Imię Boże a stan Świadków Jehowy

   W jakim kontekście zabrzmią słowa zapisane w Strażnicy z 15 grudnia 2015 roku. Kiedy postawimy zasadnicze pytania, co jest ważniejsze nasza postawa życiowa, czy używanie określonego zawołania, jako imię Boże. Ciało Kierownicze świadków Jehowy podkreśla stale jako rzecz najważniejszą używanie imienia Bożego Jehowa. Zobaczmy dlaczego wydano nową zrewidowaną wersję Biblii. A przecież tak naprawdę nie wie ciągle jak wymawiano to imię. Nie ma to jednak znaczenia, nieważne jak ale trzeba wymawiać aby przynosić cześć temu imieniu, nie mając pewności czyje ono jest. Oto teść artykułu ze Strażnicy, „Żywy przekład Słowa Bożego”:

Żywy przekład Słowa Bożego

JEHOWA BÓG obdarzył ludzi zdolnością komunikowania się……… W bliższych nam czasach używają tego daru, by krzewić czyste wielbienie w szczególny sposób — przez tłumaczenie Biblii na różne języki.

Istnieją tysiące przekładów Pisma Świętego, które mniej lub bardziej wiernie oddają przesłanie tekstu oryginalnego. W latach czterdziestych XX wieku Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata ustalił trzy zasady, które uwzględniono przy tłumaczeniu Słowa Bożego na przeszło 130 języków: 1) Uświęcić imię Boże przez przywrócenie mu należnego miejsca w Piśmie Świętym (odczytaj Mateusza 6:9). 2) 

UŚWIĘCENIE IMIENIA BOŻEGO

…….Mimo bezsprzecznych dowodów, że święte imię Boga powinno znajdować się w Biblii, wiele przekładów całkowicie je pomija. Zaledwie dwa lata po tym, jak w 1950 roku wydano Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, ukazał się przekład Revised Standard Version. W przeciwieństwie do przekładu American Standard Version z roku 1901 nie zawierał imienia Bożego. Dlaczego? W przedmowie do tego wydania powiedziano: „Stosowanie jakiegokolwiek imienia własnego w odniesieniu do jednego i jedynego Boga (…) jest absolutnie niestosowne dla powszechnej wiary Kościoła chrześcijańskiego”. Podobnie postąpili tłumacze wielu późniejszych przekładów — angielskich, jak też innojęzycznych.

Dlaczego uwzględnienie bądź pominięcie imienia Bożego odgrywa istotną rolę? Wytrawny tłumacz wie, jak ważne jest zrozumienie intencji autora, wpływa to bowiem na wiele rozstrzygnięć translatorskich. Na znaczenie i uświęcanie imienia Bożego wskazuje mnóstwo wersetów biblijnych (Wyjścia 3:15; Ps. 83:18; 148:13; Izaj. 42:8; 43:10; Jana 17:6, 26; Dzieje 15:14). Jehowa Bóg — Autor Biblii — natchnął jej pisarzy do swobodnego posługiwania się Jego imieniem (odczytaj Ezechiela 38:23). Pomijanie imienia Bożego, występującego tysiące razy w starożytnych manuskryptach, świadczy o braku szacunku dla samego Autora.

Dowodów wskazujących na to, że imię Boże powinno znajdować się w Biblii, nie ubywa, lecz przybywa. W zrewidowanym Przekładzie Nowego Świata z roku 2013 imię Boże występuje 7216 razy, czyli o 6 więcej niż w wydaniu z 1984 roku. …….

Dla prawdziwych chrześcijan imię Boże ma głębokie znaczenie. W materiale dodatkowym do zrewidowanej wersji Przekładu Nowego Świata z roku 2013 zawarto  uaktualnione wyjaśnienie tej sprawy. Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata rozumie, że imię to nawiązuje do kauzatywnej formy hebrajskiego czasownika hawáh i znaczy „On powoduje, że się staje”…….

