Świadkowie Jehowy prześladowani.

   Świadkowie Jehowy zgodnie z interpretacją ich Ciała Kierowniczego, znoszą prześladowania które zostały zapowiedziane przez Jezusa w stosunku do swoich naśladowców.
Jana 15:20 Biblia Tysiąclecia „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał  jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali,to i wasze będą zachowywać”     

    Oczywiście zdaniem CK te słowa Jezusa,dotyczą tylko świadków Jehowy. Patrz niżej dlaczego?
Książka „Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego”str 676 od podtytułu. Cytuję:

                      ” Istota rzeczy

    Publikacje Towarzystwa Strażnica od dawna wskazują, ze w pierwszej księdze biblijnej przepowiedziano językiem symbolicznym nieprzyjaźń, czy też nienawiść między Szatanem Diabłem i jego podwładnymi a niebiańską organizacją samego Jehowy i jej ziemskimi przedstawicielami. /oczywiście ci przedstawiciele są tylko w/g CK w organizacji śj/

(1Mójż3:15 ; Jana 9:38,44 ; Obj 12:9, 17)

Zwłaszcza od roku 1925 Strażnica wyjaśnia na podstawie Pism, że istnieją tylko dwie główne organizacje — Jehowy i Szatana, A jak czytamy w liście 1 Jana 5:19, „ cały świat” czyli cała ludzkość pozostająca poza organizacją Jehowy, „podlega mocy niegodziwca”.Właśnie dlatego wszyscy prawdziwi chrześcijanie/czyt śj/ są    prześladowani.(Jana 15:20)”Koniec cytatu

    Całkowicie pomija się przyczynę cierpień brak wierności Bogu.Jak w Biblii opisano cierpienia narodu wybranego np. Sędziów 10:6-8 „Potem znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana.Służyli Baalom, Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom ammonickim i filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu. Zapłonął zatem gniew Pana przeciwko Izraelowi, wskutek czego oddał On ich w ręce Filistynów i Ammonitów. Trapili oni i uciskali Izraelitów,(…)”1Piotra 4:15 ns Niech jednak nikt z was nie cierpi  jako morderca  lub złodziej, lub złoczyńca, lub jako wtrącający się w cudze sprawy.

   Nie mówi się o własnej „głupocie”- braku mądrości, czy też niekonsekwencji.  A Biblia mówi również o takich przyczynach cierpień. 

    Rozumiem łatwo przypisywać, sobie szlachetne zbożne pobudki a zatem i cierpienia bez powodu.  I w przypadku jednostek mogło tak być, takie osoby mogły gorąco wierzyć, że tego od nich Bóg  oczekuje a patrząc samokrytycznie mogło być inaczej.

Co myślisz? Napisz

Uwaga! Kliknij tu.

Posłuszeństwo wobec CK jest równe Bogu.

  Oto w jaki sposób zrównuje się posłuszeństwo ludzi ludziom z posłuszeństwem Bogu (czyli poszczególnych śj Ciału Kierowniczemu) w organizacji świadków Jehowy, „uzasadniając” to na podstawie wersetów biblijnych. Podaje tekst bez moich dopisków, zaznaczając tylko pewne fragmenty tekstu ze strażnicy (innym kolorem) w których nie podaje się na jakiej podstawie taki wniosek został wyciągnięty.

STRAŻNICA z 15 MARCA 1998 str 20, 21 akapity od 8 -11. Cytuję:

 „Odpowiedzialni przed Ciałem Kierowniczym?

8 Biblia wyraźnie ukazuje, iż prawdziwi chrześcijanie nie służą Bogu pod przymusem. Czytamy w niej: Jehowa zaś jest Duchem, a gdzie duch Jehowy, tam wolność”(2Koryntian 3:17). Ale jak to pogodzić z istnieniem „niewolnika wiernego i roztropnego” oraz jego Ciała Kierowniczego? (Mateusza24:45-47).


9 Chcąc odpowiedzieć na to pytanie,musimy pamiętać o biblijnej zasadzie zwierzchnictwa (1 Koryntian11:3). W Liście do Efezjan 5:21-24 Chrystus został nazwany głową zboru”—tym, któremu „zbór jest podporządkowany”.

