrzeszane do życia w niebie w nowym świecie najwyraźniej nie będą się żenić ani wychodzić za mąż. Ale czy z drugiej strony – bez zajmowania dogmatycznego stanowiska – można przyjąć, że słowa Jezusa odnoszą się do zmartwychwstanie niebiańskiego? Przyjrzyjmy się bliżej jego wypowiedzi. Rozważmy tło tej sytuacji. Saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, usiłowali podejść Jezusa pytaniem dotyczącym wskrzeszenia małżeństwa lewirackiego? Jezus odparł: Dzieci tego systemu rzeczy żenią się i wychodzą za mąż, jednakże poczytani za godnych dostąpienia nowego systemu rzeczy, oraz zmartwychwstania spośród umarłych ani się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż. Właściwie też nie mogą już umrzeć, są bowiem jak aniołowie i są dziećmi Bożymi będąc dziećmi zmartwychwstania.

Dlaczego w naszych publikacjach pisano, że Jezus przypuszczalnie mówił o zmartwychwstaniu ziemskim? Wniosek taki opiera się głównie na dwóch argumentach. Po pierwsze, uważa się, że saduceusze najwyraźniej mieli na myśli zmartwychwstanie ziemskie i ze Jezus udzielił im odpowiedzi stosownej do ich poglądu. Po drugie, Jezus zakończył swoją wypowiedź wzmianką o Abrahamie, Izaaku i Jakubie – wiernych patriarchach, którzy mają być wskrzeszeni do życia na ziemi.

Całkiem możliwe jednak, ze Jezusowi chodziło o zmartwychwstanie niebiańskie. Na czym moglibyśmy oprzeć taki wniosek? Rozważmy dwa kluczowe sformułowania.

Poczytani za godnych dostąpienia (…) zmartwychwstania spośród umarłych” Wierni pomazańcy są poczytani za godnych królestwa Bożego. Na podstawie okupu zostają uznani za prawych ku, życiu, dzięki temu nie umierają jako potępieni grzesznicy. Są określeni mianem szczęśliwych i świętych i uznani za godnych wskrzeszenia do życia w niebie. Natomiast wśród wzbudzonych do życia na ziemi znajdą się „nieprawi”. Czy można o nich powiedzieć, że są „poczytani za godnych” zmartwychwstania?

Nie mogą już umrzeć”. Jezus nie powiedział: „Już nie umrą” ale: „nie mogą umrzeć”. W innych przekładach zwrot ten oddano następująco: „Nie podlegają śmierci” czy też „Śmierć nie ma już nad nimi władzy”. Pomazańcy którzy wiernie kończą swój ziemski bieg są wskrzeszeni do nieba i otrzymują nieśmiertelność – bezkresne, niezniszczalne życie. Śmieć nie ma już władzy nad tymi, którzy dostępują zmartwychwstania niebiańskiego.

Jaki wniosek można wyciągnąć z powyższych informacji? Całkiem możliwe, że słowa Jezusa dotyczące małżeństwa i zmartwychwstania odnoszą się do zmartwychwstania niebiańskiego. W takim razie z jego wypowiedzi można się dowiedzieć kilku rzeczy o osobach, które są wskrzeszane do życia w niebie: nie żenią ani nie wychodzą za mąż: nie mogą umrzeć i pod pewnymi względami przypominają aniołów – stworzenia duchowe zamieszkujące dziedzinę nie widzialną. Ale taki wniosek nasuwa się pewne pytania

Po pierwsze, dlaczego Jezus miałby wspominać o zmartwychwstaniu niebiańskim, skoro odpowiadał saduceuszom, którym prawdopodobnie chodziło o zmartwychwstanie ziemskie? Jezus nie zawsze udzielał przeciwnikom odpowiedzi zgodnej z ich sposobem myślenia. Na przykład Żydom, którzy domagali się od niego znaku, rzekł: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę”. Zapewne wiedział, że myśleli o literalnej świątyni: „ale on mówił o świątyni swego ciała”. Być może Jezus uznał za konieczne odpowiadać nieszczerym saduceuszom, którzy nie wierzyli we wskrzeszenie umarłych ani istnienie aniołów. Niewykluczone, że chciał raczej objawić prawdę o zmartwychwstaniu niebiańskim swym szczerym uczniom którzy pewnego dnia mieli go dostąpić.

