Strażnica o prześladowaniach Świadków Jehowy

  W ostatnim numerze Strażnicy przedstawiono punkt widzenia Towarzystwa Strażnica na kwestię która ma ogromne znaczenie na stosunek Świadków Jehowy do osób spoza ich organizacji. Chodzi o ich stosunek do prześladowań. Kiedy uważnie przeczytamy obszerny fragment artykułu ze najnowszej Strażnicy to możemy się zorientować, jak Ciało Kierownicze Świadków Jehowy ukazuje ten problem. Można zauważyć czego zdaniem wydawcy wierni mają się spodziewać i dlaczego? Wydawca też radzi jak się mają zachować Świadkowie Jehowy przed i w trakcie aby przetrwać spodziewane prześladowania. Strażnica z 15 września 2014 roku w artykule „Lojalnie służ Bogu pomimo „wielu ucisków””

Czy myśl o tym, że przed otrzymaniem nagrody życia wiecznego możesz się spodziewać „wielu ucisków”, jest dla ciebie zaskakująca? Prawdopodobnie nie. Bez względu na to, czy jesteś w prawdzie od niedawna, czy służysz Jehowie już wiele lat, dobrze wiesz, że trudności są nieodłączną częścią życia w świecie podległym Szatanowi. (…) To Szatan, opisany w Biblii jako „ryczący lew”, który się ‚stara pożreć’ sług Bożych’. Jest on gotów użyć wszelkich dostępnych metod, by złamać lojalność uczniów Jezusa. (…) Inny rodzaj ucisku, jakiego możemy doświadczać, wiąże się z podstępnymi atakami. Pod jakim względem różnią się one od frontalnych ataków, które mogą przybierać formę prześladowań fizycznych? Frontalne ataki przypominają, tornado, które uderza w miasto i w oka mgnieniu niszczy twój dom. Natomiast podstępne ataki bardziej przypominają kolonię termitów, które niepostrzeżenie zagnieżdżają się w twoim drewnianym domu i podgryzają konstrukcję, doprowadzając do jego zawalenia.

W wypadku tego rodzaju ataków ktoś może nawet nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia, aż jest już za późno Szatan chciałby zniszczyć naszą więź z Jehową – atakując otwarcie za pomocą prześladowań, czy też niepostrzeżenie osłabiając naszą wiarę bardziej wyrafinowanymi sposobami. Jedną z jago najbardziej skutecznych wyrafinowanych metod jest zniechęcenie. (…) Nie wiemy, z czym jeszcze będzie w przyszłości wiązać się nasza walka. Czy zatem nie byłoby poddać się energicznemu szkoleniu w czasie względnego spokoju. Paweł napisał do braci w Koryncie: „Stale sprawdzajcie, czy trwacie w wierze, ciągle badajcie, jacy jesteście”. Jednym ze sposobów, w jaki możemy usłuchać rady Pawła, jest dokonanie gruntownej samoanalizy.. Zadaj sobie na przykład takie pytania: „Czy nieustanne się modlę” Czy w obliczu presji otoczenia jestem bardziej posłuszny Bogu jako władcy niż ludziom? Czy regularnie uczęszczam na chrześcijańskie zebrania? Czy odważnie mówię o swoich wierzeniach? Czy naprawdę staram się znosić potknięcia współwyznawców, tak jak on i znoszą moje? Czy jestem uległy wobec tych, którzy przewodzą w moim zborze, oraz wobec braci przewodzących zborowi ogólnoświatowemu?”

Zdaniem wydawcy Strażnicy wypowiedź Jezusa: „Niewolnik nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować” dotyczy współczesnych Świadków Jehowy. Co myślisz o tym? Chętnie poznam Twoje zdanie jeśli zechcesz napisać.

Świadkowie Jehowy, czy głosiciele Jehowy?

   Wierni tej organizacji znani są z intensywnej działalności obliczonej na przedstawienie swego punktu widzenia na otaczający świat określają siebie mianem Świadkami Jehowy. Powstaje pytanie wymagające odpowiedzi czy nazwa jaką siebie określają „świadkowie” jest trafna i odzwierciedla rzeczywistość? Czy raczej jest to tylko próba przypisania sobie przez tą grupę ludzi zorganizowanych pod nadzorem Ciała Kierowniczego stanu który nie istnieje i nie może zaistnieć. Jest rzeczą oczywistą i nie potrzeba szczególnych wyjaśnień jakie jest znaczenie słowa świadek i i kogo można tym terminem określić. A jak to wygląda u Świadków Jehowy? Czy mogą oni siebie określać tym terminem? A może jednak są tylko głosicielami Jehowy. Przeanalizujmy pewne stwierdzenia z literatury Świadków Jehowy a także inne źródła określające kogo możemy nazwać świadkiem i od czego to jest zależne.