Świadkowie Jehowy rozumieją, iż niewolnik wierny i roztropny składa się z duchowych braci Jezusa (Hebrajczyków 2:10-13). Klasa wiernego niewolnika otrzymała zadanie dostarczania ludowi Bożemu pokarmu duchowego we właściwym czasie”.

W dzisiejszych dniach końca Chrystus ustanowił ją „nad całym swoim mieniem”. Ze względu na swą rolę zasługuje ona na szacunek każdego, kto  podaje się za chrześcijanina.


10 Zasada zwierzchnictwa pomaga zachować jedność i przyczynia się do tego, że „wszystko odbywa się przyzwoicie i w sposób uporządkowany” (1 Koryntian 14:40).

W tym celu w I wieku spośród klasy niewolnika wiernego i roztropnego została wybrana pewna liczba chrześcijan namaszczonych duchem,którzy mieli reprezentować całą grupę.

Późniejsze wydarzenia potwierdziły, że nadzór sprawowany przez tamto ciało kierownicze w I stuleciu spotkał się z uznaniem i błogosławieństwem Jehowy.Pierwsi chrześcijanie chętnie uznali to postanowienie. Z radością i wdzięcznością przyjęli osiągnięte dzięki niemu wspaniale rezultaty (Dzieje 15:1-32).


11 Postanowienie to do dziś nie utraciło swej wartości. Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat.

Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4). Wzorem pierwszych chrześcijan Świadkowie chętnie przyjmują od tych dojrzałych braci oparte na Biblii wskazówki w sprawach wielbienia. Chociaż członkowie Ciała Kierowniczego — jak wszyscy chrześcijanie — są sługami Jehowy i Chrystusa, Biblia zaleca nam: „Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę”(Hebrajczyków 13:17). Koniec cytatu

   

  A więc „prawdziwi chrześcijanie służą Bogu nie pod przymusem” i dalej koniec o służeniu Bogu. Zbór czyli ogół świadków Jehowy, jest  podporządkowany Jezusowi. A ponieważ niewolnik wierny i roztropny, czyli żyjący obecnie na ziemi (ok 8 500 ze 144 000) członków przyszłego rządu z Jezusem.

Nazywają siebie „duchowymi braćmi Jezusa” (więc mają te same prawo rządzenia jak On, jako jego bracia) z pośród nich  w pierwszym wieku, było wyłonione Ciało Kierownicze. Bóg błogosławił wszystkim braciom ( ogół śj nie mylić z braćmi Jezusa) tzn. tym którzy się z radością „słuchali” ówczesnego CK .

Takie rozwiązanie było zdaniem CK wówczas dobre. Dlatego Jezus ustanowił ich obecnie „nad całym mieniem swoim” czyli również nad „drugimi owcami” które będą żyć na ziemi. Rządzonymi z   nieba przez 144 000 z Jezusem na czele.

Ciekawe jest to, że wcześniej nazywają się braćmi Jezusa w akapicie 9, a 12 określają siebie  sługami Jezusa, tak jak wszyscy chrześcijanie.Jest to sprzeczność w kontekście, posłuszeństwa wobec Ciała Kierowniczego.

Które to posłuszeństwo, jest w/g CK popierane przez Boga a dowodem jest boże błogosławieństwo, dla posłusznych.

  
          „Dowód” na CK w I n.e.

Dz Ap 16:4 „A gdy podróżowali Przez miasta, przekazywali miejscowym do przestrzegania postanowienia powzięte Przez apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie.” w tym wersecie ani słowa o CK, a innych brak mówiących o istnieniu CK w I w.n.e.

Mimo jednak piszą „Biblia zaleca nam: „Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą – czyli CK i starszym w zborach – z 12 akapitu.

Co myślisz o tym? Napisz.

Mów prawdę – radzi CK- Świadkom Jehowy.

 

  Na str.114 w książce

„Stale pamiętaj o dniu Jehowy” wydanej przez Towarzystwo Strażnica w 2006 roku.

