Były Świadek Jehowy – komitet odwoławczy

Andrzej M.                                                            Dnia 02.10.2005


                        Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy

                              Biuro Oddziału w Nadarzynie

Szanowne Towarzystwo Strażnica,

  Przeżywszy 18 lat jako Świadek Jehowy doszedłem w ostateczności do wniosku, że religia czy też instytucja religijna jaką są Świadkowie Jehowy, nie jest szczerą i czystą Organizacją Bożą. Przez te kilkanaście lat bycia w tej społeczności skrupulatnie badałem Pismo Święte i literaturę Towarzystwa, którą otrzymywałem. Gorliwie przy tym starałem się informacje, które poznawałem, przekazywać innym ludziom. Wierzyłem przy tym, że są one w pełni prawdziwe. Wierzyłem również, że przeważająca większość Świadków Jehowy, a szczególnie starsi zborów, członkowie Komitetów Oddziału, czy samo Ciało Kierownicze, kierują się w życiu w pełni szczerymi pobudkami i starają się żyć i nauczać zgodnie z tym co mówi Słowo Boże. Od samego początku, zanim jeszcze zostałem Świadkiem Jehowy, dostrzegałem pewne — wydawało mi się wtedy — drobne nieścisłości w interpretacji Pisma Świętego. Z czasem zaczęły się pojawiać kolejne znaki zapytania co do słuszności nauk Towarzystwa Strażnica. Zarazem też dostrzegałem niewłaściwe postępowanie wielu starszych, którzy zajmowali odpowiedzialne stanowiska w społeczności Świadków Jehowy.

To wszystko razem zaczęło podkopywać moje zaufanie i wiarę w słuszność decyzji podejmowanych w organizacji, jak i pewnych nauk, które ona głosi. Między innymi napisałem do Was list w sprawie źle załatwionej sprawy przez Nadzorców Obwodu i Okręgu, dotyczącej niewłaściwego postępowania starszego ze zboru Huta. W odpowiedzi od Was otrzymałem zapewnienie, że Nadzorca Obwodu dokładnie zbada tę sprawę i doprowadzi do podjęcia właściwych decyzji. Skutek był taki, że brat W i Sz, których Nadzorca Obwodu wyznaczył do zbadania tego problemu, skupili się na mojej osobie i zarzucili mi, że kieruję się złymi pobudkami w ocenie sprawy i w ostateczności postawiono mi zarzuty za które zostałem wykluczony z Organizacji. Jednym z zarzutów dotyczył konkretnie odstępstwa, ponieważ wyrażałem swoje poglądy, w których sugerowałem, że nie wszystkie nauki głoszone przez Towarzystwo mają potwierdzenie w Piśmie Świętym. Swoje wątpliwości przedstawiłem bratu P i W, którzy wcześniej spotkali się ze mną by się dowiedzieć z czym się nie zgadzam. Po kilku godzinnej rozmowie nie przekonali mnie żadnymi argumentami biblijnymi, a nawet nie próbowali, twierdząc, że ja już nie mam wątpliwości, lecz jestem pewny swego i wszelkie próby przekonywania mnie są daremne. Podjęli decyzję bym stanął przed Komitetem Sądowniczym.

Komitet Sądowniczy również nie próbował mi biblijnie uzasadnić, że jestem w błędzie, jeżeli chodzi o zarzuty, które stawiam Towarzystwu Strażnica. Podjął więc decyzję o moim wykluczeniu. Komitet Odwoławczy podtrzymał tę decyzję.

W związku z tym chciałbym teraz w kilku punktach wykazać, które nauka Towarzystwa Strażnica (moim zdaniem) nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym.

1.

Literatura twierdzi, że zburzenie Jerozolimy miało miejsce w roku 607 p.n.e. Tymczasem wszelkie źródła świeckie wskazują na datę 586/7 p.n.e. Ponieważ król babiloński Nabuchodonozor, który według Biblii w 19-tym roku swego panowania zburzył Jerozolimę zaczął panować dopiero w 605 roku p.n.e. Potwierdza to również Księga Zachariasza, która była spisywana w latach 520-518 p.n.e. W rozdziale 1:12 podaje: „Wtedy odezwał się anioł Pana mówiąc: Panie Zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które gniewasz się już 70 łat.” (porównaj: Zach 7:1-5)

2.

Nie przekonują mnie wyjaśnienia co do dwuznaczności proroctwa z 4-go rozdziału Księgi Daniela. Strażnica twierdzi, że drzewo, które śniło się królowi babilońskiemu oznacza zwierzchnią władzę Jehowy nad ziemią, która była wyrażana przez Królestwo Judzkie. Interpretacja ta jest mocno naciągana, ponieważ wyjaśnienie, które Daniel dal królowi babilońskiemu nie daje żadnych podstaw do takich twierdzeń. Daniel powiedział wyraźnie — 4:17-19: „Drzewo, które widziałeś, które było potężne… to jesteś ty, królu (królu babiloński, a nie judzki)”. Gdyby ta wizja dotyczyła króla judzkiego, to taką interpretację mógłbym przyjąć. Wątpliwości co do wyżej wymienionych punktów podważają zasadność twierdzenia co do roku 1914 i wszelkich wykładni z nim związanych.

3.

W oparciu o twierdzenia co do roku 1914 wysuwacie dalsze śmiałe wnioski mówiąc, że w roku 1918 rozpoczęło się zmartwychwstanie do klasy niebiańskiej. Twierdzenie to nie ma uzasadnienia biblijnego. Biblia na temat zmartwychwstania do klasy niebiańskiej mówi w 1 Koryntian 15 i 1 Tesałoniczan 4. Oba te fragmenty Biblii wyraźnie wskazują że zmarli w Chrystusie razem z żywymi, którzy tego czasu doczekają będą porwani na spotkanie z Panem. (1 Tes 4:16-17) W przeciwieństwie do twierdzeń Strażnicy, która mówi, że w 1918 roku Chrystus zbudził wszystkich zmarłych z nadzieją niebiańską a potem stopniowo dołącza do nich tych, którzy z tą nadzieją po tym roku umierają. (Zobacz Strażnicę z 15 lutego 2003 str. 13, akapit 7-8

4.

Nie wierzę również w stanowcze zapewnieniu, że w roku 1919 Jezus ustanowił nad całą swoją majętnością Niewolnika Wiernego i Roztropnego. Ustanowienie tego Niewolnika nastąpi wtedy, gdy Chrystus przybędzie. Wtedy to nastąpi podział ludzi na owce i kozy, o czym donosi 25 rozdział Mateusza. Gdy Chrystus przybędzie chrześcijanie zaprzestaną obchodzić Wieczerzę Pańską. (1 Kor 11:23-26) A skoro obchodzimy Wieczerzę Pańską skoro twierdzicie, że podział ludzi, o którym jest mowa w Mateusza 25 to kwestia przyszłości, to również ustanowienie Niewolnika należy do przyszłości. Gdyby w 1919 roku Niewolnik Wierny i Roztropny w osobie Rutherforda i jego świty był ustanowiony, to również w tym samym czasie tj. roku 1919, zły niewolnik, czyli (?)„ zostałby usunięty i zacząłby „zgrzytać zębami”, o czym donosi 50 i 51 werset Mateusza 24. Nie przekonuje mnie również co do tej sprawy mnóstwo niesprawdzonych proroctw czy twierdzeń, które wypowiedział Rutherford po roku 1919. Gdyby Jezus posługiwał się tym Kanałem Łączności, to z pewnością jego duch nie pozwoliłby napisać takich książek jak „Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą”, w której twierdzono, że w 1925 roku nastąpi Zmartwychwstanie proroków Starego Testamentu i zapanuje Królestwo Boże na ziemi.

