Wytrwałość wg świadków Jehowy i innych

 Często w publikacjach Towarzystwa Strażnica używane jest słowo wytrwałość. Co ono znaczy? Jest to właściwe wiadomo. Niemniej jednak  nie jest to takie oczywiste. Ponieważ nie jest oczywisty cel  do którego zmierzają wierni. Ciągle zmieniające się poglądy organizacji sprawiają, że cel nie jest jasny, a nawet nie znany. A poza tym jeśli jest napisane: „Potem „Bóg widział wszystko, co uczynił, i oto było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał ranek – dzień szósty.” – Rodzaju 1:31. Warto wobec tego postawić pytanie dlaczego pojawiła się w ogóle wytrwałość? Czy pojęcie wytrwałości ma cokolwiek wspólnego ze stanem początkowym w którym wszystko jest bardzo dobrze. Zobaczmy jak w różnych źródłach mówi się o wytrwałości i czy w kwestiach religijnych ma ona zastosowanie. Do czego jest ona potrzebna, kiedy i dlaczego?

Słownik języka polskiego

«konsekwentnie dążący do zamierzonego celu; też: będący wyrazem takich cech»

Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie – świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.Calvin Coolidge

1. Umiejętność radzenia sobie z pokusami.
2. Koncentrowanie uwagi
3. Przekonanie o swobodzie wyboru
4. Przekonanie, że mamy wpływ na to, co się dzieje
5. Podział działania
6. Odpowiedni poziom identyfikacji działania.
7. Dysponowanie potrzebnymi zasobami

https://charaktery.eu/artykul/skad-sie-bierze-wytrwalosc

Oto jak wyjaśniono czym jest wytrwałość w książce „Wnikliwe”. Wydawca przedstawia ją bardzo pozytywnie i nawet stwierdza, że jest konieczna i niezbędna. Dlaczego i do czego to prowadzi? Czy faktycznie jest, że wszystko co dobre w bólu się rodzi i konieczna jest wytrwałość?

WYTRWAŁOŚĆ

Grecki czasownik hypoméno dosłownie znaczy „pozostać lub stać pod” (Łk 2:43; Dz 17:14), ale też „nie ustępować; nie ustawać; pozostawać niezłomnym” i dlatego jest tłumaczony na ‛wytrwać’ (Mt 24:13). Rzeczownik hypomoné zwykle oznacza „wytrwałość”, którą cechuje odwaga, nieugiętość lub cierpliwość i która umożliwia znoszenie przeszkód, prześladowań, przeciwności oraz pokus…Jeśli przetrzymamy próbę, nie usiłując szybko położyć jej kresu niebiblijnymi środkami, wytrwałość będzie mogła ‛dopełnić swego dzieła’. Nasza wiara zostanie wypróbowana i uszlachetniona, ukaże się też jej krzepiąca siła. Być może wyjdzie na jaw jakaś nasza słabość, dzięki czemu zdołamy ją dostrzec i dokonać niezbędnych zmian. Kto wiernie znosi próby i daje się im kształtować, ten w kontaktach z drugimi przejawia więcej cierpliwości, wyrozumiałości, współczucia, życzliwości i miłości. Gdy więc pozwoli, by wytrwałość ‛dopełniła swego dzieła’, ‛nie będzie miał braków w niczym’, czego Jehowa Bóg oczekuje od swych sług cieszących się Jego uznaniem (Jak 1:2-4)– it-2 s. 1107-s. 1108

Wytrwałość tak pojęta jak poniżej do czego może prowadzić? Czy wytrwałość jest potrzebna w tym co dobre?

Nawet jeśli mieszkańcy naszego terenu są odwiedzani wielokrotnie i zdają się być obojętni, mamy powody, by gorliwie i pilnie im głosić (2 Tym. 4:2). Dramatyczne wydarzenia na scenie światowej powodują zmiany w postawach ludzi i skłaniają ich do poważnego zastanowienia się nad przyszłością. Młodzi mogą w miarę dorastania odczuwać potrzebę znalezienia poczucia bezpieczeństwa i spokoju umysłu. Na innych duże wrażenie może wywrzeć nasza wytrwałość. Ludzie, którzy w przeszłości nas nie słuchali, mogą zatem za którymś razem zareagować pozytywnie. Ale nawet osoby świadomie odrzucające nasze orędzie muszą usłyszeć biblijne przestrogi. NSK 11/10

Wydawca twierdzi, że nawet w modlitwach konieczna jest wytrwałość.

Wytrwałym zanoszeniem modlitw pokazujemy, iż całym sercem pragniemy tego, o co prosimy Boga – Wiedza roz. 16

Psalm 1:

Szczęśliwy jest człowiek, który …. Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy, i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą… podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, … wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie”. Jak to się ma do wytrwałości? Skąd się wzięła wytrwałość? Czy nie może prowadzić do natręctwa i narzucania oraz głupoty, przyjmując, że cele i środki są niewłaściwe? Czy wytrwałość jest potrzebna kiedy wiemy, że najważniejsza jest prawda i sprawiedliwość? Czy gdyby był stan właściwy byłaby potrzebna wytrwałość? Nie. Kiedy stała się zdaniem wielu konieczna? Kiedy się czyimś zdaniem stan właściwy przestał istnieć. Na początku było: „Bóg widział wszystko, co uczynił, i oto było to bardzo dobre.”– Rodzaju 1:31.Do czego zatem wytrwałość? Czy dzięki niej można coś osiągnąć jeśli cele są nieprawidłowo zdefiniowane lub takich nie ma? Nie. Mówienie o wytrwałości to może zabezpieczenie na wypadek źle wyznaczonego celu, aby dać sobie czas na korektę celu itd.