Tu należy postawić pytanie – (kilknij), a dlaczego wydawca nie używa hebrajskiego słowa hovah (Jehowa), a havah (Jehawa)? Czy ze względu na jego znaczenie? Nie znalazłem żadnego wyjaśnienia i jest ono mi niepotrzebne. Dlaczego za chwilę powrócę. A znaczy ono: 1. ruina 2. upadek 3. zguba 4. zatracenie 5. zagłada 6. rudera 7. niszczenie 8. burzenie 9. katastrofa 10. zaprzepaszczenie 11. niszczycielstwo 12. destrukcja 13. zburzenie 14. wrak
Przecież nikt nie wymawia imienia Bożego jako Jehawa, tylko Jehowa. Nawet Świadkowie Jehowy nie używają formy Jahwe, choć nie twierdzą, że też jest ona właściwa. W książce „Czego naprawdę uczy Biblia” napisano na str 195: „w wielu (przekładach Biblii) nie użyto imienia Jehowy (bądź Jahwe)”. Zastąpiono je tytułami, na przykład „Pan” lub „Żyjący wiecznie. A co powinno być w tym miejscu – jakiś tytuł czy imię Jehowa? Dlaczego Jehowa a nie Jahwe ? Wydawca to interpretuje tak na tej samej stronie w/w książki: „W języku polskim od stuleci znane jest ono w formie Jehowa”. Zadziwiające wydawca chce być taki precyzyjny u skrupulatny, a przynajmniej tak to usiłuje przedstawić czytelnikom, a nie jest dla niego zupełnie istotne jak wymawiać mają czytelnicy to imię ważne aby go używali, obojętnie w jakiej formie.

Bóg sam staje się, kimkolwiek zechce. Wskazuje też, że Jehowa w celu realizacji swego zamierzenia powoduje, iż Jego dzieło stwórcze staje się, czymkolwiek trzeba, lub wykonuje, cokolwiek trzeba” …

Ponad 130 wersji językowych Przekładu Nowego Świata uświęca imię Boże przez to, że zawiera je w tych miejscach, w których występuje ono w świętym tekście (odczytaj Malachiasza 3:16). Tymczasem obecnie w tłumaczeniu Biblii widoczna jest tendencja do zastępowania tego imienia tytułem „Pan” lub nazwą jakiegoś miejscowego bóstwa. Głównie z tego powodu Ciało Kierownicze Świadków Jehowy potraktowało jako priorytet udostępnienie możliwie największej liczbie ludzi przekładu Biblii, który ich zdaniem uświęca imię Boże”.

Wobec powyższego twierdzenia wydawcy, ze chce być precyzyjny i dokładny i oddawać chwałę Bogu, powstaje pytanie, dlaczego uważa za nieistotne jaką formę stosuje w imieniu Bożym. Jakby było mu zupełnie obojętne, czy na jakiegoś człowieka byśmy zawołali: Jurek, Jarek, czy Irek. Nie wiadomo do kogo jest adresowane takie zawołanie. Wracam do wyjaśnienia, którego nie potrzebuje. Dlaczego? Należy nadmienić, że hovah – to np. w języku polskim: między innymi „ruina”, a havah – to „on powoduje, że się staje” Z przykrością obserwując stan duchowy Świadków Jehowy i jednocześnie z satysfakcją, gdyż to nie mój problem, objawiający się np. tu niestety w ich stosunku do rażących grzechów jak kłamstwo, czy też stosunek do ofiar pedofili, a nadzwyczaj beztroski wobec pedofili, to zmierzają oni do ruiny jak na to wskazuje, znaczenie hebrajskiego słowa hovah. Czy to tylko przypadek? Czy też w zastraszającym tempie rosnąca u nich liczba cierpiących na różne zaburzenia psychiczne. Temat jest godny poważnej analizy.

O problemach pedofilii wśród świadków Jehowy

 

    Ciało Kierownicze stoi niezmiennie na stanowisku, że aby wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec członka organizacji trzeba mieć dowody w postaci dwóch świadków popełnienia czynu, który w Biblii jest określony jako grzech. Chodzi o to aby nie doszło do ukarania człowieka niewinnego. Stąd jeden świadek w sprawie jakiegoś zdarzenia, nie jest dostatecznym dowodem aby było wszczęte przez starszych takie postępowanie. W rezultacie ten tryb postępowania starszych w zborze, nie zabezpiecza przed karaniem niewinnych i bezkarności winnych. Nawet potrafią napiętnować ofiary i zniszczyć ich życie przez ostracyzm – wykluczeniem za oszczerstwo. A często ten system jest całkowicie nieskuteczny w stosunku do przestępców. Mam na myśli pedofili. Nawet gdyby przyjąć, że starsi w zborze byliby wybrani z osób w zborze, z jak najbardziej mądrych, wrażliwych, sprawiedliwych i życiowo doświadczonych.