5.

Irytuje mnie również zakłamanie widoczne w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Przykładowo: Strażnica z 1 sierpnia 1988 str. 22, zamieszcza rzekome doświadczenie siostry z Japonii. Opisuje ona, że w latach 20-tych odwiedziła Biuro Oddziału Badaczy Pisma w Osace i brat, który z nią rozmawiał podał, że wtóre przyjście Pana rozpoczęło się w roku 1914, a książka „Harfa Boża„, którą jej zaproponował przekona ją do tej argumentacji. Ona po przeczytaniu tej książki w pełni przekonała się, co do tej daty. Informacja ta jest kłamstwem, ponieważ „Harfa Boża” wskazywała, że drugie przyjście Chrystusa nastąpiło w roku 1874. (Patrz: „Harfa Boża” str. 239: „Wielkie dzieło żniwa, czyli obwieszczanie wtórej obecności naszego Pana i zgromadzania wszystkich, którzy miłują objawienie Pańskie zostało tak chwalebnie dokonane od roku 1874, że jest jednym z jawnych dowodów wtórej obecności Pana”.

6.

Szczególnie zakłamane ze strony Towarzystwa Strażnica jest widoczne w probie wyjaśnienia przyczyn pobudowania a potem sprzedania Domu Książąt, który miał ścisły związek z niespełnionymi marzeniami sędziego Rutherforda i jego współwyznawców. Książka „Głosiciele Królestwa” na stronie 76 w ramce podaje, że „Dom Książąt wybudowano w tym celu, by dać namacalny dowód, że żyją dziś na ziemi ludzie, którzy bezgranicznie wierzą w Boga i Chrystusa Jezusa oraz jego Królestwo, jak również są przekonani, że Pan wkrótce wskrzesi na ziemi wiernych mężów z czasów starożytnych i powierzy im widzialne sprawy ziemskie. Kilka lat po śmierci brata Rutherforda zarząd Towarzystwa postanowił sprzedać Bet Sarim, Dlaczego? W Strażnicy z 15 grudnia 1947 roku wyjaśniono: całkowicie spełnił swą rolę i tera służy jako obiekt pamiątkowy, którego utrzymanie jest dość kosztowne: nasza wiara w powrót mężów z dawnych czasów, których król Chrystus Jezus ustanowi książętami na całej ziemi (a nie tylko w Kalifornii) opiera się nie na domu Bet Sarim, lecz na obietnicach ze Słowa Bożego”. W związku z powyższym pytam: czy wcześniejsza wiara Rutherforda opierała się na Bet Sarim a nie na Biblii, jeżeli tak, to dom ten był bałwanem, a ponadto w jaki sposób „całkowicie” spełnił swój cel, skoro wszelkie nadzieje z tym okresem wiązane okazały się mrzonką? Czy to nazwiecie pokarmem na czas słuszny, który miał budować wiarę ludzi w pewność obietnic Bożych? Wszystkie poczynania Rutherforda i jego proroctwa, jak też jego wyjaśnienia okazały się fałszem. W związku z tym wnioski nasuwają się same: 5 Mojżeszowa 18:22: „Jeśli słowo, które wypowiedział prorok w imieniu Pana nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go”.

7

Przekład Nowego Świata, którym Świadkowie Jehowy się szczycą, nie jest wolny od tendencyjności a nawet celowych zafałszowań. Mógłbym podać wiele szczegółów, ale skupię się na jednym. List do Galatów 6:16 w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi: „A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym”. Tekst ten wyraźnie wskazuje na dwie grupy ludzi: „wszyscy ci, którzy tej zasady się trzymają” tzn. postępują zgodnie z tym co Paweł wyłuszczył w liście do Galatów i „Izrael Boży”. Przekład Nowego Świata usuwa literę „i”, zastępując ją myślnikiem, sugerując tym samym, że „wszyscy ci, którzy tej zasady się trzymają” są „Izraelem Bożym”. W tekście greckim znajduje się słowo „kai”, które konsekwentnie we wszystkich przypadkach w przekładzie Nowego Świata tłumaczone jest na „i”. Tłumaczenie tego wersetu tak jak w Biblii Warszawskiej czy innych polskich przekładach jest mocno niewygodne dla doktryny Towarzystwa, która twierdzi, że łaską Bożą w pierwszym wieku naszej ery mógł się cieszyć tylko i wyłącznie tzw. Izrael Boży, a którym jest wąskie grono ze 144 tysięcy. (porównaj~ tekst grecki w Międzywierszowym Przekładzie Królestwa)

8

Nigdy nie byłem w pełni przekonany do twierdzenia, że Nowe Przymierze, które Jehowa zawarł poprzez Jezusa dotyczy tylko wąskiego grona 144 tysięcy, ale też nie umiałem sam sobie wyjaśnić jak należy rozumieć to zagadnienie. Przed każdą Pamiątką gdy przygotowywałem się do wykładu pamiątkowego, miałem jakiś wewnętrzny niepokój, że to co będę musiał powiedzieć w czasie Pamiątki czy też sama forma jej obchodzenia nie jest do końca właściwe. Z czasem uświadomiłem sobie wyraźnie, że Rutherford popełnił zasadniczy błąd, twierdząc, że Wielka Rzesza, o której mówi Księga Objawienia, nie jest uczestnikiem Nowego Przymierza. Zrozumienie moje obecne jest takie: Nowe Przymierze, według tego co mówi proroctwo Jeremiasza, rozdział 31:31-34, mogło być zawarte z całym domem Izraela, a nie tylko z jego częścią, tzn. z 144 tysiącami. Wolą Boga i Jezusa było to, by cały Izrael, tzn. kilka milionów żyjących w I wieku, uwierzył w Jezusa i stał się uczestnikiem Nowego Przymierza, które miało zastąpić stare. Stało się inaczej, większość ówczesnych Izraelitów nie uznała Jezusa jako Mesjasza i nie skorzystali z tej sposobności. W 11 -tym rozdziale Listu do Rzymian, apostoł Paweł wyraźnie wskazuje, że w miejsce tych niewiernych Izraelitów Bóg wprowadził ludzi z narodów, którzy okazali wiarę w Jezusa. I nigdzie nie sugeruje, że możliwość uczestnictwa w Nowym Przymierzu ma tylko niewielka liczba ludzi ze względu na brak miejsc. Księga Apokalipsy, która nam objawia co ma się stać w przyszłości, wskazuje na 144 tysiące wybranych z 12-tu plemion Izraela i na Wielką Rzeszę ludzi ze wszystkich narodów. Nigdzie w tej księdze nie ma myśli mówiącej, że tylko 144 tysiące jest uczestnikiem Nowego Przymierza. Po prostu — Apokalipsa podaje, że te dwie grupy ludzi będą istnieć i będą cieszyć się łaską Bożą. Logicznie nasuwa się wniosek, że Wielka Rzesza, która jest w Świątyni, musi być objęta jakimś przymierzem i jeżeli jej grzechy mają być zmazane krwią Baranka to na mocy tylko Nowego Przymierza, o którym wspomina Księga Jeremiasza czy też Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Z ewangelii Łukasza, rozdział 22:20 wynika, że spożywanie wina podczas pamiątki jest wyrazem uczestnictwa w Nowym Przymierzu, a nie w klasie 144 tysięcy, która jest częścią wywodzącą się z Izraela, a nie całym Izraelem. Konkluzja tej sprawy jest taka: wszyscy ochrzczeni chrześcijanie powinni spożywać wino i chleb na Pamiątce, bo są objęci Nowym Przymierzem, natomiast kto z nich znajdzie się w gronie 144 tysięcy tego nikt nie wie. Okaże się to po przybyciu Jezusa Chrystusa.