Tolerancja – przebaczanie, cierpienie u świadków Jehowy i innych

  Jaki związek ma ze sobą tolerancja, przebaczanie, uległość i znoszenie zadawania przez innych bólu i cierpienia. Jakie granice ma tolerancja. Czy nie jest związana dopuszczaniem na rozwój patologii? Czy też inaczej dopuszczaniem do stopniowego rozwijania się niewłaściwych, szkodliwych tendencji? Czy też jest stosownym przyzwoleniem na nikomu nieszkodzącą różnorodność zachowań, gustów, upodobań, zwyczajów tworzących barwną ciekawą mozaikę ludzkich postaw? Czy do akceptacji pozytywnych zachowań potrzebna jest tolerancja? Np. czy aby być miłym, grzecznym, życzliwym potrzebna jest tolerancja u innych? Czy raczej tolerancja potrzebują ci którzy zachowują się w sposób odmienny od ogólnie przyjętego, ukształtowanego przez długie doświadczenia i sprawdzonego, aby relacje wzajemne między ludźmi były dobre? Kto oczekuje znoszenia siebie, przebaczania i akcentowania potrzeby cierpienia, ci którzy krzywdzą innych, czy ci którzy dbają o to aby nie krzywdzić innych? Czy ta kwestia jest związana z dbałością o postępowanie zgodnie z sumieniem? Czy postępujący wg nauk chrześcijańskich opartych na Biblii są tolerancyjni, czy nie?

Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

Pierwotnie słowo „tolerancja” oznaczało – z łacińskiego – „cierpliwą wytrwałość”, ponieważ tolerare, to „wytrzymywać”, „znosić”, „ścierpieć”. Być tolerancyjnym, to być cierpliwym w spotkaniu z postawami, z jakimi wewnętrznie stoimy w sprzeczności.

Dziś jednakże tolerancja ochoczo i nadto często bywa mylona z pojęciem akceptacji. Kiedy zatem ktoś współcześnie mówi, że jest tolerancyjny, nieomal odruchowo sądzimy, iż kocha on to, z czym po prawdzie ani trochę osobiście się nie zgadza. Tolerancja jest powszechnie mylona z postawami idealistycznej miłości wobec wszystkich i wszystkiego, podczas gdy w rzeczywistości ma ona za zadanie wyrażać wyłącznie postawę pozbawioną krytyki wobec tego, co jest od nas inne, nieprzystające, niezrozumiałe, i co ani w calu nie stanowi cząstki naszego własnego, osobistego świata.

Tolerancyjnym pozostaje człowiek, który nie krzywdzi różnych od siebie poprzez chociażby niewypowiadanie ostrych opinii na ich temat. Tolerancyjnym pozostaje człowiek, który w sposób świadomy stara się uzyskać dystans do tego, z czym się nie zgadza, rezygnując z wygłaszania osądów o inności, pozbywając się emocjonalnego stosunku do inności. Zupełnie odrębną kwestią szkicuje się w tym kontekście miano „akceptacja”, które kiełkuje i wyrasta najczęściej z tolerancji właśnie, ale wcale z niej wyrastać nie musi. Inaczej mówiąc, tolerancja i akceptacja w praktyce regularnie się spotykają, podają sobie ręce i życzą sobie pogodnie, wzajemnie: miłego dnia! Ale w rzeczywistości pozostają jedynie kuzynkami, i to dość dalekimi. Nie są tak blisko spokrewnione, jak byśmy tego chcieli…

nie powinniśmy wymuszać na sobie ani tolerancyjności i akceptacji, ani poprawności politycznej, bezrefleksyjnie podążając za tłumem, który ku zatraceniu wiodą mistrzowie mataczenia – panowie w krawatach, wykorzystując zdrowe i szlachetne pojęcia do osiągania osobistych korzyści i władzy.

http://tosterpandory.pl/tolerancja-i-akceptacja-dwie-kuzynki/

Skoro Władca Wszechświata jest tolerancyjny wobec niedoskonałych ludzi, czy my nie powinniśmy postępować podobnie? Tolerancja bywa definiowana jako wyrozumiałość dla cudzych poglądów lub zachowań. Czy przejawiamy takie nastawienie — to znaczy czy cierpliwie znosimy, gdy inni mówią lub robią coś, co nie jest rażącym grzechem, chociaż nam wydaje się nieodpowiednie?

