Dzieci w niebezpieczeństwo: Strażnica i nadużycia seksualne

   Dzieci są bezcennym darem, mają być pielęgnowane i chronione przez kochających, opiekuńczych dorosłych. Niestety, ta część naszej najbardziej wrażliwej i bezbronnej populacji cierpi codziennie z rąk oprawców z powodu  polityki ukrywania w organizacji przestępców, która bardziej ich chroni  niż dzieci.

Towarzystwo Strażnica przez „regułę dwóch świadków” doprowadza do tuszowania wielu nadużyć w organizacji Świadków Jehowy. Niedoświadczeni „starsi” próbują sobie radzić z takimi przypadkami, podczas tajnych „procesów sądowych”, i nie pozwalając aby takie sprawy były w przekazywane do odpowiednio wykwalifikowanych organów prawnych świeckich. W ostatnich miesiącach, prawie tuzin nowych pozwów zostało złożonych w Stanach Zjednoczonych przeciwko Towarzystwu Strażnica za tuszowanie molestowania dzieci.

Choć zasada dwóch świadków jest rozsądnym wytycznym mającym na celu zapobieganiu pomyłkom w sądzie, nie zapobiega jednak nadużyciom, a zatem musi być stosowana w granicach rozsądku. Na przykład, winni mogą zaprzeczyć oskarżeniu pochodzącemu od jednego świadka i uniknąć kary. Alternatywnie, dwie osoby mogą zmówić aby oskarżyć niewinną osobę i może być niesprawiedliwie ukarana. Zasada ta była wyraźnie w dawnych czasach przeznaczona do ochrony ludzi od fałszywych oskarżeń, ale nowoczesne techniki dochodzeniowe, uczyniły tę regułę przestarzałą.

Powstała nawet organizacja non-profit AAWA (ADVOCATES for AWARENESS of WATCHTOWER ABUSES) która oferuje usługi wsparcia dla ofiar doktryny i polityki. Strażnicy. Organizacja ta zachęca do przekazywania informacji o nadużyciach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, lub zgłaszania przypadków dotyczących osób dorosłych w których potrzebna jest im pomoc fizyczna lub psychiczna.. Wiele z osób dorosłych bardzo cierpi w organizacji i wkrótce po wyjściu nie wiedzą co mają począć. potrzebują bardzo pomocy.

  • Strażnica naucza, że wina nie może być stwierdzona bez dwóch świadków
  • Naucza też nieufności do „świeckich” specjalistów i władz

AAWA została założona w marcu 2013 r.

AAWA jest organizacją neutralną religijnie. Innymi słowy, nie promuje ani nie popiera żadnych organizacji religijnych lub systemów wierzeń.

Celem AAWA jest „świecić jasnym światłem” na szkodliwą politykę Strażnicy, określać metody niewłaściwego wpływu Strażnicy, skłaniając do przełamania oporu i pomóc osobom zdeterminowanym które, starają się wyjść z organizacji świadków Jehowy  i zapewnić pomoc edukować w myśleniu na temat Świadków Jehowy,  chcących uwolnić się od pęt Strażnicy.

AAWA jest prowadzi edukację wielu osób spoza społeczności Świadków Jehowy, który obejmuje media, nauczycieli, naukowców, ekspertów medycznych i prawnych, i oczywiście zainteresowanych tematem świadków i byłych świadków Jehowy/.

Publikuje filmy na ten temat na Youtube – oto link do jednego z nich

https://www.youtube.com/watch?v=fcIC4g5tulw

Teraz dostępne są filmy w języku angielskim i jest zapowiedź, że będą w innych językach a więc miejmy nadzieję również w polskim.

Różnica między fanatyzmem a słusznością u świadków Jehowy

     Różnica jest zatarta gdyż jest obojętne jakie skutki przyniesie stosowanie się do wszelkich zaleceń Ciała Kierowniczego każdy wierny członek organizacji ma ich przestrzegać i cieszyć się, że je otrzymuje. Został uznany za godnego przynależeć do Bożej organizacji. To zaszczyt i niebywały przywilej. Czy takie podejście jest słuszne? Zobaczmy jak przed laty o tym pisano czym jest fanatyzm religijny a czym jest stanowcze trzymanie się słusznych zasad. Oto cytaty ze strażnic:

Strażnica nr.17 z 1983r.

„JEHOWA BÓG pragnie, żeby Jego lud się cieszył. Wie, że radość płynąca z serca ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie i zadowolenie w życiu (Prz. 17:22). Toteż będąc Bogiem pełnym życzliwości udziela nam wskazówek, które po wprowadzeniu w czyn będą nas utrzymywać w pogodnym nastroju.

2 Świadkowie Jehowy, poddani presji ze strony bezbożnego systemu rzeczy, mogą jako prawdziwi chrześcijanie modlić się o radość ……….