9

Moje zaufanie do Towarzystwa Strażnica mocno osłabiła zarozumiałość tzw. Niewolnika Wiernego i Roztropnego, który sam siebie wybrał, nie potwierdzając tego ani mądrością i roztropnością w tłumaczeniu Biblii. (porównaj: „Dokonaną Tajemnicę” z „Finał Objawienia bliski”) Brakuje mu też tego, co ma cechować klasę 144 tysięcy, a jest zanotowane w Objawieniu 14:5 : „W ich ustach nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy”. Publikacje Niewolnika wielokrotnie podawały informacje nieprawdziwe dotyczące historii Organizacji, nie przyznając się do popełnianych błędów. Dopiero ostra krytyka ze strony tzw. „odstępców” sprawiła, że publikacje niechętnie, ale przyznają się do dawnych błędnych interpretacji. Potwierdzeniem nieszczerości ludzi, którzy zarządzają tą organizacją są metody działań, jakie się podejmuje względem tych, którzy ośmielają się zwracać uwagę na nieprawidłowości w tłumaczeniu Biblii. Twierdzicie, że Organizacja stoi na stanowisku, że wewnątrz niej nie istnieje żadna niesprawiedliwość, Utrzymujecie, że wszystko co się robi i robiło w przeszłości pozostaje w całkowitej zgodności z Pismem Świętym. Jeśli tak jest w rzeczywistości to -dlaczego obawiacie się tzw. „odstępców”, czy łudzi wewnątrz Organizacji, którzy chcą prowadzić szczerą dyskusję na te tematy? Zachowujecie się jak Kościół Katolicki, który wszelkimi sposobami starał się zatkać usta wszystkim tym, którzy ośmielali się krytykować jego poczynania. Idziecie dokładnie tymi samymi śladami. Jesteście zapewne świadomi niesprawiedliwości jak i też nieścisłości nauk biblijnych w stosunku do Pisma Świętego, skoro robicie wszystko, włącznie z wykluczeniem ze społeczności, naśladując katolickich inkwizytorów, Gdyby tak nie było, to nie obawialibyście się szczerych dyskusji na Wasz temat, ponieważ taka rozmowa jeszcze bardziej by wykazała słuszność działań, jakie podejmujecie. Tylko ludzie prawdziwie świadomi niesprawiedliwości i zakłamania wolą milczenie oraz wszelkimi sposobami dalekimi od nauki Chrystusa skłaniają do tego innych. Wyraźnie Wam brakuje mądrości, którą Jezus obiecał dać swoim naśladowcom, a jest zanotowane w ewangelii Łukasza 21:15: „Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy”. Weźcie sobie do serca ostrzeżenie Jezusa, które jest zawarte w ewangelii Mateusza 5: 20: „Albowiem powiadam: jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”. Komitety sądownicze jakie wykluczają myślące osoby są dowodem, że sprawiedliwość w Organizacji jest co najwyżej na poziomie sprawiedliwości faryzeuszy i uczonych w Piśmie z I wieku. Ponadto forma czy sposób sądzenia w Organizacji tzn. tajność, brak możliwości posiadania obrońców czy świadków przez osobę sądzoną do złudzenia przypomina kapturowy sąd jaki sprezentowali przywódcy religijni z I wieku dla Największego ze wszystkich ludzi. Będę wdzięczny jeżeli postaracie się wykazać mój błąd chociaż w jednym punkcie, które wyżej przedstawiłem.

Owce, kozły i bracia Chrystusa u Świadków Jehowy

   Sąd ostateczny rozdzielanie ludzi na owce i kozły – temat który był na przestrzeni lat różnie interpretowany przez wydawcę Strażnicy. Kim są owce, a kim kozły (ostatnio określane przez wydawcę Strażnicy nie jako kozły, a kozy a dokładnie od roku 1995)? Kim są bracia Chrystusa, czy są owcami czy też nie? Skoro zdaniem wydawcy są tzw. „drugie owce”, to pierwsze kim są? Co decyduje o zaliczeniu kogokolwiek w poczet owiec? Na te i inne podobne pytania odpowiedź wydawcy na przestrzeni czasu była różna, od powstania Towarzystwa Strażnica do chwili obecnej. Oto jak ten temat został omówiony w Strażnicy z 15 marca 2015 roku, w artykule: „Lojalnie wspierajmy braci Chrystusa” na stronie 25-29. Można zauważyć, że zmiany są ogromne. Jedną z takich zmian dających wiele do myślenia jest kryterium przynależności do owiec, Strażnica Syjońska w roku 1881, podawała kierowanie się Bożym prawem miłości, obecnie aby być zaliczonym do owiec, trzeba wspierać braci Chrystusa (czyt. Ciało Kierownicze). Proszę wyciągnąć wnioski. Oto ciekawe fragmenty z powyższego artykułu:

Jezus wspomniał (…) o dwóch grupach: jedną określił mianem owiec, a drugą kóz. Skierował też uwagę na istotną trzecią grupę, którą nazwał ‚braćmi króla’. (odczytaj Mateusza 25:31-40). Lud Jehowy (to owce, czy bracia Chrystusa, czy wszyscy razem?) już od lat całkiem słusznie interesuje się tą przypowieścią, gdyż Jezus ukazał w niej los ludzkości……. Nasze życie zależy…. od tego, czy rozumiemy i wprowadzamy w czyn prawdy, które przekazał Jezus. Sawka jest wysoka, powinniśmy się zastanowić: Jak Jehowa stopniowo uściślał nasze zrozumienie tej przypowieści? ….. Kto otrzymał nakaz, by głosić? I dlaczego teraz jest pora, aby okazywać lojalność „królowi” oraz tym, których nazywa on ‚swoimi braćmi’? Chcąc właściwie zrozumieć przypowieść o owcach i kozach, trzeba ustalić trzy elementy: tożsamość wymienionych w nich osób, czas sądu oraz podstawę uznania kogoś za owcę lub kozę……. Pierwsi Badacze Pisma Świętego rozumieli, że użyte w tej przypowieści sformułowanie „moi bracia” odnosi się zarówno do osób mających panować z Chrystusem w niebie, jak i do całej ludzkości, która odzyska ziemską doskonałość. Uważali, że oddzielenie owiec od kóz nastąpi podczas Tysiącletniego Panowania Chrystusa. Ponadto twierdzili, iż ludzie zostaną zaliczeni do owiec dzięki temu, że kierowali się w życiu Bożym prawem miłości.

Na początku drugiej dekady XX wieku Jehowa pomógł swemu ludowi jeszcze lepiej zrozumieć tę przypowieść. W Strażnicy z 15 października 1923 roku potwierdzono, że „Synem Człowieczym” jest Jezus. Zarazem jednak przedstawiono rozsądne argumenty biblijne przemawiające za zawężeniem grona braci Chrystusa jedynie do tych, którzy mają panować z nim w niebie. Natomiast do owiec zaliczono osoby spodziewające się żyć na ziemi….. W artykule tym powiedziano, że bracia Chrystusa będą sprawować z nim władzę z nieba w okresie Tysiącletniego panowania, więc żadna ziemska klasa nie mogłaby im wtedy pomóc ani zaniedbać. A zatem oddzielanie owiec od kóz musiały się odbyć przez rozpoczęciem Tysiącletniego Panowania. Jeśli chodzi podstawę do uznania kogoś za owcę, w artykule powiedziano, że ludzie zostaną zaliczeni do tej grupy, ponieważ uznali Jezusa za swego Pana i oczekiwali, że Królestwo zaprowadzi lepsze warunki.