Oczywiście nie powinniśmy być nazbyt tolerancyjni. Na przykład gdy władze kościelne przymykają oczy na zachowanie duchownych, którzy wykorzystują seksualnie chłopców i dziewczynki, prowadzi to do wielkich szkód. Pewien dziennikarz z Irlandii napisał: „Władze kościelne uznały, iż te zdarzenia z dziećmi były jedynie chwilą słabości i tylko przeniosły winnego księdza [w inne miejsce]”….Tolerancja nie oznacza oczywiście akceptowania złego postępowania albo przymykania oczu na błędy. Niekiedy w jakiejś dziedzinie sposób myślenia lub zachowanie współwyznawcy nieco odbiega od norm Jehowy. Nawet jeśli nie prowadzi to jeszcze do odrzucenia przez Boga, stanowi sygnał ostrzegawczy, iż należałoby coś zmienić

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2001525?q=tolerancja&p=par

Dlaczego tolerancja musi mieć granice?

Większość społeczeństw stara się dbać o prawo i porządek. By to osiągnąć, zwykle nakłada się na ludzi rozsądne ograniczenia.

CO MÓWI BIBLIA

„[Miłość] nie zachowuje się nieprzyzwoicie” (1 Koryntian 13:5). Chociaż Jezus był wzorem tolerancji, to nie akceptował nieprzyzwoitego postępowania, obłudy ani zła pod żadną inną postacią — wręcz przeciwnie, śmiało potępiał takie rzeczy (Mateusza 23:13). Powiedział: „Kto (…) dopuszcza się tego, co podłe, ten nienawidzi światła [prawdy]” (Jana 3:20).

Apostoł Paweł napisał: „Miejcie wstręt do tego, co niegodziwe, lgnijcie do tego, co dobre” (Rzymian 12:9)

https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102015285#h=1:0-23:0

Tolerancja jest pojęciem popularnym jeśli chodzi o poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych. Czy jednak nie jest przyzwoleniem do upowszechniania postaw które które mogą być w dłuższej perspektywie doprowadzić do zlekceważenia instynktu samozachowawczego? Czy nie jest z czasem doprowadzeniem do zacierania się różnic między tym co jest właściwe, od tego co niewłaściwe? Czy różne upodobanie co do np. kolorów, smaków, zapachów jest tym samym jeśli chodzi o to co możemy czynić w obecności innych, oczekując tolerancji w stosunku do naszej wolnej woli na czynienie tego co jest dla nas wygodne, a nie jest przyjemne dla innych? W ujęciu chrześcijańskim jest oczekiwane przebaczanie i znoszenie kogoś, a nawet cierpienie będące wynikiem działań innych, bez uznawania, że zadający cierpienia winni poczuwać się do przyznawania się do zadawania innym bólu za konkretny czyn i podjęcia się naprawienia wyrządzonych szkód?

Kara dla Świadków Jehowy za utrzymywanie w tajemnicy wykorzystywania seksualnego dzieci.

   Odmowa przekazania przez Świadków Jehowy dokumentów wewnętrznych dotycząca domniemanego wykorzystywania seksualnego dzieci staje się coraz wyższa.

Sąd apelacyjny w Kalifornii w zeszłym tygodniu utrzymał nakaz,by ta religia płaciła 4000 dolarów za każdy dzień, w którym nie przekazuje dokumentów. Kwota ta obecnie wynosi 2 miliony dolarów.Wyrok wynika ze sprawy w San Diego, w której Osbaldo Padron pozwał Świadków Jehowy za to, że nie ostrzegali zboru, że pedofil jest pośród nich.

Padron, były Świadek Jehowy, był wykorzystywany seksualnie jako dziecko przez dorosłego członka jego zboru o imieniu Gonzalo Campos. Campos przyznał się do seksualnego wykorzystywania siedmiorga dzieci.

W tym czasie przywódcy Światowej Centrali Świadków Jehowy w Nowym Jorku – znanej jako Strażnica – wiedzieli, że Campos wykorzystywał dzieci, zgodnie z dokumentami sądowymi. Mimo to nadal polecali go na wyższe stanowiska w swoim zborze i nie podejmowali żadnych działań, aby zapobiec dalszym nadużyciom, jak to pokazują dokumenty.

Raport z Centrum Śledztwa z dokonania przeglądu wielu spraw dotyczących Camposa jako części większego śledztwa w sprawie instytucjonalnego zatuszowania przez Strażnicę seksualnego wykorzystywania dzieci w swoich zborach.

Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami Strażnicy, organizacja pouczała liderów zboru, zwanych starszymi, aby utrzymywali w tajemnicy przed organami ścigania molestowanie dzieci w kwestii polityki od co najmniej 1989 roku.

W 1997r. Strażnica wysłała list do wszystkich miejscowych starszych w całych Stanach Zjednoczonych, polecając im, aby wysłali pisemny raport o każdej osobie, która obecnie lub wcześniej służyła na odpowiedzialnym stanowisku i wykorzystywała seksualnie dzieci .

Trzy lata temu Padron szukał tych dokumentów w sądzie w ramach procesu sądowego, mając nadzieję, że pozna informacje wykraczające poza jego własną sprawę. Dokumenty te dostarczyłyby swoistej mapy drogowej o prawdopodobnych tysiącach znanych lub oskarżonych osób molestujących dzieci w zborach w całym kraju.