 

Książka „Wnikliwe…” wydana przez Świadków Jehowy podaje między innymi na str. 46-60:

Któż w obliczu takiego ogromu dowodów zaprzeczy, że Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem? W odróżnieniu od pogańskich bóstw tylko On nie został stworzony — tak, tylko On jest prawdziwym Bogiem.* Lud nazwany od imienia Jehowy dostąpił zatem niezwykłego, porywającego przywileju opowiadania o Jego cudownych dziełach przyszłym pokoleniom oraz wszystkim innym, którzy o Niego pytają (Psalm 78:5-7). Podobnie nowożytni Świadkowie Jehowy mają zaszczyt obwieszczać Jego imię wszędzie na ziemi. W latach dwudziestych XX wieku Badacze Pisma Świętego zaczęli coraz lepiej zdawać sobie sprawę z głębokiego znaczenia tego imienia. A 26 lipca 1931 roku na zgromadzeniu w Columbus (USA, stan Ohio) prezes Towarzystwa Joseph F. Rutherford przedstawił rezolucję zatytułowaną „Nowe imię”. Zgromadzonych ogromnie poruszyły słowa: „Pragniemy, by nas znano pod tym imieniem i nazywano nim, a mianowicie: Świadkowie Jehowy”, toteż przyjęli rezolucję gromkim: „Tak!” Od tamtej pory imieniu Jehowy nadawano rozgłos na całym świecie (Psalm 83:18)”.

Tu na stronie internetowej

W procesie karnym świadkiem jest osoba, która faktycznie była obecna przy jakimś zdarzeniu, a swoje obserwacje może zrelacjonować. W postępowaniu cywilnym jest to osoba składająca zeznanie co do okoliczności sprawy.”

Tu w pewnym słowniku podano

  1. osoba obecna przy czymś

Książka „Prowadzenie rozmów na podstawie pism” – wydawnictwo Świadków Jehowy, podaje na stronie 341 definicję kim są Świadkowie Jehowy:

Świadkowie Jehowy

Definicja: Ogólnoświatowa społeczność chrześcijańska złożona z ludzi, którzy dają świadectwo o Jehowie Bogu i Jego zamierzeniach wobec ludzkości. Swoje przekonania opierają wyłącznie na Biblii”.

Strażnica z 1 stycznia 2002r:

Głoszenie ewangelii w czasach nowożytnych

W czasach nowożytnych Świadkowie Jehowy głoszą dobrą nowinę o Królestwie, czym na większą skalę spełniają zapowiedź z Ewangelii według Mateusza 24:14. Ważnym narzędziem w prowadzonym przez nich dziele ewangelizacji jest czasopismo Strażnica. W roku 1879, kiedy zaczęło się ono ukazywać, miało nakład około 6000 egzemplarzy w jednym języku. W roku 2001, czyli 122 lata później, osiągnęło nakład 23 042 000 egzemplarzy w 141 językach. W parze z tym wzrostem idzie rozwój działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy. Oto porównanie: w XIX wieku spędzali w niej co roku kilka tysięcy godzin, natomiast w roku 2001 poświęcili na nią 1 169 082 225 godzin. Weź też pod uwagę, że każdego miesiąca prowadzili przeciętnie 4 921 702 bezpłatne studia biblijne. Ten ogrom pięknej pracy wykonało 6 117 666 aktywnych głosicieli Królestwa!„

Zatem czy w świetle powyższych informacji czy Świadkowie Jehowy są świadkami czy tylko głosicielami imienia Jehowy? Odpowiedź pozostawiam czytelnikom. Jestem ciekaw co o tym myślisz. Napisz jeśli masz ochotę.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy o swoich słowach

