Świadkowie Jehowy a więzy rodzinne

   U Świadków Jehowy jest kładziony ogromny nacisk na tworzenie bliskich relacji ze współwyznawcami. Jest stale i na każdym kroku podkreślane jak są one ważne. Właściwie jest to podnoszone do rangi która w praktyce nie istnieje. Jednakże każdy Świadek ma żyć w pełni szczęścia, wynikającego ze świadomości bycia częścią międzynarodowej rodziny współbraci. Ma też uznawać w swoim umyśle i sercu, że oni wszyscy go kochają i jest to ewenement nie spotykany nigdzie indziej. Trzeba przyznać, że po części wśród niektórych wiernych tak jest w rzeczywiście ale to nie wynik wychowania w organizacji. Więc łatwo jest rozpowszechniać występujące tu i ówdzie pozytywne przykłady i uogólniać, że tak jest powszechnie. Skwapliwie wydawca tak czyni. Jaki jest rzeczywisty powód przedstawia takiego obrazu organizacji i jak to wydawca czyni?

W celu całkowitego uzależnienia wiernych od kierownictwa organizacji, przedstawia się jako konieczne za względu na dobro czytelnika utrzymywanie stałego kontaktu z lokalnym zborem. Uzależnienie od kierownictwa jest przedstawiane jako posłuszeństwu Bogu, a faktycznie jest to w interesie kierownictwa. Wydawca odradza a nawet przestrzega przed utrzymywaniem zażyłych więzów rodzinnych, preferując więzy duchowe ze współwyznawcami, to jest w celu całkowitego uzależnienia od organizacji. To uzależnienie przedstawiane jest jako konieczne uzależnienie od Boga.

Tworzy się w ten sposób sztuczny twór wzajemnych relacji duchowych między współwyznawcami, od których zależy pomyślność wiernego w organizacji teraz i na zawsze. Obrzydza się relacje rodzinne, a podkreśla się wartość relacji między współwyznawcami. Bliskie i podtrzymywane więzy rodzinne są przedstawiane jako zagrożenie dla stanu duchowego wiernego, chyba, że służą pozyskaniu go do organizacji.

Oto cytaty z ich literatury:

Trudno się nie zgodzić, że wczesny zbór chrześcijański nie przypominał dzisiejszych zinstytucjonalizowanych organizacji kościelnych. Ale z pewnością był on zorganizowany. Poszczególne zbory nie działały niezależnie od siebie; wszystkie uznawały zwierzchnictwo ciała kierowniczego w Jerozolimie. Owo grono — składające się z apostołów oraz starszych tamtejszego zboru — pomagało zachować jedność zboru jako ‛jednego ciała’ Chrystusowego” – Strażnica z 1 września 2003 str 4-7

Następny dar od Jehowy, który sobie cenimy, to chrześcijańska miłość. Wprawdzie opiera się ona na zasadach, ale jest uczuciem tak głębokim, że zbliża współwyznawców bardziej niż więzy cielesne.” – Strażnica z 15 września 2001 str 15- 20

Używane jest w ich publikacjach pojęcie „niezależność” – mylone z wolnością i odpowiedzialnością jednostki za dokonywane wybory przed Bogiem:

Niezależność definicja:

Stan, w którym ktoś nie jest — albo utrzymuje, że nie jest — zależny od innych ani poddany ich kierownictwu bądź wpływowi. Ludzie są obdarzeni wolną wolą i dlatego żywią wrodzone pragnienie pewnej niezależności. Kiedy jednak posuwają się w tym za daleko, prowadzi to do nieposłuszeństwa, a nawet buntu.- Książka prowadzenie rozmów str 108- 113”

Mają być wierni całkowicie zależni od organizacji – czyt. postanowień Ciała Kierowniczego, a jednocześnie odpowiedzialni sami przed Bogiem za swoje czyny:

Ga 6:5 nwt-pl „Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar.” Osoby mające „kwalifikacje duchowe” mogą nam pomóc dźwigać nasze „brzemiona”, czyli problemy będące wynikiem mimowolnego uczynienia fałszywego kroku. Każdy jednak poniesie własny „ciężar” chrześcijańskich obowiązków”. – Strażnica z 15 sierpnia 2008 str 26-28

chociaż chrześcijanie mogą sobie wzajemnie pomagać w noszeniu brzemion, to jednak w kwestii duchowej odpowiedzialności każdy „poniesie swój własny ciężar”. Nikt nie wyręczy nas w okazywaniu wierności Bogu.” – Strażnica z 15 listopada 2008 str 12-16

Choć inni mogą udzielić krzepiącej pomocy, to ‛każdy poniesie swój własny ciężar’ (Galatów 6:5) – Strażnica z 15 marca 2002 str 26

Jak jednak apostoł wykazał dalej, noszenie cudzych brzemion nie oznacza ponoszenia za kogoś odpowiedzialności przed Bogiem…… Zaraz potem Paweł dodał: „Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar” — ciężar odpowiedzialności przed Najwyższym Sędzią, Jehową Bogiem.” – Wnikliwe poznawanie Pism, tom 1 str 279

Jeśli zatem Ciało Kierownicze wymusza określone zachowanie wiernych pod rygorem wykluczenia, to dlaczego nie bierze odpowiedzialności prze Bogiem? To jest niewłaściwe. Oto co napisane jest na temat więzów duchowych i rodzinnych:

Jezus …. Zawsze kładł nacisk na „to, co ważniejsze” — na „sprawiedliwość i miłosierdzie, i wierność” Nie był stronniczy i nikogo nie faworyzował, choć jednego ze swych uczniów darzył szczególnym uczuciem …. Tuż przed śmiercią na palu męki zatroszczył się o swą matkę, ale cielesne więzy rodzinne nigdy nie były dla niego ważniejsze niż więzy duchowe.” -. Wnikliwe poznawanie Pism, tom 1 str 972 i 993