Strażnica wielokrotnie argumentowała, że ​​wypełnienie tej prośby naruszyłoby prawa do prywatności osób wymienionych w dokumentach, przywilej poufności między starszymi i zainteresowanymi oraz ochrony religijnej organizacji w ramach Pierwszej Poprawki. Sąd oddalił te argumenty. Ale Strażnica odmówiła przekazania dokumentów.

W czerwcu sędzia Richard Strauss nałożył sankcje w wysokości 4000 dolarów dziennie, aż organizacja spełni warunki. Strażnica odwołała się.

Utrzymując w mocy decyzję Straussa w zeszłym tygodniu, sędziowie apelacyjni nazywali Strażnicę „krnąbrnym stronnikiem, która nie przestrzega ważnych rozkazów i jedynie powtarza te same argumenty”.

Jeżeli Strażnica ponownie odmówi wykonania nakazu sądu, sędziowie napisali, że Strauss byłby usprawiedliwiony w wyrzuceniu Świadków Jehowy z sądu i zasądzeniu na korzyść Padrona.

Rzeczywiście, uważamy zachowanie Strażnicy za tak istotne, że jeśli nadal będzie przeciwstawiać się postanowieniu z 25 marca 2016 r., nałożenie sankcji wydaje się uzasadnione i konieczne” – napisali sędziowie.

Źródło:

https://www.revealnews.org/blog/jehovahs-witnesses-tab-for-child-sex-abuse-secrecy-2m-and-counting/

 

Byli Świadkowie Jehowy odwiedzają Sale Królestwa Świadków, aby porozmawiać o nadużyciach na dzieciach.

9 listopada 2017 r. Heman Mehta

W ubiegłym roku Australijska komisja stwierdziła, że ​​Świadkowie Jehowy przymykają oko na poważne problemy w swoich szeregach. W raporcie Komisji Królewskiej stwierdzono, że dzieci nie były „odpowiednio chronione przed ryzykiem wykorzystywania seksualnego” w organizacji.

I właśnie w zeszłym miesiącu, w Kanadzie, został złożony pozew zbiorowy o odszkodowanie 66 milionów dolarów przez ofiary przeciwko Świadkom Jehowy, które twierdzą, że ta grupa religijna nie tylko, nie zapobiegła nadużyciom, ale niewiele zrobiła, nawet po tym, jak zostało to zgłoszone.

Częścią problemu jest własna polityka Towarzystwa Strażnica, tak jak zasada „dwóch świadków”, która mówi, że starsi kościoła nie powinni traktować poważnie relacji ofiar nadużycia, chyba że inna osoba była tego świadkiem … chociaż jedyną inną osobą mogła być był sam prześladowca.

W wielu przypadkach oskarżeni przestępcy nie są dyscyplinowani w żaden znaczący sposób. Czasami pozostają w organizacji, dając im tym samym szansę na ponowne wykorzystanie dzieci. To wszystko jest zbyt podobne do problemów, które od dawna trapią Kościół katolicki.

Można myśleć, że członkowie organizacji Świadków Jehowy są zbulwersowani tym wszystkim, że żądają reform od wewnątrz. Przynajmniej niektórzy ludzie opuszczą tą religię na znak protestu.

Ale w przeciwieństwie do wiernych w Kościele katolickim, Świadkowie Jehowy naprawdę żyją w nieświadomości, są całkowicie izolowani od zewnętrznej krytyki. Uczy się ich unikać krytyków. Powiedziano im, że byli Świadkowie są notorycznie niesprawiedliwi. Polityka wykluczania jest oparta na tym, że Świadkowie nie powinni mieć żadnych kontaktów z byłymi Świadkami, nawet jeśli są członkami rodziny .

To sprawia, że bardzo trudno jest powiadomić członków tej organizacji o strasznych rzeczach dokonywanych przez Towarzystwo Strażnica, o tym, co mówią o nich krytycy i dlaczego. To nie tak, że starsi kościoła będą o tym rozmawiać. I podobnie jak Donald Trump, który zapisał całą krytykę jako „fałszywe wiadomości”, Świadkowie Jehowy prawdopodobnie sądzą, że wszelkie procesy przeciwko ich kościołowi są składane przez „wrogów” och organizacji próbujących ich prześladować.

Problem polega nie na tym, że nikt nie mówi im prawdy. Problem polega również na tym, że Świadkowie są nauczeni tego, aby nie słuchać krytyków.

Dlatego w zeszłym tygodniu byli Świadkowie Jehowy wchodzą na ich spotkania w Salach Królestwa (ich miejscach zebrań religijnych), aby poinformować członków o tym, co się naprawdę dzieje. Pozują jako wierzący i przesłuchują programowi zebrania, ale potem, w czasie, gdy goście mogą uzyskać dostęp do mikrofonu, protestujący wypowiadają fakty na temat Świadków Jehowy i skandali związanych z wykorzystywaniem dzieci.

Wyobraźcie sobie protestujących wrzeszczących na Kapitolu lub podczas przesłuchania potwierdzającego. Spodziewają się, że zostaną odtrąceni, i wiedzą o tym, ale nie wcześniej, niż mogą wskazać tych, którzy chcą słuchać.