    Podaje kolejny przykład w jaki sposób są interpretowane „niewygodne” wersety biblijne przez Towarzystwo Strażnica a do takich był zaliczył wypowiedź Apostoła Pawła zanotowaną w liście 1 do Koryntian 4:6, który zawiera takie słowa: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane”. Podobne fragmenty Słowa Bożego są przez wydawcę pomijane i zupełnie nieużywane albo ich treść jest tłumaczona opacznie. Zobaczmy jak wydawca tłumaczy ten werset w Strażnicy z 15 kwietnia 2008 roku w artykule „Odrzucaj rzeczy nic niewarte” w akapitach 18,19, ma to szczególne znaczenie kiedy czytamy tego typu wypowiedzi jak w Strażnicy z 1 stycznia 2001 roku na stronie 27: „Podstawą naszego głoszenia i nauczania jest natchnione Słowo Boże, Biblia. Mamy do niej całkowite zaufanie” w artykule „Co może nam pomóc poprawnie władać słowem prawdy?” podobnych wypowiedzi jest wiele w literaturze Świadków Jehowy:

                                     „Jak odrzucać bezwartościowe słowa

Mądrej rady na ten temat udzielił sędziwy apostoł Jan (odczytaj 1 Jana 4:1). W myśl tej wskazówki zawsze zachęcajmy osoby napotkane w służbie kaznodziejskiej, by swoje dotychczasowe wierzenia porównały z Biblią. Sami też powinniśmy stosować tę zasadę. Jeśli słyszymy czyjeś negatywne uwagi o prawdzie bądź oszczerstwa rzucane na zbór, starszych lub innych braci, nie przyjmujmy tego bezkrytycznie. Zastanówmy się: Czy ten, kto je szerzy, postępuje zgodnie z zasadami biblijnymi? Czy jego opowieści bądź twierdzenia przyczyniają się do realizacji zamierzenia Jehowy? Czy krzewią pokój w zborze? Wszelkie wypowiedzi, które nie budują społeczności braterskiej, lecz ją rujnują, należą do rzeczy nic niewartych (2 Kor. 13:10, 11).

Jeśli chodzi o bezwartościowe słowa, ważne wnioski mogą wyciągnąć również starsi. Ilekroć mają udzielić jakiejś rady, powinni pamiętać o swoich ograniczeniach i wystrzegać się opierania jej wyłącznie na własnej wiedzy. Muszą zawsze kierować uwagę na Biblię. Cenną zasadę podał apostoł Paweł: „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane” (1 Kor. 4:6). Starsi nie mogą wykraczać poza to, co napisano w Biblii. A uwzględniając szersze zastosowanie tej zasady, starają się nie wychodzić poza biblijne wskazówki zamieszczone w publikacjach wydanych przez niewolnika wiernego i roztropnego.

Nie dość, że wydawca zaprzecza sam sobie, że opiera się na Biblii i rzekomo ogromną wagę przywiązuje do opierania swoich nauk na Biblii, to jeszcze zrównuje jak to widać wagę swoich poglądów z treścią Biblii.

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy o wykluczeniach

     Świadkowie Jehowy są uczeni, że ich organizacja jest czysta i w sposób nieistniejący wśród wyznawców innych religii dba się u nich o czystość moralną. Wszyscy ci którzy są wykluczeni lub odeszli z ich organizacji to są zdegenerowane jednostki. Którym nie odpowiadało postępowanie chrześcijańskie, chcieli źle czynić a u nich tego nie wolno i dlatego takich nie ma wśród nich. Są wykluczani. Oni się wręcz prawie szczycą się tym, że u nich się wyklucza i unika byłych współwyznawców. Dlaczego tak jest? Żaden Świadek Jehowy nie wie jak się odbywa wykluczenie. To jest całkowicie tajne spotkanie zazwyczaj trzech starszych i „winowajcy”. Nawet oficjalnie nie jest wiadome dla nich wszystkich jaki czyn był przedmiotem oskarżenia. Czy chodziło np. oto, że powodem wykluczenia był zarzut „zdradzenia współmałżonka”, ale też mogło być oskarżenie o szerzenie oszczerstw kogoś mówiącego, że jakiś starszy jest pedofilem a ów starszy temu zaprzeczał, a więc winowajca jest oszczercą, którego starsi „musieli” wykluczyć. Później prawie nikogo już nie interesuje powód wykluczenia. Tylko wszyscy wykluczeni są ludźmi na wskroś złymi zdaniem „wiernych” Świadków Jehowy. A skoro przesłuchanie winowajcy jest tajne więc nie mogą zweryfikować zasadności wykluczenia. Oto jak o wykluczaniu napisano w najnowszej Strażnicy z datą 15 września 2014r.:

 

 

Świadkowie (….) mają pewność, że znaleźli prawdę. Ale co jeszcze przekonało miliony ludzi, że Świadkowie Jehowy znają prawdę.