Maria pozostała pokorna. Jezus nigdy nie otaczał jej niestosowną czcią ani nabożnym uwielbieniem….. A kiedy przy innej okazji ktoś z tłumu poinformował Jezusa, że w pobliżu jest jego matka i bracia, on oświadczył, iż jego matkami i braćmi w gruncie rzeczy są ci, którzy w niego wierzą. Maria wcale się nie obraziła, lecz zrozumiała, co miał na myśli — więzy duchowe są o wiele ważniejsze niż cielesne (Marka 3:32-35). – Strażnica z 1 maja 2014 str 15

Jeżeli jednak wybierzesz inną ścieżkę i obrazisz się na Jehowę, wówczas się od Niego oddalisz. A przecież twój ukochany krewny powinien dostrzec, że bezkompromisowo stawiasz Jehowę ponad wszystko — również ponad więzy rodzinne. Aby więc sprostać zaistniałej sytuacji, dbaj o własne zdrowie duchowe. Nie odosabniaj się od wiernych braci i sióstr ze zboru……. Nie ma w tym nic złego, że żywisz nadzieję na powrót do zboru bliskiej ci osoby. Rokrocznie wielu grzeszników okazuje skruchę i wraca do organizacji Jehowy. On nie patrzy na ich skruchę z niechęcią. Wręcz przeciwnie — jest „gotów przebaczać”. Strażnica z 15 stycznia 2013 str 12-16

Pewna niewiasta, która słuchała przemawiającego Jezusa, zawołała: „Szczęśliwe łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!”………Jednakże Jezus odpowiedział: „Nie, ale raczej: Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!” Wyjaśnił w ten sposób, co ma rzeczywistą wartość — nie fizyczne pokrewieństwo z Jezusem, lecz więzy duchowe. Zasada ta wyklucza oddawanie czci Marii jako jego matce” – Wnikliwe poznawanie Pism, tom 2 str 354, 355 .

JEZUS CHRYSTUS założył tylko jeden kościół, inaczej mówiąc zbór. Grupę tę łączyły więzy duchowe — stanowiła ona duchową rodzinę. Było to zgromadzenie ludzi, których wybrał święty duch Boży i których Bóg uznał za swe „dzieci” Strażnica z 1 września 2003 str 4-7

Podsumowując:

Całkowite uzależnienie jednostek  w organizacji od Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy,  bezwzględnego uznawania decyzji starszych w zborze i bez brania odpowiedzialności przed Bogiem za skutki przez jednych i drugich.

Odstręczanie od utrzymywania bliskich kontaktów rodzinnych aby uzależnić wiernego od organizacji.

Podkreślanie wagi kontaktów duchowych jako bezwzględnie koniecznych dla dobra członka zboru.

Mylenie niezależności z wolnością jednostki, do dokonywania własnych wyborów, co do kontaktów osobistych i rodzinnych wraz z ponoszeniem za to przez niego konsekwencji życiowych ale nie konsekwencji wynikających z  wykluczenia, izolacji, ostracyzmu za sprawą decyzji organizacji, bez odpowiedzialności osób kierujących narzucających jednostkom swoje decyzje.

Skutkiem powyższego człowiek w organizacji żyje w świecie swoistej iluzji i kiedy ona się mu „rozsypie”, sobie nie radzi i wraca, bo nie umie bez niej żyć lub pozostaje w iluzji bo nie może inaczej żyć. Przyzwyczaja się do takiej sytuacji a innej nie zna. Czy o to chodzi kierownictwu? Nie wiem. Możliwe.

Antychryst wg Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy

    W ostatnio opublikowanej Strażnicy na czerwiec bieżącego roku, wydawca analizuje bardzo intrygujący problem, kim jest antychryst. Zagadnienie o tyle jest bardzo ciekawe, że można tych którzy mają inne stanowisko w różnych kwestiach religijnych nazwać antychrystem. Czy o to chodzi? Nie. Sprawa przecież nie kończy i nie może się skupiać na tylko żonglerce słownej. Oto jak wydawca Towarzystwo Strażnica rozstrzyga tą kwestię w Strażnicy z 1 czerwca 2015 roku na stronach 14 i 15.w artykule „Kim jest antychryst? :

Napisano dalej: „Jak widać słowem „antychryst” nazywa się już niemal wszystko – począwszy od władców, a skończywszy na filmach. Nic dziwnego, że wiele osób się zastanawia: Kto tak naprawdę jest antychrystem? Czy ma to dziś dla nas jakieś znaczenie? Odpowiedzi najlepiej będzie poszukać w Biblii , gdzie określenie to występuje pięć razy?”

Bardzo merytorycznie to brzmi. Ważne jednak kto zdaniem wydawcy jest nim i czym uzasadnia taki stan rzeczy, cytuję się jeden z wersetów z Biblii: Ostatnia godzina

Oto jak jest napisane kim jest antychryst:

Ludzie bądź organizacje składające na antychrysta rozpowszechniają kłamstwa, zaprzeczają temu, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, oraz w wypaczony sposób przedstawiają relacje między Bogiem a jego synem. Mogą też kłamliwie podawać się za Chrystusa lub za jego przedstawicieli. Jak napisał Jan, „wyszli z nas”, to znaczy porzucili prawdę biblijną. Co więcej, grupa ta działała już za dni apostoła Jana, w „ostatniej godzinie” – przypuszczalnie pod koniec okresu apostolskiego”.

Dalej bez szczególnego rozwinięcia tego aspektu napisano co bardzo istotne pod podtytułem:

Fałszywi prorocy” i „człowiek bezprawia”

Na długo zanim Jan napisał o takich oszustach, sam Jezus Chrystus polecił swoim naśladowcom: „Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mateusza 7:15)”…. Wynika stąd, że fałszywi prorocy i odstępcy próbowali osłabić zbór chrześcijański już w I wieku n.e.