W niedzielę Youtuber i były świadek Ama K. odwiedziła Salę Królestwa w Kenosha w stanie Wisconsin. Kiedy miała okazję, powiedziała tłumowi: „Pieniądze, które przekazujemy organizacji, mają chronić pedofilów”.

https://www.youtube.com/watch?v=-I5r-8H4Ar0

Jej mikrofon został niemal natychmiast wyłączony, więc po prostu wstała i zwróciła się bezpośrednio do zebranych.

Nie trwało długo, zanim została usunięta z sali.

Nie była sama. Również w niedzielę byli Świadkowie odwiedzili Salę Królestwa w Mahwah w New Jersey, aby zrobić to samo. Zobacz to zaczynając od znaku 3:10 :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=190&v=3weMonz4XmI

Gdy tylko pierwszy dżentelmen zostaje wyprowadzony, inna młoda kobieta zaczyna o tym mówić, jak bardzo cierpiała jako Świadek Jehowy. „Jak to się skończy?” – pyta starszych. (Nie odpowiadają.)

Kiedy zostaje wyrzucona, inna kobieta wstaje, aby powiedzieć: „Mój były mąż jest pedofilem. Zgwałcił dwoje dzieci w Sali Królestwa … Wszyscy możecie porozmawiać z moim byłym mężem pedofilem, ale nie możecie ze mną rozmawiać, ponieważ odeszłam [i zostałam wykluczona]. Bił mnie przez 11 lat [i] zapytam, co mu zrobiłam, aby go zranić. ”

Inna kobieta: „Straciłem dziewictwo na gwałt i zostałam wykluczona z tego powodu. Powiedzieli mi, że to moja wina, że ​​chodziłam do baru z „światowym” chłopcem.

Inna mówi w zborze, aby odwiedzić JWFacts.com .

Jest tego więcej.

W niedzielę inna grupa ludzi odwiedziła ośrodek Świadków Jehowy w Warwick w stanie Nowy Jork, by zaprotestować i uzyskać odpowiedzi od Ciała Kierowniczego (przywódców Świadków Jehowy) na temat tego, jak zamierzają rozwiązać te problemy.

Nie otrzymali odpowiedzi od członków Ciała Kierowniczego …

https://www.youtube.com/watch?v=vsB7NooRhCg

(Jeden z protestujących żartuje: „Nie boję się wody! Jestem odstępcą!”)

Protesty mogły mieć efekt.

W tym tygodniu Towarzystwo Strażnica opublikowało film poświęcony protestom (bez wyraźnego stwierdzenia) oraz odniesienia do zasady „dwóch świadków”. Czas na taki film zbyt doskonały, by uznać za przypadkowy. W gruncie rzeczy pomocnik Ciała Kierowniczego Gary Breaux dwukrotnie potępił działania grupy i niedorzeczną politykę, potępiając krytyków.

https://www.youtube.com/watch?v=hcQ0iiZUZ70

Youtuber, który to ułożył, podzielił się swoją frustracją pod koniec filmu:

To nie ma nic wspólnego z miłością. Nie ma to nic wspólnego z Bogiem ani z Biblią. Ma to związek z ich wyglądem . I to wszystko. To jedyny powód, dla którego nie chronią swoich dzieci.

Zrobiliśmy to wszystko w ten weekend, abyś mógł rozważyć zmianę tej jednej małej rzeczy, która może nas podeprzeć! I nie możesz tego zrobić! Ty podwoiłeś się! Wykorzystałeś całą swoją wagę, aby dalej indoktrynować swoich ludzi!

Wcześniej zapytałem Amę K., która zrobiła to pierwsze wideo, co miała nadzieję osiągnąć z jej protestu. Czy naprawdę sądziła, że ​​ludzie opuszczą Salę Królestwa, słysząc jej słowa? Czy miała nadzieję rozpocząć jakąś rewoltę?

Jej odpowiedź była znacznie prostsza: „Byłambym zachwycona, gdyby ludzie w tej Sali tylko przeglądali informacje”.

To wszystko. Chce, abyście odwiedzili strony takie jak JWVictims.org, gdzie możecie się dowiedzieć się o nadużyciach i zarzutach wobec Świadków.

Chciałam także, aby członkowie przeczytali szczegóły sprawy. Przeczytaj raport Komisji Królewskiej. Bądź świadomy tego, co się dzieje. I bardziej niż cokolwiek innego, chciałam, żeby zastanowili się dwa razy, zanim zostawiają same dzieci ze starszym Świadków Jehowy . Jeśli dochodzi do nadużyć lub dziecko mówi, że było niewłaściwie dotykane, Ama chce, aby rodzice zgłosili tę sprawę lokalnej policji zamiast przywódcom w kościele, w którym doszło do nadużyć .

Podczas gdy te protesty nie były skoordynowane, Ama miała nadzieję, że ich ogromna liczba, wszystko odbywało się w krótkim czasie, zmusi Świadków do rozmowy o swoich problemach. Starsi nie mogą doprowadzać do nadużyć dzieci podczas spotkań w Sali Królestwa, ale może członkowie zboru mogliby wychować je w otoczeniu prywatnych z przyjaciół.

Wiem, że są ludzie, którzy odpisują na protesty jako nieskuteczna forma perswazji, ale kiedy ma się do czynienia z tym, co niektórzy nazywają religią, infiltracja ich spotkań może być najlepszym sposobem dotarcia do członków organizacji.