                         ” MÓW PRAWDĘ

(…)Chyba wszyscy pamiętamy, jak się poczuliśmy, gdy ktoś zwrócił nam uwagę z powodu naszych niezbyt życzliwych słów bądź zachowania.Na pewno byliśmy zażenowani i mieliśmy wyrzuty sumienia. Pod wpływem takich uczuć człowiek może zacząć się wypierać,wykrętnie tłumaczyć albo nawet przekonywać, że postąpił słusznie. W kłopotliwej sytuacji niektórzy ulegają też pokusie podkolorowania faktów i w tym celu wyjawiają tylko wybrane szczegóły. Mówią coś, co formalnie jest prawdą, lecz w umyśle słuchacza tworzy obraz zupełnie odbiegający od rzeczywistości.Nie uciekają się do rażących kłamstw, jakie są na porządku dziennym w dzisiejszym świecie, ale czy o kimś takim można powiedzieć, że „mówi prawdę ze swym bliźnim”, między innymi z duchowym bratem? (Efezjan 4:15, 25; 1 Tymoteusza 4:1, 2). Co sądzi o tym Bóg, gdy chrześcijanin świadomie tak formułuje zdania, żeby bracia wyciągnęli mylne wnioski — żeby uwierzyli w coś, co jest nie ścisłe albo wręcz nieprawdziwe?

10 Prorocy dostrzegali, że nawet słudzy Jehowy niekiedy nie zważają na to, czego On sobie życzy. (podaje przykład jak można sparafrazować poprzednie zdanie: Prorocy czyli byli świadkowie Jehowy zwani „odstępcami” dostrzegali, że nawet słudzy Jehowy, czyli członkowie klasy kapłańskiej z obecnego Ciała Kierowniczego niekiedy nie zważają na to, czego On sobie życzy.) Ozeasz wyjawił, jak za jego czasów Bóg zapatrywał się na takich ludzi: „Złupienie im, bo dopuścili się występku przeciwko mnie! Ja ich wykupiłem, lecz oni mówili kłamstwa przeciwko mnie”. W żywe oczy wypowiadali „kłamstwa przeciwko Jehowie”, a niektórzy też „przeklinali i zwodzili”,być może przeinaczając fakty, by zwieść słuchaczy (Ozeasza 4:1,2)”

    Jak w tym kontekście brzmią tłumaczenia na temat, niespełnionych zapowiedzi „końca świata”w literaturze wydawanej pod nadzorem CK? Lub zmiany stanowiska dotyczące „pokolenia”, które ma doczekać „końca” roku 1914 i innych nauk podanych w/g CK im od boga ? Albo jak traktować wyjaśnienia CK o potrzebie, przynależności Towarzystwa Strażnica do ONZ, ? Kliknj tu. 

Łatwo jest radzić j.w., skądinąd słusznie swoim braciom, czyli CK poszczególnym świadkom Jehowy a sami mieli poważny problem jak powiedzieć „prawdę”,uzasadniającą decyzję o przynależności do ONZ. 

To tylko przykłady w których wrażliwi członkowie tej organizacji, nie potrafią przyjąć wyjaśnień CK i mają nie tylko wątpliwości ale zastrzeżenia co do intencji kierownictwa, jak też podwójnej moralności. Idąc dalej, moim zdaniem, takie zachowanie CK wyklucza ich związki z Bogiem.Więcej kliknij tu 

Jeśli się CK przedstawia ONZ, jako narzędzie szatana i szczyci się  neutralnością śj, to dlaczego akceptowało przez 10 lat swoją przynależność, do tej politycznej organizacji {ONZ}.

Co myślisz o tym?

Napisz.

„Pomagaj innym spełniać wolę Bożą” – mówi CK.

  Co to znaczy spełniać wolę Bożą? W/g Ciała Kierowniczego w broszurze „Czego wymaga od nas Bóg”lekcja 15 str. 31 akapity 1-3 znaczy głosić dobrą nowinę (lekcja 6 akapity 1 i 3 tejże broszury  podaje, że jest to dobra nowina. Czyli według CK wieść o rządzie Jezusa jako króla i ludzi wybranych z ziemi, ten rząd:”dopilnuje aby wola Boża działa się na ziemi”). Ci którzy głoszą i przyjmują dobrą nowinę, spełniają wolę Bożą.           