Ciekawe ale ten wątek kim są obecnie „fałszywi prorocy” nie jest przez wydawcę, dalej analizowany. Wspomniane i koniec. Dlaczego? A kto zapowiadał w XIX i XX wieku bezskutecznie koniec zła na ziemi? Więc jest dla mnie oczywiste., że ten wątek nie może być rozwinięty. bo jest dla wydawcy wyjątkowo niewygodny. Mimo takiej ryciny na stronie 15:

 Wilki

Dalej wydawca utożsamia antychrysta z tymi co, przeczytajmy…: „A co powiedzieć o naszych czasach? Ludzie i organizacje wchodzące w skład antychrysta wciąż przeciwstawiają się Chrystusowi i jego naukom. Świadomie wprowadzają innych w błąd co do tożsamości Ojca, Jehowy Boga, i Jego Syna Jezusa Chrystusa…… Od stuleci kościoły nauczają doktryny o Trójcy, twierdząc, że Ojciec i Syn stanowią jedną istotę. Tym sposobem antychryst okrył mgłą tajemnicy Jehowę Boga i Jezusa Chrystusa…..Oprócz tego kościoły przyczyniają się do zamętu, popierając pomijanie w przekładach Biblii osobistego imienia Bożego. Robią tak mimo, że imię Jehowa występowało jakieś 7000 razy. W rezultacie tożsamość prawdziwego Boga stała się dla wielu jeszcze bardziej niejasna.”

Bez wdawania się w rozważania odnośnie Trójcy i imienia Bożego. Chciałoby się zapytać a co się stało w dzisiejszych czasach z fałszywi prorokami? Zdaniem wydawcy. Czy wydawca Strażnicy, działający pod nadzorem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, chce powiedzieć, że obecnie ich nie ma? Temat jest przemilczany, choć nie dało się tego wątku nie wspomnieć. Interpretacji jednak brak Godne uwagi ale tak jest we wszystkich publikacjach, kiedy wydawca Strażnicy wspomina o spełniających się proroctwach w naszych czasach, też pomija kim są są fałszywi prorocy. Warte zauważenia, że nie mówi o czasach końca które zaczęły się podobno w roku 1914 a o „naszych czasach”.

Świadkowie Jehowy sprzedają Sale Królestwa

Sala Królestwa - sprzedaż

Takich widoków po roku 2012 jest coraz więcej z ofertą sprzedaży obiektów kultu religijnego Świadków Jehowy.

To jest chyba najgorsza wiadomość od lat .Trzeba było długo na to czekać .Jest wiele przegranych spraw sądowych w których ofiary pedofilii występują przeciwko Ciału Kierowniczemu i Towarzystwu Strażnica. Ciało Kierownicze i jego księgowi muszą znaleźć pieniądze i to znaleźć je szybko
To wygląda tak jakby powstała panika, Towarzystwo Strażnica wysłało list do wszystkich zborów w Wielkiej Brytanii, który miał być odczytany 06 listopada 2014 podczas czwartkowego zebrania z zapowiedzią  i bez pytania „szeregowych członków” w Wielkiej Brytanii, czego mają się spodziewać w najbliższych miesiącach. Jeden z głównych punktów listu:

Wszystkie środki pieniężne od zborów  zastrzeżone  na zakup gruntów, remonty i budowę Sal w Wielkiej Brytanii będą wysyłane do Betel. Nowy komitet ustanowiony w tym roku będzie odpowiedzialny od zaraz za budowę nowych Sal Królestwa. Zbory będą łączone i po 4 zbory będą musiały korzystać z jednej Sali Królestwa (pismo rzeczywiście mówi „ponieważ jest tylko jedno spotkanie w tygodniu, wiec 4 zbory mogą wykorzystywać jedną Salę Królestwa”.) Stare Sale Królestwa, mało eksploatowane lub z niską frekwencją będą sprzedawane, a środki zostaną wykorzystane na budowę nowych Sal Królestwa. Przez długi czas bracia i siostry w całej Wielkiej Brytanii byli zachęcani, a czasem pod presją ciągłych przypomnień do oddawania pieniędzy do  funduszu remontowego Sal Królestwa. .Przez lata  gromadząc. w większości przypadków, darowizny zebrano dziesiątki tysięcy funtów .W nadziei, że fundusze będą wykorzystane na budowę Sal wśród biedniejszych Świadków Jehowy, choćby to miało im służyć jeden dzień. Teraz już nie ma tych pieniędzy!

Zgodnie z nową umową środki te są przekazywane na Fundusz na całym świecie. Towarzystwo Strażnicy zostawiło puste kasy zborowe w zborach brytyjskich i lokalne zbory się załamały.

W przeciwieństwie do wielu innych krajów wiele Sal Królestwa w Wielkiej Brytanii zostało nabytych wiele lat temu .W niektórych przypadkach ponad 50 lat temu i znajdowały się na doskonałej ziemi, zwłaszcza te w południowej Anglii oraz w miejskich centrach. Te budynki nie zostały wykorzystane przez różne zbory, jak jest w przypadku innych krajów, zostały zakupione w zborze z własnych pieniędzy Przez lata ich wartość wzrosła w Wielkiej Brytanii nawet dziesięciokrotnie. .

To jest naprawdę grabież i rozbój .Nie tylko okradają wszystkie zbory ze środków, ale będą też sprzedawać wszystkie atrakcyjne grunty i budynki. Ciekawe jest w tym wszystkim w jaki sposób przedstawić oczywiste problemy wewnątrz organizacji, wiernym w tej organizacji, jako mający miejsce wzrost liczebny lub spodziewany rozrost organizacji.

Ponieważ wszystkie poczynania kierownictwa organizacji w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako szukanie środków finansowych na odszkodowania zasądzane ofiarom przez sądy. Wierni mają być przekonani, że wszystko jest w porządku i nic złego się nie dzieje. To jest problem

Poniżej oferty biur nieruchomości:

Ofert sprzedaży jest wiele i to w różnych krajach. Oto przykłady ofert sprzedaży Sal Królestwa po angielsku Kingdom Hall jakie znalazłem w internecie. Jeśli ktoś zada sobie trud znajdzie ich więcej i znajdzie też jak są przedstawiane walory tych obiektów dla potencjalnych klientów. Pamiętam jak czytałem w przeszłości jak to Świadkowie Jehowy kupowali różne obiekty w „złej kondycji” na potrzeby organizacji która się dynamicznie rozwijała. Jak się sytuacja zmieniła.