Jeśli nic więcej nie da się zrobić, być może protestujący zasieją małe nasiona wątpliwości, które mogą się ostatecznie rozkwitnąć i pomóc ludziom, którzy są wprowadzani w błąd przez przywódców Świadków Jehowy.

Źródło:

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2017/11/09/ex-jehovahs-witnesses-are-crashing-kingdom-hall-meetings-to-talk-about-abuse/

Liczba 66 w Biblii

  Jest rzeczą ciekawą i nigdy się nad tym wcześniej nie zastanawiałem. Dlaczego Biblia zawiera 66 ksiąg, czyli podwójna liczba 6. Jak wiadomo liczba sześć nie jest postrzegana jako liczba pozytywna. Powiem więcej jest traktowana jako liczba negatywna. Liczba ksiąg mimo to w Biblii jest podwójną szóstką. Czy to przypadek, czy za tym kryje się jednak coś więcej? To pytanie które trzeba sobie stawiać. Dlaczego? Z punktu widzenia praktycznego nie było moim zdaniem żadnego problemu aby liczba ksiąg biblijnych była inna. Dla przykładu 77. Zwłaszcza, że tzw. ksiąg zwanych apokryficznymi jest naprawdę wiele. Jednak tak się nie stało. Dlaczego komu na tym zależało i dlaczego? To są pytanie oczekujące rozsądnej odpowiedzi. Zobaczmy co o liczbie 6 podano w różnych źródłach:

Podział. Na kanon biblijny składa się 66 ksiąg — od Księgi Rodzaju do Objawienia. Wybranie właśnie tych ksiąg, a odrzucenie wielu innych stanowi dowód, że powstały pod natchnieniem Boskiego Autora, który ponadto starannie zadbał o skompletowanie i ochronę tego świętego księgozbioru (zob. APOKRYFY; KANON). Trzy czwarte objętości Biblii — 39 spośród 66 ksiąg — to Pisma Hebrajskie, utrwalone pierwotnie w tym właśnie języku, poza kilkoma urywkami aramejskimi …Owych 66 ksiąg biblijnych tworzy jednolitą, zamkniętą całość. Faktu tego nie zmienia ani podział na rozdziały i wersety, zapewniający tylko wygodną pomoc do studiowania, ani zasadniczy podział dokonany na podstawie głównego języka, w którym zredagowano dostępne nam rękopisy. Mamy więc Pisma Hebrajskie i Pisma Greckie, przy czym te drugie nazywamy „chrześcijańskimi” dla odróżnienia od greckiego przekładu hebrajskiej części Biblii, zwanego Septuagintą”.Wnikliwe tom I str 230 i 231

Sześć. Liczba ta czasami wyobraża niedoskonałość. „Liczba bestii” — 666 — „to liczba człowieka”, a zatem odnosi się do niedoskonałego, upadłego człowieka i najwyraźniej symbolizuje niedoskonałość tworu wyobrażonego przez ową „bestię”. Tę niedoskonałość i ułomność dodatkowo podkreśla trzykrotne powtórzenie szóstki (na pozycji setek, dziesiątek i jednostek) (Obj 13:18). Wnikliwe tom I str 1208

6 Oznacza niedoskonałość, coś

nienormalnego, potwornego

(Objawienie 13:18; porównaj

2 Samuela 21:20).

Książka „Wspaniały finał” str 19

Liczba sześć kojarzy się z nieprzyjaciółmi Jehowy. Pewien Filistyn z rodu Refaitów był „olbrzymiego wzrostu” i miał „po sześć palców” u rąk i nóg (1 Kronik 20:6, Bp). Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o szerokości 6 łokci i wysokości 60 łokci, by zjednoczyć swych urzędników państwowych w jednym kulcie. Kiedy słudzy Boży odmówili oddania czci temu złotemu wizerunkowi, król rozkazał ich wtrącić do rozpalonego pieca (Daniela 3:1-23, BT). Liczba sześć nie dorównuje siódemce, która wyobraża zupełność z Bożego punktu widzenia. A zatem potrójna szóstka symbolizuje rażącą niedoskonałość.

Książka „Wspaniały finał” str 196

Sześć jest o jeden mniejsze od siedmiu, czyż więc liczba ta nie jest trafnym symbolem tego, co w oczach Bożych niedoskonałe i ułomne? Niewątpliwie tak! w1.4.2004 str 7

Biblia ta tworzy niejako wspólną platformę spotkania chrześcijan i Żydów ze słowem Bożym. Każda wspólnota religijna pozostaje przy swoim kanonie (Żydzi – 22 [39], katolicy i prawosławni – 73, protestanci — 66 ksiąg), nie ich ilość jednak jest najważniejsza, lecz interpretacja treści, ona to bowiem przyczyniła się głównie do powstania podziałów. Jest jednak faktem, że Biblie Ekumeniczne umacniają wśród chrześcijan świadomość wspólnego pochodzenia i korzystania ze skarbnicy Objawienia, choć o różnej objętości depozytu wiary.