Co ich przekonuje

 

Możemy odnieść wiele korzyści z przeanalizowania wypowiedzi oddanych chrześcijan, którzy są przekonani, że poznali prawdę. Pewien długoletni sługa Jehowy tak wyraził swoje odczucia: Dokłada się usilnych starań, żeby organizacja Jehowy była moralnie czysta i nieskalana, bez względu na to, komu trzeba udzielić rady lub skarcenia”. W jaki sposób osiąga się tak wysoki poziom moralny? Dzięki trzymaniu się norm podanych w Słowie Bożym i wzoru, który pozostawił Jezus i jego uczniowie. W związku z tym w nowożytnej historii Świadków Jehowy stosunkowo niewielu trzeba było wykluczyć z chrześcijańskiej społeczności, ponieważ nie chcieli się stosować do Bożych wymagań. Zdecydowana większość -w tym także ci, którzy wcześniej postępowali wbrew woli Bożej, ale się zmienili – prowadzi czyste i przykładne życie. (odczytaj 1 Koryntian 6:9-11)

A co z tymi, którzy zgodnie ze wskazówkami biblijnymi musieli zostać usunięci ze zboru? Tysiące z nich okazało skruchę za swoje niechrześcijańskie postępowanie i zostało przyjętych z powrotem. (odczytaj 2 Koryntian 2:6-8) Dzięki obstawaniu przy wysokich normach postępowania przedstawionych w Biblii zbór chrześcijański jest czysty i wzbudza zaufanie. W wielu kościołach panuje pobłażliwość, tymczasem Świadkowie Jehowy przestrzegają zasad Bożych, co przekonało niejedną osobę, ze żyją oni zgodnie z prawdą.

W związku z powyższym można zrozumieć dlaczego z pogardą i nienawiścią traktują wszystkich swoich byłych braci

Losy ofiar pedofilii wśród Świadków Jehowy w Wielkiej Brytanii

   W The Independent (kliknj tu)  z 10 czerwca 2014 roku ukazał się artykuł o tym jaki jest los ofiar pedofilii wśród Świadków Jehowy. Oto jego treść:

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/jehovahs-witness-child-abuse-victims-told-not-report-crimes-sexual-assault-claims-religion-uk-a8065706.html

   Grupa Świadków Jehowy podobno nie dopuściła do skazania pedofila, byłego starszego Kościoła, uniemożliwiając przesłuchanie publiczne dwóch jego ofiar

Komisja Charytatywna podano The Independent miała „poważne zastrzeżenia” do istniejącej polityki i procedur ochrony dzieci w Manchester Moston Zboru Świadków Jehowy, gdzie miały miejsce. zdarzenia o których się mówi.

 

Jonathan Rose, lat 40, były starszy, został aresztowany w zeszłym roku na dziewięć miesięcy za wykorzystywanie dwóch dziewczynek w wieku pięciu i 10 lat. Ale po jego przedterminowym zwolnieniu z więzienia w marcu najwyraźniej na które było spodziewane w zborze w Moston, Greater Manchester przesłuchiwano obie ofiary i inną kobietę starające się o wykluczenie go z kościoła.

 

Działacze na rzecz ofiar molestowania dzieci opisane traktowanie kobiet, teraz w wieku 20 i 30, określili jako „skandaliczne” i wezwali do śledztwa w polityce zabezpieczania panującej w tej chrześcijańskiej denominacji.

 

Świadkowie Jehowy, których istnieją prawie osiem milionów na całym świecie wierzą, że w takim przypadku musi być przestrzegana zasada aby były co najmniej dwóch świadków, aby było to wiarygodne – w przeświadczeniu opartym na Biblii. Jednak eksperci twierdzą, ze to się rzadko zdarza się w przypadku wykorzystania dziecka i jest normalne, że jest tylko ofiara i oskarżony.