Rozsądne dziecko usłucha biblijnych pouczeń swego chrześcijańskiego ojca i nie zlekceważy słów bogobojnej matki, choćby była już w podeszłym wieku. Nawet w starszych latach, można się jeszcze czegoś nauczyć od sędziwych rodziców. Rada, by ‛zdobywać prawdę i nie sprzedawać jej’, niewątpliwie oznacza trzymanie się w życiu słusznych zasad. Sprawiedliwie usposobione dziecko nie porzuci prawdy dla przyjemności, bogactw lub zaszczytów. Na pewno też w rodzinie, gdzie wszyscy trwają przy Jehowie, będzie wciąż gościć radość (Powt. Pr. 10:20, 21)”.

Zasady czy popularność — czym się kierujesz? z 1.10.1993r

„Chociaż w miarę najlepszych możliwości należy utrzymywać z drugimi przyjazne stosunki, ślepe podporządkowywanie się popularnym trendom jest niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ rzeczy pochwalane przez większość ludzi często kolidują z tym, co podoba się Bogu. „Cały (…) świat leży w mocy Złego” — mówi Biblia (1 Jana 5:19, BT). Szatan sprytnie wykorzystuje wszelkie dostępne środki — materializm, zepsucie, uprzedzenia rasowe, fanatyzm religijny, nacjonalizm i podobne czynniki — by wpływać na masy ludzkie i odciągać je od Boga. Gdyby ktoś hołdował takim praktykom, w rzeczywistości sprzeciwiałby się Jehowie Bogu i Jego zamierzeniom. Właśnie dlatego chrześcijanom udzielono rady: „Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rzymian 12:2).

Biblia udziela nam bardzo wyraźnej rady w kwestii podążania za większością. Na przykład narodowi izraelskiemu powiedziano: „Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo”

Czy religia naprawdę jest potrzebna? z 1.12.1991r

„Pod wpływem takiego powszechnego rozczarowania szczerzy ludzie zaczynają sobie uświadamiać konieczność prowadzenia życia duchowego. Dostrzegają potrzebę wyznawania jakiejś religii. Zawiedli się jednak na tradycyjnych kościołach; niektórzy odnoszą się nieufnie również do nowych ugrupowań religijnych, nie wyłączając wyznań dokonujących cudownych uzdrowień, grup charyzmatycznych, sekt zgłębiających wiedzę tajemną, a także grup wyznawców Szatana. Odradza się też fanatyzm religijny. Tak, daje się zauważyć coś w rodzaju nawrotu do religii. Czy jednak wyjdzie to na dobre ludzkości? I czy każda religia naprawdę zaspokaja potrzeby duchowe człowieka?”

Zatem dla Świadka Jehowy wszelkie niepowodzenia w stosowaniu zaleceń organizacji nie są inaczej interpretowane jak przeszkody od diabła i to on posługuje się innymi ludźmi aby go zniechęcić, do ich stosowania. Absolutnie w zdecydowanej większości przypadków, nie dostrzega on, że może są one nierozsądne i niepraktyczne. Ma on nie ulegać presji, nie iść za większością, bo diabeł chce go odciągnąć od służenia Bogu. Dobro organizacji i posłuszeństwo jej jest najważniejsze. Znam to z doświadczenia, za skutki takiego postępowania każdy sam poniesie konsekwencje. Też o tym wiem.

Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce poleca niszczenie literatury

   Dokładnie z przed 3 lat temu – precyzyjnie brakuje tydzień do 3 lat, z dnia 17 listopada 2012 roku, znalazłem teraz list z Biura Oddziału przeglądając strony internetowe, skierowany do wszystkich gron starszych z informacją dotyczącą zniszczenia starszych publikacji zmagazynowanych w zborach. W liście podano, że formularz  tzw: „Lista publikacji zatwierdzonych do zniszczenia. (S-60)” Poniżej jego treść napisana kursywą:

    Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy 05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14, tel (22) 739-16-00, fax (22) 739-17-00

17 listopada 2012

  DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH

Dotyczy: niszczenia starszych publikacji zmagazynowanych w zborze

  Drodzy Bracia!

Biuro Oddziału pomaga zborom ustalić, ile publikacji i czasopism należy przechowywać w magazynie zboru. Zauważyliśmy jednak, że niektóre zbory wciąż mają nadmiar starszych publikacji, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wykorzystane. Aby pomóc zborom znajdującym się w takiej sytuacji, udostępniamy nowy formularz „Lista publikacji zatwierdzonych do zniszczenia” (S-60).