Po drugie: dlaczego Jezus zakończył rozmowę wzmianką o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, którzy zostaną wskrzeszeni do życia na ziemi? Zauważmy, że wypowiedź o tych patriarchach poprzedził zwrotem „jeśli chodzi o zmartwychwstanie umarłych” pozwalając przejść do innej myśli. Następnie odwołując się do pism Mojżesza – podobno uznawanych przez saduceuszy – przytoczył słowa Jehowy skierowane do Mojżesza przy płonącym krzewie. W ten sposób podał dodatkowy dowód na to, że zmartwychwstanie – to ziemskie – jest niezawodnym elementem zamierzenia Bożego.

Po trzecie, jeśli wypowiedź Jezusa o zmartwychwstaniu i pobieraniu się dotyczy zmartwychwstania niebiańskiego, czy to znaczy, że osoby wskrzeszone do życia na ziemi będą zawierać małżeństwa? Słowo Boże nie podaje bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli Jezus rzeczywiście mówił o zmartwychwstaniu niebiańskim, to jego słowa nie wyjaśniają kwestii, czy w nowym świecie wskrzeszeni żyjący na ziemi będą mieli możliwość wstępować w związki małżeńskie

Na razie wiemy, że według Biblii śmierć rozwiązuje małżeństwo. Dlatego wdowiec nie musi odczuwać wyrzutów sumienia, jeśli postanawia zawrzeć nowy związek. Jest to osobista decyzja i nie należy nikogo krytykować za to, że szuka bliskiej osoby, z którą łączyłaby go serdeczna więź.

To całkiem naturalne, że może się nam nasuwać wiele pytań co do życia w nowym świecie. Zamiast jednak niepotrzebnie spekulować, jak na nie odpowiedzieć, lepiej po protu poczekać i zobaczyć. Ale jednego możemy być pewni: posłuszni ludzie będą szczęśliwi, ponieważ Jehowa zaspokoi wszelkie ich potrzeby i pragnienia w najlepszy możliwy sposób”.

 

Świadkowie Jehowy znów ostrzegani przed odstępstwem

   Pisałem już, że ulubionym tematem wydawcy Strażnicy jest ciągle „straszenie” – odstępczymi poglądami. A odstępcze poglądy to inne niż te które głosi Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. Na czym polega wprowadzenie czytelników w nastrój obawy przed tym „śmiertelnym” zagrożeniem naukami odstępców? Wydawca nie podaje żadnych argumentów, tylko szablonowe i schematyczne przykłady powtarzane stale te same. Oczywiście nie podaje uzasadnienia dlaczego opisywane zdarzenie biblijne miałoby mieć zastosowanie w naszych czasach. Czytelnik ma doszukiwać się w sobie złych pragnień, i je w sobie zwalczać jeśli zaniedbuje się w przychodzeniu na zebrania i głoszeniu oraz przestał się modlić. Wydawca łączy takie postępowanie z tym, że przestał słuchać Jehowy, i jego organizacji, a korzysta ze świeckich źródeł informacji. Tak o tym napisano w Strażnicy z sierpnia 2014r. w artykule „Słuchaj głosu Jehowy, gdziekolwiek jesteś” – cytuję poniżej:

W czasach biblijnych Jehowa zapewniał swe kierownictwo poszczególnym osobom na różne sposoby. Do niektórych przemawiał poprzez aniołów albo w wizjach bądź snach, wyjawiając informacje dotyczące przyszłości lub zlecając im określone zadania (Liczb 7:89, Ezech. 1:1, Dan. 2:19) Do innych wskazówki docierały przez człowieczych przedstawicieli Jehowy, którzy usługiwali w ziemskiej części Jego organizacji. Bez względu na to, jak lud Jehowy otrzymywał od Niego wytyczne, ci, którzy się do nich stosowali, cieszyli się Jego błogosławieństwem. W naszych czasach Jehowa zapewnia przewodnictwo za pośrednictwem Biblii, ducha świętego oraz zboru. (Dzieje 9:31, 15:28, 2 Tym. 3:16,17) (….) Głos Jehowy dobiega do nas również za pośrednictwem Jezusa który kieruje zborem przez „niewolnika wiernego i roztropnego”. (Mat. 24:45) Otrzymywane w ten sposób rady i wskazówki powinniśmy traktować poważnie, ponieważ to, czy będziemy żyć wiecznie, zależy od naszego posłuszeństwa. (Hebr. 5:9).

Szatan Diabeł stara się odwrócić naszą uwagę od życiodajnych pouczeń, które otrzymujemy od Jehowy. (…) Szatan próbuje wpływać na sposób myślenia ludzi przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości oraz zwodniczej propagandy. (odczytaj 1 Jana 5:19). Po za materiałami drukowanymi do wszystkich zakątków ziemi, także tych odległych, docierają treści przekazywane przez radio , telewizję czy Internet. (…). Jak osoby kochające Boże mierniki mogą uniknąć porwania przez fale współczesnej propagandy Szatana? Jak mogą odróżnić dobro od zła? (…) Nigdy nie pozwólmy, by świecka muzyka, filmy, programy telewizyjne, książki, znajomi, pedagodzy czy tak zwani eksperci przejęli kontrolę nad naszym życiem. (Kol. 2:8).KORACH 1Korach 2 (…) jeśli słuchamy głosu Jehowy, nie będziemy rozważać żadnych odstępczych poglądów (Prz:11:9). (…) pycha i chciwość mogą utrudnić słuchanie głosu Jehowy i sprawić, że wkroczymy na niebezpieczną drogę. Osoba dumna ma zbyt wysokie mniemanie o sobie. Może myśleć, że ma prawo robić, cokolwiek zechce, i nikt nie powinien wtrącać się w jej życie. Zatem może uważać, że nie musi się stosować do zaleceń i rad współchrześcijan, starszych w zborze a nawet Bożej organizacji. (…) Podczas wędrówki Izraelitów przez pustkowie Korach, Datan i Abiram zbuntowali się przeciw władzy Mojżesza i Aarona. Nadęci pychą, próbowali wielbić Jehowę na swój sposób. Jak On na to zareagował? Zgładził wszystkich buntowników. (Liczb 26:8-10). Jaką ważną lekcję stanowi ta relacja? Bunt przeciwko Jehowie prowadzi do katastrofy”.

Wydawca stawia dobre pytanie: „Jak mogą odróżnić dobro od zła?” W tym artykule jednoznacznie stwierdza, że co prawda: „W czasach biblijnych Jehowa zapewniał swe kierownictwo poszczególnym osobom na różne sposoby. Do niektórych przemawiał poprzez aniołów albo w wizjach bądź snach, wyjawiając informacje dotyczące przyszłości lub zlecając im określone zadania”. Dziś przemawia przez „niewolnika” czytelnik ma rozumieć przez tych którzy napisali powyższy artykuł. To oni mu mówią jak ma czytelnik postępować a jeśli nie słucha to znaczy, że diabeł opanował jego umysł. Ale pamiętaj kiedy słuchasz „niewolnika” to wiedz, że czynisz to na własną odpowiedzialność i nie wytłumaczysz się, że jak tak czyniłem bo oni mi tak kazali. List do Galatów 6:5,7 „Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar. (…) Nie dajcie się wprowadzić w błąd: Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić. albowiem co człowiek sieje, to będzie też żąć”. Zawsze jest zatem aktualne pytanie z jakiego ducha pochodzą rady i czy są od Boga, ale na nie każdy musi sam sobie odpowiedzieć.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy o wyświadczaniu dobra