Właściwie na marginesie mówiąc tak powinno być jak napisano w Strażnicy z 15 stycznia 2001r. na str:15: „duch święty wpływa na zalecanie i mianowanie nadzorców…Teokratycznego zamianowania dokonuje Jehowa za pośrednictwem swego Syna i widzialnego, ziemskiego kanału łączności, którym jest „niewolnik wierny i roztropny” oraz jego Ciało Kierownicze….Cały proces zalecania i mianowania przebiega pod kierownictwem ducha świętego.”Wg zatem opisu ze Strażnicy wszystko wygląda dobrze. Mimo wszystko niestety z tym mianowaniem jest bardzo różnie, nie zawsze są odpowiedni mężczyźni i często nie zawsze dokonywane są właściwe zalecenia, na starszych. Skutki tych zamianowań są znane. Gdyby nawet pominąć niewydolną procedurę i przyjąć dokonane zalecenia i zamianowania na starszych za optymalne, to i tak często starsi sobie nie radzą w zajęciu właściwego stanowiska:. Dlaczego sobie nie radzą? Może być przyczyna w tym, ze są to nieodpowiednie osoby. To się często zdarza. Zobaczmy jednak czy, mogą sobie poradzić ci najzdolniejsi i nawet ze wszech miar rzetelni i uczciwi, zacytuję kilka cytatów z ich literatury aby czytelnicy sami mogli to ocenić:

Książka Wnikliwe’ ogólnie dostępna dla wszystkich świadków Jehowy na stronie od 1207 do 1210 zawiera informacje dotyczące użycia słowa „dwa” w Biblii i to interesującej nas kwestii dotyczącej wszczęcia przez starszych kroków dyscyplinujących za grzechy przez członków zboru podaje tak: Do rozpoznania sprawy przez sędziów potrzeba było dwóch, a nawet trzech świadków. Zasada ta obowiązuje także w zborze chrześcijańskim (Pwt 17:6; 19:15; Mt 18:16; 2Ko 13:1; 1Tm 5:19; Heb 10:28)”.Czyli jest naiwne i głupie przeświadczenie, że jeden może kłamać ale jeśli jest dwóch lub trzech, to kłamstwo wykluczone. Należ nadmienić, że w tamtym czasie nie były dostępne, takie środki ustalania winy, jak współcześnie. Wspomniane zasady obowiązujące w organizacji jak widać, pozwalają na bezkarność przestępcom i cierpienie dzieci – ofiar pedofilii? Przecież to jest kretyńsko głupie. W Strażnicy z 1 września 2014 r., na str. 8 napisano: „Podczas dochodzenia kluczowe znaczenie miały zeznania świadków. Prawo Boże regulowało tę kwestię następująco: „Nie może jeden świadek wystąpić przeciwko człowiekowi w związku z jakimś przewinieniem lub jakimś grzechem, w wypadku jakiegoś grzechu, który ten popełnił. Sprawa ta ma zostać potwierdzona ustami dwóch świadków lub ustami trzech świadków” Czy ta sama zasada jest stosowna dziś? Tak, Z jakim skutkiem? Fakty w Australii potwierdzają, że tak. Rezultat. Tysiące ofiar i wielu podejrzanych u świadków Jehowy w Australii. Czy tylko? Oczywiście wiem, że świadkowie Jehowy po raz kolejny powiedzą to są oszczerstwa. To jedyna linia obrony. Wszyscy kłamią i szkalują organizacją Bożą. Proszę zauważyć, że przesłuchiwany Geoffrey Jackson tym razem nie zaprzeczył, że taki problem pedofilii  ma miejsce w organizacji świadków Jehowy.

Ciekawe jest, że w Strażnicy z 15 sierpnia 2011r, na str. 16, opisano inną sytuację dotyczącą okoliczności śmierci Jezusa tak: „Jeden z żołnierzy dźgnął go [Jezusa] w bok włócznią i natychmiast wyszła krew i woda. Ten zaś, który to ujrzał [Jan], złożył świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe”Czy miałoby to oznaczać, ze nie zawsze konieczne są zeznania dwóch świadków aby uznać jakieś zdarzenie za prawdziwe? Proszę zauważyć , że Ewangelia jest autorstwa Jana, jednej osoby, a zatem pisze sam, jednocześnie, stwierdza, o prawdziwości jego zeznania. Jako dygresję napiszę coś. Wiem, ze treść tego co pisze jest czytana przez różnych świadków Jehowy. I nie zdziwię się jeśli się okaże, że nagle przeanalizują swoje stanowisko. Choć nie powinni wg ich zasad tego czytać, ale ciekawość nie daje się powstrzymać. Idąc dalej, oczywiście nawet gdyby je nagle zmienili, w tej kwestii, to zawsze stwierdzą, że to jest ich olśnienie, ich wniosek, pod niczyim wpływem. Członek Ciała Kierowniczego Geoffrey Jackson w trakcie przesłuchania w Australii przed Komisją Królewską, nie zapowiedział zmiany ale powiedział, że analizują sytuację i okoliczności, oraz, że ich (CK) interesuje co Jehowa myśli w tej sprawie. Warto zwrócić uwagę, twierdzą, że duch Boży ich zamianował do pełnienia roli członków Ciała Kierowniczego a jednocześnie nie wiedzą, co Jehowa myśli w kwestii braku dwóch świadków przy molestowaniu dziecka przez pedofila. Wnioski z tego wyznania można wyciągnąć.