http://jwdoctrine.com/biggest-sell-kingdom-halls-britain/

http://www.rightmove.co.uk/commercial-property-for-sale/property-29822301.html

http://www.trulia.com/property/1072244914-204-Kingdom-Hall-Rd-Madisonville-KY-42431

http://www.charlesmccarthy.com/515244/The_Kingdom_Hall_Skibbereen_Skibbereen_Cork

http://www.ashproperty.co.uk/Properties/Tewkesbury_-_Kingdom_Hall,_Barton_Street.aspx

http://members.bethelcoachtours.com/triplist.asp?gclid=CJPat9XAucQCFVMatAod91cASQ

http://www.movehut.co.uk/property/198158-kingdom-hall-foundry-street-oldham-lancashire/

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses

4950 Williams Rd, Benbrook, TX 76116

Kingdom Hall 971 Cove Road, Jasper, GA 30143

O Salach Królestwa pisze jeden ze Świadków Jehowy

http://orangutan22.blox.pl/2013/08/Sala-Krolestwa.html

Warto dla swego dobra się zastanowić, co się właściwie dzieje w tej organizacji. Ponieważ to są fakty. Czym są spowodowane sprzedaże Sal Królestwa? Byli Świadkowie Jehowy wiedzą. Kwestia tylko czasu i przyczyny będą znane dla wiernych. Jest to nie uniknięcia. Jaki będzie rezultat.. Nie wiem. Zobaczymy.

O Świadkach Jehowy inaczej

Uważają, że używanie nazwy „Jehowa” (Bóg Wszechmogący) jako  istotnej i koniecznej  dla „właściwego” oddawania mu czci. Odrzucają trynitarianizm, wrodzoną nieśmiertelność duszy, które uważają za niebiblijne doktryny oparte na „pogańskich naukach.” Nie obchodzą Bożego Narodzenia, Wielkanocy, urodzin, walentynek, halloween lub innych świąt i zwyczajów które ich zdaniem mają pogańskie korzenie, niezgodne z chrześcijaństwem.

Zwolennicy często odnoszą do siebie przekonania ich organizacji jako „prawdę” i uważają się za „będących w prawdzie”. Świadkowie Jehowy uważają społeczeństwo ludzkie za świeckie, aby nie być moralnie zepsutym i nie dostać się pod wpływ szatana ograniczają wszelkie kontakty z ludźmi nie będącymi Świadkami Jehowy. Stosują zbiorowe działania dyscyplinarne wobec „wykluczonych”, termin „wykluczony”stosowany jest wobec formalnie wydalonego i związany jest z całkowitym jego unikaniem. Tacy którzy formalnie opuszczają ich na własne życzenie, są traktowani tak samo jak „wykluczeni” i zrywają z nimi wszelkie kontakty. Wykluczony lub odłączony (sam zrezygnował) może być przywrócony, jeśli o to poprosi i obieca a oni to zauważą, że przestrzega wszystkich nauki Świadków Jehowy i popiera ich politykę. (wszystkie postanowienia kierownictwa)

Stanowisko ich religii i sprzeciwu sumienia w odniesieniu do służby wojskowej i odmowy salutowania wobec flagi narodowej przysparza im konfliktów z niektórymi rządami, szczególnie w czasie wojny. Z pewnymi wyjątkami, nawet nie wykonują w zamian prac społecznych lub nie przyjmują innych opcji nie-bojowych im udostępnionych. W związku z tym, Świadkowie Jehowy są prześladowani, a ich działania w niektórych krajach są zakazane lub ograniczone. Istniejące wyzwania prawne przed Świadkami Jehowy mają wpływ na zmiany prawodawstwa dotyczące praw obywatelskich w różnych krajach.

Świadkowie Jehowy są zorganizowani w hierarchicznym układzie ich system przywództwa jest oparty o niebiański „teokratyczny rząd”, odzwierciedlający ich przekonanie, że Towarzystwo Strażnica i jego Ciało Kierownicze reprezentuje „widzialną organizację” Bożą na ziemi. Organizacja jest kierowana przez Ciało Kierownicze w całości grupę złożoną z mężczyzn, która od września 2012 roku różni się liczebnością, składa się obecnie z ośmiu członków  klasy w której wszyscy . twierdzą, że są klasą „namaszczonych” z nadzieją życia w niebie obecnie są w siedzibie Towarzystwa Strażnica w USA. Nie ma wyborów do członkostwa w Ciele Kierowniczym. Nowi członkowie są wybierani przez istniejący organ. Przez dziesięciolecia Ciało Kierownicze było określane jako „rzecznik”, „klasy wiernego i roztropnego niewolnika” Bożego (około 10 000 „namaszczonych” Świadków Jehowy wybranych do rządu nad ziemię z nieba). W 2012 roku podczas corocznego spotkania biznesowego, akcjonariuszy Towarzystwa Strażnica, zostało ogłoszone, że Ciało Kierownicze jest w rzeczywistości, „niewolnikiem wiernym i roztropnym”  wskazując w tym  samym i wyróżniając siebie. Zmiana ta spotkała się z małym lub bez sprzeciwu u Świadków Jehowy w tym wśród  „klasy namaszczonych” którzy od 2012 roku stracili swoją szczególną więź z Jehową i Jezusem jaką ​​cieszyli się od śmierci Charlesa Taze Russella.

Ciało Kierownicze kieruje kilkoma komitetami, które są odpowiedzialne za funkcje administracyjne, w tym publikacje wydawnicze, programy nauczania i działalność ewangelizacyjną, oraz  organizacyjną.. Bezpośrednio powołuje wszystkich członków komitetu oddziału i nadzorców podróżujących po ich zaleceniu przez lokalne biura oddziałów.  Nadzorcy podróżujący nadzorują działalność obwodów i przewodzą w zgromadzeniach w ramach ich jurysdykcji.