   Jeśli czytasz to co jest poniżej a jesteś Świadkiem Jehowy, to po pierwsze wg zaleceń od wydawcy nie powinieneś. A po drugie przemyśl to co napisano w Strażnicy. Ponieważ czytając tu jesteś albo ciekawy, co też piszą tzw. „odstępcy” wg wydawcy. Czy też inaczej masz powody o których nie chcesz lub nie możesz nikomu powiedzieć. Osobiście uważam, że Ciało Kierownicze błędnie interpretuje kim są odstępcy. Jeśli mimo wszystko czytasz to może też znaczyć, że nie wszystko to czego się dowiadujesz z publikacji Towarzystwa Strażnica jest dla ciebie spójne, a nawet budzi wątpliwości. Jeśli nie jesteś Świadkiem Jehowy, a chcesz coś więcej wiedzieć o nich z różnych powodów. Przeczytaj jak im jest tłumaczone na czym polega czynienie dobra dla innych, a będziesz zaskoczony. Jak można w taki sposób rozumieć to zagadnienie? To jest naginanie wersetu z Biblii do potrzeb korporacji. Oto cytat ze Strażnicy z 15 października 2009r.. ale najpierw cytat z Biblii który interpretuje wydawca:

Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie mścijcie się sami, umiłowani, lecz pozostawcie miejsce srogiemu gniewowi; napisano przecież: ‚Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa’. Ale ‚jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia; bo czyniąc to, nagarniesz ognistych węgli na jego głowę’. Nie dawaj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj” – Rzym. 12:18-20

Mając całkowitą pewność, że Jehowa urzeczywistni swe zamierzenie, możemy spokojnie koncentrować wysiłki na zleconym nam dziele — na głoszeniu ‛po całej zamieszkanej ziemi dobrej nowiny o królestwie’ . Wiemy, że ta działalność rozwściecza wrogów, gdyż Jezus zapowiedział: „Ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich narodów”

Dlatego napotykany sprzeciw wcale nas nie dziwi ani nie zniechęca. Apostoł Piotr napisał: „Umiłowani, pożarowi między wami, który was doświadcza, nie dziwcie się, jakby się wam przydarzyło coś niezwykłego. Przeciwnie, dalej się radujcie, jako że jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa”

Nie żywimy wrogości do naszych prześladowców, lecz staramy się przekazywać im rzetelne wyjaśnienia, mając świadomość, że niektórzy z nich działają w niewiedzy . (…) W Kazaniu na Górze Jezus powiedział: „Miłujcie swych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was znieważają” Apostoł Paweł wiedział z własnego doświadczenia, że prześladowca może stać się wiernym uczniem Chrystusa i gorliwym sługą Jehowy. W innym liście oświadczył: „Obrzucani obelgami, błogosławimy; prześladowani, znosimy to; zniesławiani, upraszamy” .

A zatem prawdziwy chrześcijanin stosuje się do końcowego wersetu z : „Nie dawaj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Źródłem wszelkiego zła jest Szatan Diabeł. W objawieniu danym apostołowi Janowi Jezus wyjawił, że jego namaszczeni duchem bracia „zwyciężyli [Szatana] dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swego świadczenia” . Wynika stąd, że najlepszym sposobem na to, by pokonać Szatana i jego niegodziwy wpływ na obecny system rzeczy, jest wyświadczanie dobra za pomocą dzieła świadczenia — za pomocą głoszenia dobrej nowiny o Królestwie.