Powrócę do książki „Wnikliwe”: W tym samym miejscu napisano: „Zgodność relacji dwóch świadków przydaje wagi ich zeznaniom……Bóg trzymał się jej, gdy przedstawiał swego Syna jako Wybawcę rodu ludzkiego. Jezus powiedział: „W waszym Prawie jest napisane: ‚Świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe’. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał”.

W innym miejscu wyjaśniono tak: „Jezus dał wyraźnie do zrozumienia, że jest kimś innym niż Bóg. Pewnego razu rzekł do swoich przeciwników: „W waszym Prawie jest napisane: ‚Świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe’.Inaczej świadectwa Jezusa było prawdziwe mimo, ze mówił sam, bo potwierdził to Bóg. Obecnie wielokrotnie podczas przesłuchań w Australii, okazywało się, że ofiara znosząc upokarzającą konfrontację przed starszymi z pedofilem była bezradna, bo on zaprzeczał a starsi dawali jemu wiarę. Wnioski się nasuwają same, o braku skuteczności walki z przestępczością w organizacji. – Strażnica z 1 kwietnia 2012 str 6

Jak w takim kontekście wyglądają następujące stwierdzenia?:

Wzorem Jehowy Jego wierni Świadkowie są prawdomówni. Jezus Chrystus…..Chrześcijanie są prawdomówni, gdyż pragną się podobać Bogu. Jehowa jest prawdomówny i wie, ile szkód wynika z kłamstwa. Słusznie więc wymaga od swych sług mówienia prawdy….Kłamstwo jest dla wielu ludzi wygodnym sposobem osiągania rozmaitych korzyści. Niektórzy kłamią, by uniknąć kary,by coś zyskać albo by otrzymać pochwały. Jednakże zwyczaj kłamania to poważna wada moralna. Co więcej, kłamca nie może liczyć na uznanie Boże ” i dalej … .Jeśli chcemy uczyć drugich prawdy, musimy być prawdomówni w całym swym postępowaniu. Nasza opinia ludzi prawdomównych i uczciwych ma istotny wpływ na to, jak rozmówcy reagują na przekazywane im pouczenia”. Można liczyć na prawdomówność pedofila? To jest naiwne. Strażnica z 1 sierpnia 2003 roku str 16

Świadkowie Jehowy uważają za swój chrześcijański obowiązek ‛podporządkowywać się władzom zwierzchnim’, czyli rządom. – Strażnica z 1 maja 2000 r., str. 32.

Jednak żaden przypadek przestępstwa dotyczącego pedofilii nie był zgłaszany do organów ścigania. Dlaczego?

Przyczyny trzeba szukać. Gdzie? W Biblii. Powołują się na fragment wypowiedzi ap. Pawła z 1Kor 6:3-6:Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czemu zatem nie sprawy tego życia? (4) Jeśli więc istotnie macie do rozsądzenia sprawy tego życia, Czyż sędziami czynicie ludzi, których w zborze uważa się za nic? (5) Mówię to, aby was zawstydzić. Czy to prawda, że nie ma wśród was ani jednego mądrego, który by Potrafił rozsądzać między swymi braćmi, (6) lecz brat idzie z bratem do sądu, i to Przed niewierzących? „Czyli godne potępienia jest udawanie się z oskarżeniem na brata (choćby był pedofilem), do niewierzących (czyli nie świadków Jehowy). Komentarze zbyteczne, co do doszukiwania się mądrości w takim postępowaniu. Lepiej niech cierpią ofiary a, że nie mogą sobie poradzić z przestępcami, to jakoś o tym nie myślą, tylko zamiatali pod dywan, że problemu takiego nie ma. Znana praktyka nie tylko u świadków Jehowy. Niczym w tym się nie różnią od wielu tych których usiłują  nauczać.