   Powstają kwestie do wyjaśnienia: Czym jest wola Boża? Czy CK dobrze to rozumie? I czy dzieje się, za sprawą czynienia czegokolwiek przez jakiegokolwiek człowieka? Nie, odpowiedź jest oczywista.

    A następna sprawa czy Bóg upoważnił kogokolwiek do informowania co zamierza uczynić?  Czy ktokolwiek może uważać, że informując innych (głosząc) przekazuje zarządzenia od Boga a nie posłuchanie go skończy się zniszczeniem przez Boga? Taki punkt widzenia wpaja CK ŚJ.

  Czyli jedne dzieci Bóg uznał by za „lepsze” i zdaniem CK inne mają się ich słuchać, nawet jak się mylą. Pomyłki w zapowiedziach „końca świata i ciągłe zmiany zdania w różnych sprawach CK”  tak można zinterpretować poniższe wypowiedzi.

Cytuję

„1.Dowiedziałeś się już z Biblii o wielu wspaniałych rzeczach.Powinno cię to skłonić do rozwijania chrześcijańskiej osobowości (Efezjan4:22-24 ).Nabycie tej wiedzy jest warunkiem uzyskania życia wiecznego.(Jana 17:3 w/g NW To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie /nie ma zdobycie wiedzy o Bogu/, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa) Ale również inni muszą usłyszeć  dobrą nowinę, jeśli mają zostać zbawieni. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie są zobowiązani do dawania świadectwa.Tak nakazał Bóg (Rzymian 10:10 /”(…)ustami składa się publiczne wyznanie ku wybawieniu w/g CK głoszenie śj jest potrzebne do zbawienia ich i innych ludzi /.,1 Koryntian 9:16, 1 Tymoteusza 4:16).
2.Ma początek możesz przekazać zdobyte informacje, osobom z którymi się na co dzień – rodzinie, przyjaciołom, kolegom ze szkoły czy z pracy.Bądź przy tym uprzejmy i cierpliwy (2 Tymoteusza 2:24,25).Pamiętaj, że ludzie często zwracają większą uwagę na czyny niż na słowa.Dlatego twoje przykładne postępowanie może ich skłonić do wysłuchania tego, co masz om do powiedzenia.(Mateusza 5:16; 1 Piotra 3:1,2,16).
3.Z czasem będziesz mógł głosić razem z miejscowym zborem Świadków Jehowy.To ważny krok w twoich postępach. (Mateusza 24:14). Jakąż miałbyś radość, gdybyś pomógł komuś stać się sługą Jehowy i wkroczyć na drogę prowadzącą do życia wiecznego (1 Tesaloniczan 2:19,20)
koniec cytatu.

    Wierząc powyższej interpretacji, wielu Świadków Jehowy szczerze „wkłada swoje serce” poświęca swój czas, kosztem wielu osobistych wyrzeczeń „głosi dobrą nowinę”.Czy tą którą głosili Jezus i apostołowie? Wielu z nich jest gorąco wierzących w to, że tak i że prowadzą w ten sposób najbardziej  wartościową działalność „pod słońcem”.
Co myślisz o tym?
Zapraszamy do wypowiedzi.

Biblia w/g CK napisana tylko dla Świadków Jehowy.

   W tym poscie podaje tylko jeden z przykładów, który świadczy o tym że Biblia, jest napisana tylko dla Świadków Jehowy,  strażnica z 1 lipca 2002 str 19 akapity 15-17.Dlatego tak trudno jest rozmawiać ze Świadkami Jehowy, na równej płaszczyźnie. Ufając interpretacji CK widzą siebie, jako lepszych, od innych ludzi na ziemi i wszystko co „napisano” to oczywiście do nich (śj).  Nie pozostawiają Ojcu Niebiańskiemu decyzji kogo On traktuje za swoje dzieci. Bo to jest takie oczywiste, że tylko „oni”(śj) są Jego dziećmi.

Oto potwierdzający cytat:

Uwaga! Wszystkie moje wypowiedzi zapisane są kursywą.


 „(…) Wszyscy Izraelici duchowi /czyt. 144 000 pomazańców którzy dziś są w organizacji Świadków Jehowy a w przyszłości będą rządzić nad poddanymi na ziemi/  są objęci nowym przymierzem.