Nadzorcy podróżujący powołują w obwodach lokalnych starszych i sług pomocniczych w zborach, i mogą powoływać komitety regionalne w sprawach takich jak budowa Sali Królestwa lub do usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Każdy zbór ma grono powołanych nieopłacanych mężczyzn jako starszych i sług pomocniczych. Starsi ponoszą ogólną odpowiedzialność za zbiorowe zarządzanie w zborach, ustawienie czasu spotkań, obsługę głośników i samo prowadzenie spotkań, kierowanie publiczną pracą kaznodziejską i tworzenie „komitetów sądowniczych” kiedy trzeba zbadać i zdecydować, o postępowaniu dyscyplinarnym w przypadkach, które są postrzegane jako naruszenie ich doktryny przez członków . zboru. Nowi starsi są powoływani przez przez nadzorców podróżujących po rekomendacji istniejących gron starszych. Słudzy pomocniczy są wyposażeni w podobny sposób do starszych do spełnienia obowiązków biurowych towarzyszących działalności  zboru, ale mogą również uczyć i prowadzić ich spotkania.

W przeszłości, Świadkowie Jehowy twierdzili, że nie używali terminu „starszy” jako tytułu oznaczającego formalny podział na duchownych i laików. Jednak w 2012 roku, pod naciskiem czynników zewnętrznych opisując jak działa Towarzystwo Strażnica, przyznali, że mają „hierarchię, podobnie jak Kościół katolicki” Starsi mogą wykonywać uprawnienia kościelne w przypisanej im funkcji  pod wpływem ducha świętego.

Osoby fizyczne przez chrzest muszą potwierdzić publicznie, że przez swe zaangażowanie i chrzest identyfikują się jako Świadkowie Jehowy z organizacją Jehowy kierowaną jego duchem, choć publikacje Świadków Jehowy mówią, że chrzest symbolizuje osobiste poświęcenie się Bogu, a nie „człowiekowi lub organizacji”, publikacje Towarzystwa Strażnica podkreślają, że członkowie organizacji mają być posłuszni i wierni Jehowie i „swojej organizacji” stwierdzając, że ludzie muszą pozostać jej częścią, aby otrzymać łaskę Bożą i przeżyć Armagedon. Publikacje świadków stwierdzają, że ​​dopuszczalne pełnienie służby Bogu, może być świadczone tylko w ramach tej organizacji, a członkowie powinni pozostać posłuszni przywódcom religii i lokalnym starszym w zborze..

Nie ma u nich dziesięciny; finansowanie wszystkich działań organizacji odbywa się z dobrowolnych datków, przede  wszystkim od jej członków. W ostatnich latach Towarzystwo Strażnica i Świadkowie Jehowy stanęli w obliczu zdecydowanej opozycji i intensywnej krytyki ich polityki, ochrony pedofilów, przestępców i niesprawiedliwego traktowania kobiet jako członków ich organizacji. Zostali także oskarżeni o spowodowanie obrażeń i śmierci swoich członków z powodu polityki zakazu transfuzji krwi, odrzucenia wyższego wykształcenia dla swoich młodszych członków oraz ciągłej zmiany doktryn z powodu tzw „nowego światła”..

Śmierć tłumacza u Świadków Jehowy w USA

   Zastanawiać może, co się mogło stać. Pracował w organizacji Jehowy. Miał przyjemną pracę. Zdaniem wydawcy Towarzystwa Strażnica zapewne bardzo wyjątkowy przywilej. Nagle dziwne, tajemnicza śmierć. Bardzo zastanawiające. Co się mogło stać? Zostały podjęte czynności celem ustalenia przyczyn śmierci i dochodzenie przez organy ścigania. Jestem bardzo ciekaw jakie będą końcowe ustalenia. Tu link, zobaczmy co zostało podane na temat zdarzenia:

5 marca 2015 roku

„W Palm Coast centrum szkoleniowym Świadków Jehowy na środku jednego z pokoi znaleziono martwego 41-letniego mężczyznę. Ciało zostało przekazane celem przeprowadzania badania do Instytutu Medycznego i nie będzie wydane do chwili sporządzenia ekspertyzy medycznej.

Badania toksykologiczne mają potrwać około 90 dni, powiedział Koni Rogers, dyrektor operacji w biurze Rejonowym nr 23 w St Augustine.

Ratownicy potwierdzili zmarłym jest Seante Richardson lat 41, z Mobile w Alabamie. Przebywał w ośrodku szkoleniowym w Palm Coast Parkway 4500 SE od dwóch tygodni i pracował nad tłumaczeniem Biblii na język migowy, zgodnie z poleceniem Biura Okręgu Flagler.

W obiekcie Świadków Jehowy w Palm Coast wydano w czwartek wieczorem oświadczenie:

„Jesteśmy zasmuceni nagłą śmiercią Seante Richardsona Świadka Jehowy z Mobile w Alabamie, w ostatni weekend. Seante  przebywał czasowo (w obiekcie) pomagając w produkcji nagrań w amerykańskim języku migowym. Każdy z nas, kto znał Seante czują głęboką stratę. Skupiamy się na dostarczaniu duchowego wsparcia i współczucia dla jego rodziny i przyjaciół.”

Oddelegowani zostali wezwani do zakładu krótko po 21:30 w niedzielę.. Żona i współpracownicy Richardsona nie mieli od niego wiadomości od poprzedniego piątku i skontaktowali się administracją w centrum szkoleniowym jak przekazał członek zarządu.

Ktoś na nieruchomości przy użyciu klucza głównego wszedł do pokoju, znaleziono martwego Richardsona zostali wezwani ratownicy według raportu biura szeryfa.

Żona Richardsona skontaktowała się z biurem szeryfa i powiadomiono ją o śmierci męża. Powiedziała oddelegowanym, że Richardson nie miał żadnej historii medycznej i nie był na jakichkolwiek lekach przekazali detektywi”.

 

Jest wszystko jak widać bardzo tajemnicze. Nie wiadomo, czy są jakieś nieznane przyczyny w samym zmarłym. Które zabrał ze sobą. Młody człowiek z informacji podanych przez żonę, nie chorował i nie brał żadnych leków. Znajdują go nieżywego. Dlaczego? Nie chciałbym snuć nieuprawnionych spekulacji. Niemniej jednak stan wewnętrzny organizacji i całkowity brak samokrytycyzmu u kierownictwa organizacji, bez względu na to co by się nie działo. Może bulwersować i zastanawiać do czego w końcu dojdzie? Niespełnione proroctwa, ostatnio coraz więcej procesów o ochronę pedofili i mimo to ofiary są oskarżane i pomawiane przez kierownictwo. Nie wiem co powiedzieć. To wszystko zmusza do analizy i zastanowienia członków organizacji. Współczuję dramatów. Spodziewam się, że będzie więcej. Czy ten powyżej jest związany ze stanem organizacji? Nie wiem. Pytania jednak są.