Jeśli nasuwają Ci się jakieś wnioski napisz.

 

 

Członek Ciała KierownIczego zeznaje w Australii

   Poniżej podaje informację dotyczącą przesłuchania członka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy Geoffreya Jacksona. Który z pochodzenia jest Australijczykiem, a ostatnio odwiedził swego chorego ojca i przez łącza telewizyjne był jako ostatni przesłuchany, w sprawie wykorzystania seksualnego dzieci w organizacji świadków Jehowy. Jednego z najważniejszych,  z racji pełnionej funkcji członków, ich organizacji, było istotne przesłuchać. Dobrze uważam się stało, że doszło do takiego przesłuchania. Czy jednak mimo to, niedowierzający członkowie tej organizacji zmienią zdanie i po takim przesłuchaniu, uwierzą, że mogą istnieć ofiary nadużyć w ich organizacji. Jak znam ich, mam poważne wątpliwości. Jednak zobaczymy. Odstępcom, czyli tym, co byli wśród nich, zarzucają zawsze złą wolę bez dowodów i rzetelnych argumentów, a sobie nie, choćby nie wiem co się działo. Przecież oni są zawsze nieskazitelnym „ludem bożym”. Taki wykreowany w umyśle obraz, nie pozwala trzeźwo ocenić faktów. Smutne ale prawdziwe. Proszę przeczytać poniższą reakcję:

Jeden z najwyższych rangą członków Kościoła Świadków Jehowy na całym świecie mówi, że odszkodowania mogą być wypłacone do osób rzekomo seksualnie wykorzystywanych w ich szeregach, jeśli nie ma biblijnego systemu dochodzenia roszczeń.

Geoffrey Jackson jest jednym z siedmiu mężczyzn w kościele z nowojorskiej siedziby Ciała Kierowniczego, którzy wydaje decyzje dotyczące organizacji 8,2 miliona członków na całym świecie.

Królewska Komisja z urzędu wystąpiła z zapytaniem w sprawie seksualnego wykorzystywania dzieci, wydała wezwanie dla pana Jacksona, który był w Queensland odwiedzał swego chorego ojca.

Pojawiając się za pośrednictwem łącza wideo z Toowoomba w piątek, pan Jackson powiedział komisji królewskiej, że kościół będzie dołączał, skoordynowania  procedury dochodzenia roszczeń dla ofiar seksualnego wykorzystywania, instytucjonalnie w przewidzianej „biblijnie zasadzie, że nie zrobimy nic wbrew temu co, napisano”.

Na dowód tego pan Jackson przeprosił domniemane ofiary nadużyć seksualnych.

„Chcemy, aby traktować ofiary jako kochane” powiedział.

Powiedział, że Kościół nie zmieni przepisu, który wymaga aby ofiary rzekomego wykorzystania seksualnego, by stawiały się przed komisją złożoną ze starszych mężczyzn.

„Czy jest szansa, aby kobiety były starszymi? Nie. Nie ma tam tu pola manewru,” powiedział.

(w innym doniesieniu napisano, że Pan Jackson zapytany, czy potrafi podać podstawę z Biblii dlaczego kobiety nie mogą być sędziami, milczał, nie potrafił podać podstawy)

Pan Jackson powiedział królewską komisji, że decyzja ta była oparta na naukach biblijnych, ale też powiedział, że kobiety stale traktowano „z godnością” w kościele.

„Z pewnością nie chcemy, aby jako kobiety poczuły się drugorzędnymi obywatelami” – powiedział.

„Wobec Boga, kobiety i mężczyźni są równi, ale nawet ludzie, którzy latają samolotami zdają sobie sprawę, że nie może latać samolotem. – Kobieta nie musi być pilotem, ale kobieta pilot jest współpracownikiem, uzupełnieniem. Biblia tak odnosi się do niej. ”

Powiedział, że nie ma przeszkód, aby kobiety według Biblii były zaangażowane w przesłuchaniach w sprawie nadużyć seksualnych, ale „Pismo, upoważnia mężczyzn do podejmowania ostatecznych decyzji”.

Królewska Komisja już wcześniej słyszała znała dowody od kobiet, które powiedziały, że czuły się nieswojo opisujący intymne szczegóły seksualne przed komisją starszych złożoną z mężczyzn.

„Czy wiecie, jak może czuć kobieta, kiedy stawia zarzuty, o tym, że ​​została seksualnie wykorzystana przez mężczyzn, które dotyczą mężczyzn?” – Zapytał przewodniczący komisji królewskiej Peter McClellan.