W wyniku tego uściślonego zrozumienia lud Jehowy uważał, że osądzanie czy poszczególne osoby są owcami, czy kozami, trwa przez cały okres zakończenia systemu rzeczy i zależy od tego, jak ktoś reaguje na orędzie Królestwa. Jednak w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku nasz pogląd został skorygowany…… Obecnie mamy jasne zrozumienie przypowieści o owcach i kozach…….. Ci których (Jezus) nazywa … ‚swoimi braćmi’ to namaszczeni duchem mężczyźni i kobiety mający panować z Chrystusem z nieba. „Owce” i „kozy” wyobrażają ludzi ze wszystkich narodów. Nie są oni namaszczeni duchem świętym. A co powiedzieć o czasie sądu. Odbędzie się on pod koniec nadchodzącego wielkiego ucisku. Na jakiej podstawie ludzie będą zaliczeni do owiec i kóz? Na podstawie tego, jak traktowali ostatek namaszczonych duchem braci Chrystusa przebywających na ziemi.”

Podsumowujące wnioski w sprawie zmieniającego się punktu widzenia wydawcy o owcach i kozach. Należy zatem zapytać: Kiedy nastąpi sąd i od czego będzie zależało pozytywne osądzenie jednostki zdaniem Towarzystwa Strażnica? Kto będzie uznany i dlaczego za owcę lub kozę? Zmiany są duże i czy zgodne z Biblią?

Czy wiadomo kim są „bracia Chrystusa”? Wygląda na to, że owcami nie są. Wydawca twierdzi, że teraz ma jasne zrozumienie. Czy kiedykolwiek było tak, że go nie miał? A jak było, uważni czytelnicy wiedzą. Czas nastania sądu zmieniał się wielokrotnie. Czy zmienił się na wersję ostateczną. Ważne jest też od czego zależy zakwalifikowanie do owiec oto jak się ono zmieniało:

  1. Rok 1881 – ci którzy będą kierowali się w życiu Bożym prawem miłości

  2. Rok 1923 – ci którzy uznali Jezusa za swego Pana i oczekiwali, że Królestwo zaprowadzi lepsze warunki.

  3. Rok 1995 – od tego jak traktowali braci ostatek namaszczonych duchem Chrystusa przebywających na ziemi

Można zauważyć na ile jasne jest to zrozumienie, skoro uznanie za owcę nie zależy od przejawiania miłości, a jedynie od sposobu traktowania tzw .„braci Chrystusa”. A przecież najważniejsze w Biblii jest przejawianie miłości do Boga i bliźniego, a nie słuchanie ludzi który uważają, że mają nadzieję na królowanie.

Nadużycia seksualne dzieci u Świadków Jehowy wyciszano

     Pozew na 10.5 miliona dolarów przeciwko organizacji Świadków Jehowy

https://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2014/12/jehovahs_witnesses_under_fire.html

Velicia Alston mówi, że była molestowana jako dziecko i chce zmienić sposób zachowania przywódców Świadków Jehowy, aby reagowali na wykorzystywanie seksualne dzieci.

Dwoje ludzi którzy mówią, że jako dzieci byli wykorzystywani seksualnie przez lidera zboru Świadków Jehowy w Hillsboro wniosło pozew o 10.500.000 dolarów odszkodowania – są jednymi z pierwszych w stanie Oregon skarżących organizację religijną o wieloletnie ukrywanie molestowania seksualnego.

Adwokaci Velicii Alston i 39-letniego nieujawnionego człowieka powiedzieli, że przywódcy Świadków Jehowy nadal kontynuują ukrywanie nadużyć seksualnych wobec dzieci przez ich przywódców. Mówią, że więcej niż dziesięć lat inne organizacje, takie jak Kościół katolicki zostały zmuszone do rozwiązania ich problemów po wielu latach postępowań cywilnych.

IMG_0998.JPGVelicia Alston, jako dziecko

„Jest kryzys milczenia w Organizacji Świadków Jehowy,” powiedział Irwin Zalkin, jeden z kilku adwokatów reprezentujących Alston i inną osobę. Zalkin opisał z niepokojem organizację religijną Świadków Jehowy jako tą „której bardziej zależy na ochronie swojej reputacji, niż o ochronie swoich dzieci.”

Na przykład, Zalkin powiedział, że siedmiu mężczyzn, którzy tworzą Ciało Kierownicze Świadków Jehowy wprowadziło politykę wymagającą przyznania się od sprawcy lub dwóch świadków do nadużyć przed przywódcami aby były podejmowane działania..Inaczej nie czyni się nic.

„Nawet jeśli dochodzi do wykluczania sprawcy, nie mówią zborowi dlaczego” Zalkin powiedział podczas konferencji prasowej w Portland. „Nikt od starszych, nigdy się nie dowie, że napastujący dzieci czai się w tym zborze.”

Zalkin powiedział, że przywódcy Świadkowie Jehowy nie powiadamiają policji. Zalkin powiedział, , że chociaż prawo Oregon określa duchownych jako obowiązanych informowania o krzywdzeniu dzieci i to oni nie widzą potrzeby zgłaszania nadużyć, z uwagi na potrzebę kontaktów religijnych.

„W pewnym momencie staje się to zbyt drogie, aby robić to,” Zalkin powiedział. „To, co staje się tematem sporów cywilnych.”

Adwokat dla Świadków Jehowy, Mario Moreno, powiedział, że nie widział jeszcze odpisu pozwu i nie może go zatem skomentować..

Zalkin, prawnik z San Diego powiedział, że to pierwszy przypadek tego rodzaju i, że wie o innych procesach w stanie Oregon. Jego firma wytoczyła 14 spraw przeciwko organizacji Świadkom Jehowy w innych stanach jak w Kalifornii, Connecticut i Nowy Meksyk. Kilka innych również są w toku w USA

Prawnicy z Portland Paul Mones, Kristian Roggendorf również reprezentujący dwóch powodów, którzy złożyli pozwy w Multnomah County Circuit Court.

Zarzuty dotyczą Daniela Castellanosa, który posiadał stanowisko ochrzczonego duchownego w północnym Zborze Świadków Jehowy Hillsboro , molestował Alston w 1986 lub 1987 roku, kiedy miała ona 11 lub 12 lat. Pozew zawiera zarzuty dla Castellanosa o molestowanie również chłopca, opisanym tylko jako John Roe gdy chłopiec miał 8 do 10 lat.

Alston powiedziała, że zdecydowała się ujawnić swoje nazwisko i porozmawiać z dziennikarzami , bo chce dać ofiarom głos. Powiedziała o założeniu postępowania cywilnego, w nadziei na zmianę polityki Świadków Jehowy „nie jest to równoznaczne z występowaniem przeciwko Bogu, nawet jeśli jej prawnicy mówią, że Świadkowie Jehowy mogą jej za to unikać.

„Wiem, że są inne ofiary”, powiedział Alston, który obecnie mieszka w San Diego. „Wiem, że się boją, bo boją się, że zostaną ukarane przez Boga. Ale Bóg nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Więc to jest OK, aby coś powiedzieć. Bo jeśli nie coś powiem to będzie dalej tak dziać.”

Alston zarzuca twierdząc, że była całowana i pieszczona pod ubraniem kilka razy przez Castellanosa, nauczyciela gry na fortepianie, który miał jej dawać lekcje gry na pianinie w swoim domu. W końcu powiedziała o tym matce, który udała się do starszyzny Zboru w Hillsboro . Alston powiedziała, że starsi powiedzieli jej matce, aby nikomu o tym nie mówiła – w tym również policji.

Zalkin powiedział, że Castellanos został usunięty ze zboru na okres od trzech do pięciu lat, ale w końcu do niego powrócił.

Castellanos był żonaty i miał dzieci w momencie nadużycia, Alston powiedziała, że ona i jej prawnicy nie wiedzą ile ma lat i gdzie mieszka ale uważają, że jest poza Oregon. Powiedziała, że nie sądzi, że ma on wszelką przeszłość kryminalną.