Świadkowie Jehowy twierdzą, że wykluczają z miłości

  Temat wykluczeń znów powraca. Oczywiście aby analizować tak przestawione stanowisko Świadków Jehowy, że wykluczenia są przejawem miłości trzeba na chwilę przyjąć, że wszystko co się dzieje w ich organizacji jest oparte na Biblii i jest zgodne z wolą Bożą. Z takiego punktu widzenia będę pisał. Nim jednak zacznę przedstawię kilka sprzeczności i braku podstaw takiego właśnie stanowiska. Zaznaczam, że nie chodzi tylko o sprzeczności wynikające z braku podstaw biblijnych ale też niektóre wykluczające się wzajemnie interpretacje podawane wewnątrz przez ich organ Towarzystwo Strażnica.

Zacznijmy od chrztu. To jedyne kryterium pozwalające ocenić czego oczekiwać po decyzji o chrzcie. Informuję cytaty ze Strażnicy są pisane kursywą a moje dopiski prosto.

Kandydaci do chrztu mają zadane dwa pytania takiej treści:

 1. Czy na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa okazałeś skruchę za swe grzechy i czy oddałeś się Jehowie, by spełniać Jego wolę?

  – Jego wolę a nie wolę organizacji.

 1. Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego duchem?

  – Nie rozumie i nie wiedział, że po chrzcie każda wątpliwość co do wytycznych organizacji, może być interpretowana jako nieposłuszeństwo Bogu i stać się powodem do oskarżenia o odstępstwo od drogi właściwej u Boga.

Przejdźmy do tego, czy wykluczanie wiernych z tej organizacji jest czynione z miłości. Oto jak fakt wykluczenia przyjęto w pewnej rodzinie ze Strażnicy z 15 kwietnia 2015 roku na str 29-31 w artykule „Dlaczego wykluczenie świadczy o miłości” napisano tam : „KIEDY usłyszałem ogłoszenie, że mój syn został wykluczony, miałem wrażenie, że zawalił mi się cały świat” — wspomina Julian. „Był naszym najstarszym dzieckiem i bardzo zżyliśmy się ze sobą; robiliśmy razem mnóstwo rzeczy. Zawsze świecił przykładem, gdy nagle zaczął zachowywać się w sposób nie do przyjęcia. Moja żona często płakała, a ja nie wiedziałem, jak ją pocieszyć. Ciągle zadawaliśmy sobie pytanie, czy jako rodzice nie dopisaliśmy pod jakimś względem. dalej podano ……Skoro wykluczenie kogoś ze zboru chrześcijańskiego powoduje tyle bólu, to dlaczego można powiedzieć, że świadczy o miłości? Jakie są biblijne podstawy takich radykalnych kroków? I dlaczego ktoś zostaje wykluczony? Dobre pytania a odpowiedź?: „Do wykluczenia kogoś ze społeczności Świadków Jehowy dochodzi wtedy, gdy jednocześnie wystąpią dwa czynniki. Po pierwsze, ochrzczony Świadek popełni poważny grzech. Po drugie, nie okaże za niego skruchy”. ….. Jakie są poważne grzechy?: Strażnica podaje: Na przykład nakazuje nam wystrzegać się takich poważnych grzechów, jak: niemoralność płciowa, bałwochwalstwo, kradzież, zdzierstwo, morderstwo i spirytyzm. Brak tu odstępstwa oznaczającego kwestionowanie postanowień starszych i Ciała Kierowniczego jako podstawy oskarżenia o poważny grzech. ……. Na pierwszy rzut oka decyzja o wykluczeniu może się wydawać nieżyczliwa lub nawet drastyczna, zwłaszcza gdy z daną osobą łączą nas bliskie więzy. Niemniej Słowo Jehowy daje nam rozsądne podstawy, by uważać, że taka decyzja świadczy o miłości. Może się wydawać nieżyczliwa lub drastyczna, czy jest taka?……… Jezus wskazał, że „mądrość potwierdza swą prawość swoimi dziełami” (Mat. 11:19). Mądra decyzja o wykluczeniu nieokazującego skruchy grzesznika przynosi dobre rezultaty. Z doświadczenia życiowego wiem, że mądre decyzje o wykluczeniu zdarzają się bardzo rzadko i nawet gdy jest to poważny grzech…….Rozważmy trzy z nich:

 1. Wykluczanie winowajców przysparza chwały imieniu Jehowy……

  Jeśli Świadek Jehowy robi coś złego, jego przyjaciele i znajomi zapewne się o tym dowiedzą. Wykluczenie dowodzi, że Jehowa ma czysty lud, który trzyma się biblijnych wskazówek pomagających zachować świętość. Kiedyś na zebranie do Sali Królestwa w Szwajcarii przyszedł pewien człowiek i powiedział, że chce zostać członkiem zboru. Jego siostra została wykluczona za niemoralność, co sprawiło, że zapragnął przyłączyć się do organizacji, w której „nie toleruje się (…) złego postępowania”.