Książka: „Najtrudniejsze stronice STAREGO TESTAMENTU” str 103

Wyjaśnienie liczby 66  i liczby piór na wielkiej pieczęci USA na skrzydłach orła, liczba 66= NV+HAD. Jest to mistyczna liczba Wielkiego Dzieła (1 – 11). Jest to liczba angielskiego słowa „US” (Nas; patrz AL I. 40 i 60). Liczba „WILL” (Woli; Vav-Lamed-Lamed), a ponadto „SU”, Głos Orła (=Horus). 66=HOOR (Horus), jeśli przypiszemy literom Atuty Tarota (H=Atu 17 + O=Atu 15 + O=Atu 15 + R=Atu 19 = 66). 66=ALLH (Allah).

https://monitorpolski.wordpress.com/2011/03/13/zakodowane-liczby-satanistyczne/

SZEŚĆ” – tak jak cztery było po boskiej liczbie trzy i odnosiło się do ziemskich spraw, tak sześć jest niepełną siódemką, zatem oznacza pewien brak, niewystarczalność. Coś musi się wypełnić, aby dzieło stało się doskonalsze. Świat był stwarzany przez sześć dni; tyle samo czasu Izraelici musieli okrążać Jerycho (Joz 6,14). Daniel przebywał sześć dni w jaskini (Dn 14,31). Sześć stągwi kamiennych wypełnionych wodą i przemienionych w wino sugeruje, że to jeszcze nie jest ta uczta weselna w Królestwie Niebieskim (J 2,6).

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1600&bih=1068&ei=9pUqWrC5CYKB6AT1oJGgBw&q=liczba+6+w+demonologii&oq=liczba+6+w+demonologii&gs_l=psy-ab.12…12221.18335.0.21753.11.11.0.0.0.0.115.885.10j1.11.0….0…1c.1.64.psy-ab..0.8.633…33i22i29i30k1j33i21k1j33i160k1.0.eFymDvVfxDs

Znajomość imienia świętego, który był osobistym wrogiem danego diabła, miała ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ skierowane doń modlitwy pomagały nie tylko w egzorcyzmach, ale także i w mniej godnych pochwały interesach z diabłami. Przywoływanie złych duchów było znacznie bardziej bezpieczne, jeśli wcześniej pomodlono się do ich niebiańskich adwersarzy; wiele grimoires – samouczków wywoływania demonów, zawiera tego rodzaju zaklęcia. A liczbą demonów był legion. Św. Makary z Aleksandrii modlił się do Boga, by pozwolił mu ujrzeć zastępy zła, a gdy otworzył oczy, ujrzał ćmę diabłów „licznych jako pszczoły”.W roku l459 Alphonsus de Spina oceniał, że mniej więcej jedna trzecia początkowej liczby aniołów stała się diabłami. Jeden z szesnastowiecznych rachmistrzów doliczył się 66 książąt piekielnych, dowodzących 6 660 000 diabłów. Inny jeszcze uściślił ich liczbę na 7 409 127 demonów pod wodzą 79 książąt z piekła rodem, Johan Weyer wniósł do tych obliczeń kolejną poprawkę, stwierdzając, że jest ich 7 409 926, w tym 72 książąt. Kilka lat po nim następny badacz szacował, że populacja diabłów stanowi ponad połowę liczby ludzi żyjących na świecie

http://strefa44.pl/czym-jest-demonologia/

Jak widać powyżej z różnych źródeł, w kwestii liczby 66 są duże różnice w ocenie jej znaczenia w zależności kto w tej sprawie zajmuje stanowisko. Poglądy na tą liczbę są niejednokrotnie i zgoła odmienne. Towarzystwo Strażnica jeśli chodzi o samą liczbę 6 ma stanowisko negatywne, ale w kontekście liczby ksiąg biblijnych z podwójną ich liczbą 6-szóstek się nie wypowiada wcale. Szukałem jakichkolwiek informacji w ich publikacjach i na ten temat nie znalazłem wcale. Co ciekawe w numerologii jest to liczba pozytywna, ale w występuje liczba 6 też w różnych tajemnych działaniach, choć trzeba też powiedzieć, że np. katolicka Biblia Tysiąclecia zawiera 73 księgi (66+7). Czy zatem jest stosowne przyjęcie, że księga traktowana za słowo Boże, może mieć niedoskonałą liczbę ksiąg? „Sześć jest o jeden mniejsze od siedmiu, czyż więc liczba ta nie jest trafnym symbolem tego, co w oczach Bożych niedoskonałe i ułomne? Niewątpliwie tak!” w1.4.2004 str 7 Zastanawiać może jak w tym kontekście, jak to się dzieje, że wydawca Strażnicy nie dostrzega podwójnej liczby sześć w liczbie ksiąg biblijnych. O co tu chodzi? Warto zapytać, co myślisz?

JHWH, ELOHIM a Ojciec Niebiański i Stwórca

  Zaznaczam nie musisz czytać tego dalej jeśli uważasz, że jest to oczywiste i nie ma potrzeby się nad tym zastanawiać.Twój wybór.

Spróbujmy zadać sobie szereg trudnych pytań.