Jak to widać w treści powyżej wyświadczanie dobra bliźnim to głoszenie im dobrej nowiny o Królestwie. A jaka to jest dobra nowina i czym polega, to temat o którym pisałem wielokrotnie. Marketing i reklama jest potrzebna Towarzystwu Strażnica. Stąd stragany z literaturą Towarzystwu Strażnica ustawiane na ulicach przy których stoją Świadkowie Jehowy, nie można nazwać wyświadczaniem dobra bliźnim i zwyciężaniem zła. Czy głoszenie dobrej nowiny w wydaniu Towarzystwu Strażnica jest „zachowywaniem pokoju ze wszystkimi ludźmi” jak o tym mówi wspomniany powyżej werset? Czy jest „karmieniem głodnego nieprzyjaciela”? Nie. Jest do najwyżej tylko błędnym mniemaniem o stawiania się do dyspozycji aby mu czynić dobrze. Czy wobec tego jeśli Paweł pisze „dobrze czyńmy wszystkim a najwięcej domownikom wiary” – to ma na myśli głoszenie współbraciom ewangelii – dobrej nowiny o Królestwie. Nie. Takie rozumowanie jest pozbawione sensu.

 

Czym jest zło wg Ciała Kierowniczego Świadkow Jehowy

  Niechętnie używanym wersetem w publikacjach Towarzystwa Strażnica jest fragment Ewangelii Jana 3:20,21. Jeśli nawet jest zacytowany, to jest zinterpretowany błędnie. Drodzy czytelnicy zastanówcie się dlaczego? Czy Ciało Kierownicze ma coś do ukrycia? Z pewnością tak. Warto przeczytać czym jest zło? Definicja zła wg książki „Wnikliwe…” wydanej przez Świadków Jehowy: „To, co jest niezgodne z zasadami moralności, co przynosi ból, smutek i nieszczęście. Hebrajski wyraz raʽ jest bardzo pojemny i żeby dobrze oddać jego znaczenie, w zależności od kontekstu tłumaczy się go na „zło”, „posępny”, „brzydki”, „zły”, „złowieszczy”, „złośliwy”, „skąpy” lub „zawistny” Greckie słowo kakòs („podły; zły; zgubny”) bywa tłumaczone na „zło”, „szkodliwy”, „wyrządzający krzywdę”, „niewłaściwy” Hebrajski czasownik kalál znaczy „złorzeczyć” str. 1158-1160

Strażnica z 1 stycznia 2005r:

Właściwy pogląd na dobro i zło

W rozmowie z faryzeuszem Nikodemem Jezus powiedział: „Kto bowiem dopuszcza się tego, co podłe, ten nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, żeby jego uczynki nie zostały zganione. Kto zaś czyni to, co prawdziwe, ten przychodzi do światła, żeby jego uczynki zostały ujawnione jako dokonane w zgodzie z Bogiem” (Jana 3:20, 21). Apostoł Jan właśnie Jezusa nazwał „prawdziwym światłem, które oświetla człowieka każdego pokroju” (Jana 1:9, 10).

Ale w myśl słów Jezusa, jeśli dopuszczamy się „tego, co podłe” — czyli rzeczy złych, sprzecznych z wolą Bożą — to nienawidzimy światła. Czy mógłbyś nienawidzić Jezusa i wszystkiego, co on reprezentuje? A przecież tak właśnie postępują ci, którzy uporczywie trwają w grzechu, i tak ich ocenia Jezus — choć oni sami mogą się na to zapatrywać inaczej. Musimy dobrze rozumieć, co z punktu widzenia Jehowy jest słuszne, a co złe. Wiedzę taką zdobywamy tylko dzięki studiowaniu Słowa Bożego, Biblii. Powinniśmy przy tym modlić się (…..) ważne jest, byśmy głęboko rozmyślali nad tym, czego się dowiadujemy, i słuchali rad „niewolnika wiernego i roztropnego”. Studium połączone z modlitwą i rozmyślaniem pomoże nam przeć do dojrzałości, a ‛dzięki używaniu będziemy mieć władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe’”.