Lista będzie co pewien czas aktualizowana. Można zniszczyć publikacje, które są w złym stanie (w tym również z pożółkłymi lub postrzępionymi kartkami), a także stare zaproszenia na Pamiątkę i kongresy oraz plakietki kongresowe. Jak podano w formularzu, niektóre publikacje należy najpierw udostępnić głosicielom, wykładając je w widocznym miejscu. Jeśli trzeba się pozbyć książki Zorganizowani do pełnienia naszej służby, należy najpierw oderwać okładkę, a poszczególne kartki zniszczyć w niszczarce.

W niektórych zborach jest zapas książek Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi oraz Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Co prawda nie są to już podstawowe podręczniki do prowadzenia studium i zostały zastąpione książką Czego naprawdę uczy Biblia?, ale nie należy ich niszczyć. Powinno się dołożyć starań, by tam, gdzie to możliwe, rozpowszechniać je w miejscach publicznych.

Niniejszy list oraz formularz „Lista publikacji zatwierdzonych do zniszczenia” można udostępnić koordynatorowi literatury. Jednakże żadna publikacja nie może być zniszczona bez zatwierdzenia przez nadzorcę służby. W przyszłości zmiany te zostaną uwzględnione w zrewidowanej wersji wskazówek dotyczących zamawiania literatury i czasopism (S-56).

Przyjmijcie serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia.

Wasi bracia

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy

Kopia dla: nadzorców podróżujących

  11/17/12-P

List ma treść w swym brzmieniu oględną i dla niewtajemniczonych może nawet brzmieć racjonalnie i nader praktycznie. Czyli mam na myśli występujące w nim sformułowania brzmią co najmniej niejasno. Spróbujmy się bliżej przyjrzeć niektórym z nich i zadać sobie pytanie jakiemu celowi ma faktycznie służyć „Lista publikacji zatwierdzonych do zniszczenia” (S-60)? Oto te sformułowania o dziwnym wydźwięku:Biuro Oddziału pomaga zborom ustalić, ile publikacji i czasopism należy przechowywać w magazynie zboru”. – Uważam, że faktycznie nie chodzi o to ile publikacji leży na półkach w magazynie a jakie? Wynika to z następnego zdania w liście: „Zauważyliśmy jednak, że niektóre zbory wciąż mają nadmiar starszych publikacji, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wykorzystane”. Czyli nie chodzi oto ile publikacji jest w magazynie zboru a jakie? Stare publikacje zawierają często zdania zwroty, wyjaśnienia które w czasie ich wydania były przedstawione jako życiodajny pokarm duchowy a z czasem okazało się, że dziś trafiając do nowych wiernych mogą stanowić problem z wyjaśnieniem przez starszych, dlaczego takie treści się ukazały. Stąd trzeba było ustalić listę publikacji do zniszczenia a faktycznie niestety zakazanych do czytania. Nie wolno jednak tego powiedzieć wprost. Inne zdanie: „niektóre publikacje należy najpierw udostępnić głosicielom, wykładając je w widocznym miejscu”. Czyli rozumiem, te które nie zawierają kłopotliwych treści. Aby ładnie to brzmiało i nie nasuwało kłopotliwych pytań zapisano też: „Można zniszczyć publikacje, które są w złym stanie (w tym również z pożółkłymi lub postrzępionymi kartkami)”. Rada praktyczna ale świadcząca o niskiej ocenie przez wydawcę swoich czytelników, skoro im trzeba o tym napisać. Może też być swoistą zasłoną dymną przed ewentualnym doszukiwaniem się niejasnych powodów stworzenia listy publikacji do zniszczenia. A bardzo zaskakująco brzmi treść następująca: „Jeśli trzeba się pozbyć książki Zorganizowani do pełnienia naszej służby, należy najpierw oderwać okładkę, a poszczególne kartki zniszczyć w niszczarce”. Dlaczego jeśli potrzeba? Dlaczego w niszczarce?

„Jednakże żadna publikacja nie może być zniszczona bez zatwierdzenia przez nadzorcę służby”. Dlaczego? Czy ze zniszczenia co do sposobu i okoliczności ma być np. sporządzony protokół zniszczenia? Jakie i kiedy zniszczono? Czy może tylko chodzi o przydatność do rozpowszechniania? To tylko niektóre kwestie i pytania które mi się nasunęły. Po przeczytaniu rozumiem jak powstają listy ksiąg zakazanych. Oczywiście publikacja takiego listu nie mogła mieć takiego charakteru. Należy jednak koniecznie zauważyć, że dawna literatura zawiera treści nastręczające wielkich kłopotów z wyjaśnieniem przez starszych, a także przez samo CK wytłumaczenia niespełnienia się proroctw biblijnych czy też interpretacji choćby np. kim jest obecnie „niewolnik wierny i roztropny” a kim był właśnie przed rokiem 2012 lub dotyczących pokolenia roku 1914.

Może masz inne wnioski. Napisz.