Kim jest lub nie jest Bóg? Co znaczy słowo Bóg lub jak jest rozumiane? Czy jest dobrze rozumiane? Czy wszyscy pod tym słowem wiedzą to samo? Czy jest jeden, czy jest ich wielu? Czy jest różnica w tym kiedy napiszemy słowo Bóg dużą litery, czy z małej? Czy ma to znaczenie kiedy użyjemy zwrotu zdrobnienia bożek. Czy Stwórca lub Ojciec Niebiański to jest to samo co Bóg? Czy JHWH a Stwórca to jest to samo? Czy Elohim to jest Stwórca lub Ojciec Niebiański, który kocha wszystkie swoje dzieci? Czy też Elohim to nie to samo, co Ojciec Niebiański? Kiedy przeczytamy uważnie szereg różnych wersetów biblijnych poniżej zacytowanych możemy zauważyć, że te pytania są uzasadnione? Możesz też uznać, że nie będziesz się nad tym zastanawiać. Twój wybór. Masz do tego prawo. Ten wybór jednak nie będzie oznaczał, że pytania przestaną istnieć. Po prostu znikną.

Powstaje bardzo kontrowersyjne pytanie czy Boga (boga) można stworzyć? Powiesz nie. To jest jakiś absurd. Jesli tak, nie dziwię się. To jak wytłumaczyć ten fragment w Biblii?

Izajasza 43:10

Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego PNŚ

Nie był przede Mną żaden bóg przedtem stworzony, nie będzie też istniał i żaden bóg po Mnie. BWP

Niektórzy twierdzą: Jak długo żyją Bogowie? Moim zdaniem, odpowiedź jest prosta. Żyją tak długo, jak długo żyją ich wyznawcy. Czy istnieją jeszcze Amon-Ra, Ozyrys, Izyda, Set? Czy istnieje Zeus, Atena, Hefajstos? Czy istnieje Baal, Kali, Thor, Manitou? Wszyscy oni i setki innych cieszyli się rzeszami wyznawców, mieli swoje świątynie, ołtarze i moce. Z ich imieniem na ustach prowadzono wojny, zabijano ofiary, błagano o wsparcie. Wszyscy zapewniali po śmierci chwałę lub przekleństwo męczarni w zależności od wierności wyznawców. Czy nie powinni spalić nas żywym ogniem za lekceważące ich odrzucenie?

https://pytamy.pl/kat,273,title,ja-dlugo-zyja-bogowie,pytanie.html 

Ojciec Niebiański jest jeden ale twórców może być wielu. O diable napisano, że ma swoje dzieła, czy jest twórcą, czy nie? Idąc tym torem to niejeden człowiek też jest określany nieraz jak twórca. A czasami ojcem czegoś. A jak jest z Bogiem jako Stwórcą? Czy każdy bóg nim jest? Jeśli tak to czym się różnią? Jeśli nie to dlaczego? Poniżej cytaty z Biblii wskazujące, że diabeł „ma swoje dzieła”.

1J 3:8

A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. BW

Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. BT

Syn Boży po to się ujawnił, by zniweczyć dzieło Diabła PNŚ

Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. BWP

Oto jak słowo Bóg (bóg) jest interpretowane w słowniku PWN.

bóg

1. Bóg «w religiach monoteistycznych: istota nadprzyrodzona, stworzyciel i pan wszechświata»

2. «w religiach politeistycznych: istota lub jej wyobrażenie będące przedmiotem kultu»

3. «człowiek lub przedmiot bezkrytycznie uwielbiany»

Inny przykład wskazujący, że jest wielu bogów i odbywają oni wspólne narady. Jak to rozumieć skoro taki zapis występuje w Biblii? Czy to jest zebranie ELOHIM?

Psalm 82:1

Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa. – BW

Bóg staje w zgromadzeniu Boskiego pośród bogów sprawuje sąd. – PNŚ

Ten sam psalm wskazuje, że bogami zwani byli sami ludzie. Stąd pytanie co rozumieć pod słowem Bóg (bóg) jest całkiem logiczne. A także co się mieści pod słowem ELOHIM?

Psalm 82:6

Ja rzekłem: ‚Jesteście bogami i wszyscy jesteście synami Najwyższego. Doprawdy, tak jak ludzie umrzecie; i jak któryś z książąt upadniecie!’ PNŚ

Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę BW

Skoro by przyjąć, że bogami mogą być ludzie, wówczas wypowiedź Elohim do Mojżesza jest w pełni zrozumiała, „będziesz mu” za „Boga”. Zwróćmy uwagę, że przetłumaczone „za Boga” pisane dużą literą.

Wj 4:16  „On będzie mówił za cię do ludu, i stanie się, że on będzie tobie za usta, a ty mu będziesz za Boga;” BG

W podsumowaniu jak widać, logiczne jest postawienie problemu do wyjaśnienia, że ELOHIM, JHWH, to nie może być to samo co Ojciec ludzkości. Przecież jest oczywiste, że kocha On wszystkich ludzi i daje im wolną wolę aby swój dom, czy mieszkanie czynili przyjemnym i miłym miejscem dla wszystkich bez wyróżnień. ELOHIM tego nie czyni, ani też JHWH. Przykładów jest aż nadto tylko trzeba je zauważać. W innych postach pisałem jakie są owoce postępowania w myśl zasad ELOHIM w organizacji świadków Jehowy, kierowanej Jego duchem.