 

Obie kobiety poszły na policję przeciwko Rose który był on napiętnowany jako pedofil na Facebooku przez kobietę i został uniewinniony z zarzutu jako nastolatek w poprzednim procesie.

 

Wczoraj okazało się, że zborze miały miejsce trzy „wykluczenia” podczas spotkań kobietom wielokrotnie odczytywano z Pisma Świętego o fałszywym świadectwie i tłumaczono, co to znaczy. Źródło Manchester Evening News podaje: „Musiały przejść opowiadanie  w szczegółach z wykorzystania dotyczących zdarzenia. Jedną z ofiar był zapytano, czy jej się to podobało..

 

„Podczas trzeciego spotkania, Rose był obecny. Pytał kobiety w szczegóły dotyczące wykorzystania nikt nie przeszkadzał, aby powstrzymać zastraszanie przed tym co się stało w sądzie. Ofiary były już w sądzie, w którym uczestniczyli starsi. Ale mimo, że to było bardzo stresujące, dzielnie przeszły przez to jeszcze raz. ”

 

Rzeczniczka Komisji Charytatywnej powiedziała: „Mogę potwierdzić, że Komisja posiada poważne obawy, co do Zboru Świadków Jehowy Manchester Moston, w związku z jego zasadami i procedurami dotyczącymi ochrony wrażliwych beneficjentów.”

 

Rzecznik Świadków Jehowy potwierdził, ze Rose nie był już członkiem zboru i opisane wykorzystywania dzieci określił jako „odrażające”, „przestępstwo i grzech przeciwko Bogu”.

 

Rzecznik powiedział, że Kościół nie będzie starał się chronić winnych popełnienia nadużyć i że starsi byli „odpowiedzialni za pasienia owiec”.

 

„Kiedy ktoś ze Świadków Jehowy jest oskarżony o akt przemocy wobec dzieci, oczekuje się, że miejscowi starsi zboru zbadają sprawę.. Jeżeli zarzut się potwierdza to wyznaczają skonfrontowanie ofiary z oskarżonym które może być wykonane bezpośrednio, albo w formie pisemnej. Ofiary są zmuszane do udziału w posiedzeniu w celu skonfrontowania domniemanego sprawcy molestowania z dziećmi” – powiedział w oświadczeniu.

 

Fay Maxted, prezes Survivors’ Trust, powiedział: „To pokazuje kompletny brak zrozumienia dla oddziaływania seksualnego na ofiary, jak też jak sprawcy mogą zachowywać. To pokazuje kompletny brak poszanowania dla jakiejkolwiek ochrony dzieci lub zabezpieczającej polityki. ”

 

Peter Saunders z National Association for People Abused in Childhood powiedział: „Ten proces jest podobny do tego, co przechodzi przez świadek w sądzie, ale jest jeszcze gorzej, ponieważ ma do niego wymiar duchowy. Ofiary potrzebują wyszkolonych ludzi, aby pomóc im w takich sytuacjach.”

 

 

Ludzie się „zmieniają” – twierdzą Świadkowie Jehowy

 

  W najnowszym numerze Przebudźcie się na sierpień 2014 roku zamieszczono kilka przykładów osób, które zdaniem wydawcy dzięki Świadkom Jehowy zmieniły swoją postawę życiową. I z ludzi agresywnych, konfliktowych stali się spokojni i opanowani w relacjach z innymi. Czy ta zmiana jest dogłębna, całkowita i trwała? Oto jak w końcowym podsumowaniu wydawca wypowiada się o skuteczności stosowania się do rad biblijnych. W artykule jest to tak przedstawione, jakoby takie pozytywne zmiany w zachowaniu, mogli sprawiać właściwym nauczaniem z Biblii tylko Świadkowie Jehowy. Oto cytuję wspomniane podsumowanie:

                             „Zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi

Przyczyny konfliktu mogą być różne i nie każdy będzie gotowy przyjąć rękę do zgody. W związku z tym Biblia zaleca realistyczne podejście do sprawy. „Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi” (Rzymian 12:18) Osoby wspomniane w tym artykule są żywymi przykładami tego, że mądrość zawarta w Biblii jest naprawdę praktyczna – że jeśli tylko pozwolimy, potrafi nawet obalić silnie obwarowane negatywne postawy. W Księdze Przysłów 3:17,18 tak powiedziano o tej mądrości: „Drogi jej to drogi przyjemne, a wszystkie jej szlaki są pokojem. Drzewem życia jest dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej mocno trzymają będą zwani szczęśliwymi”. Czy chciałbyś być szczęśliwy i żyć z innymi w zgodzie? Czy chciałbyś nawiązać przyjaźń, która przetrwa najrozmaitsze próby? Pozwól więc, żeby Biblia kształtowała twoje życie, a nie zaznasz rozczarowania”.