Jak widać wyraźnie definicja zła z książki „Wnikliwe poznawanie pism” całkowicie nie pasuje do treści zawartej w Strażnicy. Ponieważ wg Strażnicy ten kto czyni zło nienawidzi światła czyli Jezusa który jest światłem. Oto te słowa:. Ale w myśl słów Jezusa, jeśli dopuszczamy się „tego, co podłe” — czyli rzeczy złych, sprzecznych z wolą Bożą — to nienawidzimy światła. Czy mógłbyś nienawidzić Jezusa i wszystkiego, co on reprezentuje? A wg wspominanej definicji czym jest zło: „To, co jest niezgodne z zasadami moralności, co przynosi ból, smutek i nieszczęście”. Taki który tak postępuje dąży do ukrycia tego co czyni. Powiem krótko: wg CK niesłuchanie ich to zło a słuchanie to dobro.  Dlaczego taka błędna interpretacja znaczenia słów Jezusa, o nienawidzeniu światła podana w Strażnicy?

Świadkowie Jehowy a religia prawdziwa

    Biblia nie mówi nic o takim pojęciu jak religia. Mówi o wierze, prawdzie, miłości do Boga i bliźniego. To są sprawy ważne ale nie jakiś zestaw informacji których poznanie ma zapewnić cokolwiek u Boga. Niestety cała ideologia nauczania Świadków Jehowy polega na ich przeświadczeniu, że poznali jakiś szczególny zestaw informacji któremu nadali wymiar „religii prawdziwej”. Tymczasem wrzućmy znów do Biblii internetowej termin religia i co się okaże: Szukamy w przekładzie Nowego Świata i wynik:Przekład Nowego Świata (1997) Zakres: Nowy Testament. Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: religia”.Przekład Nowego Świata (1997) Zakres: Stary Testament. Wynik: nie znaleziono wersetów dla zwrotu: religia”. Oczywiście pojęcia religia prawdziwa to już zupełnie nie ma co szukać, jeśli nie ma religia. Zobaczmy jednak jak na ten temat piszą Świadkowie Jehowy dla przykładu, ponieważ ten temat jest bardzo chętnie poruszany w ich publikacjach, w czasopiśmie Przebudźcie się na temat religii prawdziwej z marca 2008 roku na stronach 5-9:

JEZUS CHRYSTUS dał wyraźnie do zrozumienia, że niektóre formy wielbienia nie cieszą się uznaniem Boga. Mówił o „fałszywych prorokach”, przyrównując ich do drzewa, które wydaje bezwartościowe owoce, więc „zostaje ścięte i wrzucone w ogień”. Oświadczył również: „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios” (…) „Na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich” (Marka 7:6, 7). (…) A zatem nie każda religia jest religią prawdziwą. (…) jedność jest możliwa tylko w obrębie jednej religii. Dlatego w Biblii czytamy, że jest „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Efezjan 4:4, 5).(…) Z analizy sprawozdania biblijnego wyraźnie wynika, że Jehowa Bóg zawsze życzył sobie, by Jego słudzy trzymali się ściśle określonego sposobu wielbienia. (…) A co mieli zrobić członkowie innych narodów, którzy chcieli czcić prawdziwego Boga? Musieli porzucić poprzedni fałszywy kult i przyłączyć się do Izraelitów w wielbieniu Jehowy. (…) Później na ziemię został posłany Jezus, który rzucił jasne światło na Boże zamierzenie. Wyraźnie określił, jak należy wielbić Boga. Z czasem do wyznawców religii prawdziwej przylgnęła nazwa „chrześcijanie” (…) nie mogli też czcić Boga indywidualnie. Jak już czytaliśmy w Piśmie Świętym, prawdziwi czciciele są zjednoczeni w „jednej wierze”.(…) W naszych czasach pogląd, że Bóg posługuje się tylko jedną religią, wydaje się niektórym nie do przyjęcia. A jednak taki wniosek wypływa z Biblii. W przeszłości fakt ten uznało wielu ludzi poprzednio wielbiących Boga po swojemu. Również w naszych czasach każdy, kto przyjmie i będzie praktykował religię prawdziwą, zazna błogosławieństw. Ale skoro istnieje tak wiele religii, jak można zidentyfikować tę prawdziwą? (…) Jezus nakazał swym naśladowcom, by ‛czynili uczniów’, nauczając ludzi z Pisma Świętego. Szczerzy poszukiwacze prawdy słuchali tych nauk i z wiarą je przyjmowali (…) Nie inaczej jest w naszych czasach. „Dobra nowina o królestwie” jest „głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mateusza 24:14). Nie odbywa się to „w sposób rzucający się w oczy” — taki, że wszyscy ludzie na ziemi uznają ją za orędzie od Boga. Niemniej prawda Boża jest rozpoznawalna i wywołuje żywy oddźwięk u szczerych osób, które pragną wielbić Stwórcę tak, jak On sobie tego życzy (Jana 10:4, 27) .Skoro czytasz to czasopismo biblijne, najwyraźniej jesteś szczerym poszukiwaczem prawdy. Jak możesz się przekonać, która religia jej naucza? (…) Paweł pochwalił niektórych mieszkańców Berei za to, jak zareagowali na głoszone przez niego orędzie. Choć słuchali go z respektem, nie uznali automatycznie, że to, co im mówi, jest prawdą. Zobaczmy, czego możemy się nauczyć z ich przykładu. Biblia wyjaśnia: „[Berejczycy] byli szlachetniej usposobieni niż tamci w Tesalonice, bo przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Toteż wielu z nich uwierzyło” (Dzieje 17:10-12). Nie podeszli do sprawy powierzchownie. Nie spodziewali się, że wyciągną ostateczne wnioski po jednej lub dwóch krótkich dyskusjach z Pawłem. (…) Nie byli łatwowierni, ale też nie byli cyniczni. Nie nastawili się krytycznie do wyjaśnień Pawła (…) pochopnie tego nie odrzucili, lecz starannie zbadali Pisma, by się przekonać, „czy tak się rzeczy mają”. przedstawicielem Boga. (…) Nie założyli, że prawdy nie da się znaleźć. I rozpoznali religię prawdziwą. (…) Świadkowie Jehowy dokonali takiej analizy. I dlatego wierzą, że znaleźli prawdę. Zachęcają również ciebie, byś zbadał Pismo Święte i przekonał się, kto w dzisiejszych czasach praktykuje religię prawdziwą. Chociaż wymaga to głębszych dociekań, (…)Dzięki bezpłatnemu studium biblijnemu ze Świadkami Jehowy możesz wnikliwie zbadać, czego naprawdę uczy Biblia. A to umożliwi ci rozpoznanie religii prawdziwej”.

Czyli w wyniku wiemy, że mimo to, iż Biblia nie mówi o religii jako takiej to mimo wszystko Świadkowie Jehowy znają religię prawdziwą. Doprawdy nie zauważałem będąc z nimi, że takie rozumowanie jest samo w sobie sprzeczne i niebiblijne. Ponieważ jeszcze raz przytoczę słowa z 1 Listu Pawła do Tymoteusza 1:5 doprawdy, celem tego nakazu jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej wiary” lub kiedy w innym miejscu Paweł mówi Galacjanom „Zachowujecie dni, święta nowiu i lata!. Obawiam się o was: czy się dla was nie trudziłem na próżno”. Czyli znika miłość o której tylko się uczy, wartość czynów i postawy człowieka na rzecz rytuałów, obrzędów, zaleceń, nakazów, poleceń i informacji które ma znać. Oczywiście organizacja dla swego bytu tego potrzebuje aby jednostkom taki sposób myślenia zaszczepić.