Dramatyczne przeżycia w rodzinie świadków Jehowy

Świadek Jehowy ma dbać o dobro organizacji a nie swoje

 

     Otóż organizacja Świadków Jehowy  jest kierowana przez niedoskonałych ludzi, a zatem „proponowane” – nakazywane przez nią rozwiązania życiowe i potem podejmowane decyzje jednostek jakże często były błędne. Skąd się brały takie postawy? W których często dochodziło do przedkładania dobra organizacji nad dobro własne? Dbałość o dobro organizacji utożsamiana z dbaniem o swoje dobro była spowodowana radami jak poniżej, zacytowałem zaledwie kilka z nich:

Czy należysz do tych, którzy przestali aktywnie służyć Bogu? Być może odsunąłeś się od organizacji Jehowy, bo ktoś ze zboru cię zranił. Ponieważ upłynęło już trochę czasu, spróbuj się zastanowić: „Czy moje życie jest teraz bardziej sensowne, czy jestem szczęśliwszy? Czy to Jehowa mnie uraził, czy raczej niedoskonały człowiek? Czy Jehowa Bóg kiedykolwiek mnie skrzywdził?”. W gruncie rzeczy On zawsze wyświadcza nam dobro! – Strażnica z 15 listopada 2013 roku

 

Sytuacja wygląda inaczej, gdy wykluczony zostaje członek rodziny, który z nami nie mieszka. Sprawy rodzinne mogą sporadycznie wymagać nawiązania z taką osobą kontaktu, ale powinien się on sprowadzać do niezbędnego minimum. Lojalni chrześcijanie nie wynajdują pretekstów, żeby móc przestawać z takim krewnym. Powodowani lojalnością wobec Jehowy i Jego organizacji, popierają biblijny sposób traktowania zatwardziałych grzeszników. Mają przy tym na względzie dobro danej osoby i w rezultacie mogą jej pomóc odnieść pożytek z otrzymanego skarcenia – -„Miłość Boża” ss. 208-209

 

Nie mamy odpowiednich instytucji”, przyznaje George Soros, „by chronić swobody obywatelskie, prawa człowieka, środowisko czy propagować sprawiedliwość społeczną, nie mówiąc już o utrzymywaniu pokoju. Większość naszych instytucji to związki państw, te zaś zazwyczaj przedkładają dobro własne nad wspólne – Przebudźcie się 1 sierpień 2008 str 13 „Eksperyment się nie powiódł”

 

Mimo to akcja ratunkowa wciąż trwała. Sporo organizacji pozarządowych poświęciło czas, by służyć swymi umiejętnościami poszkodowanym — wśród nich zagraniczne ekipy ratownicze, buddyjska grupa Tzu Chi i strażacy. Na ratunek pośpieszyli też Świadkowie Jehowy. Zgodnie z radą z Listu do Galatów 6:10 przyświecały im dwa cele: chcieli po pierwsze zatroszczyć się o tych, którzy są z nimi spokrewnieni w wierze, a po drugie wyświadczyć dobro wszystkim — również mającym odmienne poglądy religijne. – Przebudźcie się 8 wrzesień 2000 rok Trzęsienie ziemi!

 

Wreszcie zaspokoiłem swoje potrzeby duchowe i nabrałem otuchy. Uważałem, że skoro kiedyś byłem gotowy oddać życie za rząd ludzki, który nie mógł mi dać realnej nadziei, to znacznie większą lojalność powinienem okazywać Temu, który ofiarował za mnie swego Syna! Gdy wyszedłem na wolność, prawdę poznała również moja żona, córki oraz troje innych krewnych. Nigdy nie zdołam się odpłacić Jehowie za to, co dla mnie uczynił”.- Rocznik — 2003 ss. 122-123

 

Miłowanie tego, co miłuje Jehowa, i nienawidzenie tego, czego On nienawidzi, jak również ciągłe zabieganie o Jego kierownictwo i czynienie tego, co Mu się podoba, w praktyce oznacza posłuszeństwo wobec organizacji oraz tych, którymi Bóg posługuje się do realizacji swego zamierzenia względem ziemi”. „Dlaczego mamy być święci” – Strażnica z 15 listopada 2011, str 10

 

Kochanie Boga w praktyce zrównano tu na końcu z posłuszeństwem organizacji. Wydawca zawsze chciał czytelnikom uzmysłowić, że ich życie i przyszłość rysuje się we właściwych barwach jak będą posłuszni Bogu. Co w praktyce oznacza „posłuszeństwo wobec organizacji” – w ten sposób interpretując aby jednostka osiągnęła uznanie u Boga będzie gotowa uczynić wszystko. Czyli będzie posłuszna ludziom., którzy są jak twierdzą kanałem łączności z Bogiem. Czy tak? Jak myślisz? Czy to tylko przypadek w pouczaniu wiernych przez Ciało Kierownicze.