W Oregonie przedawnienie nie pozwala aby przeciwko Castellanosowi było wszczęte postępowanie karne, ponieważ minęło zbyt wiele lat. Ale prawo stanowe zezwala rzekomych ofiar wykorzystywania seksualnego dzieci, aby złożyć pozwy aż 40 roku życia lub w ciągu pięciu lat, gdy zdają sobie sprawę, jak szkodliwy wpływ miało nadużywania na ich życie.

Kilka tygodni temu, sąd w Kalifornii przyznał 13 500 000 dolarów dla człowieka, który powiedział, że był molestowany w dzieciństwie przez lidera Świadków Jehowy. w San Diego

Tajemniczy „Świadkowie Jehowy” piszą komentarze

    Poniżej podaję jakie komentarze piszą osoby które nie chcą się jasno i zdecydowanie się określać, że są Świadkami Jehowy. Nie podają argumentów tylko „atakują” personalnie mnie jako osobę lub innych piszących komentarze. Dlaczego? Otóż jeśli się nie ma innych dowodów na poparcie swych twierdzeń trzeba atakować osoby. Jest to przykre, że w taki sposób chcą prowadzić dialog, ale innych chcą pouczać o jedynie słusznej prawdzie i drodze którą kroczą. 1 Piotra 3:16 Biblia Warszawsko-Praska: – „Czyńcie to jednak z całą skromnością, łagodnie, z zachowaniem pełnego spokoju sumienia, a wówczas ci, którzy wypowiadają się źle o waszym postępowaniu w Chrystusie, zostaną zawstydzeni z powodu rzucanych na was oszczerstw.” Pytanie kogą dotyczą te słowa? Z pewnością Świadkowie Jehowy z tej rady na tym blogu nie korzystają. „ty zatem, który uczysz drugiego, nie uczysz samego siebie?”- Rzymian 2:21 P.n.św.

Podaję poniżej do jakiej notki odnosi się komentarz lub do jakiej treści z komentarza odnosi się agresywny komentarz. Niech czytelnicy sami wciągną wnioski. Przykro mi z w związku z poniższym. Zawsze uważałem, że nie wolno w taki sposób rozmawiać w kwestiach religijnych jak to jest poniżej i nie dopuszczałem do kłótni i napaści słownych na kogokolwiek. Niestety niektórzy ze Świadków Jehowy nie potrafią rozmawiać spokojnie, łagodnie i rzeczowo – Mateusza 7:12. Oczywiście spodziewam się zaprzeczeń, że poniższe komentarze nie pisali Świadkowie Jehowy.

Odstępstwo „oczami” Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy – tu 11 kwietnia 2014

Komentarz do powyższej notki

Dla ŚJ człowiek nieprawy tj. człowiek który nie żyje zgodnie z prawem organizacji. Nawet jeśli jest to człowiek szlachetnego usposobienia i żyje po chrześcijańsku, a nie trzyma się prawa organizacji tj. odstępcą nadającym się do wykluczenia. Dla liderów ŚJ. priorytetem prawości jest trzymanie się norm organizacji.

Odpowiedź napisana przez osobę o nicku andreess

nie nie, to nie znasz zasad biblijnych, bo św Jehowy kieruja sie zasadami Biblii..natomiast przynaleznosc do organizacji wiaze sie z przestrzeganiem tychże zasad, i pomijajac biblijny aspekt sa normy tak jak w prawie swieckim czy w innych organizacjach (zapominasz jak roznia sie inne grupy religijne i od siebie i od zasad Biblii a momo to wymagaja od wiernych przestrzegania wlasnych zasad (nie wspomne o zasadach Soborow Katolickich ktore z Biblia nie maja nic wspolnego a obowiazuja i sa – jak Chrystus mowil i apostołowie pisali- ciezarem dla wiernych.. wiec zastanow sie nad tym co piszesz,.. co do innych wypowiedzi to kłamstwa pozbawione logiki i nie oparte na faktach … a pisza zlosliwi odstepcy..tyle .. bo nikt nie zabrania kontaktow z rodzina ktora nie jest sw Jehowy to absurd i tego nie ma.. moja zona jest katoliczka i jakos jest super.. piszecie klamstwa zeby oczerniac.. a inne religie?? (pomijajac fakt ze najwieksza sekta jest pseudoreligia katolicka.. modlcie sie o zdrowie bo o rozum za pozno- a cala wiara przekonania.. wszystko ma prowadzic do celu u Was ten cel to zycie przec 80 lat i dalej plan bozy sie załamuje .. a religia wiara to przekonanie o zyciu w innych warunkach zyciu o ktorym mowi Chrystus i o tym zapomnieliscie w swej chorej umyslowej ciemnocie..pozdrawiam pozdrawiam

CK daje wytyczne starszym u Świadków Jehowy

tu 25 października 2014

Komentarz do powyższej notki

Zgadzam się z Tobą, że starsi nie są od ścigania przestępstw a zajmowania się stanem duchowym „powierzonych” im owiec. Jak widać wydawca i całe CK tego nie rozumie i nie chce rozumieć Zatem dochodzi do sytuacji kiedy pedofile i różne niebezpieczne osobniki bezkarnie mogą działać wśród ŚJ. A oni przecież wiedzą, o tym jakie możliwości mają wśród starszych aby się „wykręcić” z problemu w zetknięciu ze starszymi. Ten poniżej link z Wielkiej Brytanii był starszym i wiedział jak postąpić aby niczego nie mogli mu zarzucić. Skandalicznym jest fakt, że w powyższych radach WTS nie ma nic wspomniane, o potrzebie zawiadomienia organów ścigania. przestępstw.

 

Odpowiedź napisana przez osobę o nicku andreess

znowu kłamstwa .. ja dosc dokladnie obserwuje sw Jehowy i jesli nawet zdarzylo sie cos takiego to raz ze jest wyciagane dziesiec tys razy tak jakby sam Chrystus to zrobil.. pomijajac fakt ze w religiach swiata porzemoc gwalt pedofilia to porzadek dzienny.. teraz tak CK nie jest nieomylne a papiez jest wiec co jest nie tak i u kogo? sw Jehowy nie uzurpuja sobie prawa do nieomylnosci Biblia jest jedna i zasady co do mieszania sie do polityki, wojska Chrystus dawno temu ustalil .. a co zrobily religie? wszystko na odwrot wiec dlaczego perfidnie odwracacie „kota ogonem” i tak klamiecie wymyslaja c cos czego nie ma ani u sw Jehowy ani nigdzie? Jestescie wyjatkowo klamliwi i perfidni albo co na Wasza obrone nie wiecie co piszecie.. narod ciemny w posluszenstwie kleru

CK daje wytyczne starszym u Świadków Jehowy

tu 25 października 2014

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku andreess

ps”syna miala ze swoim ojcem a ojciec byl pewnie swiadkiem tak jak ona wtedy ?? ludzie czy czytacie co piszecie?? sw Jehowy to ludzie z roznych religii w ktorych dopuszczano takie rzeczy i trafiaja do religii w ktorej nagle nie moga tego robic ale .. zdarza sie ze robia i musza z powrotem wrocic tam skad przyszli

Dobry czlowiek zdaniem Świadkow Jehowy

tu 16 kwietnia 2014

Komentarz do powyższej notatki

To co jeszcze trzeba więcej, jeśli nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Przecież chrystianizm do tego właśnie się skłania. Powinność każdego chrześcijanina to właśnie być dobrym człowiekiem, Jezus nigdzie nie powiedział, że trzeba jeszcze przynależeć do jakiejś organizacji. Dobroć jest owocem Ducha Świętego. Cała powinność człowieka to miłować Boga i bliźniego jak siebie samego. Dla ŚJ. nie jest ważne czy ktoś jest dobry tylko czy jest ŚJ.