Mają prawo Jehowy wypisane na swych sercach,(…) Uznaje ich za prawych jako swoich „synów” i traktuje tak, jak gdyby byli doskonali (Rzymian 8:15, 16, 29, 30).

Również ich współtowarzysze z drugich owiec dostępują przebaczenia grzechów na podstawie  ofiary Jezusa i podobnie jak Abraham zostają dzięki wierze uznani za prawych jako przyjaciele Boga.(..) Wyczekują też jeszcze innego niezwykłego błogosławieństwa. Po przeżyciu „wielkiego ucisku”lub dostąpieniu zmartwychwstania ujrzą (…) cały nasz glob ziemski (…) przeobrażony w raj (Objawienie 7:14; Rzymian 4:1-3). (..)


Ciągły rozwój

16.W końcowym wersecie 60 rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy ostatnie w tym fragmencie przyrzeczenie Jehowy. Mówi On do Syjonu:„Malutki stanie się tysiącem, a niewielki—potężnym narodem.Ja, Jehowa, przyśpieszę to w stosownym czasie”/przyspieszył od 1919 roku w/g CK/ (Izajasza 60:22).W naszych czasach  Jehowa dotrzymuje słowa. Kiedy w roku 1919 pomazańcy podjęli na nowo działalność, rzeczywiście było ich niewielu. Ale ten „malutki” zastęp zaczął się powiększać o dalszych Izraelitów duchowych. Następnie przyłączały się do nich coraz liczniejsze drugie owce. Pokój w szeregach ludu Bożego,raj duchowy istniejący w ich „kraju”, przyciągnął tyle szczerych osób, że „niewielki” naprawdę urósł w „potężny naród”(jaki werset potwierdza taką argumentację po za zdaniem CK?). Składa się on teraz z Izraela Bożego oraz przeszło sześciu /obecnie 7/ milionów gorliwych „cudzoziemców”(śj), a zatem przewyższa liczebnością wiele państw na świecie (Izajasza 60:10). Wszyscy członkowie tego „narodu” biorą udział w odzwierciedlaniu światła od Jehowy, dzięki czemu stają się piękni w Jego oczach.

17. Omówienie głównych myśli 60 rozdziału Księgi Izajasza rzeczywiście umacnia w wierze. Otuchy dodaje świadomość, że Jehowa tak wcześnie wiedział, iż Jego lud pójdzie na duchowe wygnanie, lecz potem z niego powróci. Podziwem napełnia nas to, że Jehowa z takim wyprzedzeniem przewidział wielki wzrost liczby prawdziwych czcicieli w naszych czasach. A jakże pokrzepia myśl, iż Jehowa nas nie opuści! Ileż miłości kryje się w zapewnieniu, że bramy „miasta” pozostaną otwarte, by mogli je przekroczyć ludzie „odpowiednio usposobieni do życia wiecznego”! (tu jest mowa o innych z po za organizacji śj, którzy mogą się przyłączyć) (Dzieje13:48). Jehowa nadal będzie oświecał swój lud. Syjon w dalszym ciągu będzie powodem do dumy, gdyż jego dzieci będą roztaczać coraz jaśniejszy blask (Mateusza 5:16). Z całą pewnością jesteśmy jeszcze bardziej zdecydowani trzymać się blisko Izraela Bożego (144 000 a zatem CK) i cenić przywilej odzwierciedlania światła od Jehowy!”

    Proszę zwrócić uwagę BÓG (Jehowa) jest tylko dla nich i Biblia napisana dla nich i o nich. Inni po za ich organizacją się nie liczą, chyba, że się do nich przyłączą. Rozumiem że człowiek żyjący, potrzebuje  więzi  z Ojcem w niebie. I śj też są dziećmi tegoż Ojca w niebie. Tylko dlaczego CK „odcina” inne dzieci od Ojca?

A Biblia mówi Dz. Apostolskie 10:34,25 „Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł: „.Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie Jest stronniczy. lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek (czy śj? nie człowiek), który się go boi i czyni to. co prawe.”

Czy nie dlatego aby dodać „mocy” swoim twierdzeniom?

Co myślisz?

Napisz.