 2. Wykluczanie chroni czystość zboru chrześcijańskiego………

  Gdyby taki poważny grzech był tolerowany, inni chrześcijanie mogliby poczuć się ośmieleni do naśladowania rozwiązłych zwyczajów, z których słynęło ich miasto. Przymykanie oczu na rozmyślne grzechy zachęca do lekceważenia Bożych mierników

 3. Wykluczenie może skłonić winowajcę do opamiętania……….

  osoby wykluczone ze zboru chrześcijańskiego — ich duchowej rodziny — mogą sobie uświadomić, co straciły. Gorzkie owoce ich grzesznego postępowania oraz miłe wspomnienia z okresu, gdy cieszyły się bliską więzią z Jehową i Jego ludem, mogą skłonić takie osoby do opamiętania…… Zilustrujmy to przykładem. Wyobraź sobie turystę, który wędrując w mroźny zimowy dzień, traci siły. Wskutek wychłodzenia organizmu zaczyna odczuwać senność. Jeśli zaśnie na śniegu, na pewno umrze. W oczekiwaniu na pomoc jego kolega zdecydowanie poklepuje go po twarzy, nie pozwalając mu zasnąć. Takie działanie, choć nieprzyjemne, może uratować życie. Podobnie Dawid zdawał sobie sprawę, że dla własnego dobra będzie musiał przyjąć od kogoś prawego bolesne skorygowanie. W niejednym wypadku wykluczenie okazuje się dla błądzącego potrzebnym skarceniem. Wspomniany na wstępie syn Juliana po jakichś dziesięciu latach uporządkował swoje życie, wrócił do zboru i teraz usługuje jako starszy. Przyznaje: „Gdy zostałem wykluczony, musiałem zmierzyć się z konsekwencjami mojego stylu życia. Właśnie takie skorygowanie było mi potrzebne.

  Temu wyżej wspomnianemu wyżej człowiekowi wykluczenie mogło być potrzebne. Nie można takiego przykładu stosować do wszystkich. To byłby błąd niedopuszczalny. Nie wiem jak można porównywać wykluczenie z przykładem turysty. Wydawca nie ma zupełnie pojęcia co przeżywa wykluczony na podstawie „widzi mi się” starszych. Zdarza się, że takie osoby popełniają samobójstwa lub latami są w ciężkiej depresji……… Członkowie rodziny okazują miłość zborowi i osobie błądzącej, gdy respektują decyzję o wykluczeniu. Dziwne jak okazywać miłość okazując chłód, niechęć i wyrachowanie.

  On nadal był moim synem”, wyjaśnia Julian, „ale swoim postępowaniem stworzył między nami barierę……Wszyscy w zborze mogą dać wyraz miłości opartej na zasadach, unikając kontaktów i rozmów z wykluczonym(1 Kor. 5:11; 2 Jana 10, 11). W ten sposób potwierdzają słuszność skorygowania, którego Jehowa udzielił mu za pośrednictwem starszych” Okazywanie miłości przez unikanie kontaktu. Bardzo dziwne i niemożliwe ani po chrześcijańsku ani po ludzku.

Oto powyżej uzasadnienie wydawcy, że wykluczenie jest z miłości. Kiedy odrzucimy uzasadnienie biblijne całej procedury wymyślonej przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy lub precyzyjnie przez osoby bliżej nieokreślone które taką procedurę wprowadziły w roku 1952 do tej organizacji. W Biblii nie ma podstaw istnienia komitetów sadowniczych a więc nie popieranie takich decyzji w imię miłości Bożej jest absurdem. A cała interpretacja pomija tą okoliczność, zmierza do przekonania czytelników jak dobre jest wykluczanie i unikanie wykluczonych. To jest swoisty bełkot wydawcy próba ubrania w jakiekolwiek mądre ramy głupich decyzji komitetów sądowniczych.. Tego nie da się zrobić.

Wiesław wyślę do Ciebie e-maila.

Skandal u Świadków Jehowy w Polsce

    Skandal z doborem miejsca w którym odbyła się Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa w pewnym mieście w Polsce. Adres znany dla kierownictwa Świadków Jehowy w Polsce. Nie podaje bliższych szczegółów z uwagi na to, aby uszanować prawo właścicieli przedmiotowej sali, do nie czynienia ewentualnej niewłaściwej reklamy ich obiektu. W końcu nie są niczemu winni w tej sprawie. Chcieli zaspokoić oczekiwania klienta w takim zakresie jak było to możliwe. Klient czyli starsi z miejscowego zboru mogli zażyczyć sobie odpowiedniego przygotowania sali, na swoje święto lub zrezygnować z tej sali. Zaznaczam są w tym mieście inne sale.

Ten przykład ukazuje jak patologiczna sytuacja jest w tej organizacji. Moim zdaniem skandale są nieuchronne i będzie ich coraz więcej, skoro mianowani na starszych są mężczyźni którzy potrafią założyć garnitur, koszulę i krawat, czyli są mierni ale wierni zaleceniom od górnym. Powoływani na stanowiska nie wg wymagań biblijnych ale po układach personalnych i miejscowych koteriach, tacy bez rozeznania i odpowiedniej wiedzy oraz  kwalifikacji. A ci tzw porządni ale  niepokorni odsuwani ze stanowisk i wykluczani. Kierunek będzie jeszcze gorzej.

 

 

 

(Miejscowość X) 03.03.2015

 

                      Zarejestrowany Związek Wyznania

                      Świadków Jehowy w Polsce

                      ul.   Warszawska 1405-830 Nadarzyn

                                  Zgłoszenie

 

W ubiegłym roku czyli w dniu 14 kwietnia 2014, w …………., Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa odbywała w skandaliczny sposób, powodując zgorszenie obecnych, będąc jaskrawym brakiem szacunku dla uczuć religijnych i będąc jawnym lekceważeniem powodu dla jakiego jest obchodzona jako najważniejsze wydarzenie. Mająca się odbywać godnie z powagą i stosownym szacunkiem, czasami nazywana wieczorem wspomnień. Została wynajęta na tą uroczystość sala w Hotelu …………………

Z całym szacunkiem jeśli chodzi o sam hotel, obsługę i właścicieli nie można mieć żadnych zastrzeżeń nie wątpię też, że Świadkowie Jehowy byli zapewne potraktowani dobrze jak każdy inny klient tego hotelu. Każda inna uroczystość mogłaby się odbywać w dużej sali konferencyjnej bez przeszkód i z zapewne z pełną satysfakcją goszczących się w niej osób. Niemniej nie dopuszczalne było organizowanie w tej sali Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa i trzeba najdelikatniej mówiąc nie mieć za grosz wyobraźni aby w tym miejscu zaplanować i przeprowadzić jakąkolwiek uroczystość religijną a tym bardziej tego typu. Chodzi o obecność kariatyd w tym miejscu, czyli posągów do połowy gołych kobiet stanowiących podporę pionową sufitu, w tej sali akurat nadano im kształt pełnowymiarowej rzeźby kobiecej (tu półnagiej). (Link do strony……..….)