Odpowiedź napisana przez osobę o nicku andreess

Chrystus nie powiedzial ze nie trzeba nigdzie nalezec? To dlaczego zbieral ludzi ktorzy musieli sie odlaczyc od istniejacych systemow religijnych i politycznych?? Człowieku Ty ewangelii nigdy nie czytales

Dobry człowiek zdaniem Świadków Jehowy

tu 16 kwietnia 2014

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku andreess

jestes chory ja znam od lat sw Jehowy i jak smiesz takie rzeczy pisac.. to jawne klamstwa i falsz jakie bryki i co robia za zamknietymi drzwiami? takich bredni to ja dawno nie czytalem ani nikt takich nawet z ambon nie wyglasza jestes wyjatkiem idz sie lecz ceedart@gmail.com dam ci dobrego psychiatre

Świadkowie Jehowy a religia prawdziwa

tu 3 maja 2014

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku andreess

zalosna storna i takie klamstwa , jak jestem sw Jehowy to nie powinienem tego czytac.. pierwsze klamstwo bo nikt takich ograniczen nie naklada, dwa czasopisma sa rozdawane nie sprzedawane ..wszystko jest finansowane przez wyznawcow ktorzy jak inni z innych religii maja swoje firmy pracuja i np moi rodzice zalozyli firme w latach 60 tych i finansowali produkcje w czasach zakazu tak samo jak katolik ktory tez zalozyl wtedy firme i w tej samej miejscowosci -do tej pory ja ma i nikt nie mowi ze go kler finansuje..a on finansowal kosciol od poczatku tak jak moi rodzice sw Jehowy to tylko jeden przyklad i tak jest na calym swiecie.. wiec dlaczego takie brednie piszecie??

Świadkowie Jehowy a religia prawdziwa

tu 3 maja 2014

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku andreess

cytujecie straznice tak? a potem piszecie zupelnie absurdalne komentarze nie majace nic wspolnego z textem tejze straznicy i tego artykulu tylko zlosliwe oczerniacie.. tak was mozna tez oczernic zacytowac kazde wasze zdanie tutaj napisane i wysmiac wyszydzic i tak moglbym robic tylko po co? jest przeciez napisane ” nie rzucajcie pereł miedzy…”

Zmiana stosunku Świadków Jehowy do internetu

tu 1 grudnia 2014

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku andreess

A jak sobie poradzą w swej działalności Świadkowie Jehowy kiedy inni im wskażą z tak zwanego dla nich odstępczego źródła ale rzetelne informacje, potwierdzone z podaniem źródła, a nie w stylu „pewien człowiek”, w „pewnej gazecie” itd.. jak to czyni w stosunku do swoich czytelników Towarzystwo Strażnica. Będzie to nieuniknione aby wyjaśnić kontrast między informacjami a także zdecydowaną zmianą wydawcy, w stosunku do korzystania z internetu i zachętami do korzystania z łączy internetowych za pomocą zakupionych tabletów, smartfonów, laptopów innych nowoczesnych urządzeń..

Poradza sobie bo wbrew znowu zlosliwego komentarza korzystaja z tego nie tylko w zborach ale i CK korzysta i wszyscy bo tego nikt nie zabrania (sa ostrzezenia tak jak w TV czy papiez ostrzega przed niebezp w swiecie i w internecie ktory jest czescia swiata a jak uwazacie ze nie ma niebezpieczenstw opublikujcie to na fejsie albo gdziekolwiek) .. dalsze bzdury i .. ja jestem w szoku.. bo to co wypisujecie nie miesci sie w realiach .. wy zyjecie w jakims kingsajzie i nie macie dostepu do informacji .. ja czytam jak pisma zacofanego chlopa sredniowiecznego ktory slonce za boga uwaza ..sorry ale jestescie nienormalni

Rok 1914 w nauce świadków Jehowy.

tu 27 marca 2010

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku Rafael

Jestescie w stanie wytlumaczyc czemu sluzyc maja wasze sceptyczne opinie na temat zrozumienia udzielanego przez grono CK? Czy mai to sluzyc budowaniu wiezi ,milosci i jednosci wsrod nasladowcow Pana Jezusa? Byc moze ktos z was poczuwa sie do roli niewolnika ktory mial w dniach ostatnoch karmic owce wykupione przez Boga krwia swego Jednorodzonego Syna? Czy skoro oboe grupy identyfikujecie w dziedzinie duchowej co z nasza Planeta darem od Naszego Ojca i miala byc zamieszkana na zawsze. Gdzie mieli zyc doskonali pierwsi Ludzie? Wreszcie kim jest lud ktory mial opuscic w czasch ostatecznych nierzadnice? Czy mial byc niezorganizowany i kazdy mial sluzyc bogu na wlasna reke? Czy historia izraelitow nie pokazuje ze Bog zawsze kims sie poslugiwal a od pozostalych wymagal podporzadkowania i pokory? Czy znacie alternatywna organozacje nie skazona poganskimi naukami i filozofia w ktorej panuje jednosc i milosc? Mozna negowac wiele nauk i interpretowac slowo Boga na wiele sposobow ale czy to powoduje jednosc w duchu swietym czy chaos? Jestem ciekawy jak sie na.to zapatrujecie ,bo nie chodzi w sluzbie dla boga o burzenie czyjejs wiary ale o budowanie czegos w oparciu o biblie ,wiec co udalo ci sie zbudowac i jak obracasz talentami swojego Pana?

Morderstwo wśród Świadków Jehowy w USA

tu 6 listopada 2012

Komentarz do powyższej notatki napisany przez osobę o nicku Merlin

Nie rozumiem w czym macie ludzie problem?? To tylko człowiek, któremu najnormalniej w świecie „odwaliło” i zamienił się w bestię. Nawet ŚJ może się to zdarzyć i o to wielkie HALO??

Świadkowie Jehowy mają zapłacić odszkodowanie ofierze pedofila

tu 20 czerwca 2012

Komentarz do powyższej notatki

Należy się spodziewać, iż prawnicy biura WTS będą wnosić jeśli już nie wnieśli kolejne apelacje. Mają oczywiście do tego prawo, jednak nie o zwycięstwo w sądzie tutaj chodzi a także nie o wypłacenie tejże sumy w postaci odszkodowania, rzecz idzie o dużo ważniejszy aspekt sprawy. Organizacja która się mieni jedynym ludem Bożym nie powinna nigdy znaleźć na łamach New York Times jako instytucja kościelna która – jak widać na załączonym obrazku – nie radzi sobie z problemem pedofilii wewnątrz własnej organizacji. Sprawa o której napisałeś jest o tyle poważna, iż ma charakter precedensowy bowiem decyzja sądu świadczy, iż jednostka wygrała z kościołem. Jaki z tego wniosek? Wreszcie jednostka w organizacji śj stała się ważniejsza niż sam kościół, bo jak do tej pory w organizacji śj jednostka jest tylko trybem podtrzymującym całą machinę która napędza życie wspólnoty.

Odpowiedź do komentarza napisany przez osobę o nicku Inaja

Fakt iż w zborze Świadków Jehowy zdarzają się przypadki gdy w zborze jest pedofil nie znaczy, że nie radzą sobie oni z problemem pedofilii. W samym niebie jak wiemy wśród doskonałych aniołów Szatan stał się największym z niegodziwców na świecie. Ale czy to znaczy że Bóg sobie nie umiał z nim poradzić? Nie! On dał mu po prostu wolną wolę Szatan sam wybrał kim chce być jak piszę Biblia: ” nie stał mocno w prawdzie” (Jana 8:44). Jak wiemy z Biblii Szatan pociągnął za sobą mnóstwo aniołów.(Rodzaju 6:1-4) Ale czy to znaczy, że aniołowie jako grupa nie były stworzeniami będącymi pod jego kierownictwem i go nie reprezentowały? Oczywiście że nie! To zbuntowane anioły straciły miano synów Bożych a nie aniołowie którzy byli mu posłuszni.