Pan Jackson odpowiedział: „Ci starsi, są ich przyjaciółmi, w zborze.”

Ciało będzie przygotowane do dostosowania nauczania zgodnego z współczesnymi postawami społecznymi, jeśli może to być poparte Pismem odpowiedział w wyjaśnieniu. pan Jackson

„Musimy wziąć to pod uwagę, ale podstawowym naszym obowiązkiem jest myśleć, co Jehowa Bóg myśli na ten temat?” – powiedział.

Pan Jackson powiedział komisji, że Ciało Kierownicze nadzorujące wszystkie sprawy dotyczące tego zagadnienia, „analizy biblijnej podstawy decyzji” i rozpowszechnia swoje wnioski poprzez swoje publikacje, jak Strażnica i Przebudźcie się!.

Urodzony w Australii Panie Jackson, który jest członkiem Ciała Kierowniczego przez okres 10 lat, opisał jego członków jako „namaszczonych sług Jehowy Boga”.

Królewska Komisja bada, jak Kościół Świadków Jehowy jest odpowiedzialny za zarzuty wykorzystywania seksualnego dzieci.

Komisja wysłuchała, że w ​​Kościele zidentyfikowano już ponad 1000 ofiar rzekomego nadużycia seksualnego dzieci, przez sprawców, w ramach ich szeregach przez ponad 60 lat, ale nie zgłoszono żadnego przypadku do władz świeckich.

Rozprawa została odroczona.”

To był ostatni świadek w sprawie i na tym oficjalne przesłuchanie zostało zakończone.

Zastanawiam się czasami kiedy te wszystkie informację spowodują merytoryczną, rzetelną i otwartą dyskusję. Widzę, że czytelnicy są ale nie ma odważnych do obiektywnych wypowiedzi, a przecież temat jest bolesny i bardzo ważny. Co bym nie napisał, to nie wyczerpuje tematu. Nadal jest wiele pytań, i niewyjaśnionych kwestii, o których trzeba mówić, z uwagi na ofiary nadużyć w Polsce.

Zobacz

Koordynator komitetu oddziału okłamał Komisję Królewską.

Ekspert – traumatyczne przeżycia ofiar u świadków Jehowy

 

 

    Ciąg dalszy przesłuchań, w sprawie wykorzystywania dzieci, dostarczył kolejnych wniosków bardzo ważnych w ocenie na czym polega faktycznie problem w tej organizacji. Przykładanie ogromnej wagi przez Ciało Kierownicze, do efektu propagandowego, przybrało ogromne rozmiary, w tej organizacji. W rezultacie może to powodować i wywołuje wręcz, niemalże wewnętrzne przeświadczenie, że takie rzeczy są u nich, nie tylko nieprawdopodobne ale wręcz niemożliwe i faktycznie nie występują. Co jest błędne, bo niestety u pedofilia występuje. Dlaczego tak jest mylna ocena? Niestety ale ta sytuacja jest na niekorzyść skrzywdzonym dzieciom. Zobaczmy skąd się biorą takie przewidywania:

 

Ekspert zatrudniony przez Świadków Jehowy, przyznał, że ich procedury kościelne, z jakimi mamy do czynienia przy nadużyciach seksualnych, mogą ponownie powodować traumatyczne przeżycia ofiar.
Źródło: AAP

Leczenie ofiar wykorzystywania dzieci przez Kościół Świadków Jehowy jest obarczone poważnym błędem, jak wykazało krajowe dochodzenie, po tym co powiedział konsultant wynajęty przez Kościół.

Monica Applewhite, z siedzibą w USA, konsultant specjalizujący się w programach analizy ryzyka nadużyć i edukacji dzieci, głównie w instytucjach kościelnych, była zatrudniona przez Towarzystwo Strażnica w Australii, do oceny polityki świadków w trakcie przesłuchania przed komisją królewską.

Towarzystwo Strażnica w Australii, jest legalną osobą prawną kościoła Świadków Jehowy.

Dr Applewhite, który była biegłym w badaniach nadużyć w Wielkiej Brytanii i USA, przedstawiła sprawozdanie, w którym zauważył,a  że Świadkowie Jehowy, zdają się górować nad innymi związkami wyznaniowymi w Australii w tej sprawie.

Lekarz, który wymienia pracę z katolickich archidiecezji Melbourne i Adelaide mając jej rozległe doświadczenie, powiedziała, że ​​nie znalazła przykładu organizacji religijnej w Australii, z lepszymi warunkami informacyjnymi niż Świadków na temat wspierania ofiar nadużyć.