Jeszcze aby mieć świadomość o skali zgorszenia trzeba dodać, że te półnagie kobiety z gołymi piersiami są widoczne na wszystkich czterech ścianach (po trzy na każde) dużej sali gdzie odbyła się zaplanowana uroczystość religijna. Jeśli ktoś uważa, że można było mimo ,to skoncentrować się na wygłaszającym przemówienie starszym to się myli bo stał przed jedną owych kobiet. Czy można było jej nie widzieć? Czy można było się w tych warunkach skoncentrować na tak ważnej treści doniosłej uroczystości religijnej? Nie było to możliwe. Starsi którzy podjęli decyzję aby w takich okolicznościach i w takim miejscu odbyła się tego typu uroczystość religijna są nieodpowiedzialni, bez smaku, bez wyczucia i nie powinni sprawować swojej funkcji. Jeśli nie mają świadomości tego co robią i nie potrafią mieć wyobraźni skutków swojej decyzji, to ich to absolutnie dyskwalifikuje jako starszych w zborze. Mateusza 13:41 „Syn Człowieczy pośle swych aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystko, co powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy czynią bezprawie”.

NSK z marca 2014 na str. 2 o pamiątce: Czy będzie to nasza ostatnia Pamiątka? (1 Kor. 11:26). Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że będzie to wyjątkowa sposobność okazywania wdzięczności. Czy ją wykorzystasz? Oby przepełnione wdzięcznością wypowiedzi naszych ust i rozmyślania naszego serca sprawiały radość Jehowie, który hojnie dostarczył okup (Ps. 19:14). Jakie mogły być rozmyślania serca jak mężczyźni widzieli na ścianach „gołe kobiety” i byli tym widokiem podnieceni?

W takiej sytuacji nie byli w stanie tam obecni skupić się na powadze tej uroczystości jak podaje Strażnica z marca 2013 roku „Podczas uroczystości mogą się zastanawiać nad błogosławieństwami dostępnymi dla nich dzięki Jezusowej ofierze okupu”. Tylko jak się zastanawiać tu i teraz?

A może też zbyt dosłownie potraktowali radę ze Strażnicy z 1 kwietnia 2003 roku: „Pamiątka to doprawdy wspaniała uroczystość! Ma na tyle prosty przebieg, że można ją obchodzić właściwie w każdych warunkach, (pytanie moje – a więc przy półnagich kobietach na ścianach również?) a jednak dzięki swej symbolice potrafi unaocznić głęboki sens tego, o czym od wieków przypomina uczestnikom” Czyli w każdych warunkach to nie oznacza w takich okolicznościach również w atmosferze zgorszenia? Jest oczywiste, że nie można tak traktować tych zaleceń.

W takich okolicznościach skoro obywała się Pamiątka na którą są zapraszane osoby które nie są Świadkami Jehowy jakie znaczenia ma następująca rada? Jak na doniosła uroczystość o ogromnym znaczeniu dla każdego człowieka: „Niedopuszczalne jest gorszenie innych lub obrażanie czyichś uczuć noszeniem ozdób, które w danym środowisku kojarzone są z kontrowersyjnym stylem życia. Chrześcijanka może zadać sobie parę pytań w rodzaju: „Co o moim ubiorze sądzi otoczenie? Czy członkowie zboru nie są zakłopotani, skrępowani bądź zażenowani moim wyglądem?” I chociażby przysługiwało jej prawo do jakiegoś stylu ubierania się lub czesania, na pewno nie będzie się przy nim upierać, gdy zauważy negatywne reakcje” – Przebudźcie się z 4 sierpnia 2010 str 27.

To było nieczyste posunięcie ze strony starszych a o tym podaje Strażnica z 15 lipca 2006 roku tak: Nieczystość (po grecku akatharsía) ma spośród wspomnianych trzech pojęć — „rozpusta”, „nieczystość” i „rozpasanie” — najszersze znaczenie. Dotyczy wszystkiego, co nieczyste w sprawach płciowych, w mowie, w działaniu oraz w kwestiach duchowych. Obejmuje szeroki zakres poważnych grzechów.

W Liście2 do Koryntian 12:21Paweł wspomniał, iż pewne osoby ‛poprzednio zgrzeszyły, ale nie okazały skruchy za swą nieczystość i rozpustę, i rozpasanie, których się dopuszczały’. Ponieważ „nieczystość” została tu wymieniona obok „rozpusty i rozpasania”, niektóre jej formy stanowią podstawę do podjęcia działań sądowniczych”.

A jeśli by się tak stało, że po pobycie w takim miejscu mężczyzna pobudzony seksualnie popełniłby czyn niemoralny to gdzie było sumienie starszych?

Dlatego już nie osądzajmy się wzajemnie, lecz raczej postanówcie nie dawać bratu powodu do zgorszenia ani przyczyny potknięcia” – Rzymian 14:13. Bezmyślność czy brak sumienia u starszych? Dali powód do zgorszenia. Gdzie było takie podejście? „Dobrze jest nie jeść mięsa ani nie pić wina, ani nie czynić niczego, czym twój brat się gorszy” – Rzymian 14:21 Pytanie dlaczego tak zrobili? Czy to było godnie? Z calą pewnością nie. „A zatem kto by jadł ten chleb lub pił kielich Pański niegodnie, będzie winny względem ciała i krwi Pana. Najpierw niech człowiek uzna siebie za godnego po skrupulatnym zbadaniu i tak niech je chleb i pije z kielicha. Bo kto je i pije, nie rozeznając ciała, ten je i pije wyrok przeciwko sobie” – 1 Koryntian 11:27-29. Nawet jeśli nikt nie spożywał, to można niegodnie?

Dyskwalifikuje starszych werset z Efezów 5:3 NW „A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wśród was wspominane, jak się godzi świętym,”

To zgłoszenie oczekuje, że będzie potraktowane poważnie, z całą stanowczością. Czy tak będzie?

                                                                           Janek

 

W załączeniu zdjęcia z sali ukazujące skalę zgorszenia.Zdjcia 2