To, iż pedofile wykluczani są ze zboru świadczy o tym że tego nie tolerujemy i nienawidzimy.

Poza tym prawnik działający w imieniu Watchtower nie zapowiedział apelacji do wyroku aby uniewinnić sprawce tylko po to by nie były pociągane do odpowiedzialności osoby, które się do tego tragicznego zdarzenia nie przyczyniły

Pozdrawiam

Zaufanie człowiekowi w organizacji Świadków Jehowy

    W organizacji Świadków Jehowy utrzymywał się pogląd podawany w publikacjach Towarzystwa Strażnica, że ci którzy chcą rozwiązać problem zadanego im bólu przez znamienitych (starszych, nadzorców obwodu, okręgu itd.) członków tej organizacji, to są osoby które chcą wziąć sprawy w swoje ręce i nie czekają na Boga i jego kierownictwo. Kiedy też zauważają, że wyjaśnienia lub wytyczne w publikacjach są ich zdaniem błędne też powinni czekać i nie próbować tego zmieniać biorąc sprawy w swoje ręce. Czyli bezkrytycznie przyjmować wszystko jak jest podane w publikacjach Towarzystwa Strażnica. Oto przykłady jak pisano na ten temat w ostatnich latach w Strażnicy:

Przejawiaj pokorę i ciesz się uznaniem Boga

Chcąc się cieszyć przez całe życie uznaniem Bożym, musimy pozostawać pokorni. Pokory nie wypracowuje się raz na zawsze. Można ją stracić — stać się pysznym i wyniosłym, a co za tym idzie, zarozumiałym, i w końcu zupełnie upaść. Przydarzyło się to Saulowi, pierwszemu królowi Izraela. Kiedy został wybrany, ‛we własnych oczach był mały’ (…) po dwóch latach panowania postąpił zuchwale. Zlekceważył wskazówki Jehowy co do składania ofiar przez proroka Samuela (…) wziął sprawy w swoje ręce (…) wydarzenia wyraźnie dowiodły, że Saulowi zabrakło pokory. W rezultacie utracił łaskę Boga i Jego ducha, a w końcu poniósł haniebną śmierć. Wnioski nasuwają się same: musimy stale pielęgnować pokorę i uległość, a zwalczać wygórowane mniemanie o sobie, w przeciwnym razie bowiem moglibyśmy zacząć postępować zuchwale i stracić uznanie Jehowy”. Strażnica z 1 sierpnia 2004 roku str 11 artykuł „ Jehowa objawia swą chwałę pokornym”

Niekiedy stajemy w obliczu trudnych decyzji i nie od razu wiemy, jak powinniśmy postąpić. Czy nie odczuwamy wtedy pokusy, by wziąć sprawy w swoje ręce? Ilekroć znajdziemy się w takiej sytuacji, okażmy się mądrzy i poprośmy o pomoc Jehowę. W Liście Jakuba 1:5 czytamy: „Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze”. Nasz niebiański Ojciec udzieli nam ducha świętego, żebyśmy mogli podjąć właściwą decyzję (odczytaj Łukasza 11:9, 13)”. Strażnica z 15 sierpnia 2008 toku str 11 w artykule: „Pozostańmy lojalni, mając zjednoczone serce”

brat Noumair powiedział: ‛Czasami możecie nie rozumieć, dlaczego w waszej sprawie podjęto określoną decyzję, albo może wam się wydawać, że coś powinno być załatwione inaczej. Co wtedy zrobicie? Czy niejako wstaniecie i weźmiecie sprawy w swoje ręce, czy też będziecie ‛siedzieć spokojnie’, ufając, iż Bóg pokieruje sytuacją i z czasem sprawi, że wszystko ułoży się pomyślnie’?” Strażnica z 15 czerwca 2002 roku str 24 „Nadchodzi pomoc dla ofiar głodu!”

Aby ‛oglądać wybawienie, które nam zgotuje Jehowa’, trzeba zająć odpowiednie stanowisko przez gorliwe popieranie Królestwa Bożego. Zamiast brać sprawy w swoje ręce, musimy ‛stać’, ufnie czekając na Jehowę”. Strażnica z 1 grudnia 2005 roku str 21 ak. 9 „Ciekawe myśli z Księgi 2 Kronik”

Dlaczego masz tak czytelniku czynić? Nie brać sprawy w tzw. swoje ręce? Zacytujmy na zakończenie punkt widzenia wydawcy. „Jehowa jest także Źródłem światła duchowego (Psalm 43:3). Świat pogrąża się w gęstniejących ciemnościach, natomiast prawdziwy Bóg nieprzerwanie zlewa na swój lud światło. Z jakim rezultatem? Biblia odpowiada: „Ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień” (Przysłów 4:18). Jaśniejsze strugi światła od Jehowy rozświetlają ścieżkę Jego sług i uszlachetniają ich pod względem organizacyjnym, doktrynalnym i moralnym”. Strażnica z 15 lutego 2006 roku str 26 „Podążanie coraz jaśniejszą ścieżką”

To wszystko się sprowadza do rozumowania wydawcy, że to co on podaje jest zawsze dobre, właściwe i słuszne. Natomiast ci którzy mają zastrzeżenia do tego, co tam napisano w Strażnicy lub nie zgadzają się z decyzjami starszych i temu przeciwdziałają oczywiście biorą sprawy w swoje ręce i przeciwstawią się temu czym kieruje sam Bóg. Są oczywiście niepokorni i przeciwstawiają temu, co Bóg ustanowił lub co najmniej dopuścił zamiast cierpliwie czekać na jego działanie. Kiedy sprawy dotyczą ludzi spoza organizacji mówi się, że nie wolno ufać człowiekowi i na nim polegać a kiedy dotyczy to organizacji Świadków Jehowy, trzeba im bezkrytycznie zaufać, choć to są to są też ludzie jak wszyscy inni. Czyli pewne jednostki w organizacji Świadków Jehowy mogą czynić jak chcą bez żadnej odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, bo wszystko idzie na konto Boga. Jednostka ma im ufać zawsze, być pokorna i wszystko cierpliwie znosić, bez względu na to czego to dotyczy. Gdzie jest zatem: „człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie”. – Kaznodziei 8:9 lub „Oto, co rzekł Jehowa: „Przeklęty jest krzepki mąż, który pokłada ufność w ziemskim człowieku” Jeremiasza 17:5. Gdzie jest pokora, przyznawanie się do błędów u starszych i członków Ciała Kierowniczego? Nie ma. Podane powyżej przykłady brania sprawy „w swoje ręce” dotyczą królów, a więc współczesnych „królów” również przede wszystkim

Rosja – Literatura Świadków Jehowy uznana za ekstremistyczną

   Przez kilka ostatnich lat toczą się postępowania w Rosji przed organami władzy w kwestii uznania literatury Świadków Jehowy za ekstremistyczną. Ostatnio Sąd Najwyższy w Rosji uznał, że takie treści ta literatura zawiera. Oto tłumaczenie słowa ekstremizm wg Onet Wiem . „Ekstremizm (z łaciny extremus – krańcowy), propagowanie i realizowanie skrajnych ideologii i poglądów politycznych, ekonomicznych, społecznych i religijnych, wprowadzanych w życie za pomocą radykalnych środków (np. przemoc, terror, pucz itp.)”