Co myślisz o treści z Przebudźcie się? Czy wydawca to trafnie ujmuje i czy w praktyce tak jest wśród Świadków Jehowy? Co myślisz o postawionym pytaniu: „Czy chciałbyś nawiązać przyjaźń, która przetrwa najrozmaitsze próby?” Czy raczej uważasz, że jest to ładnie podana zachęta do zainteresowania się działalnością Świadków Jehowy, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością?

Działalność Świadków Jehowy w XXI rzekomo zapowiedział Ezechiel

    Krótka historia współczesna Świadków Jehowy przedstawiona w formie, spełniającej się zapowiedzi z proroctwa Ezechiela jest nader interesująca dla członków ich organizacji. Brzmi to majestatycznie i bardzo dumnie. Tak też odbierałem w przeszłości zdanie Ciała Kierowniczego i spełnienie się go na nas („nas” jak wówczas myślałem) z ogromnym zadowoleniem.. Dziś rozumiem dobrze tych którzy podobnie przyjmują poniższą informację z rocznika Świadków Jehowy na rok 2014 strona 9 i 10.

Oto cytat:

Prorok Ezechiel otrzymał od Jehowy wizję potężnego niebiańskiego rydwanu, który wyobraża niewidzialną część organizacji Bożej. Rydwan ten, mimo swych ogromnych rozmiarów, porusza się z dużą szybkością i błyskawicznie zmienia kierunek. (Ezech. 1:15-28) Niezwykły rozwój, który miał miejsce w minionym roku służbowym, wskazuje, że ziemska część organizacji Jehowy również podąża naprzód.

                                 Organizacja która podąża naprzód.

W piątek 5 lipca 2013 roku rodzina Betel w Stanach Zjednoczonych z entuzjazmem przyjęła ogłoszenie, które podał Anthony Morris z Ciała Kierowniczego „W czwartek 4 lipca 2013 roku osiągnięto porozumienie w sprawie sprzedaży kompleksu sześciu budynków przy Adams Street 117 i Sands Street 90 w Brooklynie. Sprzedaż budynków oznaczonych numerami od 1 do 5 wiąże się z opuszczeniem ich do połowy sierpnia bieżącego roku” (…) Sprzedaż tych sześciu budynków wiąże się z przeniesieniem Biura Głównego Świadków Jehowy.na 102 hektarową działkę w Warwick”.

Powstaje wiele pytań dotyczących tego, czy naprawdę prorok Ezechiel przedstawiając swoje prorocze zapowiedzi oczekiwał, że za ponad 25 wieków to będzie miało swoje spełnienie w USA, przy sprzedaży budynków Biura Głównego Świadków Jehowy. Rozumieć można, że wydawca chce aby czytelnicy nabrali ogromnego respektu i poczuli się dowartościowani takim przedstawieniem całej sprawy. Tylko zobaczmy sam wydawca gubi się w swoich wyjaśnieniach. Dlaczego? Przedstawia „rydwan” z proroctwa Ezechiela jako ten który wyobraża niewidzialną część organizacji Bożej”, by następnie twierdzić zaprzeczając sobie, że ziemska część organizacji Jehowy również podąża naprzód”. I dalej twierdzi, że chodzi tu o sprzedaż kompleksu budynków w Nowym Jorku i przeniesienie Biura Głównego Świadków Jehowy do Warwick. Powstaje pytanie co to ma wspólnego z proroctwem Ezechiela. Świetne odwrócenie uwagi od problemów wewnętrznych, spadkiem aktywności wiernych w wielu krajach, i w związku z tym szukaniem oszczędności, a także z procesami sądowymi, o odszkodowania z tytułu tolerowania pedofilii i inne ewentualne problemy, jak ostatnio w Finlandii. Powstała kwestia sprzeczności działania komitetów sądowniczych z systemem prawnym tego kraju.