Ale wyznała, że jej badania zostały oparte na publikacjach Świadków Jehowy, a nie na badaniach empirycznych.(doświadczalnych)

Jej znajomość każdej organizacji religijnej, była również ograniczona i nie była w stanie natychmiast zidentyfikować innych organizacji  religijnych, do których się odnosiła.

Pytana przez Angus Stewart SC, członka komisji, czy procedura Świadek Jehowy jest „niewystarczająca, jeżeli porównać z najlepszymi rozwiązaniamii”, dr Applewhite odpowiedziała: „Czy oni spełniają wszystkie aktualne najlepsze praktyki „To chyba nie ma?”.

Procedura Świadek Jehowy jest oparta na naukach biblijnych.

Królewska Komisja odnosząc się do instytucjonalnych odpowiedzi , i słysząc o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w tym tygodniu dwóch kobiet, które przeszły proces u Świadków Jehowy, rozpatrzenia zarzutów dotyczących seksualnych nadużyć dzieci.

W obu przypadkach Kościół nie podtrzymał zarzutów, ponieważ, zgodnie z ich prawem kościelnym, trzeba dwóch świadków aby udowodnić winę.

Zasada ta opiera się na interpretacji Świadków Pisma Świętego, celem jest nie rozpatrywanie niesprawiedliwych zarzutów.

Kobieta powiedziała komisji, taki jest wymóg aby była wewnętrzna rozprawa sądowa, co do szczegółów nadużyć, przez trzech starszych zboru, wobec domniemanego sprawcy.

Sędzia Peter McClellan zapytał dr Applewhite czy myślała, że taki proces jest właściwy.

Dr Applewhite powiedziała, że są lepsze sposoby.

Ona również zgodziła się, że po co reguła dwóch świadków, skoro ofiary przemocy mogą być w jeszcze w szoku, bo nikt jej nie uwierzył.

Sędzia McClellan powiedział: „To nie jest wcale idealne, z uwagi na czyjeś psychologicznie złe samopoczucie?”

Dr Applewhite odpowiedziała: „To prawda.”

Kiedy Andrzej Tokley SC, pełnomocnik Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego w Australii, sugerował dr Applewhite aby, że może przedstawić sprawozdanie uzupełniające, McClellan powiedział, że potrzebna jest więcej sprawiedliwość niż wyrażanie opinii.

Zwrócił uwagę, że komisji potrzebne są informacje, które pomogłoby rozwiązać oczywiste błędy w procedurach świadków.

Jeśli dr Applewhite zamierza dostarczyć dodatkowych informacji, Sędzia McClellan powiedział, że powinno to nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni”

Kiedy słuchałem wypowiedzi, członka Ciała Kierowniczego, w której z niebywałą pewnością twierdzi, że problem napastowania dzieci przez dorosłych w organizacji świadków Jehowy nie istnieje. Przecież oni tak dbają o dzieci i przecież są przeciw ich wykorzystywaniu. A ich literatura już tak dawno i tak wiele mówiła na ten temat, kiedy właściwie świat o tym nie wspominał. Kiedy zauważamy, że Dr Applewhite, stwierdziła, „że jej badania zostały oparte na publikacjach Świadków Jehowy, a nie na badaniach empirycznych.(doświadczalnych)”. Sam słyszałem, że zarzuty być może są nieprawdziwe, to trzeba powiedzieć, że ci którzy powątpiewają zupełnie nie znają ich organizacji. Należy to sprawdzi, a nie domniemywać, że może to nie prawda. Niestety znając sposób, funkcjonowania organizacji, wiem, że pokrzywdzeni są traktowani, źle.  Zatem niech wszyscy powątpiewający poczekają do zakończenia przesłuchań i końcowych wniosków.

Australia – bezbronne dzieci u świadkow Jehowy

   Kolejny dzień przesłuchań, przed Komisją Królewską, w sprawie seksualnego wykorzystywania dzieci w organizacji świadków Jehowy, jak też poprzednie dni przesłuchań, ukazuje w całej rozciągłości, jak nieskuteczny jest przyjęty przez nich system wewnętrzny, w obliczu tego rodzaju przestępstw. Widać jak dalece starsi są można powiedzieć, nieprzygotowani do radzenia sobie różnymi jednostkami. Można powiedzieć, że ów system, w którym do oskarżenia potrzeba dwóch świadków, prowadzi do umożliwiania szerzenia się zła i w żadnym razie nie chroni dzieci. Ochrona procedur, absurdalnie bezkrytyczne podejście do obowiązujących do nich, a także moim nieodpowiedni dobór starszych, ośmiesza ich funkcjonowanie w organizacji. Nie jest to jednak śmieszne, z uwagi na niebywałą hipokryzję ich kierownictwa, co jest oburzające, bo cierpią bezbronne dzieci. Czy zaczną oni to zauważać. To jest pytanie. Oto kolejne przesłuchanie:

 

 

„Przestępca seksualny – pedofil przywitany przez kościół

03 sierpień 2015 17:59

Świadkowie Jehowy przywrócili do członkostwa w zborze, człowieka który żałował, że pozostawił żonę, mimo oskarżeń o seksualne molestowanie swoich czterech córek, stwierdzono na przesłuchaniu komisji królewskiej.

Mniej niż trzy lata potem jak został przez Świadków osądzony, przywitano go z aprobatą, w zborze kościoła, w Queensland.
Człowiek, o którym mowa BCH, został skazany w 2004 roku za wiele przestępstw seksualnych, wobec swojej córki BCG, ale jego zeznania i ,dowody winy nie były wystarczające, aby przekonać starszych, o potrzebie wydalenia go, z kościoła, za molestowanie seksualne dzieci.
BCH pozostawił żonę i połączył się z inną kobietą.

Przesłuchanie przed komisją królewską, w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci, związany z kościołem przedstawiciel, Towarzystwa Strażnica, w Australii, powiedział w poniedziałek, że trzy zbory Świadków Jehowy, w których poinformowano, o ponownym jego przyjęciu, były bardziej zaniepokojone jego niewiernością wobec żony, niż wykorzystywaniem dzieci.

Nadużycia miały miejsce, w Mareeba, w dalekiej północy Queensland na początku lat 90-tych, w których zborze Świadków Jehowy istniejącym wśród świeckiego społeczeństwa.

Zarzuty BCG przeciwko jej ojcu, były rozpatrywane przez trzech starszych, którzy zastosowali regułę Starego Testamentu, która stanowi, że potrzeba jest dwóch świadków, aby udowodnić przestępstwo.

Oznaczało to, że dowody BCG, że ojciec ją  wykorzystywał seksualnie, i jej starszą siostrę, oraz  jej dwie młodsze, jedna 4 lata, a druga 8 lat, nie wystarczyły do uznania go za winnego.

BCG powiedziała, że starsi nie chcieli usłyszeć dowodów od jej sióstr.

BCH podjął kilka prób, aby powrócić w innych zborach, po jego wydaleniu, za cudzołóstwo. Zostali poinformowani, o jego zachowaniu się, ale nie było rozpatrywane jego wykorzystywanie seksualne swoich dzieci.

W październiku 1992 roku, zbór St George napisał do zboru w Mareeba informując, że były znaczące podstawy do przywrócenia BCH, ale nie było dowodów, na okazanie skruchy.

Starszy Jan de Rooy powiedział BCG, że jej ojciec jest wciąż pobożny w kościele, i może być z powrotem w kościele.

BCG, która ma teraz 43 lata, dała dowody na jego winy, i powiedziała do pana de Rooy, o powrocie ojca w zborze Mareeba, dzieci będą zagrożone i ona pójdzie na policję.

Ona tak powiedział do de Rooy, a on odpowiedział jej, „On jest teraz znowu bratem” i zacytował Pismo Święte mówi, że „nie można na braci iść do sądu”

Pan de Rooy powiedział w poniedziałek, że nie może sobie przypomnieć, tej rozmowy.

Również zaprzeczył, że BCG próbowała odebrać sobie życie, i miał powiedzieć jej: „To byłby grzech przeciwko Panu”.

Pan de Rooy zgodził, że byłoby lepiej, jakby w praktyce,  wziąć pod uwagę interesy ofiar nadużyć i skonsultować się z nimi, zanim ktoś zostanie przywrócony.

Sędzia Peter McClellan zapytał pana de Rooya i innego świadka, Monty Bakera, o stosowność swego systemu opierania się kościoła na normach biblijnych, które winny ulec zmianie, zwłaszcza w odniesieniu do roli kobiet.

Baker, który opuścił kościół, powiedział, że nie widział świadka Jehowy umożliwiającego kobietom zostanie starszymi, w najbliższym czasie.

Przesłuchanie trwa”.

 Ciekawe ile jest podobnych przypadków w Polsce i kiedy o tym się dowiemy?