Oto informacja podana na stronie: http://wmeritum.pl

Rosyjski Sąd Najwyższy uznał, że treści znajdujące się na stronie internetowej Świadków Jehowy mają charakter ekstremistyczny.

Zgodnie z rosyjskim prawem, strony internetowe, które zostaną uznane przez sąd za głoszące idee ekstremistyczne muszą zostać zamknięte.

W styczniu, w mieście Kurgan na południu Rosji, sąd uznał że charakter ekstremistyczny mają broszury rozprowadzane przez Świadków Jehowy.

Jak podaje portal Lenta.ru w latach 2009-2013 rosyjskie sądy okręgowe uznały 68 publikacji dystrybuowanych przez Świadków Jehowy za ekstremistyczne.

Jak pisze „The Moscow Times” Świadkowie Jehowy od dawna mają problemy z rosyjskimi władzami, a rozprowadzana przez nich literatura wielokrotnie była już wcześniej blokowana”..

Źródło: rp.pl, The Moscow Times

 

Temat jest bardzo kontrowersyjny a szczególnie z pewnością w ocenie Świadków Jehowy. Czy występują w ich literaturze treści o charakterze radykalnym i niezgodnym np. z zasadami współżycia społecznego? Ci którzy sympatyzują z ich organizacją zaprzeczą, że nie ma takich treści. Inni natomiast powiedzą, że tak, a Świadkowie powiedzą prawdopodobnie, że tak mówią z uprzedzenia. Jaka jest prawda? Jest to temat do głębszej analizy. Tej obiektywnej analizy powinni dokonać,  w swojej sprawie, przede wszystkim sami Świadkowie Jehowy, ponieważ werdykt jest faktem

 

Zmiana stosunku Świadków Jehowy do internetu

 Jeszcze niedawno Towarzystwo Strażnica prowadziło nagonkę na korzystających z internetu jakim to on jest zagrożeniem dla jego czytelników. Właściwie straszono wiernych internetem, że stanowi on zagrożenie dla pomyślności duchowej. Mogło to doprowadzić do alergicznego strachu przed tym nowoczesnym środkiem komunikacji. Czyniono to tak,  podaje dla przypomnienia:

Strażnica z 15 SIERPNIA 2011 str 4 w art. Internet jak mądrze korzystać z globalnej sieci”pisano tak: ”W naszych czasach nie mniej przełomowe okazało się stworzenie Internetu. To praktyczne słusznie nazywane jest komunikacyjnym oknem na świat(….) wczesne dzieje człowieka dowodzą że zdolność komunikowania się może być wykorzystywana niewłaściwie. Szatan przekazał Ewie na wskroś fałszywe informacje. Ona zaś dała im wiarę i podzieliła się nimi z Adamem, który sprowadził na ludzkość nieszczęście ( ….) Niestań się „internetową Ewą. Wobec serwowanych informacji bądź krytyczny i ostrożny. Zanim im zaufasz, zastanów się: 1) Kto opublikował dany materiał? Jakie kwalifikacje ma autor? 2) Dlaczego zamieszczono te wiadomości? Czym kierował się ich twórca i czy mogły na nie wpłynąć jego przekonania 3) Skąd autor czerpał informacje? Czy podał weryfikowalne źródła? 4) Czy dane te są aktualne? Rzecz ciekawa, w I wieku n.e. apostoł Paweł udzielił Tymoteuszowi rady, która do dziś pozostaje równie ważna. Napisał: „Strzeż tego, co ci powierzono, odwracając się od pustych mów, które bezczeszczą to,co święte, oraz od sprzeczności fałszywie tak nazywanej ‚wiedzy’” (1 Tym. 6:20).” (….) Strażnicy z 15 lipca 2011 roku „Z czym się wiąże unikanie fałszywych nauczycieli? Nie przyjmujemy ich w naszych domach ani ich nie pozdrawiamy. Nie czytamy ich literatury, nie oglądamy programów telewizyjnych z ich udziałem,nie przeglądamy ich stron internetowych ani nie dodajemy komentarzy na ich blogach”

Upłynęło zaledwie 3 lata i zobaczmy jak Ciało Kierownicze uznaje, że posługiwanie się internetem jest korzystne w działalności Świadków Jehowy. W publikacji Nasza Służba Królestwa na listopad 2014 na str 3, podającej instrukcje dla głosicieli w ich organizacji:             NSK 1

NSK 2NSK 3

Wobec serwowanych informacji bądź krytyczny i ostrożny. Zanim im zaufasz, zastanów się: 1) Kto opublikował dany materiał? (…) Czy podał weryfikowalne źródła? Tak radzi wydawca czytelnikom innych źródeł. A jak sam czyni? Ciekaw jestem jak sobie będą radzić z wyjaśnieniem ścisłości informacji podanych na lamach publikacji Towarzystwa Strażnica np. takich źródeł nie dających się zweryfikować:

Jak donosi pewna gazeta, eksperci oceniają, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 18 miesięcy liczba pokerzystów wzrosła dwukrotnie”.

Strażnica z 1 marca — 2011 roku, str 12-14

Pewien człowiek napisał: „Dziękuję Bogu za przysłanie braci Emanoila i Onisima, którzy tyle się natrudzili, by mnie przekonać i oświecić duchowo. Pewien duchowny publicznie potępił Badaczy Pisma Świętego za nieuznawanie nauki o nieśmiertelności duszy oraz pogląd na Marię”. str. 66 – Rocznik Świadków Jehowy — 2006

Jak niedawno poinformowała pewna gazeta” – Przebudźcie się z maja 209 roku 5/09 s. 3 –

Jakiś czas temu pewna australijska gazeta zacytowała wypowiedź Roberta Resslera, który ukuł termin „seryjny morderca”. Strażnica z 1 września 2005 roku str 28-31

pewien rabin z USA, zaciekły wróg Russella, telegraficznie ostrzegł swych lwowskich znajomych przed Badaczami Pisma Świętego”. . str. 118 – Rocznik Świadków Jehowy — 2002

pewien odstępca, który wcześniej usługiwał w Biurze Głównym w Brooklynie, kilkakrotnie przyjeżdżał do Gujany i usiłował nakłonić tutejszych braci, by zerwali kontakty z naszą społecznością”. str 134 – Rocznik Świadków Jehowy — 2005

pewien brat zawołał: „Nigdy nawet nie marzyliśmy, że będziemy się cieszyć taką wolnością!”. „Ale wtedy”, jak mówi pewien prawnik związany z tą sprawą, „zdarzyło się coś dziwnego”.- Strażnica z 15 lipca 2011 roku str. 4-9 – Strażnica — 2011

Pewien mężczyzna przyznał: „Na początku naszego małżeństwa głównym problemem było uświadomienie sobie, że już nie jesteśmy w stanie wolnym. Pewien żonaty chrześcijanin przyznał: „Gdybyśmy mogli cofnąć czas i coś zmienić, to od początku małżeństwa dbalibyśmy o regularne studium rodzinne”.- Strażnica z 15 marca 2011 roku str. 7-11

A jak sobie poradzą w swej działalności Świadkowie Jehowy kiedy inni im wskażą z tak zwanego dla nich odstępczego źródła ale rzetelne informacje, potwierdzone z podaniem źródła, a nie w stylu „pewien człowiek”, w „pewnej gazecie” itd.. jak to czyni w stosunku do swoich czytelników Towarzystwo Strażnica. Będzie to nieuniknione aby wyjaśnić kontrast między informacjami a także zdecydowaną zmianą wydawcy, w stosunku do korzystania z internetu i zachętami do korzystania z łączy internetowych za pomocą zakupionych tabletów, smartfonów, laptopów innych nowoczesnych urządzeń..